Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011, stran 4103.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011 izkazuje:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            | Realizacija|
|                         |  leta 2011|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.112.350|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.369.085|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.263.570|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.171.829|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    58.768|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    32.945|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      28|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   105.515|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    47.842|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.582|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    11.127|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    42.664|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |     454|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     454|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |      0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   742.811|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   392.551|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   350.260|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  1.942.148|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   531.276|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   128.756|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    20.035|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   353.565|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    4.595|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    24.325|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   608.047|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    21.896|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   361.855|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    53.542|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   170.754|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   707.810|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   707.810|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    95.015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    95.015|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |      0|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   170.202|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)          |   170.202|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |       |
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    16.430|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    16.430|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    16.430|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   153.772|
|   |RAČUNIH                  |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –16.430|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –170.202|
+------+------------------------------------------+-------------+
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2011 v znesku 211.463,33 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0035/2012-1
Bistrica ob Sotli, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost