Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1306. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci, stran 2701.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 15. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci v okviru vsakoletnega občinskega proračuna.
2. člen
Sredstva za programe, določene v letnem programu športa se v okviru proračuna Občine Beltinci razdelijo izbranim izvajalcem na podlagi javnega razpisa.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE BELTINCI
3. člen
(1) Upravičenci do sofinanciranja programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Beltinci,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju športnih programov.
4. člen
(1) Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost oziroma da imajo sedež sekcije v občini in le-ta izvaja svojo dejavnost pretežno v občini ter da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
– da ne kandidirajo za sredstva iz programov kulture, kmetijstva, socialnega in zdravstvenega varstva, turizma in drugih društev.
(2) Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki prenesejo sedež dejavnosti iz druge občine v Občino Beltinci, pridobijo pravico do sofinanciranja šele po preteku dveh let od dneva registracije spremembe sedeža.
(3) Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci športnih programov, se lahko določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom iz 7. člena, se zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna za sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov,
2. vrhunski šport,
3. kakovostni šport,
4. športna rekreacija,
5. šport invalidov,
6. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
7. delovanje športnih društev in zvez športnih društev,
8. informatika, založništvo v športu, propagandna dejavnost v športu,
9. sofinanciranje najema telovadnice in drugih športnih površin.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in sprejem letnega programa športa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
4. obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepov o izboru,
5. obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje pritožb,
6. sklepanje pogodb,
7. spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev,
8. obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.
a) Letni program športa
7. člen
(1) Letni program športa s prioritetami financiranja v posameznem proračunskem letu pripravi občinska uprava v sodelovanju s Športno zvezo Beltinci in ga na predlog Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme občinski svet.
(2) V letnem programu športa se določi naslednje:
– programi športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu,
– obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih,
– deleži sredstev za posamezne programe.
(3) Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračunsko leto.
b) Javni razpis
8. člen
(1) Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko obdobje, in sicer v skladu s sprejetim letnim programom športa.
(2) Za javni razpis občinska uprava pripravi ustrezno razpisno dokumentacijo, v kateri se določijo pogoji, ki jih morajo predlagatelji športnih programov priložiti k prijavi.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset in ne daljši od petinštirideset dni.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti,
– vrste dokazil,
– kriterije in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
c) Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih predlogov
10. člen
(1) Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enotnih obrazcih, ki jih pripravi občinska uprava.
(2) Odpiranje prispelih predlogov opravi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah.
(3) Nepopolne vloge se zavržejo, o čemer izda občinska uprava na predlog komisije, ustrezen sklep zoper katerega je možna pritožba na župana. Županova odločitev je dokončna.
č) Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o izboru
11. člen
Prispele predloge obravnava in oceni komisija iz 10. člena tega pravilnika, ki v roku 60 dni od roka za oddajo predlogov oziroma po sprejemu proračuna pripravi končni predlog za izbor programov za sofinanciranje, za kar občinska uprava izda sklep o izboru.
d) Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje morebitnih pritožb
12. člen
(1) Sklep o izboru se predlagateljem vroči osebno v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa.
(2) Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.
e) Sklepanje pogodb
13. člen
(1) Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru.
(2) Pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov sklene župan.
(3) Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti v osmih dneh od prejema, v nasprotnem primeru se smatra, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju.
14. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki pogodbenih strank (naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca),
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– pričakovani dosežki in rezultati,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Sestavni del tega pravilnika so merila, pogoji in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Beltinci.
(2) S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 43/04).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-15-185/V
Beltinci, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti