Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

527. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija, stran 1314.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odločba US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 3. seji dne 16. 2. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Litija
1. člen
V Statutu Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občina Litija (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakonov samostojno ureja ter opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine, in naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.«
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Litija, v notranjem krogu pa naziv organa občine - Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini žiga je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s svojim aktom.«
3. člen
Črta se peta alinea 6. točke 7. člena.
4. člen
V celotnem besedilu statuta občine, se beseda »delavec« v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
5. člen
Prva alinea 7. točke 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»- ustanavlja vzgojno-izobraževalne ustanove, zdravstvene zavode in lekarne ter zagotavlja pogoje za njihovo delovanje«.
6. člen
V enajsti točki 7. člena se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»- zagotavlja varstvo kulturnih in naravnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami
- ustanavlja javne zavode s področja kulture in športa«.
7. člen
Črta se peta in deseta alinea 16. člena.
8. člen
Sedemnajsta alinea 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
»- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih delovnih teles občine ustanovljenih na podlagi posebnih zakonov«.
9. člen
V četrtem odstavku 18. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Sejo občinskega sveta, sklicano na zahtevo četrtine članov občinskega sveta, vodi tisti, ki je prvo podpisani na zahtevi.«
10. člen
22. člen se spremeni, tako da se glasi:
»22. člen
Predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta ter razlogi zanj so določeni z zakonom.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku zakonskih razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet občinski volilni komisiji.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
11. člen
24. člen se spremeni, tako da se glasi:
»24. člen
Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je po zakonu obvezna, lahko pa ima tudi Komisijo za statut in pravna vprašanja in Komisijo za vloge in pritožbe.«
12. člen
Črta se tretja alinea drugega odstavka 26. člena.
13. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.«
14. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Podžupana imenuje in razrešuje župan, izmed članov občinskega sveta. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, podžupan do nastopa mandata novo izvoljenega župana. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
15. člen
Črta se drugi stavek v petem odstavku 37. člena.
16. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana ter razlogi zanj so določeni z zakonom.
Županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku zakonskih razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet občinski volilni komisiji.
Če župan odstopi, mu preneha mandat, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi zakonskih razlogov preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop podžupana se šteje za razrešitev s funkcije podžupana.«
17. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.«
18. člen
Tretji stavek prvega odstavka 47. člena se spremeni, tako da se glasi: »Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«
19. člen
Peta alinea prvega odstavka 62. člena se spremeni, tako da se glasi:
»- spodbujajo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina«.
20. člen
Drugi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklenejo mestna in krajevne skupnosti brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar se lahko v odloku o proračunu občine določi, katere pravne posle in do katere višine lahko sklenejo mestna in krajevne skupnosti ter so le-ti veljavni brez predhodnega soglasja župana.«
21. člen
Četrti odstavek 68. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Finančne in računovodske naloge za mestno in krajevne skupnosti opravlja občinska uprava.«
22. člen
Četrti odstavek 80. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je sprejel splošni akt, o katerem je bil izveden referendum do konca njegovega mandata.«
23. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»93. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi ali organizira javne službe za:
- oskrbo s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javno snago in čiščenje javnih površin,
- pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč,
- vzdrževanje občinskih cest,
- gasilstvo,
- zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Mestna in krajevne skupnosti uskladijo svoje statute s temi spremembami in dopolnitvami statuta v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.
Odloki in drugi predpisi se morajo uskladiti s spremembami in dopolnitvami tega statuta v roku enega leta od njegove uveljavitve.
25. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe 21. člena sprememb in dopolnitev tega statuta, ki začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 037-4/2003
Litija, dne 16. februarja 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti