Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava, stran 13583.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US:U-I-51/06, 112/06 – Odl. US:U-I-40/06 – 10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), določil Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl. US: U-I-255/09-14 in 87/11) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr. in 55/11 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 2. izredni seji dne 2. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
1. člen
V 6. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09 in 61/10) se v 6. členu doda nova 4. točka, ki glasi:
»4. dejavnost proizvodnje toplote na obnovljive vire energije za daljinsko ogrevanje in dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja«
Vse ostale točke, ki sledijo novi 4. točki se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0049/2009
Lendava, dne 2. decembra 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.