Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2106. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče, stran 5213.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US: U-I-98/04 in 17/08) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 14. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Radeče prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
2. člen
Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko Republika Slovenija prenese na usposobljeno pravno osebo.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Radeče. Ti ukrepi so:
a) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, večjega vodnega vira ipd.),
– vzdrževanje pasišč,
– vzdrževanje remiz za malo divjad,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
b) Biotehnični ukrep:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
c) Ostali ukrepi:
– čistilna akcija občine,
– čiščenje divjih odlagališč.
4. člen
(1) Upravičenci, do sredstev za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena tega odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Občine Radeče.
(2) Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Radeče.
5. člen
Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki je vključen v proračun Občine Radeče. Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave Občine Radeče.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 341-1/2012
Radeče, dne 19. junija 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost