Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4913. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2012, stran 14832.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold je na 13. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    5.341.990
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.730.132
70  DAVČNI PRIHODKI                3.155,182
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.701.182
   703 Davki na premoženje             309.800
   704 Domači davki na blago in storitve      142.200
   706 Drugi davki                  2.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                574.950
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   251.950
   711 Takse in pristojbine             1.000
   712 Globe in druge denarne kazni         3.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     1.000
   714 Drugi nedavčni prihodki           318.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI               155.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    55.000
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev             100.000
73  PREJETE DONACIJE                 25.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov      25.000
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.431.858
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           1.081.858
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna EU       350.000
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       5.143.984
40  TEKOČI ODHODKI                 927.118
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      199.357
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     34.950
   402 Izdatki za blago in storitve        575.811
   403 Plačila domačih obresti           70.000
   409 Rezerve                   47.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.530.280
   410 Subvencije                  89.040
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 927.290
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                  105.290
   413 Drugi tekoči domači transferi        408.660
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             2.460.246
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.460.246
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             226.340
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fiz. osebam, ki niso PU             11.500
   432 Investicijski transferi PU         214.840
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           198.006
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)        0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                 198.000
   550 Odplačila domačega dolga          198.000
   IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 6
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)       –198.000
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–
   IX.)                      –198.006
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                    0
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, in drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 35 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 15.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 100.000 evrov, pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 100.000 evrov, pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 evrov, pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati s sprejetjem in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/15/2011
Prebold, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti