Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1796. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2012, stran 4419.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 12. redni seji dne 28. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črna na Koroškem za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.345.138
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.563.818
70  DAVČNI PRIHODKI                2.800.565
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.291.735
   703 Davki na premoženje             388.565
   704 Domači davki na blago in storitve      120.265
71  NEDAVČNI PRIHODKI                763.253
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   304.550
   711 Takse in pristojbine             1.500
   712 Globe in denarne kazni             500
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    303.900
   714 Drugi nedavčni prihodki           152.803
72  KAPITALSKI PRIHODKI               251.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    110.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       141.000
73  PREJETE DONACIJE                 3.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov       3.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.527.320
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           1.228.821
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije      298.499
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       5.180.068
40  TEKOČI ODHODKI                1.653.612
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      306.969
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     47.043
   402 Izdatki za blago in storitve       1.221.481
   403 Plačila domačih obresti           61.219
   409 Rezerve                   16.900
41  TEKOČI TRANSFERI               1.365.522
   410 Subvencije                  53.834
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 807.199
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    168.732
   413 Drugi tekoči domači transferi        335.757
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             2.044.745
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.044.745
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             116.189
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    8.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   108.189
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)    165.070
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)           169.177
55  ODPLAČILA DOLGA                 169.177
   550 Odplačila domačega dolga          169.177
   IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    –4.107
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)      –169.177
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII.
   IX.)                  –   –165.070
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011
   9009 Splošni sklad za drugo            4.207
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki:
1. požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Občinski svet pooblasti župana, da v skladu z Zakonom o javnih financah, prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2012: 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 15.000,00 eurov.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2012 oblikujejo v višini 1.900 eurov. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi pismeno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Župan lahko dolžniku do višine 250 eurov odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Črna na Koroškem se v proračunskem letu 2012 ne bo zadolževala.
V letu 2012 ni predvideno izdajanje poroštev javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Občina Črna na Koroškem.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2012-3
Črna na Koroškem, dne 29. maja 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost