Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4666. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2012, stran 14299.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 101. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 58/03) je župan Občine Ribnica dne 6. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11; v nadaljevanju: ZJF).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL
+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Sekcija/Podsekcija/k2/k3            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   1.599.862|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   1.531.959|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   1.425.989|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   1.337.362|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    35.663|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    52.964|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    105.970|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    56.791|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     1.223|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     1.340|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |    16.249|
|    |in storitev              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    30.366|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |     1.440|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     1.440|
|    |in neopredmetenih sredstev       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    66.464|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    66.464|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |       0|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |   1.178.981|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |    574.635|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    138.234|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    22.833|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    409.647|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     1.340|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |     2.581|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |    514.589|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |    205.844|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|     8.126|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    300.618|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |    86.220|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    86.220|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     3.537|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |       0|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |       |
|    |proračunski uporabniki         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     3.537|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |    420.882|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |PRIMARNI PRESEŽEK           |    421.865|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRESEŽEK            |    442.735|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH         |     2.710|
|    |POSOJIL IN PRODAJA           |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     2.710|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     2.710|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     1.301|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     1.301|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin       |     1.301|
|    |iz naslova privatizacije        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     1.409|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |    14.309|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    14.309|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    14.309|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    407.983|
|    |(I.+IV.+ VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –14.309|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   –420.882|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |       0|
|    |12. 2011                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo v uradnem glasilu občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-0058/2011
Ribnica, dne 6. decembra 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost