Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1776. Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A), stran 4367.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2012.
Št. 003-02-3/2012-2
Ljubljana, dne 7. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 (ZDIU12-A)
1. člen
V Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) se na koncu drugega odstavka 5. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbe kolektivnih pogodb, drugih predpisov ter dogovorov se regres za letni dopust javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj.«.
2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(regres za letni dopust v finančnih in nefinančnih družbah)
Ne glede na določbe drugih predpisov in kolektivnih pogodb, s katerimi je določena višina regresa za letni dopust za zaposlene v nefinančnih in finančnih družbah, v katerih je država ali občina neposredno ali posredno več kot 25 % lastnik premoženja, se vključno do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto družbenega proizvoda, zaposlenim v teh družbah izplača regres za letni dopust največ v višini minimalne plače.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/12-1/21
Ljubljana, dne 17. aprila 2012
EPA 244-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost