Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1304. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci, stran 2692.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 15. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Občina Beltinci s tem pravilnikom določa postopke, kriterije, merila in pogoje za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za preventivne projekte in programe humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Beltinci in katerih dejavnosti niso zajete v programih redne – obvezne dejavnosti, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov.
2. člen
(omejitve sofinanciranja)
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
– investicij v prostore izvajalcev programa.
3. člen
(izvajalci programov in projektov)
Izvajalci letnih programov in projektov, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, so:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe v Občini Beltinci za občane Občine Beltinci, kadar gre za dopolnitev njihove registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije ali dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni,
– prostovoljne in neprofitne organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo neposredno prizadeti, in imajo v svojih programih elemente socialne pomoči,
– društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi za zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine Beltinci v okolje.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo izvajalci programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva sedež v Pomurski regiji in je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Beltinci,
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Beltinci,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet razpisa,
– program oziroma projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– program oziroma projekt izvajajo v Občini Beltinci, za občane Občine Beltinci.
II. VIŠINA SREDSTEV ZA PROGRAME SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
5. člen
(višina sofinanciranja)
(1) Višina sredstev za izvajanje programov in projektov se določi v proračunu Občine Beltinci.
(2) Sredstva za sofinanciranje programov in projektov se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga občinska uprava občine po sprejetju proračuna za tekoče leto, objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Beltinci.
III. JAVNI RAZPIS
6. člen
(javni razpis in objava)
(1) Programi in projekti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z določili tega pravilnika.
(2) Kjer določila za izvedbo javnega razpisa niso podrobneje določena, se smiselno uporabljajo določila 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08).
(3) Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi občinska uprava.
7. člen
(izvedba razpisa)
V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva se izvedejo naslednja dejanja:
– župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa in s sklepom imenuje petčlansko komisijo,
– občinska uprava pripravi razpis, razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa in ga objavi,
– komisija izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– občinska uprava pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v razpisu,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba s sklepom zavrže vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne ustrezajo besedilu razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba izda na podlagi predloga komisije sklepe o izboru prejemnikov sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba obvesti neizbrane izvajalce o odločitvi glede dodelitve sredstev, z utemeljitvijo odločitve,
– prejemnikom sredstev posreduje direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se v roku osmih dni odzvali na poziv k podpisu pogodbe sklene pogodbe o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo programov in projektov, dogovorjenih s pogodbami.
8. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež razpisovalca,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena oziroma roki, če so predvidena zaporedna nakazila sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
11. druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
9. člen
(prijava na razpis)
(1) Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov oziroma projektov, za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov oziroma projektov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
(2) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
(3) Prijava mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu. Predložena prijava mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo pošiljatelja in razpisa, na katerega se nanaša.
(4) Prijava, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
10. člen
(odpiranje prijav)
V roku dostavljene in pravilno označene prijave komisija odpira po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolnih vlog.
11. člen
(ocenitev in izbor programov, sklep o izboru)
(1) Pregled, ocenitev in izbor programov in projektov pripravi petčlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija se pri pripravi predlogov razdelitve sredstev ravna po kriterijih in merilih, ki jih določa ta pravilnik.
(3) O sofinanciranju prijavljenih programov in projektov ter razporeditvi sredstev, na podlagi predloga komisije, s sklepom odloči direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba.
(4) Na sklep direktorja občinske uprave oziroma od njega pooblaščene osebe je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa pri županu Občine Beltinci. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
12. člen
(pogodbe o sofinanciranju)
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov socialnega in zdravstvenega varstva se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov. V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo odobrenih sredstev,
– obveza o pripravi in posredovanju poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa,
– dolžnost in pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik razložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
6. druga določila o pogodbenih obvezah.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti socialnega in zdravstvenega varstva, so dolžni izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
(2) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov oziroma projektov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zakonsko predpisanimi obrestmi.
(3) O nepravilnostih občinska uprava obvesti komisijo.
(4) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
(poročila o realizaciji)
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za izvajanje socialnih in zdravstvenih programov oziroma projektov, so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov oziroma projektov ter dopolnitve poročil kolikor so k temu pozvani, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v pogodbi oziroma v pozivu k dopolnitvi poročila.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV
15. člen
(odločanje komisije)
Komisija oceni prijavljene programe oziroma projekte glede na vsebine posameznih dejavnosti, pestrost programov in projektov, strokovnost in realnost ciljev, množičnost vključevanja občanov v programe ali projekte, sodelovanje izvajalca z okoljem ter odmevnost programov in projektov, ki se izvajajo v Občini Beltinci oziroma za občane Občine Beltinci.
16. člen
(način delitev sredstev)
(1) Sredstva za posamezne programe in projekte se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev,
– vrednost predloženega programa.
(2) Vrednost točke se določa vsako leto sproti.
17. člen
(merila in kriteriji)
Komisija upošteva pri izboru programov in projektov za sofinanciranje naslednja merila in kriterije:
1. Sedež izvajalca programa oziroma   
projekta s področja socialnega in    
zdravstvenega varstva (do 25 točk):   
 
– Izvajalec programa    ..........   0
oziroma projekta s            točk
področja socialnega          
in zdravstvenega varstva        
nima sedeža              
v Občini Beltinci           
 
– Izvajalec programa    ..........   25
oziroma projekta s           točk.
področja socialnega          
in zdravstvenega varstva        
ima sedež               
v Občini Beltinci           
 
2. Program ali projekt ima postavljene  
jasne cilje, ki so določeni v razpisu,  
uporabniki programa so jasno       
opredeljeni, cilji programa izhajajo   
iz potreb uporabnikov Občine Beltinci  
(do 4 točke):              
 
– Program ali projekt nima ..........   0
postavljenih jasnih           točk
ciljev, ki so bili           
opredeljeni v razpisu,         
uporabniki programa niso        
jasno opredeljeni, cilji        
programa ne izhajajo iz        
potreb uporabnikov Občine       
Beltinci                
 
– Program ali projekt ima  ..........   2
delno postavljene cilje,        točki
ki so bili opredeljeni v        
razpisu, uporabniki          
programa so delno           
opredeljeni, cilji           
programa izhajajo delno iz       
potreb uporabnikov Občine       
Beltinci                
 
– Program ali projekt ima  ..........   4
postavljene jasne cilje,        točke.
ki so bili opredeljeni v        
razpisu, uporabniki          
programa so jasno           
opredeljeni, cilji           
programa izhajajo iz          
potreb uporabnikov Občine       
Beltinci                
 
3. Program ali projekt temelji na    
realni finančni konstrukciji in oceni  
stroškov izvedbe programa ali projekta  
v primerjavi z učinkovitostjo oziroma  
udeležbo v Občini Beltinci (do 4     
točke):                 
 
– finančna konstrukcija in ..........   0
ocena                  točk,
ter prikaz stroškov ni         
pregledna               
 
– finančna konstrukcija in ..........   2
ocena                 točki,
ter prikaz stroškov je         
delno pregledna            
 
– finančna konstrukcija in ..........   4
ocena                 točke.
ter prikaz stroškov je         
realna in dobro pregledna       
 
4. Program ali projekt je usmerjen v   
preprečevanje, lajšanje ali       
zmanjševanje socialnih stisk       
posameznikov ali skupin občanov Občine  
Beltinci (do 4 točk):          
 
– program ali projekt ne  ..........   0
prispeva                točk,
k zmanjšanju socialnih         
stisk                 
 
– program ali projekt    ..........   2
delno prispeva k            točki,
zmanjšanju socialnih stisk       
 
– program ali projekt v   ..........   4
veliki meri prispeva k         točke.
zmanjšanju socialnih stisk       
 
5. Program ali projekt je usmerjen v   
varovanje zdravja            
in krepitev zdravega življenjskega    
sloga občanov Občine Beltinci (do 6   
točk):                  
 
– program ali projekt ne  ..........   0
prispeva                točk,
h krepitvi zdravega          
življenjskega sloga          
 
– program ali projekt    ..........   3
delno prispeva h krepitvi       točke,
zdravega življenjskega         
sloga                 
 
– program ali projekt v   ..........   6
veliki meri prispeva h         točk.
krepitvi zdravega           
življenjskega sloga          
 
6. Delež sofinanciranja programa ali   
projekta                 
iz donacijskih sredstev in prihodkov   
od članarin (do 4 točke):        
 
– delež znaša manj kot 10  ..........   0
%                    točk,
 
– delež znaša od 11 do 20  ..........   1
%                   točka,
 
– delež znaša od 21 do 30  ..........   3
%,                   točke
 
– delež znaša več kot 31 % ..........   4
                    točke.
 
7. Reference izvajalca – izvajalec    
predlaganega programa ali projekta že  
več let uspešno deluje na območju    
Občine Beltinci oziroma izvaja      
programe ali projekte          
za občane Občine Beltinci (do 6 točk):  
 
– manj kot leto dni    ..........    0
delovanja                točk,
 
– od enega leta do pet let ..........    2
delovanja               točki,
 
– od šest do deset let   ..........    4
delovanja               točke,
 
– več kot deset let    ..........    6
delovanja                točk.
 
8. Realnost zastavljenih ciljev     
programa ali projekta – metode dela,   
strokovna ravnanja in druge aktivnosti  
v programu ali projektu zagotavljajo   
dosego zastavljenega cilja (do 4     
točke):                 
 
– cilji programa ali    ..........   0
projekta niso jasno           točk,
opredeljeni              
 
– cilji programa ali    ..........   2
projekta so jasno           točki,
zastavljeni in vplivajo na       
ožjo populacijo            
 
– cilji programa ali    ..........   4
projekta so jasno           točke.
zastavljeni in vplivajo na       
širšo populacijo            
 
9. Program ali projekt vsebuje      
organiziranje predavanj, delavnic in   
druga izobraževanja za člane ali širšo  
javnostv Občini Beltinci oziroma za   
občane Občine Beltinci (do 10 točk):   
 
– program ali projekt ne  ..........   0
vsebuje predavanj,           točk,
delavnic in drugih           
izobraževanj              
 
– izobraževanja so     ..........   5
organizirana samo za člane       točk,
izvajalca               
 
– izobraževanja so     ..........   10
organizirana za člane          točk.
izvajalca in za širšo         
javnost                
 
10. Pri izvajanju programa oziroma    
projekta sodelujejo prostovoljci,    
program ali projekt vključuje njihovo  
izobraževanje ter usposabljanje za    
delo v Občini Beltinci (do 8 točk):   
 
– v programu ali projektu  ..........   0
ne sodelujejo prostovoljci       točk,
 
– v programu ali projektu  ..........   2
sodeluje                točki,
in se usposablja en          
prostovoljec              
 
– v programu ali projektu  ..........   4
sodelujeta in se            točke,
usposabljata dva            
prostovoljca              
 
– v programu ali projektu  ..........   6
sodelujejo in se            točk.
usposabljajo trije           
prostovoljci              
 
– v programu ali projektu  ..........   8
sodeluje                točk.
in se usposablja pet ali        
več prostovoljcev           
 
11. Povprečno število ur opravljenega  
prostovoljnega dela na enega       
prostovoljca v okviru izvajanja     
programa ali projekta (do 6 točk):    
 
– manj kot 10 ur      ..........   0
                    točk,
 
– od 10 do 30 ur      ..........   2
                    točki,
 
– od 31 ur do 50 ur     ..........   4
                    točke,
 
– nad 50 ur         ..........   6
                    točk.
 
12. Program ali projekt vsebuje     
organizacijo in izvedbo dobrodelnih   
prireditev ali sodelovanje pri izvedbi  
prireditev občinskega pomena (do 4    
točke):                 
 
– program ali projekt ne  ..........   0
vsebuje organizacije ali        točk,
sodelovanja na prireditvi       
 
– program ali projekt    ..........   2
vsebuje sodelovanje na         točki,
prireditvi občinskega         
pomena                 
 
– program ali projekt    ..........   4
vsebuje organizacijo in        točke.
izvedbo prireditve           
občinskega pomena           
 
13. Program ali projekt dopolnjuje    
dejavnosti javnih zavodov oziroma    
vsebuje elemente javnih služb s     
področja socialne ali zdravstvene    
dejavnosti (do 4 točke):         
 
– program ali projekt ne  ..........   0
vsebuje dejavnosti javnih        točk,
služb                 
 
– program ali projekt    ..........   2
deloma vsebuje dejavnosti       točki,
javnih služb              
 
– program ali projekt v   ..........   4
celoti vsebuje dejavnosti       točke.
javnih služb              
 
14. Program ali projekt ima elemente   
povezovanja               
z drugimi društvi, ustanovami in     
zavodi v cilju boljše dostopnosti    
članov in širše javnosti ter       
racionalizacije porabe sredstev (do 10  
točk):                  
 
– program ali projekt ne  ..........   0
vsebuje elemente            točk,
povezovanja              
 
– program ali projekt    ..........   5
deloma vsebuje elemente         točk,
povezovanja              
 
– program ali projekt v   ..........   10
veliki meri vsebuje           točk.
elemente povezovanja          
 
15. Program ali projekt je dostopen   
članom do mesta izvajanja programa (do  
4 točke):                
 
– program ali projekt se  ..........   0
ne izvaja                točk
v Občini Beltinci           
 
– program ali projekt se  ..........   2
izvaja delno v Občini          točki
Beltinci                
 
– program ali projekt se v ..........   4
celoti izvaja v Občini         točke.
Beltinci                
 
16. Pri ocenjevanju prijavljenih     
programov in projektov se posebej    
dodelijo točke glede na število članov  
izvajalca,                
ki so invalidi, prizadeti oziroma    
bolni (do 8 točk):            
 
– program ali projekt ne  ..........   0
obravnava invalide,           točk,
prizadete oziroma bolne        
 
– program ali projekt    ..........   2
obravnava manj kot 10         točki,
invalidov, prizadetih         
oziroma bolnih             
 
– program ali projekt    ..........   4
obravnava               točke,
od 11 do 30 invalidov,         
prizadetih oziroma bolnih       
 
– program ali projekt    ..........   6
obravnava                točk,
od 31 do 50 invalidov,         
prizadetih oziroma bolnih       
 
– program ali projekt    ..........   8
obravnava več kot 50          točk.
invalidov, prizadetih         
oziroma bolnih
18. člen
(1) Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo v izvedenem programu:
– 10 do 30 članov     ..........   5 točk,
 
– 30 do 50 članov     ..........   10 točk,
 
– 50 do 100 članov    ..........   50 točk,
 
– 100 do 200 članov    ..........  100 točk,
 
– nad 200 članov     ..........  200 točk.
(2) Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Beltinci.
19. člen
Največ dva programa oziroma projekta humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij, katerih izvedba je v posebnem interesu Občine Beltinci in ki bistveno prispevata k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma pomagata ljudem, ki so pomoči potrebni ter aktivno vključujeta večje število občanov Občine Beltinci, se lahko dodatno točkujeta v višini do 60 % doseženih točk.
20. člen
(izločitveni dejavniki)
Komisija iz nadaljnje obravnave izloči programe ponudnika:
– če ni posredovana vsa zahtevana dokumentacija,
– ki se sofinancirajo že iz drugih proračunskih postavk,
– če dokončnega poročila, za kateri koli program oziroma projekt posameznega prijavitelja za predhodno leto, ki so ga prijavitelji dolžni oddati na predpisanih obrazcih do roka določenega v pogodbi, niso oddali.
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje dosedanjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci, št. 032-01/2004-15-235/III, z dne 1. 7. 2004.
22. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-15-189/V
Beltinci, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost