Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1844. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina, stran 4515.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, in 51/10), 20. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A) in 8. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet občine Ajdovščina na 17. seji dne 31. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina določa upravičence do dodelitve socialne pomoči oziroma do druge pomoči (v nadaljevanju: pomoči), namen dodelitve, merila za dodelitev in višino pomoči ter postopek uveljavljanja ter dodelitve pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.
2. člen
Socialni pomoči po tem odloku sta:
1. občinska denarna socialna pomoč
2. doplačilo nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe.
Za drugo pomoč po tem odloku se šteje plačilo pogrebnih stroškov.
3. člen
Višino sredstev, ki se jih nameni za dodeljevanje pomoči v posameznem letu, se določi z vsakoletnim odlokom o proračunu. Pomoči se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog; pomoči, za katere je bilo predvidenih manj sredstev od prispelih vlog, se izplača v naslednjem letu.
II. OBČINSKA DENARNA SOCIALNA POMOČ
4. člen
Občinska denarna socialna pomoč obsega denarno pomoč:
– za plačilo položnic za nujne življenjske stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve …),
– za plačilo nakupa šolskih potrebščin,
– za nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih in higienskih artiklov,
– za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov oziroma naprav za invalidno osebo in druge stroške za zagotavljanje enakih možnosti življenja invalidnih oseb,
– za kritje stroškov v zvezi z zdravljenjem, ki niso neposredno vezani na zdravljenje, oziroma ki niso pokriti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
– za kritje stroškov zdravil in prehrambenih dopolnil, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja, za zdravstveno stanje osebe pa so življenjskega pomena (kot primer bolniki s potrjeno zdravstveno diagnozo),
– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti posameznikov in družin (npr. stroški tržne najemnine),
– za kritje stroškov v primeru elementarnih nesreč in požarov.
5. člen
Do občinske denarne socialne pomoči je upravičen vlagatelj:
– ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Ajdovščina,
– ki mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
– ki izpolnjuje tudi druge pogoje za dodelitev občinske denarne socialne pomoči iz tega odloka.
Za trenutno materialno ogroženost štejejo posledice utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče, požar, izguba zaposlitve ne po lastni krivdi in druge posebne okoliščine.
6. člen
Občan pridobi pravico do občinske denarne socialne pomoči pod pogojem, da je v tekočem letu že koristil zakonske možnosti po Zakonu socialno varstvenih prejemkih za rešitev socialne stiske, in sicer:
1. pravico do denarne socialne pomoči in
2. pravico do izredne denarne socialne pomoči.
Izjemoma je lahko upravičenec do občinske denarne socialne pomoči tudi občan:
– ki presega cenzus za pridobitev pravice iz 1. točke tega člena, vendar ne več kot za 100 % in
– ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči iz 2. točke tega člena,
v primerih, ko ni drugih možnosti za premostitev trenutne materialne stiske (izjemni primeri).
7. člen
Upravičencu se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli občinsko denarno socialno pomoč največ v skupni višini, ki se določi s sklepom občinskega sveta.
V primeru, ko za občinsko denarno socialno pomoč zaprosi upravičenec, ki ima družino, se znesek občinske denarne socialne pomoči lahko poveča, in sicer se mu za vsakega družinskega člana dodeli 25 % zneska občinske denarne socialne pomoči.
Če se je upravičenec znašel v položaju materialne ogroženosti zaradi elementarne nesreče ali požara, se lahko občinska pomoč dodeli v višjem znesku, vendar največ do 500 % zneska občinske denarne socialne pomoči. Mnenje o višini zneska, ki naj se dodeli zaradi elementarne nesreče ali požara, poda Odbor za družbene zadeve.
Pri načinu ugotavljanja materialnega in družinskega položaja vlagatelja se upoštevajo vse osebe in vsi dohodki, ki jih določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih.
8. člen
Občinska denarna socialna pomoč se zaradi namenskosti porabe praviloma nakaže v funkcionalni obliki upniku upravičenca, kadar gre za plačilo obveznosti iz 4. člena tega odloka (npr. kot plačilo računa), izjemoma pa tudi upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun.
III. DOPLAČILO NADOMESTNE OBLIKE BIVANJA IN OSKRBE IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE
9. člen
Občanom Občine Ajdovščina, ki nujno potrebujejo namestitev in oskrbo v stanovanjski skupnosti, ki ima oblikovano ceno v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev a ni pridobila soglasja pristojnega ministrstva k ceni, in ki ne zmorejo pokriti cene oskrbe, se lahko zagotavlja doplačilo teh storitev.
Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse pridobljene subvencije in ugotovljenim prispevkom uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu z odločbo mesečno nakazuje neposredno stanovanjski skupnosti na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec.
10. člen
Občanom Občine Ajdovščina, ki nujno potrebujejo socialno varstveno storitev institucionalnega varstva, pa ne morejo takoj dobiti proste postelje v javnih socialno varstvenih zavodih ali pri koncesionarjih na območju Goriške statistične regije, Notranjsko-kraške statistične regije, Obalno-kraške statistične regije in občin Logatec ter Vrhnika in se začasno nastanijo v drugi obliki institucionalnega varstva, ki izvaja bivanje domske in zdravstvene nege in se izvaja z dovoljenjem pristojnega ministrstva, se lahko zagotavlja doplačilo take oskrbe, vendar najdlje dva meseca. Izjemoma se na podlagi mnenja Odbora za družbene zadeve doplačilo zagotavlja še za največ štiri nadaljnje mesece.
Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v drugi obliki institucionalnega varstva, zmanjšano za vse morebitne pridobljene subvencije in ugotovljeni prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu z odločbo mesečno nakazuje neposredno izvajalcu druge oblike institucionalnega varstva na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec.
11. člen
V primerih iz 9. in 10. člena tega odloka občina priglasi terjatev iz naslova doplačil stroškov namestitve in oskrbe v zapuščinskem postopku.
IV. PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV
12. člen
Občina Ajdovščina zagotavlja sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlega, če ni imel dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, v primeru, da je imel pokojni stalno prebivališče v Občini Ajdovščina, oziroma je smrt nastopila ali pa je bil umrli najden na območju občine ter ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča.
13. člen
Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika, nepredvidene nujne stroške ter morebitni prevoz pokojnika od kraja kjer je nastala smrt, do kraja pokopa v Občini Ajdovščina.
Pogrebni stroški, ki jih krije Občina Ajdovščina, zajemajo razliko sredstev med stroški za kritje najnujnejših stroškov pokopa skupaj z nepredvidenimi nujnimi stroški in dejanskimi stroški prevoza pokojnika iz prejšnjega odstavka tega člena ter zneskom, ki ga za povračilo stroškov pokopa zagotavlja ZZZS. Višino najnujnejših stroškov pokopa se določi s sklepom občinskega sveta.
14. člen
Pogrebni stroški se krijejo iz občinskega proračuna ob predhodni ugotovitvi, da umrli ni zapustil denarnih sredstev, ki bi zadostovali za kritje stroškov oziroma ni dedičev, ki bi bili sposobni poravnati stroške pokopa ter ni imel premoženja, ki bi bilo predmet dedovanja. Izjemoma lahko Občina Ajdovščina poravna pogrebne stroške tudi v primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega, premičnega ali drugega nedenarnega premoženja, dediči pa jih niso sposobni poravnati pred začetkom zapuščinskega postopka.
Dedič je nesposoben poravnati stroške pokopa, če je:
– prejemnik denarne socialne pomoči ali
– prejemnik varstvenega dodatka
po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Občina v primerih iz prvega odstavka tega člena priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
15. člen
Pravico, do kritja pogrebnih stroškov uveljavlja dedič ali če teh ni, tista pravna ali fizična oseba, ki je pokop in/ali prevoz organizirala. Pogrebne stroške občina poravna na podlagi izstavljenega računa o opravljeni storitvi neposredno tisti pravni ali fizični osebi, ki je pokop in/ali prevoz organizirala oziroma plačala.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA IN DODELITVE POMOČI
16. člen
Vlogo za uveljavljanje pomoči se vloži pri Občini Ajdovščina. Vlogi za uveljavljanje pomoči je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so opredeljena v vlogi.
Postopek uveljavljanja pomoči iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se začne na zahtevo upravičenca ali zakonitega zastopnika, v primeru plačila pogrebnih stroškov vlogo vložijo dediči umrlega oziroma pravna ali fizična oseba, ki je poskrbela za pogreb.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi Občinska uprava, ki tudi izda odločbo na prvi stopnji.
17. člen
Občinska uprava lahko preveri vse podatke iz vloge in dokazil. Občinska uprava lahko v postopku preverjanja podatkov pridobi mnenje centra za socialno delo. Mnenje centra za socialno delo je obvezno v primerih iz drugega odstavka 6. člena tega odloka.
Zoper odločbo izdano na prvi stopnji je možna pritožba, ki se jo vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan občine.
18. člen
Socialno in drugo pomoč se upravičencu oziroma v funkcionalni obliki nakaže po pravnomočnosti odločbe. V primeru, da se občinsko denarno socialno pomoč nakaže neposredno upravičencu, je ta dolžan v roku 45 dni po nakazilu dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.
Upravičenec do socialne pomoči iz 9. in 10. člena tega odloka mora izpolnjevati pogoje za pridobitev te pomoči ves čas njenega prejemanja.
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za odločitev, je upravičenec dolžan v 15. dneh sporočiti organu, ki je izdal odločbo.
19. člen
Upravičenec, ki mu je bila priznana določena pomoč na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja oziroma v roku iz prejšnjega člena ni dostavil dokazil, je dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila priznana, z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je bila pomoč izplačana.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Do sprejetja sklepa iz prvega odstavka 7. člena tega odloka znaša višina občinske denarne socialne pomoči največ 200 €.
21. člen
Do sprejetja sklepa iz drugega odstavka 13. člena tega odloka znaša višina najnujnejših stroškov pokopa 635 €.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 58/00 in št. 106/04).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 552-6/2000
Ajdovščina, dne 1. junija 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost