Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1989. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kuzma, stran 4875.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 12. seji dne 13. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o urejanju javne razsvetljave v Občini Kuzma
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Kuzma (v nadaljnjem besedilu: občina) način opravljanja gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave – vzdrževanje javne razsvetljave in druge prometne signalizacije v naseljih (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega zagotavljanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Javno službo zagotavlja Občina v obliki režijskega obrata (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Režijski obrat lahko javno službo pogodbeno prenese v pristojnost usposobljenemu zunanjemu izvajalcu.
Javna služba se opravlja na celotnem območju občine.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– osvetlitev občinskih cest,
– osvetlitev javnih zelenih površin,
– ambientalna osvetlitev javnih površin,
– okrasna osvetlitev javnih površin.
4. člen
Obseg storitev javne službe iz 3. člena tega odloka se določi v vsakoletnem izvedbenem programu.
Osvetlitev občinskih cest in javnih zelenih površin je vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva. Osvetlitev se začne oziroma konča pri naravni svetlobi okrog 25 luxov.
Ambientalna osvetlitev (vodomet in podobno) je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
Okrasna osvetlitev v času novoletnega in drugega praznovanja je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN – STORITEV
5. člen
Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin – storitev urejanja javne razsvetljave so:
– svetilke javne razsvetljave, ki so sestavljene iz droga in svetlobne glave, omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave, objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni center in podobno ter
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
6. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom izvajanja javne službe, ki ga pripravi do konca junija tekočega leta za naslednje leto. Program izvajanja javne službe je osnova za pripravo proračuna za naslednje leto.
Program izvajanja javne službe mora vsebovati:
– obseg storitev,
– cene storitev,
– program varčevanja z energijo,
– višino sredstev za vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih objektov komunalne infrastrukture javne službe in višino potrebnih sredstev.
Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca pripraviti poročilo o izvedbi programa izvajanja javne službe za preteklo leto.
7. člen
Izvajalec mora voditi evidenco – kataster o objektih gospodarske infrastrukture javne službe, in sicer o:
– vrsti objekta,
– lokaciji,
– tehničnih lastnostih,
– številu,
– lastništvu.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
8. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– upravljati sistem javne razsvetljave,
– redno vzdrževati drogove svetilk javne razsvetljave, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo svetlobnih glav, pleskanje drogov, popravilo drogov ter čiščenje svetilk,
– redno vzdrževati prižigališča, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave ter naprave v nadzornem centru,
– investicijsko vzdrževati javno razsvetljavo,
– izvajati vzdrževalna dela v javno korist,
– nabavljati žarnice in drugi potrebni material,
– zamenjavati dotrajane drogove in svetlobne glave,
– nabavljati in vzdrževati vozila za opravljanje storitev,
– opravljati nadzor nad stanjem drogov svetilk, svetlobnih glav in žarnic na terenu,
– vpisovati spremembe v evidenco – kataster,
– obešati zastave in drugo opremo na drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne okrasitve in podobno),
– pripravljati razvojne programe za javno službo,
– pridobivati investicijsko in projektno dokumentacijo ter upravna dovoljenja,
– izvajati kontrolne meritve,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka,
– izdajati strokovna mnenja in dokumentacijo za izdajo upravnega dovoljenja,
– izdajati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje in soglasja projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN – STORITEV
9. člen
Uporabniki storitev javne službe so občani.
S storitvami iz 3. člena tega odloka se zagotavlja splošna in prometna varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času. Storitve so namenjene tudi lepšemu videzu kraja osvetlitve.
10. člen
Prepovedano je:
– poškodovati drogove svetilk,
– razbijati žarnice in glave svetilk,
– posegati v napeljave javne razsvetljave in
– lepiti plakate na drogove javne razsvetljave,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini drogov javne razsvetljave,
– onemogočati dostop do drogov javne razsvetljave,
– delovanje novoletne osvetlitve izven obdobja od 1. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta.
11. člen
Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne službe je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem pristojnega organa občine.
12. člen
Uporabnik je dolžan nastalo škodo, ki jo je povzročil z dejanjem iz prejšnjega člena tega odloka, poravnati na podlagi ocene izvajalca.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
13. člen
Javna služba se financira:
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
Občina zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev javne službe sredstva iz proračuna ob upoštevanju standardov in normativov iz tega odloka in programa izvajanja javne službe.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so:
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, nadzorni center in podobno,
– svetilke.
Objekti gospodarske infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena so v lasti občine.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja organ občine, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
17. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0004/2012-1
Kuzma, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost