Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1860. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin in o zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin, stran 4549.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4, 17/08 (21/08 popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08– ZFO-1A, 70/08, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 16. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih površin in o zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja obvezne gospodarske javne službe čiščenja in urejanja javnih površin, zunanji videz naselij ter posebna raba javnih površin na območju Občine Kanal ob Soči.
(2) Urejanje in čiščenje javnih površin po tem odloku obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju občine tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin ter da se zagotavlja urejen videz in urejenost javnih površin.
(3) S tem odlokom se poleg javnih površin urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
2. člen
(način izvajanja)
Obvezno gospodarsko javno službo čiščenja ter urejanja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na celotnem območju občine izvaja Režijski obrat (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
(naloge izvajalca in vir financiranja)
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo gospodarno v skladu s programom dela čiščenja in urejanja javnih površin, ki ga potrdi župan.
(2) Javna služba se financira iz občinskega proračuna in drugih sredstev.
4. člen
(javne površine)
Javne površine po tem odloku so:
– ulice, pločniki, trgi ter zelene površine,
– avtobusna postajališča in čakalnice,
– tržnice,
– površine za pešce in druge javne poti,
– otroška in športna igrišča,
– javna parkirišča,
– površine ob spomeniških in zgodovinskih ter drugih javnih objektih, kjer ni določenega upravljavca,
– dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ob javnih objektih.
II. VZDRŽEVANJE ČISTOČE IN UREJANJA NA JAVNIH IN DRUGIH POVRŠINAH
5. člen
(obseg javne službe)
Javna služba čiščenja in urejanja javnih površin iz 4. člena tega odloka zajema naslednje naloge:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje vseh vrst odpadkov na javnih površinah,
– pranje javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja,
– odstranjevanje grafitov z javnih površin;
– izvedba akcij ''urejanja in čiščenja okolja'',
– čiščenje javnih površin ob nepredvidljivih okoliščinah,
– pobiranje in odvoz nelegalno odloženih odpadkov na javnih površinah, ko ni znan povzročitelj,
– redno vzdrževanje in nameščanje urbane opreme (koši, količki, klopi, ograje, vodometi, ulične table, opozorilne table in druga podobna oprema),
– vzdrževanje meteorne kanalizacije na javnih površinah,
– vzdrževanje in urejanje javnih parkovnih in drugih zelenih površin,
– tekoče in interventno vzdrževanje in obnova tlakov ter drugih elementov javnih površin,
– vzdrževanje prometne signalizacije in izvajanje ''zimske službe'' na javnih površinah, ki so predmet tega odloka,
– druge potrebne naloge za vzdrževanje čistoče javnih površin, ki jih s programom določi župan.
III. VIDEZ NASELIJ
6. člen
(vzdrževanje objektov)
(1) Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani tako, da ne kvarijo videza naselja.
(2) Lastniki oziroma najemniki morajo redno vzdrževati okolice stanovanjskih in ostalih objektov, dvorišč, ograj, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti tako, da se doseže urejen videz naselij.
(3) Lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč znotraj naselja ali zaselka so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati tako, da so urejenega videza.
(4) Če lastnik ali upravljavec ne vzdržuje objektov in zunanjih površin v okolici objektov ter nezazidanih stavbnih zemljišč znotraj naselja ali zaselka in tega tudi ne opravi v roku, ki mu ga določi inšpekcijski organ, se lahko dela odredi izvajalcu javne službe na stroške lastnika.
IV. POGOJI IN NAČINI ZA POSEBNO RABO JAVNIH POVRŠIN
7. člen
(ravnanje ob prireditvah)
(1) Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo za uporabo javnih površin pridobiti predhodno soglasje občinske uprave.
(2) Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo poskrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj po končani prireditvi oziroma najkasneje v 8 urah po končani prireditvi očistiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
8. člen
(zavarovanje javnih površin med gradnjo)
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati javno površino pred poškodbami in onesnaževanjem tako, da:
– prepreči širjenje prahu gradbišča,
– skrbi, da material pri nalaganju in prevozu vozila ne pade z vozil,
– postavi lovilne odre, zaščitne ograje in prehode,
– zavaruje javno površino s plastično nepropustno folijo in po potrebi z lesenimi deskami,
– postavi primerno gradbiščno ograjo.
(2) V primeru, da investitor oziroma izvajalec med gradnjo poškoduje ali uniči javno površino oziroma javno infrastrukturo pod njo, jo je dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
9. člen
(postavitev gostinskega vrta)
(1) Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom, je dovoljeno postaviti na javni površini za sezonski čas ali čas do enega leta v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje. Izjemoma se gostinski vrt postavi tudi za daljše časovno obdobje, vendar najdlje za dobo štirih let.
(2) Vloga za postavitev gostinskega vrta mora vsebovati načrt ureditve z vrisano lokacijo s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, materialu, barvi in druge potrebne podatke.
(3) Gostinski vrt z gostinskim obratom se postavi v skladu z grafično prilogo in smernicami pristojnega občinskega urbanista in soglasju krajevne skupnosti. Pri postavitvi je potrebno upoštevati naslednje splošne pogoje:
– zagotovljen mora biti prehod za pešce, za vozila za dostavo in čiščenje javnih površin ter za druga intervencijska vozila,
– elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi oziroma premični,
– ureditev mora biti skladna s tradicijo in arhitekturo domačega okolja,
– za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki, »tende« oziroma podobna oprema v materialu in barvi, ki je določena v smernicah,
– pri uporabi urbane opreme se javne površine ne sme poškodovati,
– brez soglasja občinskega urbanista ni dovoljeno postavljati korit in drugih fizičnih ovir.
V. VARSTVO JAVNIH POVRŠIN
10. člen
(prepovedana ravnanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
– metati papir, cigaretne ogorke in druge odpadke,
– odlagati kosovne odpadke, gradbene materiale ali druge podobne materiale,
– zlivati odpadne vode in druge tekoče odplake, prati motorna in druga vozila,
– plakatiranje in oglaševanje na mestih, ki niso posebej namenjena za plakatiranje,
– odlagati dračje, vejevje in podobno,
– v koše za odpadke odlagati neprimerne oziroma nevarne odpadke,
– uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, odstranjevati ali poškodovati,
– parkirati nevozna ali neregistrirana vozila,
– voditi pse brez vrvice ali druge domače živali, jih puščati brez ustreznega nadzora ter puščati živalske iztrebke na javnih površin,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice,
– obešati obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa in grmovnice,
– kakršnokoli ravnanje in poseganje ter poškodovanje javne površine in objektov in s tem spreminjati funkcionalnost ali estetski videz le-te.
11. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinski inšpekcijski organ v skladu s predpisi o inšpekcijskem nadzoru in predpisi o prekrških.
V. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(kaznovanje pravne osebe)
(1) Z globo 1.200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določilom prvega in drugega odstavka 7. člena, 8. člena, drugega in tretjega odstavka 9. člena oziroma 10. člena tega odloka.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, v primerih iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(kaznovanje fizične osebe)
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 7. člena, 8. členom in drugim in tretjim odstavkom 9. člena tega odloka.
(2) Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili 6. in 10. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(uskladitev z določili tega odloka)
Obstoječi najemniki javnih površin za namene gostinskih vrtov morajo uskladiti ureditev teh vrtov v skladu s pridobljenimi smernicami, pogoji in navodili občinskega urbanista v roku petih let.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 2/2000).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2012-3
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost