Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje, stran 5529.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 110/02 – ZGO-1, 109/10 – ZCes-1), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10 in 53/11), Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11), 5. člena Odloka o režijskem obratu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 31/10) ter Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 19/10) je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. seji dne 3. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
1. člen
V 38.a členu Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št 103/11, 34/12) se za besedo »cest« doda besedilo »in izbirna gospodarska javna služba urejanja prometne signalizacije«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po začetku veljave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 51/12) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-8/2011-1
Celje, dne 3. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Mestne občine Celje
Darja Turk l.r.