Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

746. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju, stran 2180.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Šentjur na 1. izredni seji dne 28. februarja 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Šentjur pri Celju
1. člen
(1) V Statutu Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) se v naslovu črtata besedi »pri Celju«.
(2) Besedi »pri Celju« se črtata tudi v nadaljnjem besedilu, kjer sta zapisani v besedni zvezi »Občina Šentjur pri Celju« v vseh sklonih.
2. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Županska insignija je zunanji znak funkcije, ki jo uporablja in nosi župan pri opravljanju protokolarnih dolžnosti in ob posebnih svečanostih. Njeno obliko in uporabo se uredi z aktom občinskega sveta.«
3. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»7. člen
Osebam, ki so za občino in njen razvoj posebej zaslužne, lahko občina podeli priznanja. Posebej zaslužne posameznike lahko imenuje tudi za častne občane občine.
Pogoji, postopek in pravice, povezane s podelitvijo priznanj in imenovanje za častnega občana se opredelijo z odlokom.
Občina lahko podeljuje tudi denarne pomoči in nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov, višina in pogoji pa se opredelijo z odlokom.«
4. člen
V peti točki 8. člena se za besedilom pete alinee doda pika. Šesta alinea se črta.
5. člen
Spremeni se 15. člen tako, da se glasi:
»15. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge akte občine,
– sprejema strateške razvojne programe občine,
– sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja občine,
– na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– na predlog župana določa organizacijo in delovno področje občinske uprave,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskih funkcionarjev,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane občasnih in stalnih delovnih teles občinskega sveta,
– imenuje in razrešuje predsednika in člane občinske volilne komisije,
– imenuje in razrešuje člane drugih organov občine, če tako predpisuje zakon,
– določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
– ustanavlja javne zavode, javna podjetja, javne agencije in sklade ter do njih izvaja ustanoviteljske pravice, določa cene ali daje soglasje k cenam storitev, daje mnenja in soglasja k imenovanju ravnateljev in direktorjev v skladu z zakonodajo ter imenuje predstavnike ustanovitelja v svete javnih zavodov,
– določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja ter civilne obrambe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,
– sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja ter načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 20.000 EUR,
– razpisuje referendume,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut ali drug predpis.«
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena tako, da se glasi:
»Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji župan.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 19. člena tako, da se glasi:
»Primere nezdružljivosti funkcij župana, podžupana in člana občinskega sveta določa zakon.«
8. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »drugega odstavka« nadomesti z »tretjega odstavka«.
9. člen
(1) V prvem odstavku 26. člena se za peto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,«.
(2) V drugem odstavku 26. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi: »Član občinskega sveta je dolžan občinski svet pisno obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena.«
(3) Za četrtim odstavkom istega člena se dodajo nov peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Določbe tega člena glede predčasnega prenehanja mandata veljajo tudi za podžupana.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«.
10. člen
V tretjem odstavku 27. člena se črta četrta alinea.
11. člen
V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.«
12. člen
Spremeni se 29. člen tako, da se glasi:
»29. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za proračun, občinsko premoženje in gospodarske dejavnosti,
– Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in stanovanjsko politiko,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem,
– Odbor za šport, kulturo in mladinsko politiko,
– Statutarno-pravna komisija.
Delovna področja in sestavo delovnih teles določa poslovnik občinskega sveta.
Pri imenovanjih predstavnikov občine v razne zunanje organe, ki so v pristojnosti občinskega sveta, se upošteva proporcionalna zastopanost strank in list v občinskem svetu glede na število izvoljenih članov sveta.«
13. člen
V 33. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mnenja in predlogi delovnega telesa, ki jih v obliki sprejetih sklepov poda predsednik delovnega telesa, občinski svet obravnava prednostno.«
14. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se glasi:
»37. člen
Župan ima naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna občine, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– gospodari s premoženjem občine kot dober gospodar,
– sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 20.000 EUR in posamične programe prodaje finančnega premoženja, ter o tem poroča na naslednji seji občinskega sveta,
– odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o pravnih poslih prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloča o odložitvi plačil obveznosti in načinu zavarovanja terjatev,
– predpisuje način in roke za predložitev načrtov razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– sprejema odločitev o začasnem financiranju občine in o tem obvešča občinski svet ter nadzorni odbor,
– organizira sistem notranjih kontrol in notranje revizije,
– sprejema sklepe o javni razgrnitvi prostorskih izvedbenih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– imenuje podžupana izmed članov občinskega sveta in ga lahko tudi razreši ter daje soglasje podžupanu za poklicno opravljanje funkcije,
– predlaga organizacijo in delovno področje občinske uprave,
– določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– usmerja in nadzira delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
– odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi,
– nadzira in spremlja delovanje javnih zavodov, agencij in skladov ter javnih podjetij, ki so proračunski uporabniki,
– za proučevanje in izvajanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa, kot strokovna in posvetovalna telesa,
– razpisuje volitve v svete krajevnih skupnosti,
– odloča o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine na drugi stopnji,
– vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, če so z njimi ogrožene pravice občine,
– daje predloge za imenovanje v imenu občine, če s predpisi ali drugimi akti ni drugače določeno,
– sprejema akte, potrebne za delo občinske uprave,
– opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja ter civilne obrambe,
– v skladu z zakonom odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, razen v primerih, ko je to v izključni pristojnosti občinskega sveta,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, sklepi občinskega sveta in s tem statutom.«
15. člen
Spremeni se 41. člen tako, da se glasi:
»41. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan posebej pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če je župan razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana.«
16. člen
Spremeni se 44. člen tako, da se glasi:
»44. člen
Županu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana,
– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora Republike Slovenije razrešen.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Župan je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto, šesto in sedmo alineo prvega odstavka tega člena. Odločitev oziroma odstopna izjava župana mora biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Županu preneha mandat z dnem imenovanja:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali uradniško mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave.
O imenovanju iz prejšnjega odstavka mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz šestega odstavka tega člena, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
17. člen
Spremeni se drugi odstavek 64. člena tako, da se glasi:
»Pri odločanju v upravnem postopku o izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa občinski svet.«
18. člen
V 9. točki prvega odstavka 67. člena se besedna zveza »Krajevna skupnost Šentjur – mesto« nadomesti z »Mestna skupnost Šentjur«.
19. člen
Spremeni se četrti odstavek 73. člena tako, da se glasi:
»Sveti krajevnih skupnosti štejejo najmanj 5 in največ 11 članov. Število članov sveta posamezne krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom.«
20. člen
Spremeni se četrti odstavek 76. člena tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, so brez predhodnega soglasja župana nični.«
21. člen
V drugem odstavku 100. člena se na koncu četrte alinee doda pika. Peta alinea se črta.
22. člen
Spremeni se 101. člen tako, da se glasi:
»101. člen
Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.«
23. člen
Spremeni se 112. člen tako, da se glasi:
»112. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine je splošni akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.
Spremembe oziroma dopolnitve proračuna so akt, ki ga župan predlaga v sprejem občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.
Rebalans proračuna je splošni akt o spremembi proračuna med proračunskim letom.«
24. člen
V prvem odstavku 113. člena se namesto besedne zveze »Odlok o proračunu« zapiše »Proračun«.
V drugem odstavku tega člena se črtata besedi »odloku o«.
25. člen
Spremeni se naslov XII. poglavja tako, da se glasi:
»XII. POVEZOVANJE OBČINE V ŠIRŠO LOKALNO SKUPNOST IN DRUGO SODELOVANJE«.
(2) Spremeni se 143. člen tako, da se glasi:
»143. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje z drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združenja, partnerstva, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne agencije, javne zavode in javna podjetja.«
26. člen
Črtajo se 144., 145. in 146. člen.
27. člen
(1) Akt iz 19. člena sprejme občinski svet najkasneje v dveh letih od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev. Na podlagi sprejetega akta se opravijo volitve v svete krajevnih skupnosti z naslednjimi rednimi volitvami.
(2) Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Odlok o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95, 2/96, 66/98, 84/06 in 50/10), ki pa se do sprejema novega akta uporablja v primeru nadomestnih volitev v mandatu 2010–2014.
28. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0002/2010(230)
Šentjur, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost