Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

761. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih, stran 2201.

Na podlagi 15. člena in v povezavi z drugim odstavkom 9. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih
1. člen
S tem pravilnikom se določajo ukrepi za zagotavljanje varstva pred utopitvami, ki so potrebni v času izvajanja organiziranih športnih dejavnosti na, v in ob vodi.
2. člen
Za organizirano športno dejavnost po tem pravilniku se šteje izvajanje vadbe, programov učenja plavanja in tekmovanj za katere ni potrebo dovoljenje v skladu s prvim odstavkom 9. člena Zakona o varstvu pred utopitvami, ki jih na, v in ob vodi izvajajo športna društva in drugi izvajalci v skladu s predpisi o športu.
3. člen
Pri izvajanju programov učenja plavanja izven kopališča ali izven obratovalnega časa kopališča mora izvajalec programa poleg strokovnega delavca v športu, ki vodi program učenja plavanja, zagotoviti tudi stalno prisotnost enega reševalca iz vode.
Reševalec iz vode mora biti prisoten ves čas, ko se izvaja program učenja plavanja, in opravlja naslednje naloge:
– neprekinjeno opazuje kopalne površine;
– rešuje iz vode;
– daje prvo pomoč;
– odpravlja vzroke, ki bi lahko privedli do nastanka nevarnosti za udeležence programa učenja plavanja.
Reševalec iz vode v času, ko je odgovoren za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, ne sme opravljati drugih nalog.
Reševalec iz vode mora biti opremljen s kompletom za prvo pomoč za avtomobiliste in reševalno tubo ali reševalnim obročem.
V času, ko reševalec opravlja naloge v skladu s tem pravilnikom, mora nositi uniformo, ki jo določa pravilnik, ki ureja ukrepe za varstvo pred utopitvami na kopališčih.
4. člen
Prisotnost reševalcev iz vode pri izvajanju vadbe oziroma tekmovanj na, v in ob vodi ni potrebna, kadar te dejavnosti vodijo strokovni delavci v športu, usposobljeni za reševanje iz vode.
Šteje se, da so strokovni delavci v športu usposobljeni za reševanje iz vode za posamezno športno panogo, če so usposobljeni po programih usposabljanja, ki so obsegali najmanj 10 pedagoških ur vsebin s področja poznavanja temeljnih postopkov oživljanja in najmanj 5 pedagoških ur z drugimi vsebinami reševanja iz vode glede na potrebe posamezne športne panoge. Konkretno potrebno število ur usposabljanja za posamezno športno panogo določi nosilec usposabljanja v programu usposabljanja.
Če strokovni delavec, ki izvaja vadbo oziroma tekmovanja na, v in ob vodi, ni usposobljen za reševanje iz vode, v skladu s prejšnjim odstavkom tega pravilnika, se lahko vadba in tekmovanja na, v in ob vodi, izvajajo samo ob prisotnosti vsaj enega reševalca iz vode.
5. člen
Programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu iz prejšnjega člena je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do 31. decembra 2011.
Do 31. decembra 2012 lahko vadbo oziroma tekmovanja na, v in ob vodi brez prisotnosti reševalca iz vode izvajajo strokovni delavci v športu, ki so bili usposobljeni po programih, ki so veljali na dan uveljavitve tega pravilnika.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 103/01).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-261/2010
Ljubljana, dne 3. marca 2011
EVA 2010-3311-0070
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport