Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4895. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, stran 14809.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) so: Občinski svet Občine Dobrovnik na podlagi 18. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01, 50/01, 49/02 in 37/03) na 11. seji dne 3. 11. 2011, Občinski svet Občine Kobilje na podlagi 14. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) na 5. dopisni seji dne 27. 10. 2011 ter Občinski svet Občine Lendava na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 in 55/11) na 14. seji dne 13. 12. 2011 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna občinska uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Lendava, Občina Dobrovnik in Občina Kobilje (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno občinsko upravo z imenom »Organ skupne občinske uprave Občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje«, za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, notranjega finančnega nadzorstva in proračunskega računovodstva, urejanja prostora, zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
3. člen
Sedež skupne občinske uprave je v Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, ki je sedežna občina skupne uprave.
Skupna občinska uprava uporablja pečat okrogle oblike, z napisom »Organ skupne občinske uprave Občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje – Lendva, Dobronak és Kobilje Községek Közös Községi Igazgatósági Szerve.«
Ta pečat se uporablja v Občini Lendava in Občini Dobrovnik. V Občini Kobilje se uporablja pečat z isto vsebino, le v slovenskem jeziku.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin izvršujejo župani občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka in zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne občinske uprave, za kar so pristojni občinski sveti ter izvajanja predpisov s področja delovnih razmerij, za kar je pristojen župan sedežne občine.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna občinska uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo, in sicer:
– inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva,
– notranjega finančnega nadzorstva in proračunskega računovodstva,
– urejanja prostora,
– zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
Svoje naloge opravlja skupna občinska uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
Na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– inšpekcijski nadzor v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in
– občinsko redarstvo v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo.
Na področju urejanja prostora izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
– določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
– načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, priprava prostorskih aktov občin in vodenje postopka priprava občinskih prostorskih aktov.
Na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– operativne naloge s področja javnih služb ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odpadne in meteorne vode,
– preventivno in operativno varovanje okolja in občanov,
– skrb za prometno infrastrukturo in zagotavljanje prometne varnosti,
– pravne zadeve s področja javnih služb.
Na področju notranjega finančnega nadzorstva in proračunskega računovodstva izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– načrtovanje, spremljanje in nadziranje ekonomike investicij in projektov,
– priprava projektov na razpise za črpanje državnih in evropskih sredstev.
Podrobno opredelitev dejavnosti in nalog na navedenih področjih bodo ustanoviteljice določile v letni pogodbi o financiranju dejavnosti skupne občinske uprave.
6. člen
Skupna občinska uprava opravlja naloge na svojem sedežu. Del nalog skupne občinske uprave se po potrebi izvaja dislocirano na območjih in sedežu drugih občin ustanoviteljic.
7. člen
Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe skupne občinske uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o prekrških iz državne pristojnosti, določene z državnimi predpisi. Predpisi, nad katerimi izvaja nadzor skupna občinska uprava, morajo biti objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna občinska uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
Pri odločanju o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna občinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna občinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati v skladu z letno pogodbo in po usmeritvah župana občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge ter v skladu z navodili vodje skupne občinske uprave, ki se pri tem posvetuje s krajevno pristojnimi tajniki oziroma direktorji občinskih uprav.
O izločitvi vodje skupne občinske uprave ali zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
9. člen
Naloge vodje skupne občinske uprave opravlja direktor občinske uprave Občine Lendava, ki v sodelovanju z župani drugih občin, podpisnic letne pogodbe, organizira delo skupne občinske uprave. Posamezna pooblastila lahko vodja skupne občinske uprave prenese na druge sodelavce, ki so za to ustrezno usposobljeni.
Vodja inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic je vodja skupne občinske uprave ali z njegove strani pooblaščena oseba.
Vodja skupne občinske uprave je odgovoren za organizacijo in delo prekrškovnega organa in skupne občinske uprave občin ustanoviteljic.
10. člen
Skupna občinska uprava se mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. Glede organizacije dela, načrtovanja del in delovnih obveznosti je skupna občinska uprava odgovorna županom občin ustanoviteljic.
Vodja skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu te občine.
Vodja skupne občinske uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog ter izvaja vse dela in naloge, ki so potrebna za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne občinske uprave.
11. člen
Občina, v kateri ima skupna občinska uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne občinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Lendava, ki je sedežna občina skupne občinske uprave.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje direktor občinske uprave sedežne občine, v primeru vodje skupne občinske uprave pa župan sedežne občine.
12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne občinske uprave, ki je priloga k aktu o sistemizaciji delovnih mest sedežne občine in kadrovski načrt, sprejme župan sedežne občine. Na podlagi sklenjene letne pogodbe, v kateri je opredeljeno izvrševanje nalog ter financiranje skupne občinske uprave, župan sedežne občine zagotovi zasedbo sistemiziranih delovnih mest.
13. člen
Javnost dela skupne občinske uprave se zagotavlja z letnimi poročili o delu skupne občinske uprave, ki se posredujejo javnosti. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren vodja skupne občinske uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
14. člen
Sredstva za delo skupne občinske uprave se zagotovijo v proračunu Občine Lendava tako, da sorazmerna sredstva zagotovijo v svojih proračunih tudi občine ustanoviteljice.
Sredstva za delo skupne občinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v skladu z določili letne pogodbe.
V primeru, da katera od ustanoviteljic svojih obveznosti do skupne občinske uprave ne poravnava več kot 3 mesece, jo ostali ustanoviteljici z ugotovitvenim sklepom izključita.
Z dnem izključitve ustanoviteljice skupna občinska uprava preneha opravljati dejavnost na njenem območju in se pristopi k spremembi odloka. Zapadle obveznosti občine ustanoviteljice se sodno izterjajo.
15. člen
Skupna občinska uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave sedežne občine. Del nalog skupne občinske uprave se lahko izvaja dislocirano na območjih in sedežu drugih občin ustanoviteljic. Prisotnost v ostalih občinah ustanoviteljicah ter način dela se določi v letni pogodbi.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne občinske uprave, v skladu s predpisi o javnem naročanju zagotovi sedežna občina. V postopku javnega naročanja sodelujejo tudi predstavniki občin ustanoviteljic.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške dela, si občine ustanoviteljice delijo v razmerju, določenem v letni pogodbi.
16. člen
Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Poslovanje organa skupne občinske uprave se vodi na ločenih proračunskih postavkah v proračunu te občine.
Finančni načrt skupne občinske uprave, ki ga na predlog vodje potrdijo župani občin ustanoviteljic, je uvrščen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna občinska uprava sedež na podlagi sklenjene pogodbe med občinami ustanoviteljicami.
Finančni načrt skupne občinske uprave je priloga k proračunom ostalih občin ustanoviteljic.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne občinske uprave je njen vodja.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
17. člen
Župani občin ustanoviteljic z letno pogodbo pred sprejemom proračuna za posamezno leto, uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
Kolikor občine ustanoviteljice ne podpišejo letne pogodbe pred sprejemom proračuna za posamezno leto, veljajo do sklenitve nove letne pogodbe določila veljavne letne pogodbe.
18. člen
Občina lahko izstopi pred koncem proračunskega leta z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam najpozneje do konca oktobra tekočega leta.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, vendar mora poravnati vse stroške tekočega proračunskega leta.
V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
19. člen
V primeru prenehanja delovanja skupne občinske uprave, občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo ugotovitveni sklep. Z dnem sprejema sklepa prične teči prehodno obdobje 3 mesecev do prenehanja delovanja skupne občinske uprave. V tem obdobju so občine ustanoviteljice dolžne zagotoviti financiranje delovanja skupne občinske uprave.
Občine ustanoviteljice v primeru prenehanja skupne občinske uprave prevzemajo solidarno odgovornost za pokrivanje finančnih obveznosti iz naslova prekinitve delovnih razmerij, v kolikor do tega pride.
Iz naslova delovnih razmerij občine ustanoviteljice ob prenehanju delovanja skupne občinske uprave prevzemajo solidarno odgovornost.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Skupna občinska uprava začne z delom v posamezni občini skladno z letno pogodbo iz 17. člena tega odloka.
21. člen
V skladu s sprejetim aktom o sistemizaciji delovnih mest in kadrovskim načrtom skupna občinska uprava prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinski upravi sedežne občine, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta občinskih uprav in katerih področje dela se prenaša na skupno občinsko upravo ter se zanje tako dogovorijo župani občin ustanoviteljic.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se v podpis predloži aneks k pogodbi o zaposlitvi.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprav občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje (Uradni list RS, št. 15/09 in 71/09).
Št. 03504-0006/2011-BA
Lendava, dne 13. decembra 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
Dobrovnik, dne 4. novembra 2011
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.
Kobilje, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

AAA Zlata odličnost