Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1798. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Črna na Koroškem, stran 4425.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 6., 12. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 12. redni seji dne 28. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo postopek, pogoji ter način odstranjevanja, hrambe, varovanja in prodaje zapuščenih vozil v Občini Črna na Koroškem.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima nameščenih registrskih tablic ali mu je veljavnost registracije potekla; za vsa navedena vozila šteje, da so zapuščena, če se več kot 3 dni nahajajo na javni površini,
2. vozila po tem odloku so: motorna, priklopna in pol priklopna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem in plovna vozila,
3. javne površine so površine, ki so v lasti Občine Črna na Koroškem in so:
– ceste, ulice, pločniki, trgi, kolesarske steze in poti, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste;
– javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih;
– otroška in športna igrišča;
– pokopališča;
– kopališča;
– avtobusne postaje, postajališča, parkirni prostori,
4. za lastnika zapuščenega vozila se šteje pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi pisne pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,
5. lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na pristojnem upravnem organu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
6. pooblaščena oseba za izvajanje tega odloka je občinski inšpektor (v nadaljevanju: inšpektor),
7. izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil v Občini Črna na Koroškem je delavec režijskega obrata Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil in oziroma upravljavec skladišča zapuščenih vozil).
II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA
3. člen
(1) Inšpektor v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila najprej stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila in ga opozori z obvestilom na vozilu in z obvestilom po pošti, da je dolžan v roku osem dni odstraniti zapuščeno vozilo z javne površine ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odpeljano na njegove stroške. Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali bi ogrožalo varnost ljudi in premoženja, se odredi takojšnja odstranitev vozila.
(2) Če lastnik vozila kljub pisnemu obvestilu inšpektorja iz prejšnjega odstavka zapuščeno vozilo le prestavi z ene javne površine na drugo oziroma v nasprotju s pisnim navodilom, se šteje, da vozila ni odstranil.
(3) Če lastnik vozila, ne odstrani zapuščenega vozila na način in v roku, določenem v 1. točki tega člena, inšpektor zoper njega nemudoma uvede postopek o prekršku, hkrati pa odredi izvajalcu odstranjevanja zapuščenih vozil odstranitev zapuščenega vozila na določen varovan prostor in o tem obvesti območno policijsko postajo.
(4) Če inšpektor ne more ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, pusti na vozilu obvestilo, v katerem neznanega lastnika opozori, da je dolžan v roku 8 dni odstraniti zapuščeno vozilo.
(5) Če vozilo v prej navedenem roku ni odstranjeno, inšpektor odredi odvoz vozila po določilih tega odloka.
4. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanek vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil vozilo, ne glede na določbe tega odloka, uniči kot kosovni odpadek.
5. člen
(1) Inšpektor o postopku odstranjevanja zapuščenega vozila napiše zapisnik o stanju vozila in fotografira vozilo.
(2) Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
– datum opozorila lastniku vozila;
– tip vozila;
– številko šasije;
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
– stanje vozila;
– lokacijo najdbe zapuščenega vozila;
– opis načina odvoza;
– datum odstranitve;
– podatke o inšpektorju.
6. člen
Izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil na podlagi odločbe inšpektorja odstrani zapuščeno vozilo z javne površine.
7. člen
Izvajalec odpelje zapuščeno vozilo v skladišče zapuščenih vozil in o tem napiše zapisnik.
III. NAČIN VAROVANJA ZAPUŠČENIH VOZIL
8. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je režijski obrat Občine Črna na Koroškem, ki ga za te namene pooblasti Občinski svet Občine Črna na Koroškem.
9. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil zagotavlja za varovanje zapuščenih vozil:
– ograjen prostor, opremljen z objekti za preprečevanje onesnaževanja okolja;
– občasni nadzor.
10. člen
Izvajalec odstranjevanja oziroma upravljavec skladišča zapuščenih vozil morata voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke:
– zapis o stanju vozila, ki ga je izdelal inšpektor;
– fotografijo vozila in tip vozila;
– številko šasije;
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
– zapisnik o prevzemu vozila;
– stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila;
– podatke o prodaji vozila;
– dohodek od prodaje vozila.
11. člen
(1) Upravljavec skladišča zapuščenih vozil s pisnim navodilom v priporočeni pošiljki pozove lastnika zapuščenega vozila, da odpelje vozilo v tridesetih dneh od vročitve pošiljke.
(2) Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec skladišča zapuščenih vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske Občine Črna na Koroškem ali na drug, krajevno običajen način, objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena, proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno kot kosovni odpadek.
(4) Lastniki vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljavca skladišča zapuščenih vozil za začasno varovanje vozila, če ima upravljavec skladišča na razpolago prazen prostor.
12. člen
Ceno za prevoz in hrambo zapuščenih vozil določita izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil po ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Črna na Koroškem.
IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
13. člen
(1) Po roku iz prvega odstavka 11. člena tega odloka se zapuščeno vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti pooblaščene osebe, ki izvajajo inšpekcijo na območju Občine Črna na Koroškem.
(2) Vrednost vozila ugotovi pooblaščena oseba in o tem poda cenilni zapisnik in mnenje.
14. člen
(1) Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec skladišča pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške.
(2) Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila. Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastniki niso znani, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov nakaže na transakcijski račun Občine Črna na Koroškem.
Vse stroške nastale z zapuščenim vozilom nosi lastnik.
15. člen
(1) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo šteje za kosovni odpadek in se uniči.
(2) Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške uničenja zapuščenega avtomobila kot kosovnega odpadka Občina Črna na Koroškem.
16. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in druge stroške se izterja od lastnika zapuščenega vozila po predpisih o davkih občanov.
V. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL Z DRUGIH POVRŠIN
17. člen
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na zemljiščih pravnih, civilnopravnih in fizičnih oseb in predstavljajo vir onesnaženja okolja se uporablja postopek odstranjevanja, določen s tem odlokom.
VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja v skladu s svojimi pristojnostmi občinski inšpektor in občinski redar.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Z globo 1000,00 EUR se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odstranitev odrejena v skladu s tem odlokom.
VIII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0008/2012
Črna na Koroškem, dne 28. maja 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost