Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3919. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina, stran 11873.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/00 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), sedmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNI DEL
Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom se ureja izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: javna služba), in sicer:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalca javne službe,
– vire financiranja javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe ter
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
Gospodarska javna infrastruktura
2. člen
Za gospodarsko javno infrastrukturo javne razsvetljave (v nadaljevanju: infrastruktura) po tem odloku se štejejo:
(a) vsi objekti, oprema in naprave, namenjeni javni razsvetljavi:
– na drogovih ob občinskih javnih cestah,
– na drogovih na preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih (parki, drevoredi, zelenice in podobno);
(b) objekti, naprave in oprema infrastrukture, ki imajo status grajenega javnega dobra in so v lasti Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina), kolikor ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno;
(c) omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave ter drogovi;
(d) objekti in naprave za delovanje in krmiljenje javne razsvetljave;
(e) svetilke.
II. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Obseg javne službe
3. člen
(1) Javna služba obsega vzdrževanje infrastrukture, oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, zlasti pa:
– tekoče vzdrževanje drogov svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje,
– tekoče vzdrževanje prižigališč, nadzorne in krmilne naprave, napeljave in razvodov javne razsvetljave,
– redno pregledovanje delovanja objektov in naprav dvakrat letno,
– intervencije na objektih, opremi in napravah javne razsvetljave,
– vodenje kontrolne knjige,
– izdelavo predlogov letnih programov javne službe, vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije,
– izdelavo poročila o realizaciji letnega programa,
– izvedbo dodatnih obremenitev na infrastrukturi,
– vodenje evidenc o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih,
– zagotavljanje, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena, razen v primerih, določenih s predpisi o svetlobnem onesnaževanju,
– izdelavo načrta razsvetljave skladno s predpisi,
– izvajanje obratovalnega monitoringa in posredovanje le tega pristojnemu ministrstvu.
(2) Vsebino javne službe obsegajo tudi druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski predpisi.
(3) Kot vzdrževanje infrastrukture se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje in izvajanje intervencijskih popravil s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe, kot je določen s proračunom občine za posamezno leto.
(4) Javna služba se izvaja skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi standardi. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javno razsvetljavo in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi predpisov s področja urejanja javnih cest, varstva okolja in urejanja drugih javnih površin.
Območje izvajanja javne službe in uporaba javnih dobrin
4. člen
(1) Javna služba se izvaja v naseljih na celotnem območju občine.
(2) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v občini. Uporaba storitev javne službe je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na napake na infrastrukturi in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje.
Izvajalec javne službe
5. člen
(1) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe preko svojega javnega podjetja Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(2) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na celotnem območju občine in ima:
– izključno pravico izvajati javno službo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo področje izvajanja javne službe.
(3) Izvajalec javne službe opravlja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(4) Občina in izvajalec javne službe medsebojna razmerja uredita s pogodbo. Ta pogodba mora vsebovati najmanj način izvajanja javne službe, sezname in tehnične specifikacije infrastrukture, načine in minimalen obseg vzdrževanja, druge obveznosti po predpisih in tem odloku, sankcije v primeru kršitev ter finančna razmerja.
Pravice, obveznosti in dolžnosti izvajalca javne službe, občine in uporabnikov
6. člen
Razmerje izvajalca javne službe do uporabnikov in občine tvorijo pravice, obveznosti in dolžnosti izvajalca javne službe, občine in uporabnikov, kot so določene z zakonom in ostalimi predpisi.
Obveznosti izvajalca javne službe
7. člen
(1) Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje obveznosti:
– izvajati javno službo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in pogodbo in zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– predlagati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja ter povečanja varnosti,
– zagotavljati dežurstvo,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe, ki pa ne sme ovirati normalnega izvajanja javne službe,
– kot dober strokovnjak uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju javne službe,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
– voditi evidence po tem odloku,
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte, letna poročila, predloge letnih programov, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov javne službe,
– voditi evidenco pritožb in obvestil uporabnikov o okvarah, napakah oziroma poškodbah,
– voditi kontrolno knjigo iz 17. člena tega odloka,
– poročati občini o izvajanju javne službe,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– izvrševati vse druge ukrepe, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe ter zagotavljanje varnosti premoženja in zdravja ljudi.
Obveznosti se podrobneje uredijo s pogodbo.
(2) Posamezne storitve iz 3. člena tega odloka je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom, z drugimi predpisi, ki urejajo to dejavnost ter s pogodbo.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan omogočiti namestitev in vzdrževanje nastavkov na drogovih javne razsvetljave zaradi izobešanja zastav in novoletne okrasitve vsakokratnemu izvajalcu teh storitev.
Interventna odprava pomembnih okvar, napak oziroma poškodb
8. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati interventno odpravo okvar, napak oziroma poškodb, in sicer v nujnih primerih takoj, oziroma najkasneje v roku 24 ur po ugotovitvi napake oziroma po obvestilu uporabnika ali občine. Za nujne okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se štejejo takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan napake in okvare celotne veje javne razsvetljave odpraviti najkasneje v roku 5 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav pa v roku 10 delovnih dni od ugotovitve oziroma od obvestila s strani uporabnikov.
Odgovornost izvajalca javne službe
9. člen
(1) Za izvajanje javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.
(2) Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni izvajalci pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo občini, uporabnikom oziroma tretjim osebam, na stvareh, osebah oziroma premoženju.
(3) Pogoj za veljavnost pogodbe iz četrtega odstavka 5. člena tega odloka je, da izvajalec javne službe iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo s kršitvijo svojih obveznosti sam, preko zaposlenih oseb, ali podizvajalcev povzroči občini uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine.
Dolžnosti občine
10. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, pogodbo in v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,
– financiranje javne službe,
– pisno obveščanje izvajalca javne službe o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
Izdaja dovoljenj in soglasij
11. člen
(1) S tem odlokom občina podeli izvajalcu javne službe javno pooblastilo za izdajo projektnih pogojev in soglasij, katere potrebujejo stranke v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
(2) Postopek izdaje projektnih pogojev in soglasij iz prejšnjega odstavka se prične na podlagi vloge stranke.
Pristojnosti župana
12. člen
Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja izvajalca javne službe,
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Financiranje
13. člen
(1) Javna služba se financira iz proračuna občine.
(2) Plačila občine morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti oziroma odvisna od količine in kakovosti storitev. Potrditev vsakokratnega stanja kontrolne knjige iz 17. člena tega odloka je pogoj za plačilo opravljenih storitev.
Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave
14. člen
Na območju Občine Ajdovščina oglaševanje na drogovih javne razsvetljave ni dovoljeno, razen za potrebe občine in krajevnih skupnosti. Za namene oglaševanja ni dovoljeno nameščati podpornih konstrukcij na drogove.
III. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
Vodenje katastra infrastrukture
15. člen
(1) Kataster infrastrukture vodi občina.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last občine in se vodi skladno s predpisi in standardi geografskega informacijskega sistema.
(3) Izvajalec javne službe prejme ob sklenitvi pogodbe izvod katastra za potrebe izvajanja javne službe. Izvajalec javne službe mora v roku 30 dni sporočiti občini vse spremembe na objektih in napravah iz katastra.
Vsebina katastra
16. člen
Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave (drogovi, prižigališča, jaški, pritrdišča, svetilke, signalni in krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe novoletne okrasitve, nastavki za izobešanje zastav in podobno), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
Kontrolna knjiga
17. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan voditi kontrolno knjigo, ki vsebuje podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja javne službe, najmanj pa naslednje:
– zemljišča, objekte, naprave in opremo, na katerih je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra),
– opis dela,
– količina opravljenega dela (skupno s porabljenim materialom) na enoto mere,
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno, porabljen čas za opravljeno delo in skupno ceno za opravljeno delo, če le to nima določene cene po enoti mere iz pogodbe,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja infrastrukture, skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Izvajalec javne službe posreduje občini kontrolno knjigo v potrditev do 8. dne v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.
IV. LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI
18. člen
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja javne službe. Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto najkasneje do 31. 10. vsakega tekočega leta in ga predložiti v uskladitev in potrditev občini.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan najkasneje ob obravnavi njegovega letnega poročila občini predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve odstopanj od letnega programa.
(3) Poročilo o poslovanju mora vsebovati zbirne podatke o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski prikaz izvedbe del in prikaz stroškov glede na razpoložljive vire financiranja. V poročilu o poslovanju morajo biti navedeni tudi podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov. Poročilo mora prikazovati tudi odstopanja od letnega programa izvajanja javne službe za preteklo leto in razloge ter obrazložitve teh odstopanj. Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec po pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o reševanju le-teh,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja pogodbe,
– koriščenju zavarovanj in
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje pogodbe.
(4) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom ter
– druge pomembne podatke za izvajanje javne službe.
(5) Program izvajanja javne službe obsega tudi predlog investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije.
(6) Cenik storitve javne službe potrdi občina.
V. PREPOVEDANA RAVNANJA
19. člen
Prepovedano je:
– poškodovati infrastrukturo,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini infrastrukture brez dovoljenja izvajalca javne službe,
– onemogočiti dostop do infrastrukture,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte na infrastrukturi ali v njeni neposredni bližini brez dovoljenja izvajalca javne službe,
– opravljati dejanja, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje infrastrukture,
– nepooblaščeno posegati v infrastrukturo.
VI. NADZOR
20. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občinski inšpektorat Občine Ajdovščina.
(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške. Za vodenje postopka in izdajo odločb v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
– ne zagotovi kontinuiranega in kvalitetnega delovanja javne službe (druga alineja drugega odstavka 5. člena tega odloka),
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji (prvi odstavek 8. člena tega odloka).
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– poškoduje infrastrukturo (prva alineja 19. člena),
– sadi drevje in grmičevje v neposredni bližini infrastrukture brez dovoljenja izvajalca javne službe (druga alineja 19. člena),
– onemogoči dostop do infrastrukture (tretja alineja 19. člena),
– gradi oziroma postavi pomožne in začasne objekte na infrastrukturi ali v njeni neposredni bližini brez dovoljenja izvajalca javne službe (četrta alineja 19. člena),
– opravlja dejanja, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje infrastrukture (peta alineja 19. člena),
– nepooblaščeno posega v infrastrukturo (šesta alineja 19. člena).
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori katerokoli dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, če stori katerokoli dejanje iz prvega odstavka tega člena.
23. člen
(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če oglašuje na drogovih javne razsvetljave v nasprotju s 14. členom tega odloka.
(2) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Izvajalec je dolžan pripraviti predlog investicijskega vzdrževanja za leto 2012 najkasneje do 1. 6. 2012.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3545-1/2011
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost