Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1799. Odlok o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Občini Črna na Koroškem, stran 4426.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) ter 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 12. redni seji dne 28. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Občini Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja načine in pogoje plakatiranja na javnih plakatnih mestih na območju Občine Črna na Koroškem. Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko v Občini Črna na Koroškem izvaja le v skladu s tem odlokom.
(2) Javna plakatna mesta so javni objekti za plakatiranje oziroma za plakatiranje določene javne površine. Javna plakatna mesta so objekti in površine, ki so v lasti Občine Črna na Koroškem.
2. člen
(1) Ta odlok zajema naslednje dejavnosti plakatiranja:
– postavljanje in vzdrževanje javnih objektov za namene plakatiranja,
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, letakov in drugih oblik sporočil in oglasov na javnih mestih za plakatiranje.
(2) Postavljanje in nameščanje objektov, namenjenih oglaševanju poslovnih dejavnosti, ter posredovanje plakatov, letakov in drugih oblik sporočil in oglasov občanom na javnih mestih v Občini Črna na Koroškem je urejeno s posebnim odlokom.
3. člen
Objekti za plakatiranje iz prve alinee prejšnjega člena so stalni plakatni objekti:
– javni panoji
– oglasne deske
– stebri za plakatiranje.
4. člen
Plakatiranje na javnih plakatnih mestih je gospodarska javna služba. Izvajalec plakatiranja je Občina Črna na Koroškem – režijski obrat. Izvajalci plakatiranja so zaposleni režijskega obrata Občine Črna.
II. NAČINI IN POSTOPKI PLAKATIRANJA
5. člen
Izvajalec gospodarske javne službe je na javnih mestih za plakatiranje dolžan nameščati in odstranjevati plakate ter skrbeti za redno vzdrževanje objektov in za čistočo v okolici plakatnih mest. Izvajalec je dolžan plakate namestiti v skladu z zahtevami strank, zastarele plakate pa sproti odstranjevati.
6. člen
(1) Lokacije javnih objektov za plakatiranje določi občinski režijski obrat, k vsakemu objektu pa mora biti ustrezno urejen dostop. Na vsakem javnem plakatnem mestu morajo biti navodila o načinih in postopkih plakatiranja, z naslovom izvajalca gospodarske javne službe in njegovo telefonsko številko.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe vodi tudi evidenco javnih objektov za plakatiranje na območju Občine Črna na Koroškem.
7. člen
(1) Kdor želi plakatirati na javnih plakatnih mestih, mora plakate, letake ter druge oblike sporočil in oglasov oddati pooblaščeni osebi izvajalca gospodarske javne službe, ki jih pred nameščanjem na vidnem mestu opremi s pečatom ter obračuna stroške namestitve in odstranitve.
(2) Plakatiranje je dovoljeno izključno na javnih plakatnih mestih.
(3) Plakate, letake … morate oddati pooblaščeni osebi izvajalca javne gospodarske službe.
8. člen
Če nastane v zvezi s plakatiranjem obveznost plačila takse po Odloku o občinskih taksah v Občini Črna na Koroškem, je zavezanec dolžan takso ob oddaji »dokumenta« poravnati v skladu z Odlokom o občinskih taksah. Občinsko takso obračuna izvajalec plakatiranja, taksa pa je prihodek občine.
9. člen
Plačila občinske takse za plakatiranje na javnih plakatnih mestih so oproščene humanitarne, zdravstvene, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije oziroma skupnosti ter politične stranke s sedežem v Občini Črna na Koroškem, kadar gre za nameščanje splošnih obvestil občanom, brez dobičkonosne vsebine sporočil. Te organizacije oziroma skupnosti ter politične stranke pa so se dolžne držati vseh postopkov za izvajanje plakatiranja v skladu s tem odlokom.
10. člen
(1) Plakati, letaki ter druga sporočila in oglasi ne smejo vsebovati žaljivih vsebin ali vsebin s kakršnimikoli diskriminacijskimi pozivi.
(2) Osnovno sporočilo mora biti napisano v slovenskem jeziku.
(3) Neprimerne plakate, ki so v nasprotju s temi določili, lahko pooblaščena oseba občinske uprave z odločbo zavrne.
(4) Stranka ima pravico do pritožbe, pritožbeni organ pa mora o pritožbi odločiti najkasneje v enem dnevu po prejemu predpisano vložene pritožbe.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
11. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje zagotovi občina osnovne pogoje za plakatiranje na javnih plakatnih mestih. Pogoje plakatiranja za potrebe volilne kampanje objavi občina z razpisom, v skladu s predpisi o volilni kampanji in so za vse organizatorje volilne kampanje enaki.
(2) Organizatorji volilne kampanje lahko v času in za potrebe volilne kampanje uporabljajo tudi prenosne panoje za oglaševanje, za postavitev katerih morajo pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na katerih so postavljeni, in dovoljenje pristojnega občinskega organa. Pri nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili v času priprav na volitve so izvajalci dolžni upoštevati določila zakona o volilni kampanji.
IV. PREPOVEDI PRI PLAKATIRANJU
12. člen
Po tem odloku je prepovedano:
– samovoljno plakatiranje na javnih mestih za plakatiranje, na katerih ima pravico plakatirati le pooblaščen izvajalec;
– plakatiranje izven predpisanih mest za plakatiranje; zlasti je prepovedano plakatiranje, lepljenje letakov, nalepk neposredno na fasade, stene in okna, drevesa, ograje, stebre, na zabojnike za komunalne odpadke, na prometne in neprometne znake ter na druga mesta, ki niso izrecno namenjena za plakatiranje;
– trositi obvestila in letake po javnih in drugih površinah ali jih zatikati za vetrobranska stekla avtomobilov;
– metati letake iz letala ali drugih prevoznih sredstev;
– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave, razen če gre za ukrepe nadzora;
– pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni;
– nameščati plakate, letake ter druga sporočila in oglase, ki oglašujejo izdelke in storitve, katerih oglaševanje zakonsko ni dovoljeno.
V. NADZOR
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka v skladu s svojimi pristojnostmi opravlja občinski inšpektor in občinski redar ter delavci režijskega obrata občine v obsegu svojih pooblastil.
(2) Tehnični nadzor nad plakatiranjem na javnih mestih za plakatiranje – odstranjevanje nepotrjenih plakatov – opravlja izvajalec plakatiranja.
14. člen
(1) Občinski inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi plakatov, letakov ter drugih sporočil in oglasov, če ugotovi, da so nameščeni v nasprotju s 7., 9., 10., 11. in 12. členom tega odloka.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve. Če stranka sama ne odstrani plakatov, jih odstrani na njegove stroške izvajalec, ki ga v odločbi določi pristojni inšpektor.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo 500,00 € se kaznuje izvajalec gospodarske javne službe, z globo 200,00 € pa tudi odgovorna oseba izvajalca, če ne izvaja gospodarske javne službe v skladu z določili 5., 8. in 10. člena, sedmega odstavka 12. člena in 13. člena tega odloka.
(2) Z globo 500,00 € se kaznujejo pravna oseba in samostojni podjetniki, z globo 200,00 € pa tudi odgovorna oseba pravne osebe, če kršijo določila 7., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
(3) Z globo 100,00 € se kaznuje posameznik, če krši določila 7., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0007/2012
Črna na Koroškem, dne 28. maja 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti