Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold, stran 13905.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 12. redni seji dne 28. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 82/11) se naslov IX. poglavja »KONČNA DOLOČBA« spremeni tako, da se glasi: »PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA« ter se v tem poglavju doda nov 18.a člen, ki glasi:
»18.a člen
(prehodna ureditev)
Do sklenitve pogodbe z izbranim koncesionarjem za opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka, opravlja naloge po tem odloku občinska uprava na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci vzdrževanja javne razsvetljave v občini.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2011-2
Prebold, dne 28. novembra 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.