Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1991. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas«, stran 4877.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 14. redni seji dne 12. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje »Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo (ceste, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo ter površine za ravnanje z odpadki) ter za sklenitev pogodbe o opremljanju med Občino Mirna Peč in investitorji.
3. člen
(Sestavni deli programa opremljanja)
Sestavni deli programa opremljanja so:
– splošni del programa opremljanja,
– opis komunalne opreme,
– prikaz obračunskih območij,
– prikaz skupnih in obračunskih stroškov,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
4. člen
(Kratka razlaga pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne opreme oziroma tudi območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(Obstoječa komunalna oprema)
Na območju opremljanja ni obstoječe komunalne opreme.
Ob severovzhodnem robu tega območja poteka priključna cesta (deviacija 1-11) naselja Mirna Peč na avtocesto A2, na katero se priključujejo tudi občinske ceste. Nanjo se bo priključilo tudi novo cestno omrežje industrijske cone.
V sklopu izgradnje avtoceste in pripadajočih deviacij je bila zgrajena tudi meteorna kanalizacija. Nanjo se bo na več mestih priključila kanalizacija industrijske cone.
Obstoječe vodovodno omrežje poteka vzhodno od območja urejanja v priključni cesti (deviacija 1-11). Nanj se bo priključil vodovod industrijske cone.
6. člen
(Nova komunalna oprema)
Na območju opremljanja bo zgrajena komunalna oprema, ki ima status gospodarske javne infrastrukture, in sicer: cestno omrežje, vključno z javno razsvetljavo, vodovodno omrežje, meteorna in fekalna kanalizacija in površine za ravnanje z odpadki.
Izgradnja elektro kabelske kanalizacije ter transformatorskih postaj, telekomunikacijskega in plinskega omrežja ni stvar programa opremljanja. Občina za njih ne sme odmerjati komunalnega prispevka.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
7. člen
(Obračunsko območje)
Obračunsko območje investicije obsega celotno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas.
Obračunsko območje je eno in je enako za vse vrste komunalne opreme.
Obračunsko območje je na vpogled v grafični prilogi k programu opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME
8. člen
(Skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture)
Skupni stroški nove komunalne infrastrukture znašajo 4.920.417,85 EUR, po cenah 1. maj 2012. Obračunski stroški nove komunalne infrastrukture znašajo 4.900.084,93 EUR in so glede na skupne stroške znižani za delež stroškov za infrastrukturo, ki ni namenjena samo uporabnikom znotraj območja programa opremljanja, temveč tudi načrtovani stanovanjski pozidavi »Nad postajo«.
Tabela 1: Skupni in obračunski nove komunalne infrastrukture
+------------------------+------------------+-------------------+
|            | Skupni stroški v | Obračunski stroški|
|            |    EUR    |    v EUR    |
+------------------------+------------------+-------------------+
|cesta          |   2.640.635,29|    2.629.691,32|
+------------------------+------------------+-------------------+
|fekalna kanalizacija  |    531.873,89|     529.754,95|
+------------------------+------------------+-------------------+
|meteorna kanalizacija  |   1.271.401,37|    1.266.236,90|
+------------------------+------------------+-------------------+
|vodovod         |    458.749,26|     456.643,73|
+------------------------+------------------+-------------------+
|površine za ravnanje z |     17.758,04|     17.758,04|
|odpadki         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|Obračunsko območje I.  |   4.920.417,85|    4.900.084,93|
+------------------------+------------------+-------------------+
V. TERMINSKI PLAN
9. člen
(Terminski plan izgradnje)
Gradnja še nezgrajene komunalne infrastrukture bo predvidoma zaključena do konca leta 2012.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(Preračunani obračunski stroški nove komunalne infrastrukture na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 2: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
| Postavka | Obračunski | Površina |  Neto  |Cp ij |Ct ij |
|      |stroški v EUR| parcel v | tlorisna |EUR/m2|EUR/m2|
|      |       |  m2  |površina v |   |   |
|      |       |     |  m2   |   |   |
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
|ceste    | 2.629.691,32|182.701,00|131.544,72 |14,39 |19,99 |
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
|meteorna  | 1.266.236,90|     |      | 6,93 | 9,63 |
|kanalizacija|       |     |      |   |   |
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
|fekalna   |  529.754,95|     |      | 2,90 | 4,03 |
|kanalizacija|       |     |      |   |   |
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
|vodovod   |  456.643,73|     |      | 2,50 | 3,47 |
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
|površine za |  17.758,04|     |      | 0,10 | 0,13 |
|ravnanje z |       |     |      |   |   |
|odpadki   |       |     |      |   |   |
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
|skupaj:   | 4.900.084,93|     |      |26,82 |37,25 |
+------------+-------------+----------+-----------+------+------+
Navedeni stroški veljajo na datum 1. maj 2012 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
11. člen
(Preračunani obračunski stroški obstoječe infrastrukture na enoto mere)
Pri določanju obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na enoto mere se uporabi vse parametre obračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz splošnega programa opremljanja za območje Občine Mirna Peč. Tudi te stroške se ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira.
12. člen
(Razmerje med merilom parcele in merilom NTP)
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti = 0,7:0,3.
13. člen
(Faktor dejavnosti)
Za industrijske stavbe in skladišča (oznaka 125 v CC-SI) se uporabi faktor dejavnosti 1,3.
14. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Za indeksiranje stroškov iz 10. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
15. člen
(Odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnosti) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti gospodarske javne
        infrastrukture na posameznem obračunskem
        območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        gospodarske javne infrastrukture
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto gospodarske javne
        infrastrukture
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta gospodarske javne
        infrastrukture
j =       posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je vsota izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
16. člen
(Oprostitve)
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet.
V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VII. IZVEDBA PREDVIDENE INVESTICIJE
17. člen
(Izvedba predvidene investicije)
Celotno še nezgrajeno komunalno opremo na območju opremljanja bodo zgradili investitorji na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas, za kar bo v skladu z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) sklenjena pogodba o opremljanju, ki bo podrobneje opredeljevala izgradnjo komunalne opreme in financiranje ter plačilo komunalnega prispevka.
VIII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Mirna Peč.
19. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2012-1
Mirna Peč, dne 12. junija 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost