Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4632. Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, stran 14262.

Na podlagi petnajste alineje 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 11. seji dne 1. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Ivančna Gorica.
2. člen
Občinski svet Občine Ivančna Gorica določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu Občine Ivančna Gorica za posamezno leto.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
II. FINANČNA SREDSTVA
4. člen
Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripadajo sredstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica, glede na število izvoljenih članov.
V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine ostanejo finančna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena svetniški skupini, iz katere je izstopil.
5. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov se vodijo za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika ločeno po stroškovnih mestih.
6. člen
Sredstva, ki svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripadajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica za njihovo delo, se lahko uporabljajo za naslednje namene:
– plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom,
– naročnine za dnevni in periodični tisk,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nakup pisarniškega materiala,
– plačilo poštnih storitev,
– plačilo potnih stroškov svetnikov,
– plačilo raziskav javnega mnenja,
– nakup strokovne literature,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov telefona,
– drug splošen material in storitve,
– plačilo obvestil javnosti o delovanju članov sveta,
– plačilo stroškov organizacije neposrednih stikov z občani (javne tribune, okrogle mize …).
7. člen
Občina Ivančna Gorica podeli svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom na njihovo zahtevo tehnične pripomočke, ki so last občine za njihovo uporabo.
Vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik mora osebno ali po pooblaščencu prevzeti nabavljeno blago na Občini Ivančna Gorica in pisno potrditi prevzem.
8. člen
Na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika izda župan odredbo za uporabo finančnih in drugih sredstev v skladu z določili tega pravilnika. Župan lahko pooblasti delavca občinske uprave za izdajo odredbe.
9. člen
Kolikor svetniška skupina oziroma samostojni svetnik blago oziroma storitev ne uporabita za namene, določene s tem pravilnikom sta vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik odgovorna za nastalo škodo.
10. člen
Poraba sredstev za namene iz 6. in 7. člena tega Pravilnika je mogoča samo do višine razpoložljivih sredstev določenih v proračunu občine za posamezno leto in samo za dejavnost svetniških skupin in samostojnega svetnika v povezavi z njihovimi nalogami v občinskem svetu.
11. člen
Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik sta dolžna ob koncu vsakega proračunskega leta, predložiti pisno poročilo o namenski rabi sredstev.
Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik sta dolžna omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. in 7. člena tega pravilnika Nadzornemu odboru Občine Ivančna Gorica.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2011
Ivančna Gorica, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost