Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1590. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci, stran 3650.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, UPB-2 št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni seji 3. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
2. člen
Trajnostno upravljanje z divjadjo lahko Republika Slovenija prenese na usposobljeno pravno osebo.
II. NAMEN PORABE SREDSTEV
3. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Križevci. Ti ukrepi so:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
(2) Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel, prež in krmilnic.
(3) Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.
4. člen
Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) za posamezno leto.
5. člen
Upravičenci do navedenega blaga in materiala navedenega v 3. členu tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Križevci.
6. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudb.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
7. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo na Občini Križevci ali od njega pooblaščena druga inštitucija.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 032-01-12/2012-73
Križevci, dne 3. maja 2012
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost