Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1006. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2011, stran 2134.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 10. redni seji dne 14. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2011, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Črna na Koroškem.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja se s tem odlokom sprejmejo realizirani prihodki in odhodki proračuna za leto 2011, ki obsegajo:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov             v EUR
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.416.194
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.585.526
70  DAVČNI PRIHODKI                2.645.668
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.280.756
   703 Davki na premoženje             238.217
   704 Domači davki na blago in storitve      126.695
71  NEDAVČNI PRIHODKI                939.013
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    445.342
   711 Takse in pristojbine              1.491
   712 Globe in denarne kazni              472
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    395.613
   714 Drugi nedavčni prihodki            96.095
72  KAPITALSKI PRIHODKI                15.238
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      347
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev        14.891
73  PREJETE DONACIJE                  2.450
   730 Prejete donacije iz domačih virov       2.450
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.813.825
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           1.663.772
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije       150.053
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        5.551.909
40  TEKOČI ODHODKI                 2.119.857
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      304.074
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                      48.184
   402 Izdatki za blago in storitve        1.291.681
   403 Plačila domačih obresti            57.796
   409 Rezerve                   418.122
41  TEKOČI TRANSFERI                1.417.961
   410 Subvencije                  29.865
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                  904.419
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    157.842
   413 Drugi tekoči domači transferi        325.835
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             1.824.940
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     1.824.940
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             189.151
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    24.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   165.151
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)      –135.715
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440)                     0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)             200.000
50  ZADOLŽEVANJE                   200.000
   500 Domače zadolževanje             200.000
   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)           161.830
55  ODPLAČILA DOLGA                 161.830
   550 Odplačila domačega dolga           161.830
   IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            –97.545
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         38.170
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        135.715
-------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2011 je sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan veljavni rebalans proračuna za leto 2011, realizirani proračun za leto 2011, ter indeks med realiziranim in veljavnim rebalansom proračuna za leto 2011.
4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnost Žerjav za leto 2011, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov             v EUR
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        13.384
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)              13.384
74  TRANSFERNI PRIHODKI                13.384
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij             13.384
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         13.384
40  TEKOČI ODHODKI                  10.384
   402 Izdatki za blago in storitve         10.384
41  TEKOČI TRANSFERI                  3.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                     3.000
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)          0
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750)               0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440)                     0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0
50  ZADOLŽEVANJE                      0
   500 Domače zadolževanje                0
   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              0
55  ODPLAČILA DOLGA                    0
   550 Odplačila domačega dolga              0
   IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               0
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)           0
-------------------------------------------------------------
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna je priloga k zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2012
Črna na Koroškem, dne 23. marca 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti