Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2118. Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole, stran 5258.

Na podlagi 24. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za glasbene šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja razporeditev organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev šole.
II. VPIS IN SPREJEMNI PREIZKUS
2. člen
(razpis za vpis)
(1) Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi od 3. do 15. maja za naslednje šolsko leto.
(2) V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk, predvideno število učencev in njihovo starost ter druge pogoje za vpis.
3. člen
(sprejemni preizkus)
Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 25. avgusta.
4. člen
(evidenčno zbiranje prijav)
Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede glasbena šola izvede od 5. do 25. aprila.
5. člen
(vpis)
(1) Glasbena šola vpisuje učence v 1. razred od 1. do 10. junija, v 2. in višje razrede pa od 20. do 24. junija za naslednje šolsko leto.
(2) Glasbena šola lahko vpisuje učence iz prejšnjega odstavka tudi naknadno, in sicer od 26. do 31. avgusta.
III. ŠOLSKO LETO
6. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
IV. POUK
7. člen
(ocenjevalna obdobja)
(1) Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.
(2) Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja, drugo pa od 1. februarja do 24. junija.
8. člen
(trajanje pouka)
(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), zaradi nadomeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem koledarju ne določi drugače.
(2) Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
9. člen
(urnik)
(1) Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določita z urnikom.
(2) V skladu z izobraževalnim programom traja ura individualnega pouka 20, 30 oziroma 45 minut, ura skupinskega pouka pa 45 oziroma 60 minut.
(3) Če skupinski pouk traja strnjeno tri oziroma štiri ure dnevno, imajo po drugi uri pouka učenci 10 do 15 minutni odmor.
V. POUKA PROSTI DNEVI
10. člen
(pouka prosti dnevi)
(1) Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače določeno.
(2) Za učence je pouka prost dan tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu.
(3) Glasbena šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.
11. člen
(počitnice)
(1) Učenci glasbenih šol imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice:
(2) Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktobra, 1. novembra). Ti prazniki so sestavni del počitnic.
(3) Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
(4) Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij. Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
(5) Učenci glasbenih šol z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
(6) Učenci glasbenih šol z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin iz petega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske statistične regije imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.
(7) Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.
(8) Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
VI. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV
12. člen
(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
13. člen
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev)
(1) Za vsakega strokovnega delavca šola z letnim delovnim načrtom načrtuje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
(2) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.
VII. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
14. člen
(izpitni roki)
(1) Letne izpite učenci opravljajo v junijskem roku od 11. do 20. junija; v jesenskem roku od 20. do 31. avgusta in od 10. do 15. septembra ter v zimskem roku od 20. do 30. januarja.
(2) Učenci zaključnega razreda osnovne šole in zaključnega razreda srednje šole lahko v glasbeni šoli opravljajo letni izpit tudi v majskem roku od 15. do 20. maja.
(3) Popravne izpite učenci opravljajo od 20. do 30. junija ali od 20. do 30. avgusta.
(4) Popravni izpit učenec lahko opravlja le enkrat v posameznem šolskem letu in le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
(5) V teh rokih lahko opravljajo izpite tudi učenci, ki niso vpisani v glasbene šole.
(6) Izjemoma lahko ravnatelj določi tudi dodatne izpitne roke.
VIII. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL
15. člen
(razdelitev obvestil in spričeval)
(1) Pisna obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobij se učencem razdelijo zadnji dan pouka v posameznem ocenjevalnem obdobju.
(2) Spričevala se učencem razdelijo zadnji dan pouka oziroma najkasneje tri dni po končanem pouku.
(3) V obvestila in spričevala se vpiše datum zadnjega dne pouka v ocenjevalnem obdobju oziroma šolskem letu oziroma dan, ko je učenec opravil popravni ali letni izpit.
IX. IZVAJANJE PRAVILNIKA
16. člen
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)
Minister za vsako naslednje šolsko leto do konca junija izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve obvestil in spričeval. Navodila se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
17. člen
(odstopanja)
Glasbena šola lahko v soglasju z ministrstvom ravna drugače, kot je določeno s tem pravilnikom, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, ne more pa začeti pouka pred 1. septembrom.
18. člen
(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)
Če glasbena šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo.
X. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01 in 45/10), uporablja pa se do 31. avgusta 2012.
20. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.
Št. 0070-59/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-3330-0062
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti