Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

772. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika, stran 2221.

Na podlagi šestega odstavka 59. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika
1. člen
V Signalnem pravilniku (Uradni list RS, št. 123/07) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
'(2) Slike, prikazane v tem pravilniku, imajo simbolni pomen. Oblike, mere, svetilnost, stopnja odsevnosti in ostali tehnični podatki so predpisani v tehničnih specifikacijah za proge in sestavne dele prog ter za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave.'.
2.člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
'3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. 'Del proge' je proga med dvema kilometrskima mestoma iste proge.
2. 'Desna stran proge' je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na desni strani.
3. 'Desna stran tira' je stran tira, ki je glede na smer vožnje na desni strani.
4. 'Desni tir' je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na desni strani proge.
5. 'Desnostranski promet' je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na desni strani v smeri vožnje vlaka.
6. 'Dvotirna proga' je proga z dvema tiroma, na kateri vozijo vlaki ene smeri praviloma po tiru, ki je za to smer določen in je za to smer pravi tir. Kadar vlaki te smeri vozijo po tiru, ki je določen za vlake iz nasprotne smeri, je ta tir zanje nepravi tir.
7. 'Enotirna proga' je proga z enim tirom, po katerem vozijo vlaki v obe smeri.
8. 'Končna točka proge' je zadnja navedena postaja, službeno mesto ali državna meja v nacionalnem poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.
9. 'Lahki vlak' je vlak, ki glede na svoje tehnične karakteristike lahko vozi z večjimi hitrostmi kot drugi vlaki in je kot 'lahki vlak' označen v dokumentih operativnega voznega reda.
10. 'Leva stran proge' je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na levi strani.
11. 'Leva stran tira' je stran tira, ki je glede na smer vožnje na levi strani.
12. 'Levi tir' je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na levi strani proge.
13. 'Levostranski promet' je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na levi strani v smeri vožnje vlaka.
14. 'Največja dovoljena progovna hitrost' je tista predpisana največja hitrost po progi ali po delih proge, ki se določi glede na tehnično stanje proge, njeno opremljenost in tehnične značilnosti vlaka.
15. 'Največja hitrost vlaka' je hitrost, predpisana z voznim redom posameznega vlaka.
16. 'Obojestranski promet' je promet vlakov na dvotirni progi oziroma odseku dvotirne proge, ki je opremljen s signalnovarnostnimi napravami za vožnjo vlakov v obe smeri, po katerem koli tiru.
17. 'Odsek proge' je proga najmanj med dvema postajama ali začetno točko proge in postajo oziroma postajo in končno točko proge.
18. 'Omejena hitrost' (vo) je hitrost, ki je manjša od progovne hitrosti in je signalizirana z enim od naslednjih signalnih znakov, ki jih kažejo glavni signali:
- “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj”,
- “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”,
- “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”,
- “Omejena hitrost”
zaradi vsaj enega od naslednjih vzrokov:
- vožnje preko ene ali več kretnic v odklon, kadar je hitrost pri vožnji preko vsaj ene kretnice v odklon zaradi tehničnega in konstrukcijskega stanja kretnice nižja od hitrosti pri vožnji v premo,
- vožnje do mejnega tirnega signala, ki ni na zavorni razdalji,
- vožnje v slepi tir do mejnega tirnega signala ali
- uvoza na tir, kjer ni zagotovljena prepeljevalna pot.
Omejeno hitrost v km/h je treba navesti v voznem redu posameznega vlaka, lahko pa se signalizira s hitrostnim kazalom.
19. 'Počasna vožnja' (zmanjšana hitrost) je vožnja s hitrostjo, ki je manjša od največje dovoljene progovne hitrosti ali od omejene hitrosti in je vpeljana zaradi del na progi, okvare na kakem delu proge, tiru ali objektu; počasne vožnje niso navedene v dokumentih operativnega voznega reda.
20. 'Progovno vozilo' je motorno vozilo za posebne namene, kadar se dalj časa zadržuje med dvema postajama in za njegovo vožnjo ni mogoče uporabiti voznega reda posameznega vlaka ali ročno progovno vozilo.
21. 'Redna hitrost' je hitrost, s katero vozi vlak na odseku proge v mejah predpisanih voznih časov.
22. 'Redni tir' je tir pri obojestranskem prometu, ki je določen za vožnjo posameznega vlaka v dokumentih operativnega voznega reda.
23. 'Signali' so signalna sredstva, s katerimi se dajejo signalni znaki. Signali, s katerimi se dajejo svetlobni signalni znaki, so svetlobni signali, signali, s katerimi se dajejo likovni signalni znaki, so likovni signali.
24. 'Signalna oznaka' je signalno sredstvo, s katerim se označuje ali opozarja na posebno pomembno mesto na progi, postaji ali službenem mestu.
25. 'Signalni znak' je v tem pravilniku predpisani znak, ki se daje s stalnim, prenosnim, ali ročnim signalom. Daje se tudi ustno, neposredno ali preko telekomunikacijskih naprav. Signalni znak ima pomen odredbe ali predsignaliziranja oziroma odredbe in predsignaliziranja.
26. 'Sosednji tir' je tir pri obojestranskem prometu, po katerem vozi vlak tedaj, ko ne vozi po rednem tiru.
27. 'Signalnovarnostne naprave' so tehnična sredstva za varovanje in vodenje železniškega prometa.
28. 'Strojevodja' je skupen naziv za delavca, ki je strokovno usposobljen za upravljanje:
- vlečnega vozila za vožnjo vlakov in premik z njim,
- premikalne lokomotive pri premiku,
- motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil.
29. 'Vlakospremno osebje' je skupno ime za vlakovodjo in premikače pri tovornem vlaku ali vodjo vlaka in sprevodnike pri potniškem vlaku.
30. 'Začetna točka proge' je prva navedena postaja, državna meja ali službeno mesto v nacionalnem poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.
31. 'Zavorna razdalja' je fiktivna standardizirana razdalja, na podlagi katere se urejajo signalnovarnostne naprave na določeni progi ali delu proge. Natančnejša določila o zavorni razdalji so predpisana v Prometnem pravilniku.'.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
'7. člen
(označevanje stebrov signalov)
(1) Stebri signalov morajo biti s sprednje strani označeni z barvnimi pasovi, ostali deli pa sivo. Beli pasovi morajo odsevati svetlobo. Če se stebri signalov, razen stebrov kontrolnih signalov, označijo z odsevnimi ploščami, je treba plošče označiti z enim barvnim pasom in dvema belima pasovoma, ki sta lahko za polovico krajša od barvnega pasu. Steber kontrolnega signala, ki se označi z odsevnimi ploščami, mora imeti najmanj tri bele pasove.
1. Stebre glavnih signalov se označi z belimi in rdečimi pasovi (glej sliko 1).
2. Stebre glavnih signalov, ki se ne smejo več vgrajevati, stebre predsignalov, stebre ponavljalnikov predsignaliziranja in stebre mejnih tirnih signalov se označi z belimi in črnimi pasovi (glej sliko 2).
3. Če so signali vgrajeni na mostni oziroma polmostni konstrukciji, delov za obešanje in pritrditev plošč (konzol, ročic) ni treba označevati. V tem primeru se poleg signalne plošče namestijo odsevne plošče ustrezne barve (glej sliko 4).
(2) Stebri kontrolnih signalov se s sprednje strani označijo s poševnimi črno-belimi enako širokimi pasovi (glej sliko 5).
(3) Steber pomožnega kontrolnega signala je enak kot steber kontrolnega signala - s to razliko, da mora imeti pod signalno ploščo na stebru še belo odsevno steklo v črnem okvirju (glej sliko 6).
Stebri prenosnih signalov progovnega osebja so pobarvani sivo, če za posamezni signal ni predpisano drugače.'.
4. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
'(4) Vidna razdalja pri mejnih tirnih signalih, dopolnilnih signalih glavnih signalov, naznanilnikih predsignalov, signalih in predsignalih za označitev največje dovoljene progovne hitrosti, signalih za ravnanje z odjemnikom toka, za ravnanje z glavnimi stikali, za prepoved vožnje z dvignjenim odjemnikom toka in signalih za obvestila, signalnih oznakah za približevanje postajališču ter za delo snežnega odmetalnika in pluga mora biti najmanj 100 m.'.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
'9. člen
(mesta za vgraditev signalov)
(1) Stalni in prenosni signali ter signalne oznake se praviloma vgrajujejo oziroma postavljajo na desni strani od osi tira. Izjeme so:
- pri levostranskem prometu, kjer se signali na odprti progi in uvozni signal postavljajo na levi strani od osi tira;
- na dvotirni progi, kjer je postaja opremljena tudi z uvoznim signalom in predsignalom za vožnjo z nepravega tira, se uvozna signala in predsignala postavljata na zunanji strani obeh tirov;
- pri obojestranskem prometu, kjer se signali na odprti progi in uvozni signali postavljajo na zunanji strani obeh tirov;
- pri kretničnih signalih in signalih na raztirnikih, kjer se signali lahko postavljajo na eni ali drugi strani tira.
(2) Stalni signali in signalne oznake se lahko vgrajujejo tudi nad tirom.
(3) Predsignali se postavijo na zavorno razdaljo pred glavnim signalom. Glede na krajevne razmere se lahko postavijo največ na razdalji, ki je za 50 % povečana oziroma zmanjšana največ za 5 % od zavorne razdalje, ki velja na tisti progi.
(4) Glavni signali, ki tudi predsignalizirajo naslednji glavni signal, se vgrajujejo pred prihodnjim glavnim signalom na razdalji največ 3000 m in najmanj na razdalji, ki je za največ 5% manjša od zavorne razdalje.
(5) Uvozni in progovni kritni signal se vgradi 100 do 500 m pred uvozno kretnico oziroma mestom, ki ga krije. Pri obnovah ali nadgradnjah, kadar je zaradi neugodnih krajevnih razmer treba uvozni ali kritni signal vgraditi na razdalji večji kot 500 m pred prvo uvozno kretnico ali mestom, ki ga krije, je uvozni ali kritni signal dovoljeno vgraditi na razdalji, ki je do 30 % daljša od 500 m.
(6) Tirni izvozni signal in postajni kritni signal se vgradi pred kretnico, ki jo krije.
(7) Skupinski izvozni signal se vgradi ob desni strani osi tira, po katerem bo vlak vozil mimo skupinskega izvoznega signala:
- za zadnjo izvozno kretnico na postaji, če velja za vse glavne tire na postaji,
- za zadnjo kretnico skupine glavnih tirov, za katero velja.
(8) Skupinski izvozni signali se na postajah glavnih prog, kjer je zaradi tirne situacije možno vgraditi tirne izvozne signale, ne smejo več vgrajevati.
(9) Prostorni signali se vgrajujejo na mejah blokovnih ali odjavnih odsekov.'.
6. člen
V tretjem odstavku 10. člena se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi:
', razen glavnih signalov za signaliziranje vožnje vlakov s tirov, na katere vožnje vlakov iz smeri, iz katere bi ta glavni signal moral biti predsignaliziran, niso dovoljene.'.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
'11. člen
(signalni znaki glavnih signalov, njihov pomen, namen in uporaba)
(1) Signalni znak 1: ”Stoj”
Ena rdeča mirna luč (glej sliko 7).
1. Signalni znak 1: ”Stoj” kažejo vsi glavni signali.
2. Signalni znak 1: ”Stoj” pomeni, da se mora vlak pred tem signalom ustaviti in da je nadaljnja vožnja od signala prepovedana.
(2) Glavni signali morajo redno kazati signalni znak 1: ”Stoj”. Glavni signali smejo kazati signalne znake za dovoljeno vožnjo samo, kadar se pričakuje vlak. To določilo ne velja za:
- prostorne signale na progah z APB v smeri, za katero je dana privolitev, in ki kažejo signalni znak 2: ”Prosto”,
- preduvozne in predkritne signale, ki kažejo signalni znak 3: ”Previdno’ pričakuj ‘Stoj” in
- kritne signale cepišča industrijskega tira na odprti progi, nakladališča ali postajališča dvotirne proge s skupnim peronom za oba tira, ki redno kažejo signalni znak 2: ”Prosto”.
(3) Na postajah in službenih mestih, ki so zavarovana s takimi signalnovarnostnimi napravami, da omogočajo samodejno spremembo signalnih znakov za dovoljeno vožnjo v signalni znak 1: ”Stoj”, se sme ta samodejna sprememba izvršiti šele, ko čelo vlaka prepelje glavni signal najmanj za 50 m.
(4) Na postajah in službenih mestih, na katerih za spremembo signalnih znakov glavnih signalov skrbi izvršilni železniški delavec, mora ta postaviti glavne signale tako, da kažejo signalni znak 1: ”Stoj”, in sicer:
- glavni signal, ki krije kretnično območje, ko vlak prepelje preko vseh kretnic, ki so na njegovi vozni poti,
- prostorni signal odjavnice takrat, ko vlak ves odpelje mimo prostornega signala.
(5) Signalni znak 2: “Prosto”
Ena zelena mirna luč (glej sliko 8).
1. Signalni znak 2: ”Prosto” kažejo vsi glavni signali, razen tistih, za katerimi ni naslednjega glavnega signala, katerega signalne znake bi predsignaliziral, ali predsignala.
2. Signalni znak 2: ”Prosto” pomeni, da je vožnja mimo njega dovoljena z redno hitrostjo do naslednjega glavnega signala oziroma do predsignala.
3. Kadar glavni signal predsignalizira tudi naslednji glavni signal, mora biti med njima takšna odvisnost, da lahko pokaže signalni znak ”Prosto” šele, ko naslednji glavni signal že kaže signalni znak ”Prosto”, signalni znak ”Prosto’, pričakuj ’Omejeno hitrost” ali signalni znak ”Previdno’, pričakuj ’Stoj”.
(6) Signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj”
Ena rumena mirna luč (glej sliko 9).
1. Signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj” kažejo vsi glavni signali.
2. Signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj” pomeni, da je vožnja mimo signala dovoljena z redno hitrostjo in da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da se bo vlak ustavil:
a) pred prihodnjim glavnim signalom,
b) pred mejnim tirnim signalom na koncu tira,
c) pred mejnim tirnim signalom, ki ni na koncu tira, če je to signalizirano z dopolnilnim signalom,
d) pred premikalnim signalom na koncu tira ali
e) pred izvozno ločnico tira.
(7) Signalni znak 4: ”Prosto’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”
Ena zelena utripajoča luč (glej sliko 10).
1) Signalni znak 4: ”Prosto’, pričakuj ‘Omejeno hitrost” kažejo glavni signali, ki krijejo kretnično območje, preduvozni in predkritni signali.
2) Signalni znak 4: ”Prosto’, pričakuj ‘Omejeno hitrost” pomeni, da je vožnja mimo signala dovoljena z redno hitrostjo, vendar tako, da bo od prihodnjega glavnega signala vlak lahko vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim kazalom.
3) Med glavnim signalom in naslednjim glavnim signalom mora biti takšna odvisnost, da lahko pokaže signal signalni znak ”Prosto’ pričakuj ‘Omejeno hitrost” šele, ko naslednji glavni signal že kaže signalni znak ”Omejena hitrost’, pričakuj ’Stoj”, signalni znak ”Omejena hitrost’, pričakuj ’Omejeno hitrost” ali signalni znak ”Omejena hitrost’, pričakuj ’Prosto ali ’Previdno”.
(8) Signalni znak 5: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj”
Ena rumena utripajoča luč in pod njo ena rumena mirna luč (glej sliko 11).
1) Signalni znak 5: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj” kažejo glavni signali, ki krijejo kretnično območje.
2) Signalni znak 5: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj” pomeni, da je od signala naprej vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka, ali signalizirano s hitrostnim kazalom in da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da se bo vlak ustavil:
a) pred prihodnjim glavnim signalom,
b) pred mejnim tirnim signalom na koncu tira,
c) pred mejnim tirnim signalom, ki ni na koncu tira, če je to signalizirano z dopolnilnim signalom,
d) pred premikalnim signalom na koncu tira ali
e) pred izvozno ločnico tira.
(9) Signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”
Ena rumena utripajoča luč in pod njo ena zelena mirna luč (glej sliko 12).
1. Signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno” kažejo glavni signali, ki krijejo kretnično območje in za katerim je naslednji glavni signal ali predsignal.
2. Signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”pomeni, da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka, ali signalizirana s hitrostnim kazalom in da lahko vlak po prevozu pripadajočega kretničnega območja do naslednjega glavnega signala ali predsignala vozi z redno hitrostjo.
3. Odvisnost med tem signalom in naslednjim glavnim signalom mora biti takšna, da lahko pokaže signalni znak ”Omejena hitrost’ pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno” šele, ko naslednji glavni signal že kaže signalni znak ”Prosto”, signalni znak ”Prosto’ pričakuj ’Omejeno hitrost” ali signalni znak ”Previdno’, pričakuj ’Stoj”.
(10) Signalni znak 7: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”
Ena rumena utripajoča luč in pod njo ena zelena utripajoča luč (glej sliko 13).
1. Signalni znak 7 ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost” kažejo glavni signali, ki krijejo kretnično območje in za katerim je naslednji glavni signal, ki tudi krije kretnično območje.
2. Signalni znak 7: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost” pomeni, da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim kazalom in da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da bo lahko preko kretničnega območja prihodnjega glavnega signala vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim predkazalom.
3. Med glavnim signalom in naslednjim glavnim signalom, mora biti takšna odvisnost, da lahko pokaže signalni znak ”Omejena hitrost, pričakuj ‘Omejeno hitrost” šele, ko naslednji glavni signal že kaže signalni znak ”Omejena hitrost, pričakuj ‘Stoj”, signalni znak ”Omejena hitrost, pričakuj ‘Omejeno hitrost” ali signalni znak ”Omejena hitrost, pričakuj ‘Prosto ali ‘Previdno”.
(11) Signalni znak 9: “Previdna vožnja”
Ena rdeča mirna luč in pod njo ena rumena utripajoča luč (glej sliko 15).
1. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” lahko kažejo glavni signali. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” je treba upoštevati še, kot da prihodnji signal kaže signalni znak 1: ”Stoj”.
2. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” na uvoznem signalu ali postajnem kritnem signalu pomeni, da mora strojevodja uravnavati hitrost tako, da se lahko pred vsako oviro pravočasno ustavi, ne sme pa preseči hitrosti 20 km/h.
3. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” na izvoznem ali progovnem kritnem signalu pomeni, da je vožnja dovoljena preko kretničnega območja s hitrostjo največ 20 km/h, nato pa tako, da se lahko vlak ustavi pred prihodnjim glavnim signalom, če ta kaže signalni znak 1: ”Stoj”, vendar največ s hitrostjo 100/h. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” sme progovni prometnik ali prometnik vključiti:
- na izvoznem signalu šele, ko je ugotovil, da je odsek med postajama oziroma postajo in cepiščem ali odjavnico prost in je vozna pot zavarovana,
- na progovnem kritnem signalu šele, ko je ugotovil, da je prostorni odsek, ki ga kritni signal krije, prost in je vozna pot zavarovana.
4. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” na prostornem signalu pomeni, da je vožnja mimo signala dovoljena tako, da se lahko vlak ustavi pred prihodnjim glavnim signalom, če ta kaže signalni znak 1: ”Stoj”, vendar največ s hitrostjo 100/h. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” sme progovni prometnik ali prometnik vključiti šele, ko se zanesljivo prepriča, da je odsek, ki ga prostorni signal krije, prost.
(12) Natančnejše določbe o ravnanju z glavnimi signali, vključenimi v postajne signalnovarnostne naprave, morajo biti predpisane za vsako postajo v postajnem poslovnem redu in v tehničnem navodilu za ravnanje s postajno in progovno signalnovarnostno napravo.'.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
'12. člen
(ravnanje ob okvari glavnega signala)
(1) Strojevodja mora vlak ustaviti tudi pred:
- glavnim signalom, ki kaže nerazločne signalne znake in
- pred nerazsvetljenim glavnim signalom, razen v primerih, ki jih določa točka b) tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Strojevodja lahko vožnjo nadaljuje šele, ko glavni signal pokaže signalni znak za dovoljeno vožnjo ali ko dobi dovoljenje.
(3) Če se vlaku z nalogom dovoli vožnja mimo signala, na katerem signalni znaki niso razločni ali je signal nerazsvetljen, je treba do prihodnjega glavnega signala voziti tako, da se vlak lahko ustavi pred prihodnjim glavnim signalom, če kaže signalni znak 1: ”Stoj”.
(4) O pokvarjenem (neuporabnem) glavnem signalu se strojevodja obvešča z nalogom v skladu z določili Prometnega pravilnika. Kadar se strojevodji dovoli vožnja mimo neuporabnega glavnega signala z nalogom, hitrost vožnje vlaka ne sme biti večja, kot je z voznim redom posameznega vlaka predpisana omejena hitrost za to prometno ali službeno mesto, vendar ne več kot 50 km/h.
(5) O neuporabnosti izvoznega signala, ki ni opremljen za dajanje signalnega znaka 9: ”Previdna vožnja”, se strojevodja obvešča skladno z določbami Prometnega pravilnika.'.
9. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
'(1) Predsignali predsignalizirajo signalne znake glavnih signalov.'.
10. člen
V tretjem odstavku 15. člena se slika 19 nadomesti s sliko:
V četrtem odstavku se slika 20 nadomesti s sliko:
V petem odstavku se slika 21 nadomesti s sliko:
11. člen
Prva alinea drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
'– za razdelitev tira na posamezne odseke;'.
Doda se nova sedma alinea, ki se glasi:
'– za varovanje nivojskega prehoda na postajah in industrijskih tirih in'.
Dosedanja sedma alinea postane osma alinea.
V petem odstavku se beseda 'odbijali' nadomesti z besedilom 'tirnimi zaključki'.
12. člen
V prvem odstavku 18. člena se v prvi alinei točke a) črtata besedi 'po telefonu', besedi 'po RDZ' pa se nadomestita z besedami 'ali po telekomunikacijski zvezi;'.
13. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
'(3) Signalni znak 18: “Vozite z omejeno hitrostjo ......km/h”
Z belimi lučmi napisana številka na črni podlagi (glej sliko 24).
Signalni znak 18: ”Vozite z omejeno hitrostjo ... km/h” pomeni, da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da bo ta lahko vozil preko kretničnega območja s signalizirano hitrostjo.'.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
'(4) Hitrostno kazalo sme kazati signalni znak 18 ”Vozite z omejeno hitrostjo ... km/h” le, kadar glavni signal kaže signalni znak 5: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj”, signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno” ali signalni znak 7: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”.'.
14. člen
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
'(4) Signalni znak 19: “Pričakuj omejeno hitrost.....km/h”
Z rumenimi lučmi napisana številka na črni podlagi (glej sliko 25).
Signalni znak 19: ”Pričakuj omejeno hitrost …. km/h” pomeni, da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da bo ta lahko preko kretniškega območja, ki ga glavni signal krije, vozil s signalizirano hitrostjo.'.
15. člen
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
'(3) Signalni znak 20: ”Vozite do MTS” pomeni, da bo vlak vozil na deljeni tir do MTS, ki ni na koncu tira, do katerega je zagotovljena zavorna razdalja in za katerim je zagotovljena najmanj 50 m dolga prepeljevalna pot. Vožnjo vlaka je treba uravnavati tako, da se bo vlak zanesljivo ustavil pred mejnim tirnim signalom, ki kaže signalni znak 16: ”Vožnja prepovedana”.'.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
'(6) Signalni znak 21: ”Vozite do MTS, ki ni na zavorni razdalji” pomeni, da bo vlak vozil do MTS, ki kaže signalni znak 16: 'Vožnja prepovedana', ki ni na zavorni razdalji, in za katerim je zagotovljeno najmanj 50 m prepeljevalne poti. Vožnjo vlaka je treba uravnavati tako, da se bo vlak zanesljivo ustavil pred mejnim tirnim signalom, ki kaže signalni znak 16: ”Vožnja prepovedana”.'.
16. člen
V četrtem odstavku 23. člena se slika 28 nadomesti s sliko:
17. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
'27. člen
(opozorilnik glavnega signala)
(1) Opozorilnik glavnega signala kaže, da je glavni signal vgrajen pred prihodnjim glavnim signalom na razdalji, ki je do 5 % krajša od zavorne razdalje.
(2) Signalni znak 26: “Glavni signal ni na zavorni razdalji”
Bela trikotna plošča s črnim robom, katere vrh je obrnjen navzdol (glej sliko 32).
(3) Opozorilnik glavnega signala se vgradi na steber glavnega signala pod signalno ploščo. Če so pod signalno ploščo še hitrostno kazalo, hitrostno predkazalo, kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, predkazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljena prepeljevalna pot, ali tirno kazalo, se opozorilnik glavnega signala namesti pod navedenimi signali.'.
18. člen
V osemnajstem odstavku 44. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
'(18) Med kontrolnim signalom in nivojskim prehodom, ki ga ta kontrolira, ne sme biti vgrajena vklopna točka za naslednji nivojski prehod.'.
19. člen
V šestem odstavku 45. člena se doda stavek, ki se glasi: 'Vklopne točke nivojskih prehodov si morajo slediti tako, kot si sledijo nivojski prehodi'.
20. člen
V osmem odstavku 52. člena se drugi stavek črta.
21. člen
V prvem, drugem in petem odstavku 53. člena se pred besedilom 'voznega reda' doda beseda 'operativnega'.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
'(3) Kadar se zračno zavrti vlak, zaseden z vlakospremnim osebjem, ustavi, ne da bi ga ustavil strojevodja (zaradi uporabe zasilne zavore, zaradi prekinitve glavnega zavornega voda, zato ker zavore same od sebe zavirajo in podobnega), odda strojevodja signalni znak 65: ”Popusti zavore” zaporedoma dvakrat, kar pomeni, da mora vlakospremno osebje pregledati zavore.'.
22. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
'54. člen
(dovoljenje za vožnjo)
(1) Dovoljenje za vožnjo daje prometnik oziroma progovni prometnik na enega od naslednjih načinov:
1. s signalnim znakom, ki dovoljuje vožnjo, na glavnem signalu, razen na skupinskem izvoznem ali skupinskem kritnem signalu, če ta ni opremljen s tirnim kazalom, ali če tir, s katerega vlak izvaža ni opremljen s premikalnimi signali ali mejnimi tirnimi signali,
2. s signalnim znakom 68 ”Dovoljenje za odhod”,
3. ustno (neposredno ali preko telekomunikacijskih zvez).
(2) Dovoljenje za vožnjo s signalnim znakom 68 ”Dovoljenje za odhod” ali neposredno ustno, daje prometnik največ eno minuto pred predvidenim odhodom na postajah, kjer niso izpolnjeni pogoji iz prve točke prejšnjega odstavka ali se zaradi krajevnih ali vremenskih razmer glavni signali z mesta, kjer vlak stoji, ne vidijo. Prometnik daje dovoljenje za vožnjo s signalnim znakom 68 ”Dovoljenje za odhod” tako dolgo, dokler se ne prepriča, da je strojevodja zaznal signalni znak oziroma dokler vlak ne začne vožnje.
(3) Signalni znak 68: ”Dovoljenje za odhod”
1. Dnevni znak:
Prometnik vzdigne s stegnjeno roko navpično signalni loparček, ki je s ploskvama obrnjen proti čelu in sklepu vlaka (glej sliko 70a).
2. Nočni znak:
Prometnik vzdigne signalno svetilko, obrnjeno proti čelu vlaka s tisto stranjo, ki kaže zeleno luč (glej sliko 70b).
3. Dnevni in nočni znak s svetlobnim signalom:
Iz več zelenih luči sestavljen krog (glej sliko 70 c).
(4) Svetlobni signal, ki kaže signalni znak 68: ”Dovoljenje za odhod” se lahko vgradi pod signalno ploščo MTS, kadar je potreba, da se vlaku, ki stoji pred MTS, da dovoljenje za odhod.
(5) Povezava med svetlobnim signalnim znakom 68: ”Dovoljenje za odhod” in MTS mora biti takšna, da je signalni znak 68 možno vklopiti le, če MTS, na katerem je svetlobni signal, ki kaže signalni znak 68: ”Dovoljenje za odhod” vgrajen, kaže signalni znak ”Vožnja dovoljena” in prvi glavni signal, ki je za MTS na vozni poti vlaka, kaže signalni znak, ki dovoljuje vožnjo. Signalni znak 68 se ne sme vklopiti samodejno, temveč le z dodatnim ukazom prometnika ali progovnega prometnika.
(6) Signalni znak 68: ”Dovoljenje za odhod” pomeni vlakovnemu osebju, da je s strani upravljavca infrastrukture vlaku dovoljeno začeti oziroma nadaljevati z vožnjo.
(7) Signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod”
1. Dnevni znak:
Vlakospremniki držijo loparček, ki je s ploskvama obrnjen proti čelu in sklepu vlaka, navpično navzgor (glej sliko 71a).
2. Nočni znak:
Vlakospremniki držijo svetilko z belo lučjo obrnjen proti čelu vlaka vzdignjeno navzgor (glej sliko 71b).
(8) Signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod” oddajo vlakospremniki od sklepa vlaka proti strojevodji:
- pri potniških vlakih, ko so potniki izstopili in vstopili in so za njimi zaprta vrata,
- pri potniških vlakih, pri katerih se vrata zapirajo z osrednjega mesta, ko so potniki izstopili in vstopili,
- pri tovornih vlakih, kot obvestilo, da so pri vlaku pripravljeni za odhod.
(9) Signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod” oddaja vlakospremnik v času voznorednega odhoda in ga daje tako dolgo, dokler tudi vlakospremnik, ki je bližje strojevodji, ne prične dajati istega signalnega znaka. Vlakospremnik, ki je najbližje strojevodji, oddaja signalni znak tako dolgo, dokler ga strojevodja ne opazi.
(10) Vlakospremnik, ki je bližje strojevodji, ne sme oddati signalnega znaka 69: ”Pripravljeno za odhod”, če pred tem ni dobil enakega signalnega znaka od vlakospremnika, ki je bolj oddaljen.
(11) Strojevodja sme speljati vlak šele, ko:
- je dobil dovoljenje za vožnjo,
- je dobil signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod” od najbližjega vlakospremnika pri vlakih z vlakospremnim osebjem in ko je ta vstopil v vlak,
- se je prepričal, da so vlakospremniki vstopili v vlak in za njimi zaprl vrata, kadar upravlja z vozilom, na katerem se vrata zapirajo z osrednjega mesta, in se prepričal, da so vrata zaprta, če imajo napravo za kontrolo zaprtosti vrat.
(12) Obliko, barvo in velikost loparčka določi prevoznik v svojem operativnem predpisu.
(13) Če strojevodja dobi dovoljenje za vožnjo vlaka s signalnim znakom 68: 'Dovoljenje za odhod' ali ustno, mora voziti do naslednjega glavnega signala na tej postaji tako, da v primeru, če so na vozni poti do prvega glavnega signala tudi kretnice, ne prekorači omejene hitrosti, predpisane za to postajo.
(14) Kadar stojijo vlaki tako, da so blizu drug drugemu, in bi se lahko zgodilo, da bi signalni znak 68: ”Dovoljenje za odhod” lahko razumeli strojevodje različnih vlakov, mora prometnik dati signalni znak 68: ”Dovoljenje za odhod” v neposredni bližini strojevodje, ki mu je signalni znak namenjen, ali dovoljenje za vožnjo da ustno.
(15) Signalni znak 70: ”Izjemen prevoz”
1. Dnevni znak:
Prometnik vzdiguje in spušča navpično v enakih presledkih signalni loparček, ki je obrnjen s ploskvijo proti uvozečemu vlaku (glej sliko 72a).
2. Nočni znak:
Prometnik vzdiguje navpično in spušča v enakih presledkih signalno svetilko, obrnjeno proti uvozečemu vlaku, s tisto stranjo, ki kaže zeleno luč (glej sliko 72b).
(16) Signalni znak 70: ”Izjemen prevoz” da prometnik s signalnim loparčkom ali z ročno signalno svetilko vlaku, ki izjemoma prevozi zasedeno postajo brez postanka.
(17) Vlak, ki po operativnem voznem redu prevozi postajo brez postanka, mora prometnik pričakovati podnevi brez signalnega loparčka, ponoči pa z ročno signalno svetilko v višini kolena, z zeleno lučjo, obrnjeno proti prevozečemu vlaku.
(18) Za oddajo signalov iz tega člena veljajo tudi določbe Prometnega pravilnika.'.
23. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
'55. člen
(signali za preskus zavor)
(1) S signalnimi znaki za preskus zavor se med seboj sporazumeva osebje, ki opravlja preskus zavor pri vlakih in premikalnih sestavih, ki se zavirajo s samodejnimi zavorami.
(2) Signalni znak 71: ”Klic k preskusu zavor”
Trije kratki in en dolg pisk z ustno piščalko: (* * * -----).
(3) Signalni znak 71: ”Klic k preskusu zavor” pomeni, da je treba ugotoviti tesnost glavnega zavornega voda.
(4) Signalni znak 72: ”Zavri”
1. Ročni signalni znaki:
– dnevni znak:
Sklepati roki nad glavo proti vlečnemu vozilu
(glej sliko73a).
– nočni znak:
Signalno svetilko z belo lučjo proti vlečnemu vozilu dvigniti v loku do glave in jo navpično spustiti navzdol.
(glej sliko 73 b).
2. Svetlobni signalni znak:
Ena bela mirna luč
(glej sliko73c).
(5) Signalni znak 72: ”Zavri” pomeni, da je treba zavreti samodejno zračno zavoro z začetno stopnjo zaviranja.
(6) Signalni znak 73:”Odvri”
1. Ročni signalni znak:
– dnevni znak:
Mahati z roko v polkrogu nad glavo
(glej sliko 74 a).
– nočni znak:
Mahati s signalno svetilko z belo lučjo v polkrogu nad glavo (glej sliko 74 b).
2. Svetlobni signalni znak:
Dve beli mirni luči druga pod drugo (glej sliko 74c).
(7) Signalni znak 73: ”Odvri” pomeni, da je treba odvreti samodejno zračno zavoro.
(8) Signalni znak 74: ”Preskus zavor končan ”
1. Ročni signalni znak:
– dnevni znak:
Dvigniti roko navzgor (glej sliko 75a).
– nočni znak:
Dvigniti svetilko z belo lučjo navzgor (glej sliko 75b).
2. Svetlobni signalni znak:
Tri bele mirne luči druga pod drugo (glej sliko 75c).
(9) Signalni znak 74: ”Preskus zavor končan” pomeni, da je pregledni delavec končal s pregledom zavor pri preskusu zavor.
(10) Svetlobni signali za preskus zavor se vgradijo glede na krajevne razmere na levi ali na desni strani tira na visokem stebru ali objektu.
(11) Signalni znaki za preskus zavor se lahko dajejo tudi neposredno ustno ali preko telekomunikacijskih naprav z izgovorjavo naziva signalnega znaka brez uporabe njegove številke.'.
24. člen
Četrti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
'Signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”
Bela številka pobarvana ali prevlečena z odsevno snovjo na črni plošči. (glej sliko 85).
Upravljavec lahko s signalnim znakom ”Začetek počasne vožnje” določi za posamezno vrsto vlakov različno hitrost počasne vožnje.
Na črni pravokotni plošči tri bele številke, prebarvane ali prevlečene z odsevno snovjo.
(glej sliki 85 a in 85b).
Na signalu s tremi številkami velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko, hitrost, ki je na sredini, velja za lahke vlake, in hitrost, ki je napisana spodaj, velja za druge vlake.
Na signalu z dvema številkama velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko in lahke vlake, hitrost, ki je spodaj, pa za druge vlake.'.
25. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
'66. člen
(mesto ustavitve)
(1) Signalna oznaka 204: 'Mesto ustavitve'
Črna pokončna pravokotna plošča z belo črko 'S' (glej sliko 90).
(2) Signalna oznaka 204: “Mesto ustavitve” je stalna.
(3) Signalna oznaka 204 se na postajah in na enotirni progi postavi najkasneje na koncu perona na desni strani tira, za katerega velja, na dvotirnih progah pa na zunanji strani obeh tirov za obe smeri vožnje, najkasneje na koncu perona. Strojevodja mora vlak ustaviti tako, da potniki izstopajo na peron, najkasneje pa tako, da so prva vrata za potnike pri Signalni oznaki 204. Strojevodja po možnosti ustavi vlak tako, da vrata za vstop in izstop potnikov niso na nivojskem dostopu.'.
26. člen
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:
'73.a člen
(oznaka mesta avtostop naprave)
Signalna oznaka 220: ”mesto avtostop |naprave”
Črna pravokotna plošča z belimi |črkami ”ASN” (glej sliko 101 a).
S signalno oznako 220: ”Mesto avtostop naprave” je treba označiti mesto, kjer je vgrajen 1000 Hz ali 2000 Hz progovni del avtostop naprave, če ta ni vgrajen ob glavnem signalu ali predsignalu.'.
27. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
'75. člen
(signalni znaki svetlobnih glavnih signalov, njihov pomen, namen in uporaba)
(1) Signalni znak 1a: ”Stoj”
Ena rdeča mirna luč (glej sliko 102).
(2) Signalni znak 1a: ”Stoj” pomeni, da se mora vlak pred tem signalom ustaviti in da je nadaljnja vožnja od signala prepovedana.
(3) Signalni znak 2a: ”Prosto”
Ena zelena mirna luč (glej sliko 103).
(4) Signalni znak 2a: ”Prosto” na uvoznem ali kritnem signalu pomeni, da:
- je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z redno hitrostjo;
- da se mora hitrost vlaka, ki ima postanek, uravnavati tako, da se bo ustavil na predvidenem mestu;
- da lahko vlak, ki ima po operativnem voznem redu prevoz na postaji z izvoznim signalom, ki kaže signalni znak za dovoljeno vožnjo, vozi do naslednjega predsignala z redno hitrostjo;
- da lahko vlak, ki ima po operativnem voznem redu prevoz na postaji brez izvoznih signalov, vozi do naslednjega predsignala z redno hitrostjo.
(5) Signalni znak 2a: ”Prosto” na izvoznem signalu pomeni, da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z redno hitrostjo do naslednjega predsignala.
(6) Signalni znak 8: “Omejena hitrost”
Ena zelena mirna luč in pod njo ena rumena mirna luč (glej sliko 104).
(7) Signalni znak 8: ”Omejena hitrost” kaže signal, ki krije kretnično območje.
(8) Signalni znak 8: ”Omejena hitrost” na uvoznem ali kritnem signalu pomeni:
- da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka, ali signalizirano s hitrostnim kazalom;
- da se mora hitrost vlaka, ki ima postanek, uravnavati tako, da se bo vlak ustavil na predvidenem mestu;
- da lahko vlak, ki ima po operativnem voznem redu prevoz na postaji z izvoznim signalom, ki kaže signalni znak ”Omejena hitrost”, vozi preko kretničnega območja, ki ga krije izvozni signal z omejeno hitrostjo, nato pa do naslednjega predsignala z redno hitrostjo;
- da lahko vlak, ki ima po operativnem voznem redu prevoz na postaji z izvoznim signalom, ki kaže signalni znak ”Prosto”, vozi do naslednjega predsignala z redno hitrostjo;
- da lahko vlak, ki ima po operativnem voznem redu prevoz na postaji brez izvoznih signalov, vozi po prevozu zadnje izvozne kretnice do naslednjega predsignala z redno hitrostjo.'.
28. člen
V sedmem odstavku 76. člena se pred besedo 'voznega reda' doda beseda 'operativnega'.
29. člen
85. člen se črta.
30. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
31. člen
V naslovu Priloge 2 se beseda 'postavljanje' nadomesti z besedo 'postajnega'.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prehodna določba)
Stebri signalov iz spremenjenega 7. člena pravilnika morajo biti s sprednje strani označeni z barvnimi pasovi, ostali deli pa sivo najkasneje v enem letu po začetku uporabe tega pravilnika.
33. člen
(prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi prepeljevalne poti vlaka in ureditvi določenih posebnosti signalnovarnostnih naprav na določenih železniških progah (Uradni list RS, št. 61/07).
(2) Do dneva začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o določitvi prepeljevalne poti vlaka in ureditvi določenih posebnosti signalnovarnostnih naprav na določenih železniških progah (Uradni list RS, št. 61/07).
(3) Z dnem začetka uporabe spremenjenega 54. člena in spremenjene Priloge 1 pravilnika se preneha uporabljati enajsti odstavek 153. člena Prometnega pravilnika (Uradni list RS, št. 123/07).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2011, razen spremenjenega 54. člena in spremenjene Priloge 1, ki se začneta uporabljati trideseti dan od dneva uveljavitve tega pravilnika.
Št. 007-307/2010
Ljubljana, dne 24. februarja 2011
EVA 2010-2411-0024
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet