Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1485. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Ajdovščina ter na turističnem območju Smaragdne poti, stran 3370.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/1999 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Ajdovščina ter na turističnem območju Smaragdne poti
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določa vsebino turističnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in vodenje registra turističnih vodnikov za turistično območje Občine Ajdovščina ter za turistično območje Smaragdne poti, ki jo sestavljajo občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno in Mestna občina Nova Gorica.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(1) Vodniško dejavnost za turistično območje Občine Ajdovščina organizira in vodi Občina Ajdovščina v okviru Turistično informacijskega centra Ajdovščina (v nadaljevanju: TIC Ajdovščina).
(2) Vodniško dejavnost za turistično območje Smaragdne poti vodi pooblaščena organizacija za vodenje regionalnih destinacijskih aktivnosti (v nadaljevanju: RDO Smaragdna pot).
3. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju Občine Ajdovščina oziroma na turističnem območju Smaragdne poti po vnaprej določenem programu.
(2) Ta odlok ureja dva nivoja turističnega vodenja na turističnih območjih in vodniške kvalifikacije kot sledi:
– lokalni turistični vodnik za turistično območje Občine Ajdovščina,
– regionalni turistični vodnik za turistično območje Smaragdne poti.
II. VSEBINA TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Vsebina turističnega vodenja obsega spremljanje in vodenje domačih in tujih gostov, razkazovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih lepot, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, življenja prebivalcev, geografskih, etnografskih in drugih značilnosti na območjih, za katere velja licenca turističnega vodnika.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju Občine Ajdovščina lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju Občine Ajdovščina,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot lokalni turistični vodnik.
(2) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji po programu, opravljeno samostojno seminarsko nalogo ter praktični del kot demonstracija vodenja pred komisijo, se lahko prijavijo osebe z:
– najmanj srednješolsko izobrazbo,
– aktivnim znanjem vsaj enega svetovnega jezika.
(3) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi in aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika. Del praktičnega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.
(4) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz drugega odstavka tega člena, pridobi naziv lokalni turistični vodnik turističnega območja Občine Ajdovščina.
6. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju Smaragdne poti lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem območju Smaragdne poti,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot regionalni turistični vodnik.
(2) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji po programu, opravljeno samostojno seminarsko nalogo ter praktični del kot demonstracija vodenja pred komisijo, se lahko prijavijo osebe z:
– najmanj srednješolsko izobrazbo,
– aktivnim znanjem vsaj enega svetovnega jezika.
(3) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi in aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika. Del praktičnega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.
(4) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz drugega odstavka tega člena, pridobi naziv regionalni turistični vodnik turističnega območja Smaragdne poti.
7. člen
(1) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike iz 5. člena tega odloka pripravi TIC Ajdovščina skupaj z izobraževalnimi ustanovami, registriranimi za izobraževanje v turizmu. Vse kandidate, ki uspešno opravijo preizkus, TIC Ajdovščina vpiše v register turističnih vodnikov turističnega območja in jim izda vodniško izkaznico.
(2) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike iz 6. člena tega odloka pripravi RDO Smaragdna pot. Vse kandidate, ki uspešno opravijo preizkus, vpiše v register turističnih vodnikov turističnega območja in jim izda vodniško izkaznico. Podatke za te turistične vodnike posreduje tudi vsem ostalim pooblaščenim organizacijam na turističnem območju za vpis v njihove registre turističnih vodnikov.
(3) Vodniška izkaznica mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov turističnega vodnika,
– pridobljen vodniški naziv,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe pooblaščene organizacije.
(4) Turistični vodnik mora pri opravljanju dejavnosti turističnega vodenja izkaznico nositi na vidnem mestu. Izkaznica velja tri leta.
(5) Turističnemu vodniku, ki je aktiven, kar pomeni, da v treh letih opravi najmanj tri vodenja, se izkaznica avtomatično podaljša. Če v treh letih opravi manj kot tri vodenja, mora v šestih mesecih ponovno uspešno opraviti ustrezen strokovni preizkus znanja, sicer se izbriše iz registra turističnih vodnikov in izgubi pravico vodenja. Izbris odredi odgovorna oseba institucije, ki je pooblaščena za vodenje registra turističnih vodnikov, z odločbo po uradni dolžnosti.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
(1) Občina Ajdovščina za vodenje registra turističnih vodnikov iz 5. člena tega odloka pooblašča TIC Ajdovščina.
(2) Občina Ajdovščina za vodenje registra turističnih vodnikov iz 6. člena tega odloka pooblašča RDO Smaragdna pot.
9. člen
V registru turističnih vodnikov mora biti ločeno voden vpis lokalnih turističnih vodnikov in regionalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre turističnih vodnikov v občinah, na območju katerih opravljajo svojo dejavnost. Regionalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre turističnih vodnikov v vseh občinah na turističnem območju Smaragdne poti.
10. člen
(1) Register turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek turističnega vodnika,
– stalno prebivališče,
– telefonsko številko in naslov elektronske pošte,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– podatke o številu dni vodenja v preteklem letu,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
(2) Lokalni turistični vodnik dokazuje svojo aktivnost s poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga mora dostaviti TIC Ajdovščina do 15. januarja za preteklo leto.
(3) Regionalni turistični vodnik dokazuje svojo aktivnost s poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga mora dostaviti RDO Smaragdna pot do 15. januarja za preteklo leto.
(4) Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz registra turističnih vodnikov in nima več pravice do vpisa v register.
V. PRAVICA VODENJA DRUGIH TURISTIČNIH VODNIKOV
11. člen
Ne glede na določbe tega odloka lahko na turističnem območju Občine Ajdovščina turistični vodniki z veljavno licenco Gospodarske zbornice Slovenije ali drugo primerljivo veljavno licenco katerekoli izmed držav Evropske unije vodijo svoje goste brez omejitev.
VI. KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.
(2) Za dejavnost, ki jo opredeljuje ta odlok, se uporabljajo enake kazenske določbe, kot jih določa zakon.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 46/04, 47/11).
(2) Vsi turistični vodniki, ki so pridobili naziv po odloku iz prejšnjega odstavka, se vpišejo v register turističnih vodnikov skladno z določbami tega odloka.
(3) Obstoječe izkaznice registriranih turističnih vodnikov se po prenehanju veljavnosti nadomestijo z novimi.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 332-2/2004
Ajdovščina, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti