Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2093. Odlok o občinskih cestah v Občini Litija, stran 5190.

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 149. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/80 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. seji dne 13. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Litija in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter prometa na njih;
– način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe ter določitev njihovih izvajalcev;
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega odloka;
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
2. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)
Občinske ceste na območju Občine Litija se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom, zakonom ali drugim splošnim aktom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: občinski upravni organ za ceste).
4. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi zakona, ki ureja ceste in na njem temelječih predpisih.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
5. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
6. člen
(uporaba občinskih cest)
(1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je prepovedano.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
7. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti ter občinske kolesarske poti.
(2) Lokalne ceste se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest lahko razvrstijo v podkategorije, in sicer: zbirne ceste, mestne ceste in krajevne ceste.
(3) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za ves promet, če ni s prometno signalizacijo določeno drugače.
8. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Litija z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
9. člen
(spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz 8. člena tega odloka.
(2) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo ožji deli občine ter pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti usklajeni z merili o kategorizaciji javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno oziroma kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
10. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot občinska cesta, prenese med nekategorizirane ceste. Z njimi se lahko razpolaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste, ali odsvojitvi odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana.
11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka.
(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste. Prenos gozdnih cest se ureja po predpisih o gozdovih in ne velja za nekategorizirano cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 8. člena tega odloka.
III. GRADITEV OBČINSKIH CEST
12. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Pravila za projektiranje občinskih cest so določena s predpisi o projektiranju cest in njihovih elementov. Projektiranje občinskih cest je potrebno izvesti tako, da se zagotavlja prometna varnost ter da se gradnja in vzdrževanje izvedeta čimbolj ekonomično.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter dostopov do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je omogočeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
13. člen
(pridobitev nepremičnin za gradnjo občinske ceste)
(1) Zaradi gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu, ki ureja ceste.
14. člen
(vračilo razlaščenih nepremičnin)
(1) Če se razlaščene nepremičnine iz 13. člena tega odloka v rokih, določenih v odločbi o razlastitvi, ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom nepremičnine sklenjena kupoprodajna pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru, če se nepremičnina v zakonsko določenem roku po sklenitvi pogodbe ne prične uporabljati za namene gradnje, zahteva od investitorja, da se pogodba o odkupu te nepremičnine razdre in da investitor prenese lastninsko pravico na prejšnjega lastnika. Prejšnji lastnik pa je dolžan investitorju vrniti kupnino.
15. člen
(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)
(1) Avtobusna postajališča in obračališča za avtobuse na občinskih cestah morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dolžan občinski upravni organ za ceste za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču pridobiti strokovno mnenje komisije, ki jo sestavljajo predstavnik upravljavca občinske ceste, policije, občinski inšpektor in vzdrževalec občinskih cest, katero imenuje župan.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi predloge za gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč občinski upravni organ za ceste, ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov in po pridobitvi mnenja sveta ožjega dela občine, na območju katere je predvidena gradnja ali rekonstrukcija.
16. člen
(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest)
(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo:
– križanja občinskih cest in železniških prog;
– razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov;
– obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture.
(2) Pri gradnji občinskih cest ima občinski upravni organ za ceste v zvezi z zadevami iz prvega odstavka tega člena enake pristojnosti kot Direkcija za ceste, ki je pristojna za državne ceste.
17. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinski upravni organ za ceste mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinski upravni organ za ceste mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
18. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami na območju Občine Litija upravlja občinska uprava Občine Litija (v nadaljevanju: upravljavec občinske ceste).
19. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Upravljavec občinske ceste opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav. Te naloge obsegajo:
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
– druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.
20. člen
(financiranje upravljanja občinskih cest)
Sredstva za upravljanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine Litija.
V. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
21. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta, vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
(2) Naloge, obveznosti in način vzdrževanja cest določajo predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela na občinskih cestah.
(3) Izvajalec je dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
(4) Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec te gospodarske javne službe.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi ki urejajo ceste.
22. člen
(program rednega vzdrževanja občinskih cest)
(1) Program vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega vzdrževanja, sprejme župan.
(2) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa vzdrževanja občinskih cest za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, v roku 15 dni po sprejemu proračuna za posamezno leto predložiti občinskemu upravnemu organu za ceste.
(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega tekočega leta občinskemu upravnemu organu za ceste predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
23. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.
24. člen
(izvajalci javne službe)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe iz 21. člena tega odloka je fizična ali pravna oseba, ki si pridobi pravico za vzdrževanje občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko župan sprejem odločitev, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest zagotavljajo na svojem območju ožji deli občine. Za stanje občinskih cest je Občina Litija subsidiarno odgovorna.
25. člen
(financiranje javne službe)
Javna služba iz 21. člena tega odloka se financira iz proračuna občine.
26. člen
(stanje občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opreme)
(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema občinskih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
27. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema)
(1) Občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v prometu.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata ustrezati odrejeni prometni ureditvi in prometno tehničnim ter prometno varnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste.
(3) Prometna signalizacija in prometna oprema morata biti postavljeni tako, da omogočata v primeru prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov pravočasno obveščanje in preusmerjanje udeležencev cestnega prometa na drugo državno, občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet.
(4) Prehodi za pešce na cestah morajo biti ponoči ustre­zno osvetljeni in, razen na križiščih, označeni s predpisanimi prometnimi znaki.
(5) S prometno signalizacijo in prometno opremo morajo biti označene tudi nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi onesposobitve ceste ali okvare vozila, ter začasne obvezno­sti, omejitve ali prepovedi v prometu.
(6) Prometno signalizacijo in prometno opremo iz prejšnjega odstavka je treba odstraniti, ko preneha vzrok, zaradi katerega sta bili postavljeni, oziroma ju prekriti za čas, ko nista potrebni.
(7) Prometno signalizacijo in prometno opremo v okviru del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje izvajalec re­dnega vzdrževanja ceste. Ne glede na prejšnji stavek lahko na odsekih cest, na katerih se izvajajo investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, prometno signalizacijo in prometno opremo postavlja in odstranjuje izvajalec teh del.
(8) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za kratko­trajno ustavitev prometa pri opravljanju izrednega prevoza, pod pogoji dovoljenja za izredni prevoz, postaviti in odstraniti izvajalci izrednega prevoza.
(9) Izvajalci izrednega prevoza in delavci organov iz prej­šnjega odstavka s postavitvijo oziroma odstranitvijo prometne signalizacije in prometne opreme prevzemajo odgovornost za pravilnost njihove postavitve oziroma odstranitve.
(10) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za označitev kraja, na katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter za prikazo­vanje drugih nujnih obvestil udeležencem prometa postaviti in odstraniti policisti, za označitev in zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka na oziroma ob javni cesti pa tudi gasilci.
(11) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
28. člen
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)
(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v ce­stnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih po­vršin.
(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil.
(4) Ovire iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(5) Ne glede na razloge iz tretjega odstavka tega člena je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi specifične populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje do­voljene hitrosti v naselju.
29. člen
(vzdrževanje prometnih površin ter objektov in naprav v naseljih)
(1) V območju meje naselja, občine vzdržujejo prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:
– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
– podhode in nadhode za pešce ali kolesarje;
– cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo;
– kolesarske steze in pločnike;
– zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.
(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, mora občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.
31. člen
(čiščenje občinskih cest in izvajanje drugih javnih služb)
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah (od ponedeljka do petka, od 6. do 8. ure in od 14. do 17. ure) lahko občinski upravni organ za ceste s predhodnim obvestilom določi:
– območje najpomembnejših prometnih površin ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;
– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;
– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest lahko izvajalec rednega vzdrževanja cest začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne ceste, in sicer s predhodnim obvestilom.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST
32. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko občinski upravni organ za ceste s sklepom začasno oziroma najdalj za čas enega leta, do odprave vzroka, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinski upravni organ za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja, izvajalca rednega vzdrževanja, ožji del občine na območju katerega so predvideni ukrepi.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja in ožje dele občine na območju katere so predvideni ukrepi. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije morata ob naravnih in drugih nesrečah o teh ukrepih obvestiti tudi občinski upravni organ za ceste.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 400 EUR.
33. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas občinske ceste, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 6 m,
– pri lokalni zbirni cesti 6 m,
– pri lokalni mestni ali krajevni cesti 6 m,
– pri javni poti 4 m,
– pri kolesarskih javnih poteh 2 m.
(5) V nobenem primeru pa ni dovoljeno saditi kakršnega koli rastlinja, postavljati predmete in graditi objekte, ki vplivajo na varnost cestnega objekta, s strani lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča nahaja 1,5 m.
(6) Izjemoma pa se v pas, ki se od roba cestišča nahaja 1,5 m, dovoljuje:
– postavljanje oziroma obnovitvena dela na podzemni gospodarski javni infrastrukturi in na njo spremljajočih priključkih,
– postavljanje oziroma obnavljanje javne razsvetljave,
– postavljanje oziroma obnavljanje objektov, ki so potrebni za varno uporabo cestnega telesa,
– postavljanje oziroma obnavljanje podpornih konstrukcij cestnega telesa, v primeru, da geomehanske razmere ne dopuščajo večjih odmikov od predlaganega,
– ter postavljanje prometne signalizacije, skladno z aktom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
(7) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.
(8) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
34. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)
(1) Objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, katerih investitor ni Občina Litija, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(2) Občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od lastnika oziroma upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma prestavitev.
(3) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste ali če bi vodi in naprave povzročili bistveno podražitev morebitne rekonstrukcije te ceste.
(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena zgradi gospodarsko javno infrastrukturo.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
35. člen
(vzdrževalna dela na občinski cesti)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega upravnega organa za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali v primeru, če bi lahko nastala večja gospodarska škoda. V tem primeru mora upravljavec naprav in napeljav takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje odstraniti poškodbe na le-teh, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti.
(4) Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti občinski upravni organ za ceste, policijo, občinskega inšpektorja, občinskega redarja ter ožji del občine na območju katere se bodo predmetna dela izvajala.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem izvaja vzdrževalna in druga dela na obstoječi javni infrastrukturi na občinski cesti.
(6) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
36. člen
(opravljanje del v območju občinske ceste)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno pridobiti soglasje občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju za opravljanje del v območju občinske ceste se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
37. člen
(največje dovoljenje osne obremenitve vozil na občinskih cestah)
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih osnih obremenitev, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omejenih osnih obremenitev, odrejenih s prometnim znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
38. člen
(največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil na občinskih cestah)
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih skupnih mas, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila ali skupine vozil,sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omejenih skupnih mas, odrejenih s prometnim znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
39. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)
(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.
(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.
(3) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po javni cesti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni prevoz po javni cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz, ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.
(5) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po državnih oziroma po državnih in občinskih cestah izda Direkcija Republike Slovenije za ceste. V primeru poteka izrednega prevoza tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno predhodno soglasje njenega upravljavca. Upravljavec občinske ceste mora soglasje izdati v roku treh dni od prejetja vloge in ga po elektronski poti posredovati direkciji, sicer se šteje, da je soglasje dano.
(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste.
(7) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz, tovoru, prevozni poti ali o roku veljavnosti, če je sprememba upravičena in je izredni prevoz pod spremenjenimi pogoji izvedljiv.
(8) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz mora izdajatelj obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavce cest, po katerih bo izredni prevoz potekal in občinsko redarstvo.
(9) Višina povračil za izredne prevoze je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov na javno cestno infrastrukturo in jih predpiše vlada.
(10) Za izredni prevoz, ki poteka tudi po občinskih cestah in cestah, ki jih upravlja upravljavec, so upravljavci teh cest upravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.
(11) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je prepovedan.
(12) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne prevoze vodijo izdajatelji dovoljenj.
(13) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
40. člen
(označitev vozil za izredni prevoz)
(1) Vozila za izredni prevoz morajo biti označena s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo rumene barve, in z ustreznim napisom na zadnji strani vozila. Vozila, ki spremljajo izredni prevoz, so glede na kategorijo spremljanja opremljena tudi s posebno signalno tablo.
(2) Vozilo, s katerim se opravlja izredni prevoz, mora biti na zadnji strani označeno s svetlobnim oziroma odsevnim napisom »izredni prevoz«, vozilo, s katerim se izvaja vzdrževanje cest v zimskih razmerah, pa z napisom »pluženje-posipanje«.
(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo mora omogočati predvajanje prometne signalizacije, s katero se drugi udeleženci v prometu obveščajo o nevarnosti, obveznostih in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom. Udeleženci v prometu morajo upoštevati in se ravnati po obvestilih, izraženih na posebni signalni tabli.
(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
41. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in površine, ki jih za te namene občinski upravni organ za ceste določi ob obstoječih cestah, ta organ na podlagi postopka določenega z zakonom odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi občinski upravni organ za ceste s soglasjem.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob občinski cesti, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
42. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek v cestnem svetu s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje, ki vsebuje tudi soglasje iz prvega odstavka.
(5) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, ali če zaradi priključka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne vode na občinsko cesto oziroma drugih nesorazmernih motenj na cesti, lahko občinski upravni organ za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik, v primeru priključevanja občinske ceste pa občina.
(6) Občinski upravni organ za ceste lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski upravni organ za ceste z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
(8) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo oziroma ureditvijo in vzdrževanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor. Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključka in ga redno vzdrževati.
(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če gradi priključek na občinsko cesto brez soglasja občinskega upravnega organa za ceste ali v nasprotju z izdanim soglasjem, če priključek na občinsko cesto prilagodi brez soglasja ali v nasprotju z njim ter če ukine priključek na občinsko cesto brez ali v nasprotju z izdanim soglasjem.
(10) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
43. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
(1) Prometno ureditev, njeno spremembo ali dopolnitev na občinskih cestah oziroma njenemu delu odloči z odločbo občinskega upravnega organa za ceste. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat prometne ureditve.
(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot) in meje naselij;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– določitev prepovedi prehitevanja;
– določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja prometa;
– določitev prehodov za pešce in kolesarje;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev, razen omejitev uporabe občinske ceste iz 44. člena tega odloka.
(3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
(4) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
44. člen
(prometna signalizacija)
O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča občinski upravni organ za ceste.
45. člen
(posebni primeri varstva občinskih cest)
Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo ceste uporabljajo tudi glede:
– varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti;
– graditve žičniških naprav čez občinske ceste;
– izkoriščanja mineralnih surovin ob občinski cesti;
– omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah občinske ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na občinsko cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno z občinsko cesto;
5. na cestišču občinske ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ in upravljavca ceste.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.
(7) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
48. člen
(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
VII. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA NA OBČINSKIH CESTAH
49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti, in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega upravnega organa za ceste iz 50. člena tega odloka. Dovoljenje se posreduje policiji in občinskemu inšpektoratu in ožjemu delu občine, kjer je izvedena zapora ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.
(3) Dovoljenje občinskega upravnega organa za ceste za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na občinski cesti ne ustavi za več kot 30 minut.
(5) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in ožji del občine, na območju katere je predvidena zapora občinske ceste.
(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na občinskih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve (navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve) v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na občinski cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste.
(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najkasneje 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste.
(8) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja pisno obvestiti policijo, občinskega inšpektorja, upravljavca občinskih cest in ožji del občine, na območju katerega se bodo izvajala dela.
(9) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki ravna v nasprotju z osmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste pa z globo 400 EUR.
51. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko občinski upravni organ za ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti policijo, občinsko redarstvo in občinski inšpektorat ter javnost na krajevno običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
52. člen
(polje preglednosti ob občinski cesti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju občine.
(5) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
53. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
Prometno ureditev na občinskih cestah določi občina. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve.
54. člen
(neprometni znaki)
(1) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobo (turistična in druga obvestilna signalizacija) samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
(2) Stranka, ki je predlagatelj turistične in druge obvestilne signalizacije, je dolžna na lastne stroške postaviti signalizacijo in jo tudi vzdrževati in odstraniti.
55. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinskih cest je zunaj in znotraj naselja prepovedano. Občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti v območju občinske ceste samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(3) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj v območju občinskih cest je prepovedano.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne pridobi soglasja za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ali ravna v nasprotju z izdanim soglasjem.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
56. člen
(obveznosti vodenja podatkov o občinskih cestah)
(1) Upravljavec občinske ceste mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.
(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih cestah mora občina brezplačno posredovati Direkciji RS za ceste najkasneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta. Če občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške občine.
(3) Upravljavec cest je dolžan voditi tudi banko cestnih podatkov, vzpostavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
57. člen
(vodenje banke cestnih podatkov)
(1) Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o občinskih cestah kot banka cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične in druge podatke o javnih cestah in objektih na njih in predstavlja enotno zbirko podatkov.
(2) BCP vsebuje tehnične podatke o občinskih cestah, podatke o objektih na državnih oziroma občinskih cestah ter podatke o državnih oziroma občinskih kolesarskih povezavah in poteh. Poleg tehničnih podatkov vsebuje BCP tudi podatke o prometnih obremenitvah in izdatkih za občinske ceste. Podatki o občinskih cestah in objektih na njih morajo biti izkazani tako, da je razvidna umestitev posameznih sestavnih delov ceste v prostoru.
(3) BCP vodi in vzdržuje za občinske ceste občina. Občine pridobivajo podatke iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih potrebujejo za BCP, brezplačno.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se zbirajo neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, uradnih kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva, drugih zbirk ter posebnih meritev oziroma zajemom podatkov neposredno na terenu.
(5) Topografske podatke o javnih cestah in objektih na njih, kakor tudi vsako spremembo podatkov, mora posamezni zavezanec za vodenje in vzdrževanje podatkov posredovati organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za potrebe vodenja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture najpozneje v treh mesecih od nastanka sprememb.
VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
58. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Izvajanje tega odloka in določb predpisov o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor.
59. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva cest)
(1) Občinski inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo zakon, ki ureja ceste in predpisi, izdani na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo ceste);
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji kot to izhaja iz predpisov, ki urejajo ceste, ter omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo ceste, in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju ceste;
– ali se priključki na ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji iz predpisov, ki urejajo ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po tem zakonu;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s predpisi, ki urejajo ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira zlasti:
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji zakona, ki ureja ceste in predpisi, ki urejajo ceste.
60. člen
(začasni ukrepi omejitve uporabe ceste)
(1) Občinski inšpektor sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora občinski inšpektor obvestiti občino, policijo in občinsko redarstvo.
(5) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec in traja do odprave razlogov za prepoved.
IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 28/02).
62. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2012
Litija, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost