Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4656. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2012, stran 14288.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 ZUKN, 107/10), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 12. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Majšperk za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |     v EUR|
|    |IN ODHODKOV              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|Konto |                    | Proračun 2012|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |          1          |    4    |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   5.032.620|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   3.171.272|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   2.966.822|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   2.774.002|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    102.070|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |     90.750|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    204.450|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    119.750|
|    |od premoženja             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     2.500|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |     2.200|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     25.000|
|    |storitev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |     55.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    143.420|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    143.420|
|    |in neopredmetenih sredstev       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.717.928|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    442.341|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   1.275.587|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   6.571.138|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.051.563|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    199.589|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     32.540|
|    |varnost                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    723.636|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     30.798|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |     65.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   1.358.895|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |    780.703|
|    |gospodinjstvom             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    144.645|
|    |in ustanovam              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    433.547|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   4.102.310|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   4.030.310|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     58.370|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi osebam,  |     35.500|
|    |ki niso proračunski uporabniki     |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     16.870|
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.- |   –1.538.518|
|    |II.)                  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III/1 |PRIMARNI PRESEŽEK           |   –1.515.720|
|    |(PRIMANJKLJAJ)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ)     |    760.814|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|    |in naložb               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|    |privatizacije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)            |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |    800.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |    800.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |    800.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    139.482|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    139.482|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    139.482|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |    –878.000|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    660.518|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   1.538.518|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2011|    878.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 ZGO-1 in 9/11), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
– prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
– okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja.
Zgornja meja prerazporeditve je 10 % načrtovanih sredstev proračuna.
Županja s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Županja lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2012, od tega:
1. v letu 2013 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2012.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v proračunu in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov brez spremembe investicijske dokumentacije. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Županja lahko uvrsti v sprejeti načrt razvojnih programov nove projekte, če investicijsko dokumentacijo predhodno potrditi občinski svet.
Spremembo investicijske dokumentacije lahko potrdi županja.
8. člen
(likvidnostno zadolževanje in upravljanje s presežki sredstev)
Županja je pooblaščena, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Županja odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva občine se oblikuje do največ 1,5 % prejemkov proračuna, proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 65.000,00 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 EUR odloča županja in o tem pisno obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Županja lahko dolžniku do višine 210,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za namen izgradnje Kulturno poslovnega centra Majšperk se Občina Majšperk v letu 2012 lahko zadolži v višini 800.000,00 EUR.
Občina lahko izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Majšperk pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje vsakokrat določi občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Občina lahko izdaja soglasja k zadolžitvam posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnim osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje določi občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2011-12
Majšperk, dne 15. decembra 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost