Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1958. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1A), stran 4811.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-4
Ljubljana, dne 20. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-1A)
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) se v prvem odstavku 31. člena črta besedilo »po predhodnem posvetovanju s kolegijem državnega tožilstva«.
2. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »imenovan za ministra ali državnega sekretarja ministrstva« nadomesti z besedilom »imenovan na ministrsko funkcijo ali funkcijo državnega sekretarja«.
3. člen
V drugem odstavku 59. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Podrobnejši postopek in pogoje za podeljevanje štipendij državnim tožilcem predpiše minister.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »Centra za izobraževanje v pravosodju« doda besedilo »pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: Center za izobraževanje v pravosodju), ministrstva«.
4. člen
V prvem odstavku 62. člena se za besedama »Državnotožilskega sveta« doda vejica, besedilo »ali v ministrstvo« pa se nadomesti z besedilom »v ministrstvo ali v ministrstvo, pristojno za pravosodje«.
5. člen
V prvem odstavku 72. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. če državni tožilec sprejme funkcijo, razen če gre za primere, ko mu državnotožilska funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz državnotožilske službe mirujejo v skladu s 46. členom tega zakona;«.
Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a če državni tožilec začne opravljati dejavnost ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega tožilca;«.
V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– 6. točki prvega odstavka tega člena preneha z dnem nastopa funkcije;«.
Doda se nova tretja alinea, ki se glasi:
»– 6.a točki prvega odstavka tega člena preneha z dnem nastopa dela, ki ni združljivo z državnotožilsko funkcijo.«.
6. člen
V drugem odstavku 122. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vodja okrožnega državnega tožilstva mora najpozneje v šestih mesecih od imenovanja opraviti program usposabljanja za vodstveno funkcijo v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, ki mora v zvezi s tem glede izvedbe organizacije in določitve vsebine programa usposabljanja za vodstveno funkcijo predhodno pridobiti soglasje ministra.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka funkcija vodje okrožnega državnega tožilstva ne preneha, če vodja, ki iz opravičenih razlogov ni mogel opraviti programa usposabljanja do izteka zakonskega roka, pred iztekom tega roka vloži prošnjo za njegovo podaljšanje. O prošnji vodje okrožnega državnega tožilstva odloči generalni državni tožilec. Če prošnji ni ugodeno, se vodja lahko pritoži v osmih dneh od vročitve odločitve o prošnji. O pritožbi odloči državnotožilski svet. Z dnem pravnomočnosti odločbe o zavrženju ali zavrnitvi prošnje za podaljšanje roka iz prejšnjega odstavka funkcija vodje okrožnega državnega tožilstva preneha.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
V drugem odstavku 132. člena se črta prva alinea.
8. člen
V 158. členu se za četrtim odstavkom dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Izobraževanje in strokovno usposabljanje državnih tožilcev izvaja Center za izobraževanje v pravosodju.
(6) Posamezna izobraževanja in strokovna usposabljanja državnih tožilcev se lahko izvedejo v okviru ministrstva.«.
9. člen
166. člen se spremeni tako, da se glasi:
»166. člen
(podeljevanje priznanj)
(1) Minister lahko javnim uslužbencem državnih tožilstev in ministrstva, generalni državni tožilec pa državnim tožilcem podeljuje priznanja za posebne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali pooblastil.
(2) Za potrebe izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo oziroma Vrhovno državno tožilstvo obdeluje naslednje osebne podatke o državnih tožilcih in javnih uslužbencih državnih tožilstev in ministrstva, ki jim je podeljeno priznanje: osebno ime, strokovni naslov, znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, funkcijo, naziv ali delovno mesto, razlog podelitve in vrsto priznanja. Zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti, podelitve javnih priznanj državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in ministrstva ter preglednega delovanja in spoštovanja ugleda državnega tožilstva in ministrstva, so osebno ime, strokovni naslov, znanstveni naslov, funkcija, naziv ali delovno mesto, razlog podelitve in vrsta priznanja javni.
(3) Vrste priznanj, podrobnejše pogoje in postopek podeljevanja priznanj ter oblike priznanj državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in ministrstva predpiše minister.«.
10. člen
Šesti odstavek 192. člena se črta.
11. člen
Za 198. členom se doda nov 198.a člen, ki se glasi:
»198.a člen
(uporaba predpisov)
Če s tem ali drugim zakonom ni določeno drugače, se za SDT uporabljajo določbe tega zakona ter podzakonskih predpisov in drugih aktov izdanih na podlagi določb tega zakona, ki veljajo za okrožno državno tožilstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona izda predpisa iz dopolnjenega drugega odstavka 59. člena in spremenjenega 166. člena zakona.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04 in 58/11 – ZDT-1) v delu, ki se nanaša na državne tožilce,
– Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 90/07, 61/08 in 58/11 – ZDT-1) v delu, ki se nanaša na državne tožilce in javne uslužbence državnih tožilstev,
– Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor (Uradni list RS, št. 44/07) v delu, ki se nanaša na službeno izkaznico uslužbencev, pooblaščenih za pravosodni nadzor nad državnimi tožilstvi.
Predpisa iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka se v obsegu iz prejšnjega odstavka uporabljata do uveljavitve predpisov iz prejšnjega člena.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-07/12-2/9
Ljubljana, dne 12. junija 2012
EPA 259-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost