Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

747. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles, stran 2183.

Na podlagi 130. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 1. izredni seji dne 28. februarja 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles (Uradni list RS, št. 41/99, 1/02 in 26/07) se črtata besedi »pri Celju« v naslovu in v nadaljnjem besedilu, kjer sta zapisani v besedni zvezi »Občina Šentjur pri Celju« v vseh sklonih.
2. člen
Spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
»3. člen
Občinski svet dela na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj enkrat na tri mesece.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob prazniku občine in drugih svečanih priložnostih.
Stalna delovna telesa občinskega sveta delajo na rednih sejah, ki jih praviloma sklicujejo njihovi predsedniki.«
3. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se glasi:
»6. člen
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan 20 dni po izvolitvi članov, v primeru drugega kroga volitev župana pa ne kasneje kot deset dni po izvedbi drugega kroga. V primeru, če seja ni sklicana v roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list v vseh volilnih enotah, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.«
4. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»7. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega člana sveta določi občinski svet.
Na prvi seji občinski svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in za ugotovitev izvolitve župana. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča. S sklepom o imenovanju občinski svet določi tudi predsednika komisije.«
5. člen
V 8. členu se za besedo »župana« postavi pika, preostalo besedilo se črta.
6. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»9. člen
Mandatna komisija na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov sveta.
Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Občinski svet na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije ugotovi izvolitev župana. V primeru pritožb na izvolitev župana občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe, če je bil izvoljen hkrati za člana občinskega sveta.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Ko je občinski svet konstituiran najprej imenuje izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. V komisijo se imenuje po en član občinskega sveta iz vsake politične stranke ali liste, zastopane v občinskem svetu.«
8. člen
Črta se 12. člen.
9. člen
V tretjem odstavku 33. člena se besedna zveza »komisije za normativne akte« nadomesti s »statutarno-pravne komisije«.
10. člen
V tretjem odstavku 60. člena se črta četrta alinea.
11. člen
V 61. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Delovno telo ob obravnavi aktov in drugih odločitev iz svoje pristojnosti oblikuje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Mnenja in predlogi delovnega telesa, ki jih v obliki sprejetih sklepov poda predsednik delovnega telesa, občinski svet obravnava prednostno.«
12. člen
Spremeni se 62. člen tako, da se glasi:
»62. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so:
– Odbor za proračun, občinsko premoženje in gospodarske dejavnosti,
– Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in stanovanjsko politiko,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za kmetijstvo, razvoj podeželja in turizem,
– Odbor za šport, kulturo in mladinsko politiko,
– Statutarno-pravna komisija.«
.
13. člen
Spremeni se 63. člen tako, da se glasi:
»63. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta imajo toliko članov, kolikor je vsakokratno število političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu. Vsaka politična stranka in lista, zastopana v občinskem svetu ima v sestavu delovnega telesa enega člana. Stranki ali listi, ki ima v občinskem svetu 1/3 ali več članov, pripada en dodaten član v sestavi vsakega stalnega delovnega telesa iz 62. člena tega poslovnika.
Proporcionalna zastopanost strank in list v občinskem svetu glede na število izvoljenih članov sveta se upošteva tudi pri imenovanju predstavnikov občine, ki so v pristojnosti občinskega sveta, v razne zunanje organe.«
14. člen
Spremeni se 64. člen tako, da se glasi:
»64. člen
Odbor za proračun, občinsko premoženje in gospodarske dejavnosti obravnava vse splošne akte v zvezi s financiranjem (proračun, spremembe proračuna, rebalans, zaključni račun), obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta na področju gospodarjenja s nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem. Odbor obravnava tudi vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta na področju gospodarstva (malega gospodarstva, obrti in gostinstva) in gospodarskih javnih služb.«
15. člen
Spremeni se 65. člen tako, da se glasi:
»65. člen
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in stanovanjsko politiko obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta na področju planiranja in urejanja prostora ter ekologije. Odbor obravnava tudi vsa vprašanja, vezana na odločitve občinskega sveta v zvezi s stanovanjsko politiko.«
16. člen
Spremeni se 66. člen tako, da se glasi:
»66. člen
Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.«
17. člen
Spremeni se 67. člen tako, da se glasi:
»67. člen
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in turizma.«
18. člen
Spremeni se 68. člen tako, da se glasi:
»68. člen
Odbor za šport, kulturo in mladinsko politiko obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju športa, kulture in mladinske politike.«
19. člen
Črtajo se 68.a, 68.b, 69., 69.a in 69.b člen.
20. člen
Spremeni se 70. člen tako, da se glasi:
»70. člen
Statutarno-pravna komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter predloge njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Komisija obravnava prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih občani naslovijo na občinski svet ali njegova delovna telesa ter poda občinskemu svetu stališče in predlog odločitve.
Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
21. člen
Črta se 71. člen.
22. člen
V 89. členu se črta tretji odstavek.
23. člen
V tretjem odstavku 104. člena se besedna zveza »komisija za normativne akte« nadomesti s »statutarno-pravna komisija«.
24. člen
V VIII. poglavju se črta naslov 2. podpoglavja. Ostala podpoglavja se ustrezno preštevilčijo.
Črta se 111. člen.
25. člen
V prvem odstavku 118. člena se besedna zveza »komisiji za normativne akte« nadomesti z »statutarno-pravni komisiji«.
V drugem in tretjem odstavku istega člena se besedna zveza »komisija za normativne akte« nadomesti s »statutarno-pravna komisija«.
26. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010(230)
Šentjur, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost