Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1723. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Veržej, stran 4286.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 17/08) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 11. redni seji dne 21. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Veržej
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva (v nadaljnjem besedilu: sredstva).
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju Občine Veržej. Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni vir ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
1. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel, prež in krmilnic;
2. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in gozdnem bontonu.
III. NAČIN PORABE SREDSTEV
3. člen
Upravičenci do navedenega blaga in materiala iz drugega člena tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Veržej.
Količina storitev, blaga in materiala, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Veržej.
4. člen
V proračunu Občine Veržej se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »Trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.
Občina upravičencem nakaže sredstva po celotnem nakazilu namenskih prihodkov v proračun občine za posamezno leto s strani Republike Slovenije.
Upravičenci so dolžni najkasneje do 30. novembra tekočega leta občini predložiti poročilo o porabi prejetih proračunskih sredstev z ustreznimi dokazili (npr. računi za kupljeno blago, opravljene storitve).
Če upravičenec sredstev ne porabi za namene, določene s tem odlokom, mora nepravilno porabljena sredstva vrniti v proračun občine najkasneje do 15. decembra tekočega leta.
V primeru, da sredstva v posameznem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v proračun naslednjega leta.
IV. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-1/2012-1; 0321-2/2012-8
Veržej, dne 21. maja 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost