Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1859. Odlok o občinskih taksah v Občini Kanal ob Soči, stran 4544.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 16. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Kanal ob Soči
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Kanal ob Soči, zavezance za plačilo takse, vrste in višino takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
(1) V Občini Kanal ob Soči se plačuje takso za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– za oglaševanje na javnih površinah,
– za parkiranje na javnih površinah,
– za uporabo javnega prostora za kampiranje,
– druge oblike uporabe javnega prostora, kot to določa zakon.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
Za javna mesta in za javne površine se po tem odloku upoštevajo javne površine, na katerih ima Občina Kanal ob Soči lastninsko in stvarno pravico in so namenjeni splošni javni rabi.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
5. člen
(1) Občinske takse ne plačujejo državni in občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Kanal ob Soči.
(2) Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v Občini Kanal ob Soči ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Občinske takse se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3) Župan Občine Kanal ob Soči lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj kulture, športa ali turizma v Občini Kanal ob Soči.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS
6. člen
(1) Takse se določajo v točkah. Višina taks za posamezne taksne predmete je določena v posebnem delu – tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. Za tiste taksne predmete, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za izračun takse na leto, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve.
(2) Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 0,06 EUR.
(3) Vrednost točke se lahko s sklepom župana, do konca januarja tekočega leta uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.
7. člen
(1) Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete. Najnižja višina občinske takse, ki se odmeri zavezancu v odločbi, če je izračun takse po tarifnih zneskih nižji, znaša za površine taksnih predmetov do 10 m2 165 točk, za površine taksnih predmetov nad 10 m2 250 točk.
(2) Taksna obveznost v primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pred pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo Občine Kanal ob Soči o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanjem njegove uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom dneva zadnje uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, ter s potekom dneva zadnje uporabe taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih.
(3) Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se odmeri ne glede na število dni slabega vremena.
8. člen
(1) Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti občinski upravi Občine Kanal ob Soči v 15 dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno oziroma 10 dni pred prireditvijo. Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javne površine.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitve višine občinske takse.
(3) Taksni zavezanec je občinski upravi Občine Kanal ob Soči dolžan prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun takse.
(4) Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih s strani medobčinske inšpekcije.
9. člen
(1) Takso odmerja občinska uprava, izterjuje pa pristojni organ po predpisih o izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
(2) Občinske takse plačujejo zavezanci v naprej, če ni v tem odloku ali v tarifnem delu določeno drugače. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, osnova za odmero so podatki pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave medobčinskega redarstva.
(3) Taksni zavezanec je dolžan plačati takso v 15 dneh od dokončnosti odločbe, razen v primerih uporabe javnih površin za namen prireditve, ko mora biti taksa plačana pred samo prireditvijo in je pogoj za veljavnost dovoljenja. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
(4) Župan lahko s taksnim zavezancem sklene dogovor o obročnem plačilu občinske takse, kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi s strani taksnega zavezanca.
(5) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v odločbi, ali v dogovoru iz prejšnjega odstavka tega člena, izvršba upravne odločbe pa ni uspešna, lahko občinska uprava Občine Kanal ob Soči razveljavi dovoljenje ter se izvedejo ukrepi v skladu s 15. členom tega odloka.
10. člen
Občinska taksa za uporabo javnih površin po tem odloku se odmeri hkrati z izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne površine, v skladu s predpisi o ureditvi cestnega prometa v Občini Kanal ob Soči. V primeru, kadar je predmet uporabe javna površine v lasti Občine Kanal ob Soči, ki je namenjena splošni rabi, se izda dovoljenje in odmeri občinska taksa, kadar so taksni predmeti začasne narave ali gre za postavitev letnega gostinskega vrta.
11. člen
Taksni zavezanec, ki je opremil javno površino ali je imel stroške v zvezi z vzdrževanjem te površine in to izkazuje z ustrezno dokumentacijo je oproščen plačila takse za vse taksne predmete, ki jih uporablja, če so ta vlaganja utemeljena in nujna. Oprostitev je sledeča:
– za vlaganja do višine 50 % obračunane takse je oprostitev takse 50 %,
– za vlaganja do 100 % obračunane takse je oprostitev takse 60 %,
– za vlaganja nad 100 % obračunane takse je oprostitev takse 80 %.
12. člen
Občinska taksa za letne vrtove se odmeri najprej za število dni, v katerih bo letni vrt postavljen. Taksni zavezanec ne more za preteklo leto uveljavljati morebitnih deževnih ali slabega vremena, ko letnega vrta ni uporabljati. Lahko pa taksni zavezanec določene dni v terminu postavitve letnega vrta v naprej izvzame iz uporabe, ob pogoju, da se v teh dneh vsi elementi letnega vrta popolnoma odstranijo in se javna površina v teh dneh vzpostavi v prvotno stanje.
13. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Kanal ob Soči in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
14. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja redarska služba.
15. člen
(1) Pristojni občinski organ nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni plačana v celoti, lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
V. GLOBE
16. člen
(1) Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki:
– ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
– v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
– postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
(2) Z globo 150 se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave, št. 40/96).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2012-2
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost