Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, stran 4107.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US RS, 45/94 – Odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – Odl. US RS, 9/96 – Odl. US RS, 39/96 – Odl. US RS, 44/96 – Odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US RS, 74/98, 12/99 – Odl. US RS, 36/99 – Odl. US RS, 59/99 – Odl. US RS, 70/00, 94/00 – Skl. US RS, 100/00 – Skl. US RS, 28/01 – Odl. US RS, 87/01, 16/02 – Skl. US RS, 51/02, 108/03 – Odl. US RS), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/99) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 7. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 48/09) in se po novem glasi:
»Do sofinanciranja projektov občinskega pomena – podpornih programov malega gospodarstva in turizma (ukrep 3.1) so poleg zgoraj navedenih subjektov upravičene tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo organizacijske, svetovalne in druge dejavnosti za podporo malemu gospodarstvu in turizmu v Občini Bovec ne glede na kraj njihovega sedeža; do sofinanciranja izgradnje turistične infrastrukture (ukrep 3.2) investitorji v turistično infrastrukturo na območju Občine Bovec ne glede na njihov sedež; do sofinanciranja programov turističnih društev (ukrep 3.3) pa registrirana turistična društva s sedežem v Občini Bovec.«
2. člen
Spremeni se del II. Ukrepi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v točkah in odstavkih, 11. člen
1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
Po novem se glasi:
»Upravičeni nameni
Subvencioniranje obrestne mere se dodeli za te upravičene namene:
1.1 NAKUP, UREJANJE IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA POSLOVNE NAMENE VKLJUČNO S PRIDOBIVANJEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO POSLOVNIH PROSTOROV,
1.2 NAKUP, GRADITEV, ADAPTACIJO POSLOVNIH PROSTOROV,
1.3 NAKUP OPREME – OSNOVNIH SREDSTEV,
1.4 STROŠKE NEMATERIALNIH INVESTICIJ (NAKUP PATENTOV, LICENC, KNOW-HOW, NEPATENTIRANO TEHNIČNO ZNANJE),
1.5 SVETOVALNE STORITVE, NUJNO POTREBNE ZA IZVEDBO ZGORAJ NAVEDENIH INVESTICIJ.«
3. člen
2. NEPOVRATNE FINANČNE VZPODBUDE
Spremeni se prvi odstavek in se po novem glasi:
»Nepovratne finančne vzpodbude se dodeljuje
A) za ukrepe z enakimi upravičenimi nameni kot subvencioniranje obrestne mere do investicijske vrednosti 10.000 EUR (z DDV), in sicer za:
2.1 NAKUP, UREJANJE IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA POSLOVNE NAMENE VKLJUČNO S PRIDOBIVANJEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO POSLOVNIH PROSTOROV
2.2 NAKUP, GRADITEV, ADAPTACIJO POSLOVNIH PROSTOROV
2.3 NAKUP OPREME – OSNOVNIH SREDSTEV
2.4 STROŠKE NEMATERIALNIH INVESTICIJ (NAKUP PATENTOV, LICENC, KNOW-HOW, NEPATENTIRANO TEHNIČNO ZNANJE)
2.5 SVETOVALNE STORITVE, NUJNO POTREBNE ZA IZVEDBO ZGORAJ NAVEDENIH INVESTICIJ«
Zadnjemu odstavku, Upravičeni stroški se doda:
»Minimalna vrednost osnovnega sredstva je 50 EUR z DDV.«
4. člen
3. PODPORA PROJEKTOM ŠIRŠEGA POMENA
Spremeni se in se po novem glasi:
»3.2 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Namen ukrepa: vzpodbujanje in pospeševanje izgradnje turistične infrastrukture, ki gostom omogoča kvalitetno bivanje na Bovškem, turističnim ponudnikom konkurenčnost ponudbe, s tem pa posredno višjo dodano vrednost ter povečano zasedenost kapacitet.
Pogoji:
Osnovni pogoji so navedeni v 4. členu tega pravilnika posebej za ukrep 3.2 – investitorji v turistično infrastrukturo za dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev ter nastanitvenih kapacitet.
Upravičeni stroški investicije morajo (vključno z DDV) presegati 10.000 EUR.
Podlaga je že izvedena zgoraj navedena naložba/storitev.
Splošna dokumentacija vloge mora vsebovati:
– izpis iz registra sodišča za gospodarske družbe, priglasitveni list za samostojne podjetnike posameznike, obrtno dovoljenje za obrtnike, izpisek iz uradne evidence Upravne enote Tolmin o registraciji za sobodajalce, druge z javnim pozivom predpisane dokumente identifikacije,
– bilanco uspeha in stanja za preteklo leto za gospodarske družbe, za fizične osebe zadnjo davčno napoved,
– izpolnjen predpisan obrazec, iz katerega mora biti razvidna vsebina, upravičenost investicije ter njeno finančno pokritje,
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,
– pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika; določeni tudi z vsakokratnim javnim pozivom.
Način izvedbe: Sofinanciranje se opravi prek javnega poziva k oddaji vlog, vloge se obravnavajo mesečno po datumu dospelosti, sredstva pa se razdeljujejo do porabe. Javni poziv se objavi enkrat letno, v njem pa so natančno opredeljeni prednostni kriteriji dodeljevanja nepovratnih sredstev.
Višina: do 20 % upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški: stroški naložbe/storitve v projekt turistične infrastrukture na območju Občine Bovec.«
5. člen
3.3 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV
Spremeni se drugi odstavek in se po novem se glasi:
»Merila in kriteriji
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo ta merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:         do 10 točk
2. Poročilo o delu preteklega leta
– aktivnosti za ohranjanje kulturn e in naravne
dediščine, urejanje in varstvo okolja, lepšanje
okolja                       do 20 točk
– organiziranje in usklajevanje prireditev     do 20 točk
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti v kraju                 do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine
za delovanje na področju turizma          do 15 točk
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več
turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij                    do 10 točk.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007
Bovec, dne 7. februarja 2012
Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost