Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1388. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2011, stran 2865.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UP2 2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 in 100/08 – odločba US in 79/09) in 16. ter 100. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 23. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.150.559
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.039.706
70  DAVČNI PRIHODKI                 928.500
   700 Davki na dohodek in dobiček         726.679
   703 Davki na premoženje             86.482
   704 Domači davki na blago in storitve      115.340
71  NEDAVČNI PRIHODKI                111.206
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      56.236
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.079
   712 Globe in druge denarne kazni         1.715
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      716
   714 Drugi nedavčni prihodki           51.460
72  KAPITALSKI PRIHODKI               10.032
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      506
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev              9.526
74  TRANSFERNI PRIHODKI               100.820
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            75.555
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije       25.265
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.193.866
40  TEKOČI ODHODKI                 281.344
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      124.301
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     19.426
   402 Izdatki za blago in storitve        129.623
   403 Plačila domačih obresti            6.694
   409 Rezerve                    1.300
41  TEKOČI TRANSFERI                484.173
   410 Subvencije                  16.890
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  278.105
   412 Transferi neprofitnih organizacijam in
   ustanovam                    45.342
   413 Drugi tekoči domači transferi        143.835
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              381.409
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     381.409
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             46.941
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    35.409
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   11.531
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)                  –43.308
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                  0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   finančnih naložb                   0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                     0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                 19.596
55  ODPLAČILA DOLGA                 19.596
   550 Odplačila domačega dolga           19.596
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       –62.904
XI.  NETO FINANCIRANJE                43.308
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                 11.372
-------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2012-10
Veržej, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost