Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012

Kazalo

2208. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5432.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US:U-I-249/10-27 in 40/12 – ZUJF), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 Skl. US, 1/07 – Odl. US in 57/07 ZSPJS-G) in Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 13. seji dne 21. 6. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/08 in 107/11) in sicer tako, da se številka 15 % nadomesti s številko 7,5 %.
2. člen
Te pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2012
Pivka, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.