Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

442. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 1087.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 3. februarja 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 106/08 – avgust 2009.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo na vpogled na Občini Žalec.
II. OBMOČJE OPPN
3. člen
(območje podrobnega načrta)
(1) Območje OPPN povzema obstoječo parcelacijo in zajema površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter ureditve, ki so potrebne za delovanje prostorskih ureditev, in površine, na katerih so načrtovane ureditve, ki so potrebne zaradi prilagoditev obstoječih ureditev.
(2) Ureditveno območje vključuje površine med intervencijsko cesto C in cesto Arja vas–Žalec ter Črnova–Arja vas na jugu in vzhodu, avtocesto A1 Arja vas–Šentrupert na severu, ter potokom Vršco na zahodu.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd vključuje zemljišča parc. št. 271/1, 264/12, 266/4, 379/6, 480/3, 264/16, 264/13, 469, 483, 264/5, 481, 264/17, 480/3, 480/4, 264/19, 264/18, 268/5, 264/8, 264/9, 264/15, 264/10, 264/11, 268/3, 264/12, 469, 483, vse k. o. Gorica in zemljišča parc. št. 1455/200, 1455/197, 1455/198, 1455/215, 1455/216, 1520/2, 1455/213, 1455/217, 1455/211, 1455/212, 1455/201, 1455/202, 1455/203, 1455/206, 1518, 1465/1, 1455/112, 1455/111, 1455/110, 1455/109, 1455/108, 1455/107, 1455/106, 1455/105, 1455/104, 1455/103, 1455/102, vse k. o. Levec.
Ureditveno območje meri 20,9 ha.
Parcele sodijo med stavbna zemljišča, ki še niso pozidana, gozdne površine (v varovalnem pasu avtoceste in ob Vršci ter Arnovskem potoku) in vodne površine.
III. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OPPN
4. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
(1) Z OPPN so načrtovane prostorske ureditve, ki vključujejo naslednje spremembe veljavnega prostorskega izvedbenega akta Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03):
– združitev območij posameznih karejev z oznako A2-1, A2-2, A2-3 in A1-3,
– sprememba lokacijskih in drugih pogojev glede umeščanja objektov na parcelo,
– gradnja večjega objekta s površino do 40.000 m2 v območju združenih karejev A2-1, A2-2, A2-3, A1-3,
– združitev območij posameznih karejev z oznakami A1-1, A1-2 in B1,
– fazna gradnja objektov v karejih A1-1, A1-2 in B1,
– gradnja objektov površine do 7.000 m2 v združenih karejih z oznakami A1-1 in A1-2,
– gradnja objektov površine do 27.000 m2 in gradnja visokoregalnega skladišča – VRS v kareju z oznako B1,
– gradnja bencinskega servisa (BS) s trgovino in barom v območju kareja D1,
– gradnjo objekta ekoplin (za skladiščenje jeklenk gospodinjskega plina in ekoloških odpadkov) v območju kareja D1,
– gradnja ročne avtopralnice, nadstrešnice nad točilnimi otoki in rezervoarjev za potrebe BS v območju kareja D1,
– izvedba novega vzhodnega cestnega priključka za potrebe BS na območje kareja D1,
– izgradnjo bencinske črpalke za tovorna vozila v območju kareja C2,
– gradnjo avtomatske pralnice za tovorna vozila in ureditev ploščadi za servisiranje pralnega avtomata v območju kareja C3,
– gradnjo gostinsko nastanitvenega objekta s spremljajočimi prostori v območju kareja C3,
– gradnjo servisno oskrbnega objekta za potrebe avtodomov in bivalnih prikolic v kareju C3,
– manjše ureditve v sklopu parkirišča kareja C3 ter
– potrebne uskladitve prometne, energetske, komunalne ter ostale infrastrukture v ureditvenem območju.
(2) V skladu z veljavnim zazidalnim načrtom Arnovski gozd je izveden dovozni priključek na Žalsko obvoznico RII – 451/1448 in zgrajeni objekti med cesto C, potokom Vršco ter obvoznico. Nakazani so tudi priključki za ceste, ki so bile načrtovane v smeri sever–jug.
Urbanistično-arhitektonska zasnova ohranja zasnovano prometno omrežje z glavnimi cestami C, D, E in J, ki potekajo v smeri vzhod–zahod in dolgoročno omogočajo navezavo na območje proizvodnih in servisnih dejavnosti zahodno od potoka Vršca. V smeri sever-jug povezujeta cesti C in E cesti A in H, ohranjeni pa so tudi koridorji za trase internih cest v smeri sever-jug.
Predviden je nov priključek za dovoz na bencinski servis v kareju D1 z regionalne ceste RII-451/1448 Arja vas–Žalec.
Ohranjajo se varovalni zeleni pasovi med avtocesto in cesto E, ob Žalski obvoznici in ob potoku Vršca.
Prav tako se ohranjajo komunalni koridorji ter zgrajena gospodarska javna infrastruktura.
(3) Z OPPN so načrtovane prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja, ki vključuje prostorsko zaokrožena območja – kareje – določene namenske rabe:
A1 – ERA: poslovna, trgovska, skladiščna, obrtno-servisna, proizvodna dejavnost;
A2 – VEGRAD: poslovna, trgovska, skladiščna, obrtno-servisna, mirna proizvodna dejavnost;
B1 – ERA: poslovna, trgovska, skladiščna, obrtno-servisna dejavnost;
C2 – CAMLOH: poslovna, turistična, trgovska, servisna dejavnost, parking za tovorna vozila;
D1 – PETROL: trgovska, servisna dejavnost.
(4) V posameznih območjih, ki predstavljajo zaokrožene prostorske in funkcionalne celote, so načrtovane naslednje prostorske ureditve:
A1 – ERA
– Na delu kareja A1, ki je urejen s cestami E, H in J ter servisno cesto, je načrtovana gradnja poslovno-trgovsko-obrtno-servisnega-proizvodnega-skladiščnega objekta s pripadajočimi parkirnimi in manipulacijskimi površinami.
– Ob vzhodnem robu objekta A1-1 poteka interna servisna cesta s priključkoma na cesti A in E. Dovozni priključki so predvideni tudi s ceste H.
– Na delu kareja A1, ki ga omejujejo ceste A, C, H in J, je načrtovana gradnja poslovno-trgovsko-obrtno-servisnega-proizvodnega-skladiščnega objekta. Kare A1-2 bo napajan s ceste J, mogoče pa je izvedba priključkov na ceste A, C in H.
A2 – VEGRAD
– Kare A2 je omejen s cestami C, E in H ter zelenimi gozdnimi površinami na zahodu. Na zahodnem delu kareja je načrtovana gradnja poslovno-proizvodnega objekta in vratarnice, ureditev parkirnih površin z dovozoma s cest C in E in glavnega dovoznega priključka s ceste H.
– Ob poslovno-proizvodnem objektu bodo urejene manipulacijske površine in dovozne ceste, ostale površine pa bodo urejene kot zelenice.
B1 – ERA
– Kare B1 se navezuje z interno servisno cesto na javni cesti C in D. Kompleks je namenjen gradnji poslovno-skladiščno-trgovskega objekta (B1-1, B1-2 in B1-3).
– Površine ob objektu so namenjene manipulaciji. Na južnem delu kompleksa je predvidena ureditev centralnega parkirišča.
– Območje med interno servisno cesto in Arnovskim potokom je predvideno za ureditev manipulacijskih in parkirnih površin.
C2 – CAMLOH
– Na območju kareja C2 med Arnovskim potokom in cesto D je načrtovana ureditev večjega parkirišča za tovorna vozila in avtodome ter gradnja spremljajočih objektov: turistično-trgovskega objekta, poslovno-skladiščno-servisnega objekta s črpalko za tovorna vozila, turističnega objekta in ploščadi za pranje tovornjakov.
– Parkirišče bo priključeno na cesto D z dvema dovoznima priključkoma.
D1 – PETROL
– V kareju D1 med cestama D in regionalno cesto RII-451/1448 Arja vas–Žalec je načrtovan bencinski servis z nadstrešnico, objektom za EKO-plin in parkirnimi ter manipulacijskimi površinami.
– Dovoz na bencinski servis bo enosmerni z regionalne ceste in ceste D na območje cone Arnovski gozd.
– Bencinski servis bo od javnih prometnic ločen z zelenicami.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
5. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Poslovna cona Arnovski gozd je locirana južno od avtoceste Arja vas–Šentrupert v neposredni bližini avtocestnega priključka Arja vas. Ob južnem robu poteka Žalska obvoznica RII-451/1448, na katero sta izvedena dva cestna priključka za napajanje cone, ki omogočata dobre povezave s sosednjimi območji in preko avtoceste tudi s širšim območjem.
Na zahodu je industrijska cona Juteks.
Osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Žalec predvideva širitev območja gospodarske dejavnosti proti zahodu do ceste Ložnica–Velika Pirešica, tako predstavlja poslovna cona Arnovski gozd del celotnega kompleksa namenjenega gospodarskim dejavnostim na severovzhodnem delu naselja Žalec.
(2) Območje obdelave je del poslovne cone Arnovski gozd in zajema centralni del med Vršco in cesto Žalec–Arja vas ter vzhodni del med avtocesto in cesto Arja vas–Črnova.
Umestitev objektov za proizvodno, servisno, obrtno, trgovsko, skladiščno in gostinsko dejavnost na severnem in vzhodnem delu cone Arnovski gozd zagotavlja funkcionalno povezavo načrtovanih objektov z obstoječo izgrajeno cono Arnovski gozd in gravitacijskim območjem ter preko priključka na avtocesto tudi s širšim območjem države.
2. Rešitve načrtovanih objektov in površin s pogoji za projektiranje in gradnjo
6. člen
(priključki na regionalno cesto)
(1) Za napajanje obrtne cone Arnovski gozd je izveden priključek na regionalno cesto RII-451/1448 Arja vas–Žalec.
(2) Za dostop na kompleksa C2 – CAMLOH in D1 – PETROL je načrtovano novo križišče na cesto RII-451/1448 Arja vas–Žalec in nov desni uvozni priključek na bencinski servis z navedene regionalne ceste.
(3) Pogoji za projektiranje križišča in priključka skladno s smernicami Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste so:
– K projektni dokumentaciji PGD, PZI, ki mora upoštevati Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06) in vse veljavne predpise s področja cestogradnje in varstva cest, mora biti priložena analiza križišč v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05).
– Pred pričetkom izvedbe OPPN je potrebno predložiti na Direkcijo RS za ceste v pregled in potrditev PGD, PZI ureditev državne ceste.
– Za priključevanje območij je potrebno na osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdelati poseben projekt PGD, PZI ter si nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
7. člen
(občinske ceste)
(1) Obrtna cona Arnovski gozd ima delno zgrajeno cestno omrežje. Območje obdelave se navezuje na zgrajeno cesto C.
(2) Načrtovana je dograditev cestnega omrežja s cestama E in D ob severnem delu ureditvenega območja. Ceste, ki potekajo v smeri vzhod–zahod povezujeta javni cesti A in H v smeri sever–jug. V kareju A je načrtovana javna cesta J v smeri vzhod–zahod, ki povezuje cesti A in H.
Širina vozišča cest A, D, E, H in J znaša minimalno 6,00 m (2,00 x 3,00 m). Vse ceste bodo asfaltirane in obrobničene ter mestoma s hodniki za pešce minimalne širine 1,50 m.
(3) Pogoji za projektiranje občinskih cest skladno s pogoji VOC Celje so:
– Pri načrtovanju občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba zagotoviti varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu.
– Predvideni objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti predvideni tako, da bo omogočena zadostna preglednost na cestnih priključkih in križiščih (izračunan preglednostni trikotnik). Novo predvideni objekti s svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami ne smejo ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na povezovalnih cestah in ne smejo omejevati preglednosti na cestnih priključkih in križiščih.
– Cestni priključki, križišča in njihova neposredna okolica (zasaditev dreves, ograje ipd.) ob povezovalnih cestah morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s povezovalnih cest na cestne priključke, križišča in obratno.
– Na novih povezovalnih cestah, zunanjih ureditvah, parkiriščih ipd. je potrebno urediti odvodnjavanje po predpisih.
– Na celotnem območju sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in Zakonom o varnosti cestnega prometa. Postavljanje drogov z reklamnimi tablami, totemov ter zastavnih drogov v pasu za postavitev prometne signalizacije ter v preglednem trikotniku križišč in cestnih priključkov je na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter Pravilnika o projektiranju cest prepovedana.
(4) Pogoji za projektiranje cest skladno s smernicami Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območje Savinje so naslednji:
– Posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotokov, ki so skladno z zgoraj navedenim 37. členom Zakona o vodah izjemoma dovoljeni (javna infrastruktura), morajo biti načrtovani v skladu z 84. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in ZV-1A, št. 57/08), in sicer tako, da ne bo ogrožena stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča, da bo zagotovljena varnost pred škodljivim delovanjem voda, da ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
– Premostitve preko vodotokov so skladno s 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in ZV-1A, št. 57/08) možne samo kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in kasneje izvedene pa morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.
8. člen
(pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov)
(1) Razmestitev posameznih objektov je določena z:
– gradbenimi linijami, črtami v oddaljenosti minimalno 3,00 m od parcelne meje, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele;
– horizontalnim gabaritom okvirnih dimenzij načrtovanih objektov, ki so jih posredovali posamezni investitorji z dopustnim odstopanjem, detajlno opredeljenim v poglavju »Dopustna odstopanja«;
– točne dimenzije objektov bodo določene na podlagi potreb investitorjev ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zahtev v fazi izdelave projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo;
– izvedbo internih prometnih in manipulacijskih površin vključno s parkirnimi površinami za zaposlene in obiskovalce v mejah gradbene parcele.
(2) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov v karejih so:
+--------------------------------------------------------------+
|Kare A1                            |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt A1-1:  |– poslovni, trgovski, obrtno-servisni,    |
|        |proizvodni, skladiščni objekt;        |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 96,00 m x 75,00 m;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: K+P+1 (h = 16,50 m);       |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovozi: ureditev dovozov s ceste H ali preko|
|        |interne servisne ceste v smeri sever–jug s  |
|        |cest A in E;                 |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt A1-2  |– poslovni, trgovski, obrtno-servisni,    |
|        |proizvodni, skladiščni objekt;        |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: v gradbenih mejah,   |
|        |opredeljenih v grafičnih prilogah, v tlorisnih|
|        |dimenzijah, usklajenih s potrebami      |
|        |investitorjev ob upoštevanju tehnoloških in  |
|        |logističnih zahtev;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost K+P+1 (h = 16,50 m);        |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovozi: ureditev dovozov z obstoječe ceste C|
|        |ali načrtovanih cest A in H;         |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|Kare A2                            |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt A2-1:  |– poslovni, proizvodni objekt;        |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 216,50 m x 45,00 m +  |
|        |15,55 m x 32,90 m;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: P+1, P+2 (h = 20,00 m);      |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno in delno   |
|        |dvokapno streho v minimalnem naklonu;     |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovozi: glavni dovoz do proizvodne hale bo s|
|        |ceste H, dovozi na parkirišče pa s ceste C in |
|        |E;                      |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt A2-2  |– vratarnica;                 |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 9,90 m x 6,60 m;    |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: P;                |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovozi: glavni dovoz bo s ceste H.     |
+---------------+----------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------+
|Kare B1                            |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt B1-1:  |– poslovni, skladiščni, trgovski objekt;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 170,00 m x 40,00 m;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: K+P+1 (P) (h = 20,20 m);     |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovozi: dovozov bo urejen s ceste A;    |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt B1-2  |– poslovni, skladiščni, trgovski objekt;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 170,00 m x 20,00 m +  |
|        |75,00 m x 20,00 m;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost K+P+1 (P) (h = 16,20 m);      |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovozi: glavna dovoza sta predvidena preko |
|        |interne servisne ceste, ki se navezuje s cest |
|        |C in D;                    |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt B1-3  |– poslovni, skladiščni, trgovski objekt;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 170,00 m x 75,00 m;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost K+P+1 (P) (h = 28,00 m);      |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovozi: glavna dovoza sta predvidena preko |
|        |interne servisne ceste, ki se navezuje na   |
|        |cesti C in D.                 |
+---------------+----------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------+
|Kare C2                            |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt C2-1:  |– turistično trgovski objekt;         |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 25,00 (10,00) m x 60,00 |
|        |m;                      |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: K+P+3;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi    |
|        |objekti v kareju;               |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovoz do objekta je predviden s parkirišča |
|        |za tovornjake, ki se navezuje na cesto D;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt C2-2:  |– poslovno-skladiščno-servisni objekt;    |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: v gradbenih mejah,   |
|        |opredeljenih v grafičnih prilogah v tlorisnih |
|        |dimenzijah, usklajenih s potrebami      |
|        |investitorja ob upoštevanju tehnoloških in  |
|        |logističnih zahtev;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: K+P ( K+P+3) (h=16,00m);     |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi    |
|        |objekti v kareju;               |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovoz do objekta je predviden s parkirišča |
|        |za tovornjake, ki se navezuje na cesto D;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt C2-3:  |– turistični objekt;             |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 10,00 m (6,00) x 12,00 |
|        |m;                      |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: P;                |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v   |
|        |minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi    |
|        |objekti v kareju;               |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovoz do objekta je predviden s parkirišča |
|        |za tovornjake, ki se navezuje na cesto D;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt C2-4:  |– ploščad za pranje tovornjakov;       |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 4,00 m x 20,00 m;    |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovoz do objekta je predviden s parkirišča |
|        |za tovornjake;                |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt C2-5:  |– črpalka za tovorna vozila;         |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: po projektu;      |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: P.                |
+---------------+----------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------+
|Kare D1                            |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt D1-1:  |– bencinski servis;              |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 16,00 m x 12,80 m;   |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: P;                |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno oblikovan bencinski  |
|        |servis z ravno streho v »hišnem slogu«    |
|        |investitorja;                 |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovoz: bencinski servis je prometno povezan |
|        |s cesto Arja vas–Velenje in cesto D;     |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt D1-2:  |– nadstrešnica;                |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 25,60 m x 9,60 m;    |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– etažnost: P;                |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– oblikovanje: sodobno oblikovan objekt z   |
|        |ravno streho v »hišnem slogu« investitorja;  |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– dovoz: bencinski servis je prometno povezan |
|        |z cesto Arja vas–Velenje in cesto D;     |
+---------------+----------------------------------------------+
|Objekt D1-3:  |– eko plin;                  |
+---------------+----------------------------------------------+
|        |– tlorisne dimenzije: 6,60 m x 2,60 m.    |
+---------------+----------------------------------------------+
Pred izvajanjem del je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo;
Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.
9. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih utrjenih površin)
(1) Utrjene površine znotraj posameznih karejev so namenjene za izvedbo internih servisnih cest, ureditev parkirišč za zaposlene in goste ter manipulacijskih površin.
(2) V primeru, da pogoji za varovanje objektov pogojujejo postavitev varovalnih ograj, morajo biti te oblikovane usklajeno z arhitekturo objektov in obvezno transparentne; maksimalna dovoljena višina je 2,00 m.
10. člen
(zelene površine)
(1) Splošni pogoji za urejanje zelenih površin so:
– Zemljino iz izkopa je treba uporabiti pri urejanju zelenih površin in brežin.
– Pri izbiri drevesnih vrst je treba upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere ter zahteve za zadrževanje prahu, zmanjšanju hrupa in velikosti habitata.
– Pred izvedbo zunanje ureditve je treba izdelati načrte, ki morajo upoštevati usmeritve tega OPPN in uskladiti trase komunalnih vodov z načrtom zasaditve.
– Postavitev objektov za oglaševanje je dovoljena na lokacijah (parcelah), za katere poda občina pisno soglasje.
(2) Ureditev javnih zelenih površin obsegajo:
– Obvezna je ohranitev in ponovna zasaditev (tam, kjer so bili izvedeni nedovoljeni poseki) varovalnih zelenih pasov:
– južno od avtoceste,
– severno od Žalske obvoznice,
– ob vodotokih Vršca in Arnovski potok.
– Obvezna je zasaditev drevoredov v zelenih pasovih ob glavnih prometnicah, cestah C, D, E in A, H in ob Arnovskem potoku.
(3) Ureditev zelenih površin v karejih obsega:
– Obvezna je zasaditev drevja ob parkiriščih ter glavnih in internih servisnih cestah. Z zelenimi pasovi naj bodo poudarjene meje med posameznimi kareji. Zelene površine v mejah posameznih parcel bodo zasajene s pokrovnim grmičevjem in zatravljene, večje pa z neformalnimi skupinami avtohtonega drevja.
– Zemljino iz izkopa je treba uporabiti pri urejanju zelenih površin in brežin. Pri izbiri drevesnih vrst je treba upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere ter zahteve za zadrževanje prahu, zmanjšanju hrupa in velikosti habitata.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega načrta so:
– vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– pri pripravi projektne dokumentacije je treba podrobno obdelati vsa križanja in vzporedne poteke predvidenega kanalizacijskega sistema s komunalnimi, energetskimi in telekomunikacijskimi vodi in podati ustrezne tehnične rešitve,
– gradnja infrastrukturnih objektov mora potekati usklajeno,
– dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,
– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
12. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne vode je na območju poslovne cone ZN Arnovski gozd že izgrajen javni glavni vodovod v izvedbi NL DN 200, ki na zahodni strani vstopa na predvideno območje ZN Arnovski gozd in se zaključuje z vozliščem v betonskem jašku na parcelni št. 268/5. V tem jašku je izveden odcep DN 125, ki je predviden za oskrbovanje obravnavanega območja ZN.
(2) Za oskrbo predvidene zazidave bo zgrajen vodovod iz nodularne litine, katerega potek je razviden iz situacije.
(3) Za zagotovitev požarne varnosti bodo izvedeni nadzemni hidranti DN 80. Vsi odcepi in jaški se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Predviden vodovod bo izveden skladno s pogoji upravljavca vodovoda.
(4) Vodovod se zgradi iz atestiranih materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji.
(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi, predvsem podzakonski akt, ki ureja oskrbo z vodo. Upoštevati je treba veljavni pravilnik glede tehnične izvedbe in uporabe vodovodnih naprav.
13. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Za odvod fekalnih, tehnoloških in meteornih vod je previden ločen sistem kanalizacije, ki se vodi preko obstoječega črpališča na ČN Kasaze.
(2) Fekalne odplake območja zahodno od Arnovskega potoka se vodijo preko fekalnih kanalov I in II v fekalno kanalizacijo v cesti C. Območje vzhodno od Arnovskega potoka se vodi preko fekalnega kanala III na obstoječo fekalno kanalizacijo v cesti C.
(3) Uporabniki tehnološke vode morajo pred priključitvijo na zbirni kanal zgraditi merilno mesto, skladno z zakonodajo in očistiti tehnološke vode do stopnje, ki dovoljuje nadaljnje čiščenje na centralni čistilni napravi.
(4) Za območje je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije, ki se na vzhodnem delu navezuje na obstoječo meteorno kanalizacijo v cesti. Ta se preko zadrževalnega bazena vodi s prelivom v potok Vršco. Na vseh karejih je potrebno izvesti lokalno zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih meteornih vod pred izpustom na javne meteorne kanale.
Odvodnjavanje manipulativnih, voznih površin ter površinskih vod s parkirišč in objektov je predvideno preko peskolovov in požiralnikov. Vse vode s parkirišč in ceste D so speljane preko lovilca olj in maščob v zbirni meteorni kanal.
Očiščene meteorne vode območja vzhodno od Arnovskega potoka se vodijo po meteorni kanalizaciji do zadrževalnega bazena potem pa v Arnovski potok na južnem delu ureditve.
(5) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z geotehničnimi pogoji. Dimenzije kanalov se določi na podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu oziroma funkcionalni enoti.
(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni prepisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih vod.
(7) Posamezni objekti se lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje samo preko jaška z enim priključkom. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
(8) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04) in Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), ter Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).
14. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje predvidenih objektov je na voljo na predvidenih SN elektroenergetskih podzemnih vodih predvidene razdelilne transformatorska postaje Žalec.
(2) Za zagotovitev kvalitetnega napajanja in priključevanja objektov je načrtovana izgradnja transformatorskih postaj (TP).
(3) Priključki morajo biti izvedeni kot kabelski priključki položeni v zemljo ali kabelsko kanalizacijo.
(4) Pri vseh nadaljnjih fazah načrtovanja je treba upoštevati Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd – OPPN – Idejni projekt Vegrad projektivni biro d.o.o., št. 106/8 – november 2010.
15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) TK priključki so na razpolago na že zgrajenem območju poslovne cone Arnovski gozd.
(2) Za priključevanje načrtovanih objektov na javno TK omrežje je treba v fazi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati projekt TK priključka na javno TK omrežje in pridobiti nanj soglasje upravljavca Telekom Slovenije d.d.
(3) Postavitev baznih postaj sistema mobilne telefonije za zagotavljanje zadostnega ter kvalitetnega signala je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevano dokumentacijo.
16. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na zahodnem delu izven ureditvenega območja, ob desnem bregu predvidene regulacije potoka Vršca, je načrtovana tudi prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R23A. Zato je treba za vse posege v 100 m varovalni pas pri nadaljnjem načrtovanju pridobiti pogoje in soglasje operaterja.
(2) Meja ureditvenega območja na jugozahodnem delu se približa obstoječemu prenosnemu plinovodu R23A na cca 70 m, zato je treba za vse posege v varovalni pas prenosnega plinovoda (100 m na vsako stran plinovoda) pri nadaljnjem načrtovanju pridobiti pogoje in soglasje operaterja.
(3) Srednjetlačno plinovodno omrežje PEHD Ø 90 in Ø 180 tlak 4 bar poteka v cesti. Novo plinovodno omrežje za napajanje predvidenih objektov se navezuje na obstoječe in dogradi skladno s pogoji upravljavca, kot je prikazano na grafičnem načrtu št. 6 grafičnega dela OPPN.
(4) Upoštevati je vzporedne odmike in odmike pri križanjih z drugo gospodarsko infrastrukturo v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02), in sicer minimalno 0,4 m z ustrezno zaščito tudi 0,3 m.
(5) Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani upravljavca.
17. člen
(javna razsvetljava)
Javno razsvetljavo je treba urediti na celotnih trasah glavnih servisnih cest.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd se nahaja izven območij pomembnejše kulturne dediščine, zato niso predvideni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni arheološki režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
19. člen
(varstvo pred hrupom)
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) je na območju OPPN določena stopnja varstva pred hrupom:
– Območja proizvodnih dejavnosti, prometne in komunikacijske infrastrukture so razvrščena v IV. stopnjo varstva pred hrupom, kjer veljajo mejne dnevne vrednosti hrupa 75 dBA in nočne 65 dBA.
– Ravni hrupa ne smejo presegati mejnih dnevnih in nočnih vrednosti hrupa, ki veljajo za posamezna območja, kar je pogoj pri izboru dejavnosti oziroma morajo investitorji zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa na najmanjšo možno mero.
– Strokovna ocena obremenitve s hrupom mora biti sestavni del vloge za pridobitev dovoljenja za gradnjo objektov.
20. člen
(varstvo zraka)
(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati zakonsko določenih mejnih količin vsebnosti snovi.
(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je kot energetski vir ogrevanja načrtovan zemeljski plin. Realizirati je treba načrtovane prometne ureditve in urejene zelene površine vključno z zelenimi pasovi ob državnih cestah, ki imajo zaščitno funkcijo.
(3) Glede na vrsto posega je upoštevati okoljevarstveno zakonodajo in za vsak poseg, ki bi lahko pomembno vplival na obremenitev okolja izdelati presojo vplivov na okolje.
21. člen
(varstvo voda)
(1) Ob vodotokih Arnovski potok in Vršca mora biti zagotovljen 5 m odmik od vodnega zemljišča oziroma zgornjega roba brežine za izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na vodotoku.
(2) Prekrivanje struge je strogo prepovedano. Investitor ne sme z nobenimi posegi posegati v vodotok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjšanje pretočne prevodnosti.
(3) Premostitev vodotoka na javni cesti D se mora izvesti kot objekt javne infrastrukture tako, da ne bo negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.
(4) Pri križanju vodotoka s komunalnimi vodi morajo biti ukrepi načrtovani tako, da prevodna sposobnost struge ne bo zmanjšala. Pri križanju je treba upoštevati usmeritve:
– teme cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom vodotoka,
– na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežine in še 3,00 m–5,00 m na vsako stran,
– v primeru posega v brežino vodotoka z izvedbo križanja, morajo biti dno struge in brežine ustrezno zavarovana.
(5) Komunalne in padavinske odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem po izgradnji kanalizacije v strogo ločenem sistemu skladno s 13. členom tega odloka.
(6) Odvod komunalnih odpadnih vod mora biti urejen po fekalni kanalizaciji s priključkom na čistilno napravo – ČN Kasaze.
(7) Vse padavinske vode morajo biti speljane v ločeno meteorno kanalizacijo in preko zadrževalnikov v potok Vršca in Arnovski potok, kjer mora biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.
(8) Padavinske vode s streh objektov morajo biti speljane v meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Vse padavinske vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih utrjenih površin je dopustno speljati v meteorno kanalizacijo samo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in maščob.
(9) V vseh karejih je treba izvesti lokalno zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih meteornih vod pred izpustom v javne meteorne kanale.
(10) Vse morebitne odpadne tehnološke vode je treba pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do stopnje kot to določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
22. člen
(odpadki)
(1) Vsi objekti se morajo vključiti v sistem gospodarjenja z odpadki skladno z občinskim odlokom. Pri načrtovanih objektih bodo na manipulacijskih dvoriščih pri dovoznih cestah določena mesta za zabojnike sortiranih odpadkov-ekološki otoki.
(2) Komunalni odpadki se bodo zbirali v posodah za odpadke in bodo povzročitelji zanje zagotavljali predpisane obveznosti (ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov in predaja pooblaščenim zbiralcem).
(3) Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
23. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Pri predvidenih zasaditvah je treba uporabljati izključno avtohtone grmovnice in drevesne vrste s prevladujočimi listavci, ki so rastišču v tem območju primerni.
(3) Za varstvo tal veljajo naslednji ukrepi:
– Površine, namenjene zelenim površinam, ki bodo v času gradnje razgaljene, je potrebno ponovno zatraviti oziroma zasaditi.
– Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, ter uporabi za rekultivacijo razgaljenih ali manj kakovostnih tal.
– Z odpadki in drugim materialom, vključno z odpadnim ali gradbenim materialom, je potrebno ravnati skladno z veljavnimi področnimi predpisi.
– Pri gradnji je potrebno uporabiti transportna sredstva in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, ter le z dokazili o neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je preprečiti tudi odtekanje voda na obdelovalne površine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
24. člen
(naravne omejitve)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na erozijskem, plazljivem in poplavnem območju.
(2) Geološko-geotehnični elaborat je obvezen sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in ureditev skladno s predpisi o graditvi objektov.
(3) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost onesnaženja tal in voda zaradi razlitja nevarnih snovi, je treba predvideti tehnične rešitve in načine gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
25. člen
(potresna ogroženost)
Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto sedme stopnje s povratno periodo 500 let, pri projektiranju je upoštevati karto potresnega pospeška tal in zagotoviti pri gradnji potresno varnost v skladu z zakonodajo.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V podrobnem načrtu so upoštevani prostorski ukrepi varstva pred požarom, v skladu z določili 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
(2) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premoženja na zunanje manipulacijske površine, dovoze, parkirišča in zelene površine.
(3) Odmiki med posameznimi objekti presegajo 10 m in preprečujejo širjenje požara, v primeru večje pozidanosti parcele se izvedejo ustrezni gradbeni ukrepi.
(4) Do vseh objektov je omogočen dovoz urgentnim vozilom vsaj iz treh strani po glavnih in dovoznih cestah, širine dovozov, dostopov in obseg manipulativnih površin ob objektih omogočajo interventnim vozilom nemoteno delovanje.
(5) Načrtovano je vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91), na vodovodnem omrežju morajo biti nameščeni nadzemni hidranti DN 80 oziroma DN 100.
(6) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.
27. člen
(varstvo pred drugimi nevarnostmi)
Za dopolnilno zaščito zaposlenih in obiskovalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je potrebna izvedba ojačitve prve plošče.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
28. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Ureditve cest in omrežja gospodarske javne infrastrukture v prvi etapi so pogoj za izvedbo prostorskih ureditev na območjih z oznako A, B, C in D.
(2) Regulacija potoka Vršca na zahodnem delu območja se izvede skupaj z osnovnimi komunalno infrastrukturnimi ureditvami potrebnimi za pričetek realizacije ZN Arnovski gozd. Mora pa biti izvedena najkasneje do izgradnje objekta A2-1.
(3) VT plinovod, ki bo potekal na desnem bregu potoka Vršca v njegovem varovalnem pasu mora biti položen istočasno, ko se bo izvedla preostala regulacija potoka Vršca.
(4) Pred izvedbo objektov ležečih severno od ceste »J« ter objektov ležečih vzhodno od Arnovskega potoka, morata biti izvedeni cesti »D in E« ter štirikrako križišče na regionalni cesti.
(5) Notranje intervencijske ceste se morajo izvesti pred ali istočasno z izgradnjo prvih objektov ležečih v območju, ki je definirano kot območje severno od ceste »C« in zahodno od ceste »A«.
(6) Zbirni kanalizacijski kolektor iz območja Arnovski gozd s priključitvijo na obstoječi kolektor v Arji vasi mora biti v celoti izveden še pred izgradnjo objektov ležečih v celotnem območju severno od ceste »C« in vzhodno od ceste »A«.
(7) Izvajanje OPPN lahko poteka v etapah v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja. Posamezna etapa OPPN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje.
(8) Začasna namembnost zemljišč, ki niso predvidena za izgradnjo oziroma spremembo namembnosti v prvih fazah, ostane do začetka ustrezne faze nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodne etape.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
29. člen
(dopustna odstopanja)
(1) OPPN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmik med objekti in od prometnic. Odmiki od prometnic so obvezujoči.
(2) Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev,
– spremembe dimenzij tlorisnih gabaritov objektov do gradbenih linij določenih v grafičnih prilogah in višinskih gabaritov objektov v skladu s tehnološkimi potrebami, in sicer na podlagi prostorske preveritve v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter pod pogojem, da spremembe dimenzij ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije OPPN in da bodo spremembe v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja,
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da nova namembnost ne bo prekomerno obremenjevala okolja,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN,
– spremembe tras in objektov prometne, komunalne in energetske infrastrukture so mogoče na podlagi predhodne prostorske preveritve v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja in ob soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
(4) Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije OPPN, spreminjati vplivov objektov in naprav na okolje ter na načrtovani videz območja. Prav tako ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
(obveznosti med gradnjo)
Med gradnjo je potrebno izpolniti predvsem naslednje pogoje:
– zavarovati gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– na območjih, kjer bi bila lahko prizadeta tla, izvajati gradbene posege s težkimi gradbenimi stroji v suhem vremenu,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta in skladiščenja,
– na gradbišču je dovoljeno skladiščiti le najmanjšo količino nevarnih snovi na za to primerno urejenih skladiščnih površinah,
– med gradnjo je zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah.
31. člen
(dodatne obveznosti po gradnji)
Po gradnji je potrebno izpolniti predvsem naslednje pogoje:
– Investitor posameznih objektov je dolžan sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
– Investitor zagotovi sanacijo vseh začasno uporabljenih kmetijskih zemljišč.
– Investitor zagotovi sanacijo poškodovanih delov lokalnih cest in drugih infrastrukturnih objektov zaradi poškodb, ki nastanejo zaradi prevozov pri izvedbi del.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
32. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN je za območje OPPN v OPN določena enota urejanja prostora, v kateri so dovoljeni posegi v prostor skladno z določili OPN.
XIII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(veljavnost določb)
Za območje ZN Arnovski gozd, ki ni zajeto v te spremembe in dopolnitve OPPN, veljajo določbe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03, 30/09).
34. člen
(seznanitev javnosti)
Dokumentacije Spremembe in dopolnitve OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
35. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2008
Žalec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost