Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012

Kazalo

1767. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi, stran 4332.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (UL L št. 65 z dne 11. 3. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 211/2011/EU) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1179/2011 z dne 17. novembra 2011 o tehničnih specifikacijah za sisteme spletnega zbiranja v skladu z Uredbo (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (UL L št. 301 z dne 18. 11. 2011, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1179/2011/EU) določajo pristojni organi, postopek certificiranja sistema spletnega zbiranja, postopek preverjanja in potrjevanja izjav o podpori ter kazenska določba.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 211/2011/EU.
II. PRISTOJNI ORGANI
3. člen
(pristojni organi)
(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe, Uredbe 211/2011/EU in Uredbe 1179/2011/EU, je ministrstvo, pristojno za pravosodje in javno upravo, razen kadar so po določbah te uredbe pristojni upravne enote in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Organ, pristojen za vodenje postopka in odločanje o prekršku iz te uredbe, je Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.
(3) Za prekrške v primeru kršitve Uredbe 211/2011/EU s področja varstva osebnih podatkov je pristojen Informacijski pooblaščenec.
III. POSTOPEK CERTIFICIRANJA SISTEMA SPLETNEGA ZBIRANJA
4. člen
(vloga)
Vlogo za izdajo potrdila iz tretjega odstavka 6. člena Uredbe 211/2011/EU organizatorji vložijo na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
5. člen
(potrdilo o skladnosti)
(1) Organizatorjem izda v roku, ki ga določa Uredba 211/2011/EU, potrdilo iz prejšnjega člena ministrstvo, pristojno za pravosodje in javno upravo.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se izda brezplačno.
(3) Če predloženi sistem spletnega zbiranja ne izpolnjuje vseh varnostnih in tehničnih zahtev v skladu z Uredbo 211/2011/EU in Uredbo 1179/2011/EU, ministrstvo, pristojno za pravosodje in javno upravo, v roku iz prvega odstavka tega člena vlogo organizatorjev zavrne.
(4) Za presojo skladnosti sistema spletnega zbiranja z določbami Uredbe 211/2011/EU in Uredbe 1179/2011/EU ministrstvo, pristojno za pravosodje in javno upravo, lahko pooblasti neodvisno institucijo, ki izvaja revizije informacijskih sistemov in ima v ta namen ustrezno usposobljene vodilne presojevalce po mednarodno priznanih standardih na področju varovanja informacij ali preizkušene revizorje informacijskih sistemov (vsaj pridobljen certifikat CISA), ki imajo vsaj dve referenci s tega področja. Po opravljeni presoji mora institucija podati revizijsko poročilo o skladnosti sistema spletnega zbiranja z varnostnimi in tehničnimi zahtevami, iz katerega je razvidno nedvoumno mnenje, ali je sistem skladen z varnostnimi in tehničnimi zahtevami ali ni.
IV. POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA IZJAV O PODPORI
6. člen
(upravičeni podpisniki)
(1) Pravico podpreti državljansko pobudo ima državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan), ki je na dan podaje podpore dopolnil 18 let starosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravice podpreti državljansko pobudo nima državljan, ki mu je bila skladno z zakonom, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor Republike Slovenije, odvzeta volilna pravica.
(3) Pravico podpreti državljansko pobudo ima tudi državljan druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državljan Unije), ki ima veljavno potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali ki ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da ima volilno pravico v matični državi.
7. člen
(preverjanje volilne pravice)
(1) Obstoj volilne pravice državljanov preverijo upravne enote ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v evidenci volilne pravice, ki se vodi skladno z zakonom, ki ureja evidenco volilne pravice.
(2) Obstoj veljavnega potrdila o prijavi prebivanja in prijavljenega začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje in prijavljenega stalnega prebivališča državljana Unije preveri upravna enota ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v registru stalnega prebivalstva in v registru tujcev.
(3) Obstoj volilne pravice mora državljan Unije izkazati s predložitvijo ustreznega potrdila matične države. Potrdilo mora biti predloženo ob izjavi o podpori upravni enoti oziroma ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
8. člen
(organi, pristojni za preverjanje predloženih izjav o podpori)
(1) Organi, pristojni za preverjanje predloženih izjav o podpori, so upravne enote in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Organizatorji posredujejo v preverjanje izjave o podpori, ki so zbrane v papirnati obliki, in izjave o podpori, ki so bile elektronsko podpisane z uporabo naprednega elektronskega podpisa, upravni enoti, na območju katere so bile izjave o podpori zbrane.
(3) Organizatorji posredujejo v preverjanje izjave o podpori, ki so bile zbrane s sistemom spletnega zbiranja, ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
9. člen
(način preverjanja predloženih izjav o podpori)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, evidentira v evidenci volilne pravice šifro in naziv državljanske pobude.
(2) Upravne enote ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, preverijo pravilnost zapisa podatkov podpisnikov iz predloženih obrazcev izjav o podpori in obstoj volilne pravice ter posamezno predloženo izjavo o podpori evidentirajo kot veljavno ali neveljavno.
(3) Organizatorjem izda potrdilo o veljavnih izjavah o podpori ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(4) Upravne enote ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vrnejo preverjene izjave o podpori organizatorjem ter v roku, ki ga določa Uredba 211/2011/EU, uničijo njihove dvojnike. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v roku, ki ga določa Uredba 211/2011/EU, izbriše tudi evidentirane veljavne in neveljavne podpore v evidenci volilne pravice.
V. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
(prekršek glede izjav o podpori)
(1) Z globo od 200 do 800 eurov se kaznuje za prekršek vsaka posamezna fizična oseba organizatorjev, če organizatorji predložijo pristojnim organom ponarejene ali spremenjene izjave o podpori v papirnati obliki, izjave, ki so bile elektronsko podpisane z uporabo naprednega elektronskega podpisa, in izjave, ki so bile zbrane s sistemom spletnega zbiranja (prvi odstavek 8. člena Uredbe 211/2011/EU).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z globo 800 eurov kaznujeta predstavnik organizatorjev in njegov namestnik, ki storita prekršek iz prejšnjega odstavka.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-11/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0008
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost