Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011

Kazalo

3504. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, stran 10645.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), sklepa ministra, pristojnega za prostor, o ugotovitvi usklajenosti Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj z dne 15. 9. 2011 št. 35016-102/2007/121 ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 8. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt Občine Črnomelj (v nadaljevanju: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
(2) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj prostorskih ureditev;
– območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve, ki so z njimi prostorsko povezani;
– območja razpršene poselitve.
(3) V izvedbenem delu OPN določa:
– območja namenske rabe prostora;,
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
(4) Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 3509-124/2008, z dne 25. 9. 2008 je bilo potrebno v postopku priprave OPN izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
(5) OPN je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. pod številko OPN-L2/2008.
2. člen
(vsebina in oblika)
(1) OPN vsebuje tekstualni in kartografski del.
(2) Tekstualni del OPN – odlok je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Strateški del
3. Izvedbeni del
4. Prehodne, posebne in končne določbe
Priloga 1a: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah PNR
Priloga 1b: Preglednica z dopustnimi enostavnimi objekti po posameznih vrstah PNR
(3) Kartografski del OPN vsebuje:
Strateški del:
I. Zasnova prostorskega razvoja Občine Črnomelj      cca M 1:75.000
II. Zasnova gospodarske javne infrastrukture          M 1:50.000
III. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo   M 1:50.000
IV. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč       M 1:50.000
V. Prikaz okvirnih območij naselij, razpršene gradnje,
razpršene poselitve
in izjemnih krajin ter ostalega prostora            M 1:50.000
VI. Usmeritve za razvoj v krajini               M 1:50.000
VII. Koncept prostorskega razvoja Črnomlja           M 1:12.000
Izvedbeni del:
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste       M 1:50.000
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in
ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture       M 1:50.000
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobne namenske rabe
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev           M 1:5.000
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske
javne infrastrukture                      M 1:5.000
5. Prikaz prostorskih izvedbenih pogojev za prečne profile javnih cest:
P1: Pregledna situacija javnih cest, za katere je določen prečni profil
na območju UN Črnomelj                     M 1:12.000
P2: Prečni profili javnih cest na območju UN Črnomelj
3. člen
(oblika in obvezne priloge OPN)
(1) OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) Obvezne priloge vsebujejo:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije;
– prikaz stanja prostora;
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– obrazložitev in utemeljitev OPN;
– povzetek za javnost;
– okoljsko poročilo.
4. člen
(pomen kratic)
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– DIP: dopustna izraba prostora
– DOF: digitalni orto foto posnetek
– EO: enostavni objekt
– EUP: enota urejanja prostora
– FI: faktor izrabe gradbene parcele
– FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele
– GJI: gospodarska javna infrastruktura
– KP: krajinski park
– MKGP: ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– NEO: nezahtevni in enostavni objekti
– NO: nezahtevni objekt
– NRP: namenska raba prostora
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt
– PGD: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
– PIP: prostorski izvedbeni pogoji.
– PNR: podrobnejša namenska raba prostora
– oznake posameznih vrst namenskih rab (npr. SSs, CD) so obrazložene v Preglednici 1 v členu 58.
5. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Avtohton: prvoten, domač, nastal na kraju, kjer se pojavlja; izviren, samonikel (npr. avtohtone drevesne vrste, avtohtona tipologija objektov).
– Bruto etažna površina stavbe je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena s svetlo višino 1,60 m in več.
– Bruto tlorisna površina stavbe je skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena in pod njim.
– Faktor izrabe gradbene parcele (v nadaljevanju: FI) je razmerje med bruto tlorisno površino objekta (vključno z zidovi) nad terenom in pod njim in celotno površino gradbene parcele. Pri izračunu bruto tlorisnih površin objekta se ne upoštevajo: neizkoriščeno podstrešje, površina balkonov, lož in odprtih teras ter površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena. Pri izkoriščenem podstrešju – mansardi se upošteva tisti del bruto etažnih površin, kjer je svetla višina prostora večja od 1,60 m.
– Faktor zazidanosti gradbene parcele (v nadaljevanju: FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji se ne upoštevajo balkoni, napušči, nadstreški nad vhodom ipd., upošteva pa se tlorisna projekcija drugih NEO.
– Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena. Gospodarska javna infrastruktura so objekti in omrežja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.
– Gradbena linija je črta, na katero so z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej črti.
– Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
– Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
– Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta.
– Grajeno javno dobro so zemljišča in objekti, ki so glede na dejavnost namenjeni splošni oziroma skupni rabi in so v javni lasti.
– Legalno zgrajen objekt: objekt, zgrajen na podlagi ustreznih dovoljenj s področja predpisov o graditvi objektov.
– Klet (v nadaljevanju tudi K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol in je vkopan ali delno vkopan.
– Delno vkopana klet je klet, ki je vkopana v zemljo z najmanj dveh strani do višine najmanj 1,40 m.
– Kulturna dediščina so nepremičnine in območja, ki se varujejo na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.
– Mansarda (v nadaljevanju: M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem ter neposredno pod poševno streho, so namenjeni uporabi in ima kolenčni zid.
– Mestotvorno oblikovanje, mestotvorne fasade: oblikovanje objektov in drugih ureditev tako, da se tvorno in usklajeno nadaljuje ali vzpostavlja mestno oblikovanje določenega območja, npr. obuličnega prostora oziroma oblikovanje, ki poudarja, nadaljuje oziroma na novo vzpostavlja mestnost območja.
– Mestotvorne dejavnosti, funkcije: poslovne in storitvene dejavnosti, trgovina in vse družbene dejavnosti (zdravstvo, šolstvo, kultura, športne dejavnosti ipd.)
– Nadomestna gradnja je novogradnja na mestu obstoječe, legalno zgrajene in odstranjene gradnje.
– Nestanovanjska stavba je stavba, pri kateri več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti.
– Nestanovanjska kmetijska stavba: stavbe za rejo živali: hlevi, svinjaki, staje, senik, skedenj, kozolec ter klet, vinska klet, kašča, hram, koruznjak, sušilnica sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije: kolnice, lope ipd.
– Novogradnja na mestu obstoječega odstranjenega objekta je gradnja, ki glede velikosti in namembnosti upošteva določila tega odloka.
– Otroško igrišče je prostor za potrebe otroške igre, opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in grmovno vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev načrtovana v sklopu parka ali drugega območja.
– Pergola in brajda sta pritlična objekta namenjena senčenju in opori plezalk, sadnega drevja in vinske trte, sestavljena iz vertikalnih stebrov in prečnih horizontalnih tramov.
– Pomožni objekti so objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
– Podstrešje (v nadaljevanju tudi: p) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem ter neposredno pod poševno streho in je brez kolenčnega zidu.
– Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče v širini 15 m (oziroma 40 m zunaj naselij) za Kolpo, za preostale vodotoke v občini pa 5 m.
– Pritličje (v nadaljevanju: P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 m nad njo.
– Razmerje stranic je razmerje med širino in dolžino osnovnega objekta v vseh etažah objekta, ki ga pokriva streha, enotna v višini kapi in slemena. K dolžini ali širini stranice se ne upošteva prizidke, ki imajo nad terenom manjše število etaž kot osnovni objekt. V razmerje stranic se zajame prizidke, ki so večji kot ¾ stranice osnovnega objekta in jih pokriva streha, enotna v višini kapi in slemena.
– Sleme je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta, razen dimnika, ki ga lahko presega za 1,5 m.
– Sprehajalna pot je gospodarska javna infrastruktura, ki je namenjena splošni oziroma skupni rabi in se ureja na obstoječih javnih in uhojenih poteh.
– Stanovanjska stavba je stavba, od katere se vsaj polovica uporabne površine uporablja za bivanje.
– Stanovanjska stavba za posebne namene je stavba, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, starejših, študentov ali otrok, kot so dijaški domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišče za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje.
– Strokovna prostorska preveritev je urbanistična oziroma krajinska oziroma arhitekturna oziroma gradbeno-tehnična strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave OPPN, kadar je ta predpisan, ali pred pridobitvijo dovoljenj s področja graditve objektov izdela pooblaščen inženir ustrezne stroke glede na problematiko z namenom, da se strokovno preveri in utemelji umestitev posegov v prostor ali sanacija degradiranih prostorov, da se pripravijo variantne rešitve oziroma strokovne podlage za zasnovo posegov v prostor in zanje določijo podrobni pogoji in podobno.
– Večstanovanjska stavba je stanovanjski objekt s tremi ali več stanovanji (stanovanjski blok in podobni stanovanjski objekti).
– Vinotoč, vinska klet je gospodarski objekt za spravilo in predelavo grozdja, kletarjenje, v katerem je del površin namenjen za dejavnost točenja vina in lahko tudi za občasno bivanje v skladu s pogoji tega odloka.
– Zelene površine so zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna igrišča v stanovanjskih soseskah in druge zelene površine in ureditve za potrebe prebivalcev.
– Zidanica je gospodarski objekt za kletarjenje, spravilo in predelavo grozdja, sadja in pridelavo ter shranjevanje vina, ter za shranjevanje drugih kmetijskih pridelkov, strojev in orodja idr. in lahko tudi za občasno bivanje v skladu s pogoji tega odloka.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem členu, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
II. STRATEŠKI DEL
1 Splošne določbe
6. člen
(vsebina splošnih določb)
Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in PIP ter zasnovo GJI lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.
2 Izhodišča, vizija in cilji prostorskega razvoja občine
7. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)
(1) Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine izhaja iz predstave o uravnoteženem doseganju družbene blaginje in svobode posameznika pri uresničevanju prostorskih potreb tako, da ne bodo ogrožene bodoče generacije.
(2) Prostorski razvoj občine s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ob upoštevanju naravnih omejitev ter upoštevanjem prehodnosti prostora prispeva h krepitvi nacionalnega prostora.
(3) Strategija upošteva usmeritve iz državnih prostorskih aktov, predvsem:
– Za zagotavljanje enakovredne vključenosti RS v evropski prostor se spodbuja oblikovanje čezmejnih regij zlasti na teže dostopnih območjih s številnimi problemi gospodarskega in demografskega nazadovanja; krepijo se obmejna naselja in s tem povečuje vpliv slovenskih obmejnih regij.
– V policentričnem urbanem sistemu Slovenije, ki ga tvori dvostopenjsko strukturirano omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, se Črnomelj razvija kot središče regionalnega pomena. Črnomelj se s primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami navezuje na omrežje drugih središč nacionalnega in regionalnega pomena. V omrežju urbanih naselij Črnomelj krepi povezanost z Metliko in Novim mestom, pa tudi s Kočevjem ter s Karlovcem v Republiki Hrvaški.
– Gravitacijsko območje mesta Črnomlja je območje Bele krajine, ki si ga deli z mestom Metlika in v katerem se uravnoteženo in povezano razvija omrežje urbanih naselij. V omrežju urbanih naselij se optimalno razmeščajo oskrbne, storitvene, proizvodne in druge dejavnosti.
– Na lokalni ravni se v skladu z učinkovito in enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami razvijajo tudi druga središča.
– V pomembnejših lokalnih središčih se spodbuja razvoj storitvenih in oskrbnih dejavnosti, primarne zdravstvene in socialne oskrbe, športne in kulturne dejavnosti ter razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo.
– Lokalna središča zagotavljajo prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, zdravstvo, informiranje in druženje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj lokalnega središča, ki zagotavlja ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij. V naseljih, ki so zaposlitvena središča območij s posebnimi razvojnimi problemi, ter v obmejnih območjih, kjer se lahko razvije gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami, se lahko oblikuje manjše gospodarske cone.
– Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti (npr. turističnih in drugih), ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne krajine. V lokalnih središčih na podeželju se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.
– Območje Občine Črnomelj spada v Belokranjsko arhitekturno regijo. Z gradnjo in drugimi posegi v prostor se ustvarjata prepoznaven red v prostoru in racionalna organizacija dejavnosti. Prenova in ohranjanje oblikovne prepoznavnosti sta prednostni v naseljih s tradicionalno tipologijo gradnje. Nova poselitev se usmerja predvsem v območja lokalnih središč naselij. Bistven poudarek je na prenovi obstoječih naselij (notranji razvoj naselij).
(4) Izhodišča za načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja občine so:
– skladnost s prostorskimi cilji in zasnovami državnih prostorskih aktov in z mednarodnimi izhodišči na področju trajnostnega razvoja, katerega temelj je medsebojno povezovanje in usklajevanje gospodarskega, prostorskega, družbenega razvoja ter varstva okolja in ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot,
– ohranjanje temeljnih značilnostih naravnih in ustvarjenih razmer,
– ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih.
8. člen
(vizija prostorskega razvoja občine)
Vizija prostorskega razvoja občine je ustvariti takšne razmere v prostoru, ki bodo omogočile krepitev vloge središča regionalnega pomena regionalnega središča in položaja občine v nacionalnem okviru. Z uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja se zagotavlja usklajen in uravnotežen prostorski razvoj, ki omogoča uresničevanje razvojnih pobud in ob tem ohranja naravne, kulturne in druge kakovosti bivalnega okolja ter zagotovi povečanje prepoznavnosti območja občine v slovenskem in širšem prostoru.
9. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Uravnotežen prostorski razvoj naselij glede na njihovo vlogo v omrežju naselij se zagotavlja z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti v naseljih glede na njihov pomen v omrežju naselij, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim opremljanjem z GJI.
(2) Izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij se zagotavlja z izgradnjo novih in prenovami obstoječih prometnic – cest, železniške proge, poti, kolesarskih poti, z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih za povečanje prometne varnosti in za potrebe javnega potniškega prometa.
(3) Ustrezna energetska ter komunalna opremljenost naselij, gospodarskih con in turističnih območij se zagotavlja s postopnim opremljanjem, s prioritetami in faznostjo glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij – zankanje elektroenergetskega omrežja, izboljšava telekomunikacij, izgradnja plinovoda in sistemov daljinskega ogrevanja z lesno biomaso ter kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami.
(4) Ohranjanje kulturnih kakovosti in prepoznavnosti prostora, krajine in grajenih struktur se zagotavlja z integracijo kulturne dediščine in drugih kulturnih sestavin okolja v razvojne programe z medsektorskim sodelovanjem in interdisciplinarnim pristopom, z usmerjanjem novogradenj predvsem v obstoječa naselja, s sanacijo območij razpršene poselitve ter drugih razvrednotenih območij, s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino ter z ohranjanjem kmetijske rabe prostora in prvin krajinske prepoznavnosti.
(5) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj predvsem v obstoječa naselja, s sanacijo razvrednotenih območij ter s pazljivim umeščanjem ureditev in objektov v naravno okolje.
(6) Razvoj kmetijstva se zagotavlja z ohranjanjem kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom kot virom za izvajanje gospodarske dejavnosti ter s spodbujanjem kmetijske rabe zemljišč, s katero se ohranja kakovostne kulturne krajine.
(7) Razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti kot enega najpomembnejših razvojnih programov se zagotavlja s prostorskimi možnostmi za novogradnje in za širitev obstoječih turističnih ureditev ter z navezovanjem turističnih programov na kmetijsko dejavnost in na ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine.
(8) Razvoj obmejnega prostora kot območja prepoznavnosti in naravnih kakovosti ter razvojnih potencialov, predvsem v smeri razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti se zagotavlja s pretehtanim umeščanjem dejavnosti v prostor ob upoštevanju omejitev z vidika varstva okolja, narave in bivalnih kakovosti in ob usklajevanju z Republiko Hrvaško.
(9) Razvoj občine mora upoštevati omejitve v prostoru z namenom varovanja ljudi in njihovega premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter preprečitve ali čim večjega zmanjšanja posledic naravnih in drugih nesreč.
(10) S prostorskim razvojem in ureditvami se bo omogočalo ohranjanje kulturne dediščine ter njeno vključevanje v družbeni in gospodarski razvoj občine.
3 Zasnova prostorskega razvoja občine
10. člen
(zasnova prostorskega razvoja občine)
(1) Prostorski razvoj temelji na usklajenem in trajnostnem razvoju in varstvu v prostoru. Podarjeno se razvijajo razvojna območja občine, obenem pa se ohranjajo in varujejo obstoječe kakovosti, prenavlja in revitalizira opuščena in razvrednotena območja ter krepijo nezadostno razvite funkcije in kakovosti v prostoru.
(2) Pri razvoju poselitve in umeščanju posameznih dejavnosti se upošteva sprejemljivost z vidika varstva in ohranjanja varovanih vrednot kulturne dediščine.
(3) Na območju Kočevskega roga in Poljanske doline se nadaljuje zadržan razvoj v tesni navezavi na naravne vire, predvsem na gozdarstvo. Zagotovi se povečanje komunalne opremljenosti in izboljšanje dostopnosti s Kočevsko-ribniškega območja ter izvajajo ukrepi za ohranjanje poseljenosti, kulturne krajine in sanacija razvrednotenih delov vinogradniških območij z namenom ohranjanja vinogradniške kulturne krajine, zagotavljanja bivalnih kakovosti in razvojnih možnosti, predvsem za razvoj turizma na podeželju in kmetijstva.
(4) Vzdolž reke Kolpe se zagotavlja predvsem intenziven razvoj infrastrukture ter prostorski razvoj s poudarkom na ohranjanju naselij in povečanju njihove dostopnosti ter možnostjo za prenovo in širitev. Izboljša se prometna dostopnosti. Zagotovijo se večje razvojne možnosti za turizem in prostočasne dejavnostih v navezavi na reko Kolpo in kakovostno kulturno krajino ter na naselja in druge prvine z dediščinskimi vrednostmi. Spodbujajo se ukrepi za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, tako da se omogočijo višja bivalna kakovost in boljše razvojne možnosti, predvsem za razvoj turizma, povezanega z zdraviliškim turizmom oziroma turizmom dobrega počutja – wellness (na območju Dragatuša) in turizmom na podeželju. Zagotovijo se ukrepi za sanacijo razvrednotenih območij in za ohranjanje poseljenosti in kakovostne kulturne krajine.
(5) Na osrednjem in severnem delu občine, ki zajema osrednji del belokranjskega ravnika s Črnomljem, KP Lahinja in plodnima ravnicama ob Lahinji in Dobličici, se zagotavljajo razvojne možnosti za prenovo ter širitev naselij za gradnjo stanovanj in gospodarskih con ter objektov za družbene dejavnosti, pri čemer ima prednost kompleksna gradnja. Zagotovi se razvoj Črnomlja kot občinskega središča in središča regionalnega pomena, s stavbnimi površinami ter prometnimi, komunalnimi in energetskimi zmogljivostmi za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter stanovanj. Z izgradnjo novih in s posodobitvami obstoječih prometnic se zagotovijo boljše navezave na Novo mesto, Ljubljano, Kočevje, Metliko in Hrvaško. Zagotovijo se nove površine za različne oblike urejanja odprtih površin kot integralnega dela urbane strukture in kakovostnega bivalnega okolja. Na podeželju se preprečujejo nadaljnje razpršene gradnje, novogradnje se usmerjajo v območja naselij in na njihova obrobja, zagotavlja se višja stopnja komunalne opremljenosti v naseljih in zaselkih. Spodbuja se razvoj kmetijstva, tam kjer ni možno intenzivno kmetovanje predvsem v povezovanju z razvojem turizma in prostočasnih dejavnosti ter usmerja v integrirane in ekološke oblike kmetijske pridelave, oživitev prepoznavnih domačih obrti. Na gozdnih območjih se uveljavlja gozdarstvo, ki zagotavlja ohranjanje naravnih kakovosti in strukturo kulturne krajine ter druge prvine prepoznavnosti tega območja.
11. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)
(1) Spodbuja se policentrični razvoj poselitve, pri čemer ima Črnomelj kot občinsko središče in središče regionalnega pomena poudarjeno vlogo. Hkrati se kot pomembnejša lokalna središča, ki so tudi zaposlitvena središča, razvijajo Vinica, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči, Dragatuš in Kanižarica.
(2) Razvoj gospodarskih dejavnosti se zagotavlja na območjih, kjer glede na prostorske potenciale in omejitve obstajajo prostorske možnosti zanje, vključno s prometno in drugo GJI ter možnostjo za komunalno opremljanje. Pri umeščanju in razvoju gospodarskih dejavnosti se upošteva tudi njihova združljivost z drugimi dejavnostmi in rabami prostora. Lokacije gospodarskih con občinskega in širšega pomena ter lokacije gospodarskih con lokalnega pomena so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. III.
(3) Zagotavljajo se prostorske možnosti za gradnjo zadostnega števila stanovanjskih objektov. Pri določanju prostorov zanje se zagotavlja racionalno rabo prostora z bolj strnjeno gradnjo in višjimi gostotami pozidave v urbanih središčih, varčevanje z energijo in materialnimi sredstvi. Stanovanjsko gradnjo se usmerja na območja, kjer je mogoče ob razmeroma nizkih stroških zagotavljati komunalno opremljanje in dostopnost.
(4) Razvoj oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti se usmerja na funkcionalno zaokrožena območja, z izborom ustreznih prostorov za posamezno dejavnost se zagotavlja ustrezna dostopnost. Ohranja in prenavlja se obstoječe ter spodbuja nove ureditve za te dejavnosti, s ciljem dosegati visoko kakovost oskrbe prebivalcev v občini. Omrežje teh dejavnosti se dopolnjuje glede na demografska gibanja in dostopnost.
(5) Ohranjajo se potenciali za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter se dopolnjuje turistično rekreacijska infrastruktura v smislu kakovosti in raznovrstnosti ponudbe. Spodbuja se dopolnilne dejavnosti in dodatne dejavnosti na podeželju v okviru prizadevanj za ohranjanje narave in varstva kulturne dediščine. Lokacije z večjim turističnim pomenom in lokacije s turističnim pomenom so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. III.
12. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Razvija se policentrično omrežje naselij v okviru občine kot omrežje ustrezno opremljenih središč, generatorjev razvoja svojega zaledja.
(2) Razvoj omrežja naselij se usmerja s ciljem zagotavljanja enakomernejšega razvoja in porazdelitve dejavnosti v občini ter družbeno in gospodarsko smotrne prostorske organizacije dejavnosti. Pri tem se ohranjajo naravne kakovosti in varuje kulturna dediščina ter upoštevajo druge omejitve v prostoru, prav tako pa se upoštevajo tudi kakovostne in s prostorom in okoljem usklajene razvojne pobude.
(3) Glede na vlogo in funkcijo v omrežju naselij, ki temelji na številu in strukturi prebivalcev, razmestitvi družbenih in storitveni dejavnosti ter drugih funkcij javnega značaja, se naselja razvrščajo v kategorije lokalnih središč:
– občinsko središče in središče regionalnega pomena: Črnomelj;
– pomembnejša lokalna središča širšega pomena: Vinica (z Drenovcem), Stari trg ob Kolpi (z Deskovo vasjo), Adlešiči, Dragatuš in Kanižarica;
– lokalna središča: Butoraj, Dobliče, Griblje, Lokve, Sinji Vrh in Tribuče;
– manjši oskrbni centri in zaposlitvena središča: Zilje, Preloka, Lokve, Ručetna vas, Petrova vas, Radenci, ob načrtovanem razvoju gospodarske cone na nekdanjem vojaškem območju tudi Otovec.
(4) Občinsko središče in središče regionalnega pomena Črnomelj se razvija kot intenzivno urbano, zaposlitveno središče, omogoči se intenziven razvoj družbenih dejavnosti ter gospodarskih dejavnosti predvsem v Kanižarici z zagotavljanjem zadostnih površin. Hkrati se določijo površine za stanovanjsko pozidavo. Izboljšajo se prometna infrastruktura z izgradnjo obvoznice (v povezavi s 3. razvojno osjo) ter komunalna in energetska infrastruktura. Črnomelj se razvija tudi kot osrednje kulturno in turistično središče občine ter središče regionalnega pomena, ki predstavlja geografsko središče Bele krajine in se povezuje z Metliko, Semičem, Novim mestom, Kočevjem in Ljubljano ter prek Vinice s Hrvaško. V Črnomlju se ohranjajo in nadgrajujejo funkcije občinskega in zaposlitvenega središča ter zagotavljajo ustrezne razmere za prostorski razvoj vseh vitalnih programov, posebej vseh oblik stanovanj, družbenih programov in gospodarskih dejavnosti.
(5) Pomembnejša lokalna središča se razvijajo kot gospodarska, zaposlitvena, kulturno-turistična, upravna, izobraževalna in oskrbna središča. Z njihovim razvojem in krepitvijo se ustvarja policentrično omrežje naselij, zagotavlja se uravnotežena razporeditev omenjenih dejavnosti v občini in tako omogoči vsem prebivalcem relativna bližina oskrbe, storitev in delovnih mest.
(6) Lokalna središča se razvijajo kot naselja s pomembnejšo funkcijo v omrežju naselij, ki so večinoma tudi sedeži krajevnih skupnosti, oskrbni centri in nekateri tudi zaposlitvena središča, v katerih je vsaj eden od pomembnih javnih programov, kot so osnovna šola, vrtec, cerkev s pokopališčem ali oskrbne oziroma obrtne dejavnosti.
(7) Manjši oskrbni centri/zaposlitvena središča se razvijajo kot naselja s pomembnejšo funkcijo v omrežju naselij, ki so manjši oskrbni centri ali zaposlitvena središča, v katerih je vsaj eden od pomembnejših programov kot so cerkev, pokopališče, oskrbne oziroma obrtne dejavnosti, turistični program.
(8) Druga naselja v občini so podeželska naselja, pretežno ruralnega značaja in zadovoljujejo osnovne potrebe lokalnega prebivalstva. Ta naselja se razvijajo v okviru prostorskih možnosti in skladno s prostorom usklajenimi razvojnimi pobudami, predvsem v smeri prepletanja ter povezovanja kmetijstva in trajnostnega turističnega razvoja.
(9) Območje občine se glede na tipologijo objektov deli na naselja oziroma območja naselij s tradicionalno tipologijo, z mešano tipologijo, s suburbano in urbano gradnjo (slednja velja za mesto Črnomelj). Območja, kjer so te tipologije prepoznane, se razvijajo v skladu s principi oblikovanja objektov v posameznem območju.
(10) Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij je prikazano v strateškem delu kartografskega dela OPN na listih št. I. in III.
13. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja v občini in regiji ter razvoj GJI)
(1) Preko Občine Črnomelj poteka načrtovana 3. razvojna os kot glavni prometni koridor, ki bo zagotavljal medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem območju Slovenije. Omogoči se navezava občinskega in pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne razvojne povezave in razbremeni obstoječe prometnice, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in varen promet. Nova prometna povezava se načrtuje tako, da podpira razvoj policentričnega omrežja naselij, skladen razvoj v regiji, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost prek avtocest z evropskimi prometnimi sistemi. Nova prometna povezava čezmejnega pomena Črnomelj poveže z mejnima prehodoma Vinica in Metlika, z Novim mestom in slovenskim avtocestnim križem ter s Štajersko in Koroško.
(2) Trase prometnic v okviru hitre ceste 3. razvojne osi se podrobneje opredelijo na podlagi prostorskih, okoljskih, funkcionalnih in ekonomskih preveritev ter ob upoštevanju sprejemljivosti v lokalnem okolju.
(3) Poleg boljše cestne povezave se zagotovi razvoj posameznih območij, predvsem pa dobro navezanost gospodarskih con (TRIS Kanižarica ipd.) na 3. razvojno os. Mesto Črnomelj se na severnem delu priključi na hitro cesto z možnostjo navezave na zahodno obvoznico, pri tem pa se čim manj prizadenejo obstoječa območja naselij. Priključek na hitro cesto se predvidi tudi v bližini načrtovanih term in zagotovi ukrepe za preprečitev ali omilitev negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje. Na hitro cesto se naveže tudi Vinica z mejnim prehodom in ureditvami za turizem.
(4) Druge najpomembnejše prometne smeri v občini so povezave Črnomlja prek Soteske in Žužemberka z Ivančno Gorico, Livold–Brezovica–Kanižarica in Metlika–Črnomelj–Vinica ter povezave Črnomelj–Dragatuš, Stara Lipa–Drežnik–Razvaje, Kvasica–Tanča Gora, Učakovci–Razvaje in Črnomelj–Stranska vas pri Semiču ter prometna povezava, ki poteka vzdolž doline Kolpe.
(5) Na območju občine se mejni prehod za mednarodni promet Vinica ter mejna prehoda za obmejni promet Sodevci in Žuniči urejajo kot vstopne točke v državo.
(6) Razvija se prometna in telekomunikacijska infrastruktura, omogoča se hitrejša fizična dostopnost do dobrin skupnega pomena ter spodbuja razvoj novih tehnologij za omogočanje dostopnosti do informacij in storitev na daljavo. Na področju telekomunikacijske infrastrukture se omogoči priključitev vseh objektov na sodobna širokopasovna kabelska komunikacijska omrežja. Z razvojem brezžičnih povezav se zagotovi ustrezno umeščanje oddajnikov v prostor, pri čemer se zagotavlja njihova minimalna vidna izpostavljenost in združevanje.
(7) Zagotavlja se komunalna opremljenost območij, tako da so omogočeni ustrezen bivalni standard, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Ta dejavnost se razvija v organizacijskem in upravljavskem smislu, zagotavlja se ustrezna kakovost in zmogljivost sistema ter širitev omrežij, objektov in naprav komunalne ter energetske javne infrastrukture na vsa območja poselitve v skladu s potrebami in zakonskimi zahtevami. Vsi novi vodi se vodijo podzemno, obstoječi nadzemni pa se nadomeščajo s podzemnimi, kjer je to skladno z drugimi režimi.
(8) Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo, predvsem z električno energijo in z zemeljskim plinom, zagotavlja se učinkovita in racionalna raba energije na celotnem območju občine. Obnovljivi viri, predvsem lesna biomasa in sončna energija, se uporabljajo na območjih z izkazanimi interesi ter ugodnimi ekonomskimi kazalci. Spodbuja se uporaba alternativnih obnovljivih energetskih virov, tako da je prostorsko integrirana in da z njo niso povzročeni negativni vplivi na okolje.
(9) Zagotavlja se stalna in kakovostna oskrba s pitno vodo, tako da se ščitijo vsi vodni viri in izvajajo se gradnje novih ter prenove obstoječih delov vodovodnega sistema. Pri tem se občina vključuje v medobčinski projekt Belokranjski vodovod in zagotovi oskrbo z vodo v vseh (gosteje) poseljenih območjih v občini.
(10) Dogradijo se sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode z dograjevanjem kanalizacijskega omrežja in zagotavljanjem izgradnje centralnih kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami; najprej v večjih ter po potrebi v ostalih naseljih. Na preostalih območjih se zagotovi nadzorovano individualno odvajanje in čiščenje odpadne vode.
(11) Ravnanje z odpadki se ureja v okviru obstoječega centra in deponije ob ohranjanju sistema ekoloških otokov v celotni občini. Podcenter za ravnanje z odpadki se dogradi z možnostjo enostavne obdelave odpadkov, kompostiranja bioloških odpadkov in obdelave gradbenih odpadkov. Za potrebe odlaganja inertnih odpadkov se razširi obstoječa deponija na Vranovičih. Pri sistemu ravnanja z odpadki se izvaja reševanje problematike odpadkov na izvoru z načelom zmanjševanja količine odpadkov in ponovno uporabo uporabljivega dela odpadkov.
(12) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listih št. II. in III.
14. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti v krajini)
(1) Površine za razvoj kmetijstva in gozdarstva se ohranjajo, na območjih zaraščanja kmetijskih površin se spodbuja ponovna kmetijska raba tal. Intenzivnost kmetijske obdelave je različna in prilagojena pridelovalnemu potencialu posameznih območij in omejitvenim dejavnikom, ki izhajajo iz ciljev ohranjanja narave, kulturne dediščine, vodnih virov, prepoznavnosti prostora in zdravega bivalnega okolja.
(2) Intenzivnejša kmetijska raba se izvaja predvsem na ravninskih predelih občine, izven območij Natura 2000. Na drugih območjih je v ospredju ohranjanje kulturne krajine oziroma prepoznavnosti, ohranjanje poseljenosti, razvoj turizma in rekreacije in drugih prostočasnih dejavnosti. Zaraščanje kmetijskih zemljišč se ustavlja s spodbujanjem kmetovanja zlasti na območjih vrednejše tradicionalne kulturne krajine, po potrebi pa tudi z uvajanjem agrarnih operacij za izboljšanje možnosti za obdelavo tal.
(3) Gozdovi se ohranjajo kot naravni vir in naravno bogastvo, zagotavlja se sonaravno gospodarjenje z gozdovi, s čimer se ob nadaljnjem gospodarskem izkoriščanju gozda uresničujejo tudi cilji ohranjanja narave in rekreacije v naravnem okolju. Na območju Črnomlja se primestni gozdovi urejajo kot integralni deli zelenega sistema mesta.
(4) Izkoriščanje mineralnih surovin se usmerja na obstoječe kope, predvsem Suhor pri Vinici in Hrast pri Vinici, kjer se izvaja sanacijo sočasno s pridobivanjem in zagotovi končno sanacijo pridobivalnih območij na podlagi sanacijskih načrtov in programov ter s spremljanjem izvajanja sanacijskih ukrepov, bodisi z spodbujanjem naravne sukcesije, bodisi z novo, ustreznejšo namembnostjo.
(5) V obvodnem prostoru Kolpe in njenih pritokov se upoštevajo načela varstva voda, vodnega režima in ohranjajo retenzijske površine.
(6) Ohranjanje narave se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem so območja in enote ohranjanja narave upoštevana kot razvojni potencial in kot prvina varstva. Ohranjanje narave se zagotavlja predvsem na zavarovanih območjih, predlaganih širše zavarovanih območjih, na območjih naravnih vrednot in oblikovanih naravnih vrednotah, na območjih pričakovanih naravnih vrednot, na območjih prednostnih habitatnih tipov, na ekološko pomembnih območjih in na posebnih varstvenih območjih, vključenih v omrežje Natura 2000. Varujejo se območja biotske raznovrstnosti v krajini in ohranja se narava tudi na preostalih območjih občine, kar se zagotavlja z umeščanjem ureditev in objektov v prostor na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in ugotovljene ranljivosti narave ter z izborom tehnologij, ki povzročajo kar najmanj zmanjševanja naravnih kakovosti. Upoštevajo se načela in cilji, ki jih določajo pristojne službe za varstvo narave.
(7) Varstvo kulturne dediščine se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem se kulturna dediščina uveljavlja kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja, ki vključuje štiri vidike vzdržnosti: ekonomska, socialna, okoljska in kulturna. Območja in objekti kulturne dediščine so upoštevani kot vir blaginje in priložnosti za razvoj in kot prvina varstva. Razvoj se usmerja tako, da niso povzročena razvrednotenja dediščine in da je zagotovljena prednostna sanacija že razvrednotenih območij in objektov. Upoštevajo se načela in cilji, ki jih določajo pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(8) Varstvo okolja se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem bosta upoštevani ranljivost okolja za umeščanje in razvoj posameznih dejavnosti in rab prostora ter združljivost različnih rab in dejavnosti v prostoru. V skladu z načeli trajnostnega razvoja se zagotavljajo zdravo bivalno okolje, varstvo narave in varstvo naravnih virov. Prostorski razvoj se usmerja tako, da je stanje bivalnega okolja neproblematično, da so sanirana razvrednotenja prostora, da se zagotavlja policentrični sistem poselitve in pripadajoče infrastrukture v okviru okoljskih zmogljivosti in ohranjanja kakovosti okolja in niso bistveno spremenjena obstoječa razmerja med gozdnimi, kmetijskimi in pozidanimi zemljišči.
(9) Na območjih, ogroženih zaradi poplav in erozije, se omejuje razvoj dejavnosti, ki bi lahko poslabšale razmere ali bi bile ogrožene zaradi nevarnosti naravnih nesreč, predvsem pa na poplavnih in erozijskih območjih z običajnimi protierozijskimi ukrepi. Pri načrtovanju novogradenj se upoštevajo tudi omejitve zaradi potresne varnosti.
(10) Usmeritve za razvoj dejavnosti v krajini so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. VI.
4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
15. člen
(splošne določbe)
(1) GJI se razvija tako, da se zagotavlja trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med mestnimi in podeželskimi območji.
(2) Katastri in druge evidence gospodarske javne infrastrukture se dopolnjujejo ob vsakokratnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, naprav in omrežij.
(3) GJI se v prostor umešča tako, da ne prizadene varovanih vrednot kulturne dediščine.
4.1 Prometna infrastruktura
16. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Za zmanjševanje razlik v razvoju občine, vzpostavitev ustreznejšega urbanega omrežja, omogočanje gospodarskega razvoja, dvig bivalne ravni ter izboljšanje stanja okolja se zagotovi nova in prenovi obstoječa prometna omrežja in sisteme (cestne in železniške povezave, prometne terminale, kolesarsko omrežje in peš poti, javni potniški promet), pri čemer je pomembno kvalitativno izboljševanje oskrbe Črnomlja, lokalnih središč in vseh drugih naselij v občini.
(2) Dotrajano in zastarelo omrežje cestnih povezav v občini se rekonstruira na celotnem območju, prednostno pa se obnovijo oziroma na posameznih odsekih zgradijo nove cestne povezave Črnomlja z Metliko, Novim mestom in Kočevjem ter povezave vseh drugih naselij v občini s Črnomljem in cestne povezave z mednarodnim mejnim prehodom Vinica, mejnima prehodoma za obmejni promet Žuniči in Sodevci, cestno omrežje na območju ob reki Kolpi in na vinogradniških območjih.
(3) Novogradnje prometnic se zagotovijo kot dostopi do območij predvidenih novih kompleksnih gradenj in ureditev.
(4) Pri načrtovanju novogradenj in rekonstrukcij prometnega omrežja se upoštevajo podatki o obstoječem in predvidenem povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP), na predelih občine, kjer na podlagi PLDP novogradnje in prenove ne bi bile upravičene, pa tudi podatki o potrebah in možnostih za razvoj gospodarstva in turizma ter za dvig bivalnega standarda. Z boljšimi cestnimi povezavami, z izboljšanjem kakovosti, skrajšanjem časa potovanja ter povečanjem prometne varnosti se omogočijo višje oblike gospodarske interakcije med regijskimi in lokalnimi središči.
17. člen
(omrežje državnih cest)
(1) Omrežje državnih cest se prenovi, na območjih naselij se v njihovem okviru gradijo obvozne ceste ter ustrezne ureditve za pešce in kolesarje. Uredijo se križišča z navezavami lokalnih cest.
(2) Dokonča se izgradnja obvozne ceste, ki poveže severni in severovzhodni del mesta Črnomelj z jugovzhodnim delom. Trasa obvozne ceste razbremeni središče Črnomlja in poveže regionalni cesti ter zagotavlja ustrezno dostopnost do gospodarskih con in navezavo na 3. razvojno os.
(3) Regionalni cesti v smereh proti Kočevju in Metliki, ki sta opredeljeni kot cesti nacionalnega pomena, se prenovita. Zagotovi se rekonstrukcija vseh regionalnih cest ob Kolpi, s čimer se izboljša dostop do gospodarskih con Stari trg in Adlešiči, prioritetno nedokončan odsek Sinji Vrh–Stari trg, ter obnova R3-658 Dobliče–Stari trg ob Kolpi.
18. člen
(lokalno cestno omrežje)
(1) Vzdržujejo, prenavljajo in modernizirajo se vse lokalne ceste in javne poti ter ostalo cestno omrežje, izvajajo se ukrepi za umirjanje prometa. Ustrezno se obnovi lokalno cestno omrežje za dostop do lokacij z večjim turističnim pomenom oziroma s turističnim pomenom in za dostop do manjših naselij oziroma lokacij.
(2) Za zagotovitev kar najboljših povezav občinskega središča, pomembnejših lokalnih središč, lokalnih središč, manjših oskrbnih centrov – zaposlitvenih središč ter drugih naselij v občini s cesto v okviru 3. razvojne osi bodo potrebne novogradnje in prenove cestnega omrežja na območju tega koridorja.
19. člen
(železniško omrežje)
(1) Zaradi zagotovitve gospodarnejšega in skladnejšega razvoja železniškega omrežja, izboljšanja življenjskih pogojev, varstva okolja in večje izbire prometnih sredstev se obnovi obstoječo železniško povezavo nacionalnega pomena: Ljubljana–Novo mesto–Metlika–državna meja ter železniški postaji v Črnomlju in na Otovcu, kjer je industrijski tir.
(2) Uredijo se nova izvennivojska križanja železniške proge s cestnim omrežjem.
(3) Uredi se nova železniška povezava Črnomelj–Vrbovsko (Republika Hrvaška) kot železnica s turistično – gospodarskim pomenom in za potrebe morebitnega potniškega prometa. V koridorju te železnice se uredi tudi kolesarska pot.
20. člen
(omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih rekreacijskih poti)
(1) Na območju občine se zgradi omrežje kolesarskih stez in poti, ki se v naseljih navezujejo na obstoječe ali novopredvideno omrežje, pri novogradnjah cestnega omrežja in potekov skozi naselja se urejajo kot kolesarske steze.
(2) Na območju občine se urejajo tudi glavne in regionalne kolesarske steze (poti).
(3) Kolesarske steze in poti se povežejo v omrežje, ki povezuje večja središča in turistične ureditve po celotnem območju občine, predvsem pa po območju KP Lahinja in KP Kolpa in po vinogradniških območjih. Vzpostavi se kolesarska pot v koridorju trase nove železniške povezave Črnomelj–Vrbovsko. Obstoječe in nove kolesarske steze, pešpoti in konjeniške poti se povezujejo in predstavijo kot povezan sistem v rekreativne in turistične namene.
21. člen
(mirujoči promet)
V Črnomlju in lokalnih središčih se zgradi ustrezno število parkirnih mest v okviru javnih površin in v soseskah, kar se zagotavljala z nivojskimi ureditvami, v Črnomlju tudi s parkirnimi hišami. Gradnja novih javnih objektov se pogojuje z ustreznim številom PM za zaposlene, obiskovalce ter stanovalce. Dogradijo se parkirne kapacitete ob obstoječih javnih objektih in ob spremembah namembnosti obstoječih objektov skladno s potrebami teh objektov, poleg tega pa se zagotavljajo PM tudi za reševanje primanjkljaja parkirnih površin v okolici novih objektov in v mestnem jedru Črnomlja. V ta namen se v čim večji meri uredijo kletne etaže objektov in odprte javne površine. Urejene parkovne površine in zelenice se ne namenjajo za parkiranje. Parkirišča za avtobuse se uredijo ob vstopih v KP Kolpa in KP Lahinja in v bližini območij za rekreacijo, oddih in športne aktivnosti, vendar izven naravnih vrednot in posebnih varstvenih območij.
22. člen
(javni potniški promet)
(1) Železniška postaja v Črnomlju se preuredi v smislu posodobitve in povečanja prometne varnosti ter zagotavljanja ustreznih funkcionalnih površin, vključno s parkirišči za osebna vozila. Prav tako se v Črnomlju uredi avtobusna postaja, za katero se določi lokacija, na kateri bosta zagotovljeni funkcionalnost in prometna varnost.
(2) V vseh naseljih, ki jih povezujejo avtobusne linije, se uredijo nova oziroma posodobijo obstoječa postajališča za avtobuse.
4.2 Okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
23. člen
(splošne določbe)
(1) Na območju celotne občine se vzpostavi nova in rekonstruirana ter dopolnjena obstoječa infrastrukturna omrežja za zagotavljanje enakovredne komunalne in energetske opremljenosti in učinkovitega varstva okolja, dviga življenjske ravni in zagotovitev izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini.
(2) Poveča se zanesljivost oskrbe in ureditev okoljske problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(3) Prednostno se zagotavlja kvalitativno izboljševanje oskrbe Črnomlja in lokalnih središč ter zagotavlja se minimalen infrastrukturni (komunalni) standard manj razvitih, od razvoja odmaknjenih območij.
(4) Graditev lahko poteka samo na komunalno opremljenih zemljiščih, zato načrtovanje, gradnja novih ter dopolnjevanje in prenova omrežij GJI teče sočasno z načrtovanjem in izvajanjem graditve oziroma s prostorskim razvojem. Zato se razvija komunalno in energetsko infrastrukture v dveh, med seboj usklajenih smereh: s sanacijo stanja in z infrastrukturnim opremljanjem novih razvojnih območij v naseljih (s predhodno zagotovljenima časovno dinamiko in pričakovanimi viri za pokritje stroškov). Za celotno območje občine se izdela program opremljanja stavbnih zemljišč.
(5) S prostorskim načrtovanjem se zagotovi smotrno rabo energije, s smotrno razporeditvijo poselitve se zmanjšujejo stroški za izgradnjo in obratovanje omrežij GJI.
(6) Projekti, v okviru katerih se z opremljanjem novih območij zagotavlja tudi sanacija obstoječih območij naselij, se izvajajo prioritetno.
(7) Infrastrukturni vodi se na območjih ohranjanja narave izvajajo podzemno in le izjemoma nad zemljo, če bi podzemna izvedba lahko ogrozila dele območij ohranjena narave. To velja tudi za območja kulturne dediščine z izjemo arheološke dediščine.
(8) Obstoječa območja GJI, ki negativno vplivajo na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, se ustrezno sanira.
24. člen
(vodni viri in oskrba s pitno vodo)
(1) Vse vodne vire se zaščiti pred morebitnim onesnaženjem. Posebno pozornost se nameni glavnemu vodovarstvenemu območju na zahodnemu delu občine (Dobliče), kjer se lahko intenzivira dejavnosti samo ob striktnem upoštevanju parametrov zaščite podtalnice, poleg tega se ustrezno varuje tudi vodovarstvena območja pri Adlešičih, Vinici in Damlju. Zagotovi se dokončno sanacijo vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav prvenstveno na vodovarstvenih območjih. Potencialne nove vodne vire se razišče in ustrezno zaščiti.
(2) Varovanje vodnih virov in ukrepe za varstvo vodnih virov, predvsem pa programe varstva okolja in rabe prostora na območjih vodnih virov se usklajuje s sosednjimi občinami in zaradi obmejne lege tudi z Republiko Hrvaško.
(3) Vodooskrba se za vse prebivalce v občini zagotavlja preko magistralnega sistema vodooskrbe, ki povezuje občinska središča, glavni vodni vir Dobličica in nov vodni vir Blatnik v Občini Semič. S projektom Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine se vsi sistemi povežejo v celovit vodovodni sistem, razen lokalnega vodovoda Sinji Vrh, ki se napaja iz vrtin pri Damlju ter sistema Stari trg, ki se napaja iz vrtin pri Dolu v Občini Kočevje. V sistem se vključijo nove količine pitne vode iz novih vrtin Blatnik in Brezovica ter s povečanjem črpanja iz Dobličice. Vodna vira pod Adlešiči in Vinico se vzdržujeta le kot rezervna vodna vira.
(4) Naselja, ki jih ni možno priključiti na sistem oskrbe z vodo iz javnega omrežja, se oskrbujejo prek lastnih zajetij, vendar se bodoči prostorski razvoj na teh območjih omejuje in uskladi z drugimi dejavnostmi in rabami v prostoru. Ne glede na način oskrbe z vodo se evidentira vse objekte, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem, in opredeli način oskrbe z vodo.
(5) Na celotnem območju se obnovi in modernizira obstoječe vodovodno omrežje. Posamezni lokalni sistemi se vključijo v centralni vodovodni sistem ali pa se zanje zagotovi kvalificiranega upravljavca. Ob upoštevanju značilne razpršene gradnje je možno v oddaljenih naseljih in območjih razpršene gradnje zagotoviti vodooskrbo tudi iz individualnih sistemov, vendar se tudi take sisteme vključi v sistem javne oskrbe v smislu zagotavljanja in dobavljanja pitne vode ter zagotavljanja minimalnih tehnično higienskih pogojev.
(6) Pri novogradnjah, predvsem manjših stanovanjskih objektov in zidanic, se spodbuja uporabo kapnice za sanitarno vodo.
25. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)
(1) Kanalizacijski sistemi se prioritetno zgradijo na gosteje poseljenih ranljivih območjih.
(2) Vsa naselja, ki se nahajajo v operativnem programu za odvajanje in čiščenje odpadne vode, se opremijo s kanalizacijskim omrežjem. Prioritetno se s kanalizacijskim omrežjem rešujejo območja, ki so opredeljena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter območja, ki poleg prebivalcev oskrbujejo tudi družbene in gospodarske dejavnosti. Skladno s programom opremljanja se dogradijo in sanirajo vsa obstoječa kanalizacijska omrežja v občini.
(3) Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ne obstaja, se predvidi odvajanje in čiščenje odpadne vode v individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode. Vsi individualni sistemi so evidentirani in vključeni v sistem nadzora, zagotovljeno je okoljsko sprejemljivo čiščenje ter odvoz ostankov blata.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Ravnanje z odpadki se ureja v sklopu CEROD v Leskovcu pri Novem mestu ter v podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči in deponijo inertnih odpadkov s predelavo gradbenih odpadkov. V vseh naseljih so postavljeni ekološki otoki za zbiranje osnovnih ločenih frakcij odpadkov.
(2) Spodbuja se preprečevanje in zmanjševanje nastanka odpadkov na izvoru ter vzpostavlja se vse potrebne ravni ravnanja z odpadki (zbiranje, predelava in odstranjevanje), tako da pride na končno točko, tj. odstranjevanje odpadkov, le minimalna količina že sortiranih in neproblematičnih odpadkov.
(3) Evidentirajo in sanirajo se divja odlagališča odpadkov, pripravijo se sanacijski načrti ter izvedejo se ustrezni ureditveni in omilitveni ukrepi.
27. člen
(oskrba z energijo)
(1) Zasnova oskrbe občine z energijo temelji na izhodiščih prihodnjega razvoja občine in energetskih konceptih, ki tak razvoj omogočajo. Temeljni dokument oskrbe z energijo je energetska zasnova občine, s katero se zagotovi stalna, zadostna in ekonomsko sprejemljiva oskrba z energijo.
(2) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.
(3) Za vinogradniška in druga območja z razpršeno gradnjo se v skladu z energetsko zasnovo občine opredelijo alternativne možnosti za komunalno opremljanje (lesna biomasa, sončna energija) in izrabo naravnih virov (uporaba kapnice, prečiščene sive vode iz gospodinjstva in podobno) za kar najmanjše investicije in posege v krajino.
(4) Na območju Občine Črnomelj ni predvidenih skladišč za rezerve nafte in njenih derivatov. Skladišče za potrebe občine je pri Ortneku v Občini Ribnica.
(5) Električna energija: Za zagotavljanje dvostranskega napajanja Bele krajine se zgradi daljnovod DV 110 kV Kočevje–Črnomelj, s katerim se zagotovita večja zanesljivost oskrbe ter možnost rezervnega napajanja.
(6) Obstoječa RTP Črnomelj se preuredi. Izvede se samostojni kablovod 20 kV Črnomelj–Adlešiči ter ostale potrebne povezave za ustrezno napajanje naselij s srednje napetostnim omrežjem.
(7) Zemeljski plin: Z izgradnjo prenosnega plinovoda Novo mesto–Bela krajina se v občini omogoči oskrbo industrije in široko potrošnjo z zemeljskim plinom. Plinovodno omrežje tako omogoči napajanje gosto poseljenega dela občine (Črnomelj z bližnjo okolico) in predstavlja dolgoročni vir za ogrevanje, pripravo tople vode in kuhanje v stanovanjskih naseljih, poslovnih četrtih in gospodarskih conah ter predvsem na mestih večjega zgoščevanja odjema.
(8) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike je dovoljena na objektih in objektom pripadajočih gradbenih parcelah pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
(9) Gradnja malih vodnih elektrarn je dovoljena v okviru prenove obstoječih vodosilnih objektov in mlinov. Gradnje vodnih elektrarn se utemelji na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in omilitvene ukrepe.
(10) Izrabo lesne biomase se spodbuja tako za sisteme daljinskega ogrevanja za posamezne dele naselij ali manjša naselja kot tudi za manjše, individualne sisteme ogrevanja.
(11) Večji potencial izkazujejo geotermični energetski viri na območju Dragatuša, kjer se načrtuje uporaba vira predvsem v turistične namene.
(12) Pri načrtovanju poteka novih vodov se posebno pozornost posveti predvsem rešitvam pri prečkanju posameznih reliefnih hrbtov – npr. Doblička Gora in pa na prečkanju v območjih, ki so zavarovana zaradi visoke stopnje naravne ohranjenosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000), predvsem pa območja Kočevskega roga in Dobličice.
(13) Zlasti na območjih velikih naravnih kakovosti in prepoznavnosti prostora se pri načrtovanju in izvajanju načrtovanih ureditev posebno pozornost posveti umeščanju objektov in naprav (npr. stojna mesta daljnovodov, lokacije merilno regulacijskih postaj), zaradi katerih so lahko povzročeni moteči posegi v relief in krajinsko zgradbo ter naravne kakovosti (Kočevski rog in vinogradniška območja, širše območje Dobličice) ter na bivalno okolje (vinogradniška območja).
28. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Na območju občine se zagotovi povečana mobilnost in povezanost s sistemom komunikacij. Zagotovi se več internetnih priključkov za gospodinjstva ter vzpostavi notranje lokalne optične kabelske povezave, ki bodo tvorile hrbtenico za vzpostavitev novih tehnologij ter vplivale tudi na način in prostorsko prerazporeditev dela.
(2) Vzpostavi se učinkovit sistem elektronskega upravljanja in se ga prek državnih povezav poveže v splet mednarodnih digitalnih komunikacij. Za zagotavljanje sistema komunikacij se z zmogljivimi prenosnimi povezavami (optičnimi kabli) povežejo vsa naselja ter zagotovi nadaljnjo povezanost tako v vertikalnem smislu (država–regija–občine) kot tudi horizontalnem (sektorji, investitorji).
(3) Za zagotavljanje storitev brezžičnih komunikacijskih povezav na celotnem območju občine se gradi in dopolnjuje omrežje baznih postaj. Ker se pričakuje povečanje števila baznih postaj, se umestitev v prostor ter pokrivanje območja s signalom skrbno načrtuje, predvsem na območjih izjemne ranljivosti naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot.
(4) Pokritost s signalom brezžičnih komunikacijskih povezav zagotavljajo bazne postaje na območju Črnomlja, Stražnjega Vrha, Kanižarice, Dragatuša, Vinice, Preloke ter Velike Plešivice nad Adlešiči.
(5) V strnjenih naseljih se spodbuja izgradnja lokalnih kabelskih sistemov ter sistemov brezžičnih komunikacijskih povezav. Predvidi se izgradnjo komunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju kompleksnih novogradenj, širitev in zapolnitev, pa tudi posodabljanje komunikacijskih omrežij v sklopu prenov naselij. Zagotovi se izgradnja komunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.
(6) Na območju občine so vključene telefonske centrale s pripadajočim medkrajevnim in krajevnim telekomunikacijskim omrežjem v zemeljski in nadzemni obliki. Telefonske centrale se nahajajo v naseljih Dragatušu, Adlešičih, Vinici in Starem trgu ob Kolpi.
(7) Oddajniki RTV so v Črnomlju, Vinici, Starem trgu ob Kolpi in na Sinjem Vrhu, ki poleg oddajnikov na Trdinovem vrhu in Veliki Plešivici ustrezno pokrivajo območje občine.
(8) Telekomunikacijsko omrežje se prenavlja in dograjuje v skladu s potrebami in razvojem poselitve.
5 Usmeritve za razvoj poselitve ter celovito prenovo
5.1 Notranji razvoj, prenova in širitev naselij
29. člen
(notranji razvoj in prenova naselij)
(1) Poselitev se prvenstveno usmerja v okvire naselij in zagotavlja njihov kakovostni notranji razvoj. Glede na razvojne potrebe, ob upoštevanju omejitev, so možne tudi širitve, zaokrožitve in zgostitve obstoječe poselitve. Za notranji razvoj se izkoristijo degradirana in nezadostno izkoriščena stavbna zemljišča, ki so po urbanističnih in drugih kriterijih primerna za pozidavo. Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z ustreznejšimi glede namembnosti in oblikovne značilnosti.
(2) Z večjo koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so v celoti ali deloma že komunalno opremljena, se zagotavlja učinkovitejše komunalno in stanovanjsko gospodarstvo in omejevanje razpršene gradnje. Zato se zagotavlja pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč.
(3) V občinskem središču, v pomembnejših lokalnih središčih ter v lokalnih središčih ali na ustreznih lokacijah v njihovi bližini se zagotavljajo površine za šport in rekreacijo, v povezavi z možnostmi za rekreacijo v naravi ter površine za prenočišča na turistično zanimivih lokacijah. Graditev objektov in ureditev za turizem se lahko izvaja le na posebej opredeljenih lokacijah, ki niso v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
(4) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij se zagotovita izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, vključno s turistično ponudbo.
(5) Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezavami z odprto krajino ter primerne gostote pozidave na območjih, namenjenih zgoščevanju. Vodni in obvodni prostor (priobalno zemljišče), gozdove, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključuje v zeleni sistem naselij kot integralni del podobe naselja. V bližini naselij se v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij izkoristi rekreacijski potencial gozdov in kmetijskih površin ter obvodnih prostorov.
(6) Zagotavlja se ureditev javnih prostorov, ki jih sestavljajo tako naravne sestavine in grajeno javno dobro, zato se jih v čim večji meri vključuje v urbane in ruralne strukture. Zagotovi se dostopnost zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce in raznolikost teh površin glede vloge in uporabnosti in glede na njihov pomen za prepoznavno podobo naselja.
(7) Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjena identiteta naselja ali dela naselja in okoliške krajine.
(8) Posebna pozornost se nameni prenovi zgodovinskega mestnega jedra Črnomlja ter trških in vaških jeder s še ohranjeno tradicionalno strukturo in arhitekturnimi elementi.
(9) Naselja na obrobju KP Lahinja in KP Kolpa se urejajo kot vstopne točke v območji parkov. Razvoj in prenova naselij na območju parkov se ureja v skladu z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave, zagotovijo pa se funkcionalne povezave z drugimi naselji in območji glede na organizacijo vseh dejavnosti v parku.
(10) Izmed Kočevarskih naselij se spodbuja revitalizacija in naselitev v Miklarjih, v Bistrici pa se uredijo površine za prireditve. Kočevarska stavbna dediščina, ki je ostala v razvalinah, se ohranja v razvalinah in se ustrezno prezentira. Iz teh območij je prepovedano odvažati kamnit gradbeni material in posamezne oblikovane kamnite arhitekturne člene.
30. člen
(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)
(1) Nova območja za pozidavo se načrtujejo, kjer je zagotovljena dostopnost, organizirana ureditev GJI, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja. Nova razpršena gradnja, širitve razpršene gradnje in nekontrolirano razraščanje naselij na robovih ni dovoljeno.
(2) Širitve naselij za organizirano stanovanjsko gradnjo ter za storitvene in druge gospodarske dejavnosti se prvenstveno usmerjajo na območje mesta Črnomelj. Širitve za stanovanjsko gradnjo in gospodarske dejavnosti se glede na pomen v omrežju naselij in razvojne težnje naselja usmerjajo tudi na območje pomembnejših lokalnih središč in lokalnih središč.
(3) Kjer zaradi prostorskih omejitev in pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdružljivosti rab razvoja perspektivnih kmetij v naselju ni mogoče zagotoviti, se na podlagi strokovnih prostorskih preveritev ter preveritev s kmetijskega, okoljskega in kulturnovarstvenega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz strnjenih naselij na lokacije, ki bodo omogočale bolj funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije.
(4) Pri načrtovanju širitve območij naselij in gradnji objektov izven območij naselij se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti na posebnih in potencialnih posebnih varstvenih območjih, na območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Širitve se ne načrtujejo v varovanih območjih narave.
(5) Preprečuje se stihijska gradnja stanovanjskih hiš, zidanic in počitniških hiš izven stavbnih zemljišč. Na vinogradniških območjih se omogoča gradnja zidanic kot gospodarskih objektov, kot delno bivalnih objektov ali za turistične namene v smislu ponudbe in trženja pridelkov ter zagotavljanja nočitvenih turističnih kapacitet.
31. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) V naselja se umeščajo različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij bivanja in dela ter zmanjšanje števila in razdalje nujnih voženj. Dovoljene dejavnosti se razporejajo tako, da so medsebojno združljive.
(2) Zagotovijo se ustrezne razvojne površine za gospodarske in storitvene dejavnosti, izboljšata se njihova prometna dostopnost in infrastrukturna oprema in se hkrati uvedejo ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Dolgoročno se proizvodna območja načrtujejo predvsem na ožjem in širšem obrobju mesta Črnomelj (predvsem Kanižarica) oziroma v njegovem širšem vplivnem območju, v navezavi na dobro prometno dostopnost (ceste, železnica).
(3) V območja za proizvodnjo se lahko umeščajo različne, vendar s proizvodnjo in med seboj združljive dejavnosti. Okoljsko in bivanjsko manj obremenjujoče trgovske, storitvene in obrtne dejavnosti ter manjša proizvodnja se lahko umeščajo v območja centralnih dejavnosti. Na območja površin za industrijo se ne smejo umeščati stanovanja in spremljajoče dejavnosti, primarna kmetijska proizvodnja in dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja.
(4) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se usmerjajo v Črnomelj, pomembnejša lokalna središča, lokalna središča in manjše oskrbne centre / zaposlitvena središča, kjer se jim zagotovi možnost dolgoročnega razvoja in dobra dostopnost, v čim večji meri z javnim potniškim prometom, kolesarskimi in pešpotmi.
(5) Stanovanja in z njimi združljive dejavnosti se umeščajo na območja, ki so pretežno namenjena za stanovanja in spremljajoče in dopolnilne dejavnosti ter na območja centralnih dejavnosti. Deli naselja, ki so ustrezno komunalno opremljeni, se lahko prestrukturirajo v območja centralnih dejavnosti. Na območju Črnomlja se zagotavljajo stanovanjske površine za različne oblike bivanja (večstanovanjski bloki, vrstne hiše in prostostoječe hiše ipd.), na preostalih delih občine pa predvsem avtohtone oblike stanovanja v stanovanjskih objektih na domačijah in v prostostoječih hišah. Med posebne oblike stanovanjske gradnje spadajo tudi dijaški domovi in domovi za starejše občane, kar se zagotavlja v Črnomlju, domovi za starejše pa lahko tudi v drugih večjih naseljih, ki imajo urejeno osnovno preskrbo prebivalcev in dober dostop do zdravstvene oskrbe.
(6) V podeželskih naseljih se dovolijo predvsem dejavnosti, povezane s kmetijstvom in dopolnilnimi dejavnostmi ter z bivanjem, po strokovni prostorski preveritvi pa tudi dejavnosti, ki niso moteče za kmetijstvo in bivanje, ki so skladne s shemo prostorskega razvoja naselja, usklajene s prostorsko sliko naselja ter za katere je možno urediti dostop in racionalno infrastrukturno opremo. Spodbuja se razvoj centralnih dejavnosti (gasilski domovi, trgovine, kulturni in vaški domovi ipd.) predvsem v jedrih naselij ter družbenih dejavnosti (vrtci, domovi šolskih in obšolskih dejavnosti, tabori za mlade, izobraževalni tabori ipd.), turističnih dejavnosti v navezavi na celovito ponudbo vasi in okolice (npr. apartmaji in druge oblike nočitvenih kapacitet kot objekti ali deli objektov za razvoj turizma na podeželju) ter mirna obrt in storitve, ki ne onesnažujejo okolja ter imajo vlogo dopolnilnih dejavnosti v bivalnem okolju.
(7) Na vinogradniških območjih z značilno pozidavo ter razglednimi legami se spodbujata urejanje vinskih cest in turistične dejavnosti.
5.2 Razpršena gradnja in razpršena poselitev
32. člen
(razpršena gradnja)
Razpršeno gradnjo se preprečuje z omejevanjem poselitve zunaj naselij in z opredelitvijo novih, prostorsko utemeljenih in okoljsko sprejemljivih območij za pozidavo v okviru naselij in površin za njihovo širitev, predvsem pa z območji za kompleksno gradnjo.
33. člen
(območja razpršene poselitve)
Na območju občine se je kot avtohtoni poselitveni vzorec oblikovala:
a) razpršena poselitev – vinogradniška območja z zidanicami, hrami, vinotoči, vinskimi kletmi, posamičnimi stanovanjskimi stavbami in kmetijami;
b) razpršena poselitev izven naselij – obstoječe posamične stanovanjske hiše, gospodarski in pomožni objekti;
c) posamična razpršena poselitev z značilnimi prostorskimi ureditvami, kot so:
– zaselki in dislocirane domačije in kmetije;
– objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni (cerkve, gradovi, kapelice, znamenja ipd.);
– turistične, rekreacijske in športne ureditve in objekti;
– gostinski objekti izven strnjenih naselij;
– žage, mlini, ribogojnice v obvodnem prostoru;
– lovske koče, gozdarske koče, planinski domovi;
– kmetijske stavbe ter njihove skupine (seniki, kozolci, čebelnjaki, lovske preže ipd.).
34. člen
(razvoj razpršene poselitve)
(1) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje ohranjajo, oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno opremijo. Možna je gradnja novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja razpršene poselitve.
(2) Pri načrtovanju objektov se upošteva vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranja in razvija kulturno krajino.
(3) Pri gradnji objektov, ki služijo za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj naselij, izkoriščanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter javne infrastrukture, se ohranja skladnost med funkcijami območja, obstoječo grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na način, da se ohranjajo kakovostne prostorske strukture, zagotavljati smotrno rabo prostora in umeščati objekte v bližino naselij oziroma na vidno manj izpostavljene površine.
(4) Gradnja objektov zunaj naselij ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteževati dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, izkoriščanje mineralnih surovin), ne sme ogroziti naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine, imeti škodljivih vplivov na okolje ali povzročiti vidnega razvrednotenja prostora.
(5) Dopolnilna stanovanjska gradnja je na območjih razpršene poselitve dopustna na območjih zaokrožitve obstoječe stanovanjske pozidave.
(6) Izven naselij, dislocirano ali na robovih, se predvidi umestitev prostorskih ureditev, ki jih zaradi njihove funkcije ali drugih posebnosti ni mogoče urejati v naseljih in ob pogoju, da gre za kompleksno urejanje prostora.
(7) Izven naselij se zagotavljajo stavbna zemljišča za gradnjo nadomestnih kmetij ali kmetijskih stavb, če gre za preselitev vitalnih kmetij v tehnološkem razvoju, ki so v obstoječih strnjenih naseljih omejene v razvoju ali moteče za razvoj urbanih dejavnosti. Nova lokacija ter obseg kmetijskih zemljišč in dimenzije predvidenih objektov morajo ustrezati obsegu pridelave na kmetiji ob upoštevanju dolgoročne pridelovalne sposobnosti in možnega nadaljnjega razvoja kmetije. Dopustna je tudi prenova oziroma posodobitev funkcionalnih objektov za kmetovanje in dopolnilne dejavnosti, tako da bo na kmetijah in funkcionalnih ter obdelovalnih površinah omogočeno sodobno kmetovanje, da bo neoviran dostop do gospodarskih dvorišč, možnost transporta in opremljanje z vso potrebno infrastrukturo.
(8) Izven naselij se izjemoma omogoči umestitev dejavnosti, ki niso združljive z dejavnostmi v naseljih ali pa morajo biti locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (rekreacijska območja, športna igrišča, adrenalinski parki, prostori za kopanje ter čebelnjaki, kozolci, staje za drobnico in konje, lovski in planinski domovi, lovske opazovalnice, logarnice, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, žage, živinorejske farme ter posebne oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkev, sanatorij, spomenik, razstave na prostem – forma viva, skansen ipd.).
(9) Vse umestitve objektov in ureditev izven naselij, predvsem pa njihove programe, velikost območja ter funkcionalne navezave na obstoječa naselja, infrastrukturo in druge ureditve, se preverijo in utemeljijo z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih, kulturnovarstvenih in drugih zahtev. Umeščanje v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu njihove namembnosti, umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja.
35. člen
(vinogradniška območja)
(1) Vinogradniška območja so območja razpršene poselitve, ki se je oblikovala kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto, zidanicami, hrami in gospodarskimi objekti za spravilo sadja, orodja in mehanizacije ter s posamičnimi stanovanjskimi objekti, samotnimi kmetijami, domačijami in zaselki.
(2) Vinogradniška območja se urejajo tako, da se omejuje pregosta pozidava, da se komunalno opremijo, uredijo dostopi, določa ustrezno namembnost, tipologijo in oblikovanje objektov, določa ustrezne zasaditve in druge zunanje ureditve.
(3) Na vinogradniških območjih je na stavbnih zemljiščih dopustna gradnja zidanic in hramov kot kmetijskih stavb, ki primarno služijo kmetijski dejavnosti in sekundarno občasnemu bivanju, ter vinotočev in vinskih kleti, oboje ob upoštevanju najmanjše potrebne površine obdelanega kmetijskega zemljišča. Dopustna je tudi prenova obstoječih stanovanjskih objektov. V objektih iz tega člena odloka je dopustna tudi turistično-gostinska dejavnost v obsegu, značilnem za vinogradniška območja, ki ne omejuje pretežne kmetijske rabe objekta.
(4) Zgoščevanje pozidave na vinogradniških območjih se dopusti kot zaokrožanje obstoječih skupin stanovanjskih objektov in/ali zidanic ter domačij na dobro dostopnih lokacijah z obstoječo komunalno opremljenostjo ali možnostmi za navezavo na GJI, če se to v prostorskih in okoljskih preveritvah izkaže kot sprejemljivo.
(5) Zidanice, hrami, vinotoči in vinske kleti se načrtujejo v vinogradniških območjih, če so namenjeni obdelavi vinogradov in sadovnjakov. Za vsako kategorijo objekta je v izvedbenem delu OPN določena minimalna površina vinograda ali sadovnjaka, ki je potrebna za dopustitev gradnje teh objektov.
5.3 Urbanistično oblikovanje naselij
36. člen
(oblikovna podoba naselij)
(1) Zagotavlja se skladna oblikovna podoba in prepoznavnost naselij. Pri novogradnjah in prenovah se zagotavlja varovanje kakovostne podobe, merila in krajinski okvir vsakega naselja. Prenavlja in sanira se razvrednotena območja in ohranja obstoječa ter ustvarja nova arhitekturna in krajinska prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kakovostmi prostora z načeli kakovostnega bivalnega okolja: ustrezna gostota zazidave, urejanje odprtih, predvsem javnih površin, kakovostno oblikovanje ter racionalna raba prostora in ureditve za racionalno rabo energije.
(2) Razvoj naselij se prilagaja reliefnim razmeram, vodotokom in obvodnim prostorom, smerem komunikacij in morfologiji obstoječe zazidave. Na ravninskih predelih se naselja zaokrožujejo tako, da se ohrani vizualna podoba s tipologijo strnjenih vasi.
6 Koncept prostorskega razvoja Črnomlja
37. člen
(splošne določbe za koncept razvoja mesta Črnomelj)
(1) Območje UN Črnomelj vključuje naselja, ki v prostorsko razvojnem smislu pripadajo k Črnomlju: Svibnik, Vojna vas ter del Kanižarice in Blatnika.
(2) Širitve gospodarskih con se načrtujejo na območju komunalno – industrijske cone ob Belokranjski cesti, kjer so predvidene mešane dejavnosti, na območju zahodno od Danfossa ob zahodni obvoznici, kjer se predvidi površina za proizvodnjo in ob lokalni cesti proti Vražjemu kamnu (Esol).
(3) Nove površine za družbene dejavnosti v kombinaciji s športnimi površinami se načrtujejo pri osnovni šoli Loka (širitev športnih objektov in površin) in na Majerju.
(4) Poleg urejanja novih razvojnih območij so pomembni prostorsko ureditveni ukrepi na obstoječi mestni pozidani strukturi in odprtem prostoru; načrtovana je postopna prenova osrednjega mestnega prostora (zgodovinsko mestno jedro), hkrati se osrednji mestni osi (Ulica 21. oktobra ter Belokranjska in Kolodvorska cesta) urejata kot prepoznavni ulici z drevoredi, trgi oziroma razširitvami javnega prostora in z obstoječimi novimi javnimi programi.
(5) Za prestrukturiranje sta prednostno namenjeni območji ob železnici na severu za stanovanjske namene in na območju Majer za oskrbne, poslovno-storitvene in družbene dejavnosti ter stanovanjske gradnje. Vzdolž celotnega poteka železnice čez severni rob mesta se uredijo objekti z mešano dejavnostjo, mestna severna povezovalna cesta in nova stanovanjska pozidava (severno od proge).
(6) Javne zelene površine v mestu se povezujejo v sistem z ekološko, socialno in morfološko funkcijo. Na vodotoka Dobličica in Lahinja se navezujejo posamezni zeleni prostori, ki so lahko odprti javni prostori z različnimi programi in ureditvami ali pa samo zeleni pasovi – cezure med sklopi pozidave. Zeleni prostori se povezujejo med sabo s pešpotmi in kolesarskimi potmi, ki omogočajo tudi prehode prek obeh vodotokov. Od stadiona na Loki se po območju kolovoznih poti med kmetijskimi zemljišči uredi trim steza.
(7) Na Ločkem okljuku se uredi arheološki park, s funkcijo mestnega parka, ki se preko sistema pešpoti poveže z bližnjim mestnim jedrom, stanovanjskimi soseskami in zaledjem zelenega sistema. Predvideni sta širitvi pokopališča v Vojni vasi ter parka Griček v severnem delu mesta, ki se povežeta v sistem pešpoti.
(8) Vse ureditve se navezujejo na zaledje zelenega sistema, kjer se nahajajo tako območja za rekreacijo kot tudi pridelovalne in gozdne površine. Posebno pozornost se namenja ohranjanju območij z večjo stopnjo naravne ohranjenosti oziroma ekološkega pomena brez opredeljene druge namembnosti.
(9) Prometna infrastruktura: predvideva se dokončanje izgradnje obvoznic naselja Črnomelj. Cestno omrežje se dopolni z dograditvijo nekaterih novih cestnih povezav oziroma rekonstrukcijo obstoječih cestnih povezav. Obstoječa daljinska železniška povezava nacionalnega pomena: Ljubljana–Novo mesto–Metlika se posodobi. Na območju UN Črnomelj se uredijo tudi kolesarske povezave državnega in lokalnega pomena ter uredijo površine za pešce.
(10) Območje UN Črnomelj je opremljeno z energetskim, vodovodnim, kanalizacijskim in telekomunikacijskim omrežjem ter omrežjem kabelske televizije. Pokritost z omrežjem mobilne brezžične telefonije je ustrezna. Zaradi predvidenih širitev pozidave bo potrebno dograditi omrežje GJI, ter zagotoviti minimalno komunalno oskrbo. Zaradi predvidenih širitev bo potrebno povečati kapaciteto obstoječe čistilne naprave Črnomelj. Z izgradnjo 110 kV daljnovoda Kočevje–Črnomelj se zagotovi zanesljivejša oskrba za električno energijo. Predvideni prenosni plinovod, ki se na območju UN Črnomelj zaključi s predvideno MRP Črnomelj, bo zagotavljal dolgoročno oskrbo gospodinjstev in industrije z zemeljskim plinom.
7 Usmeritve za razvoj v krajini
38. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Prostorski razvoj dejavnosti se usmerja tako, da se:
– ohranjajo naravne in kulturne krajine kot pomembne nosilke prepoznavnosti občine, ki hkrati nudijo prednosti za ekološko naravnane dejavnosti, predvsem kmetijstvo, razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti,
– izkoriščajo in vzdržujejo potenciali za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini,
– ohranjajo naravne prvine krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov,
– ohranjajo prepoznavnost kulturnih kakovosti na vseh ravneh,
– zagotavlja varno, privlačno in prijetno bivalno okolje.
(2) Zagotavlja se ohranjanje kakovosti izjemnih krajin in območij nacionalne in lokalne prepoznavnosti ter posameznih prvin prepoznavnosti – pobočij Kočevskega roga, doline Kolpe s strugo reke in pritokov, skalnimi stenami in obvodnimi ravnicami ter strnjenimi vasmi. Pri prostorskem razvoju se varujejo naravne prvine plitvega krasa (plitva tla, vrtače in ponekod skale na površju), ustvarjene reliefne oblike (obdelovalne terase, delane vrtače) ter zgradbo in simbolne pomene kulturnih krajin (skladnost poselitve z naravno zgradbo prostora) in značilno zgradbo ohranjenih tradicionalnih delov vinogradniških krajin (Rodine, Doblička gora in Tanča gora).
(3) Ohranjajo se naravne kakovosti prostora kot pomembna primerjalna prednost posameznih delov občine in zagotavlja ugodno stanje okolja in ugodne razmere za ekološko naravnane dejavnosti, predvsem kmetijstvo, turizem, rekreacijo in druge prostočasne dejavnosti ter gozdarstvo. Na območjih naravnih kakovosti krajine v regiji (Kočevski rog, območje reke Kolpe) se zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, z ustreznim vključevanjem v gospodarjenje s prostorom.
(4) Ohranjanje prepoznavnosti in naravnih kakovosti se zagotavlja z usmerjanjem prostorskega razvoja ob upoštevanju prostorskih možnosti in omejitev. Na območjih, pomembnih za prepoznavnost in na območjih naravnih kakovosti se omejuje gradnjo velikih infrastrukturnih objektov in širitev poselitve, na območjih zaraščanja kulturne krajine pa spodbuja predvsem kmetijsko rabo prostora.
(5) Z načrtovanjem se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (nepretrganost in povezanost), ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih vrst.
7.1 Razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire
39. člen
(kmetijstvo)
(1) Ohranjajo se kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti in spodbuja se kmetijska raba zemljišč, s katero se ohranja kakovostne kulturne krajine.
(2) Kmetijska zemljišča v občini se razvrščajo v skupine glede na ustreznost teh zemljišč za kmetijsko pridelavo. Zasnova kmetijskih površin opredeljuje najboljša in druga kmetijska zemljišča, ki se dodatno členijo na območja z omejitvami zaradi ohranjanja narave, kulturne dediščine ali škodljivega delovanja voda ter vodovarstvenih območij virov pitne vode.
(3) Pri nadaljnjem razvoju kmetijstva v občini se zagotavlja prilagajanje naravnim razmeram in hkrati razvijanje novih, tržno zanimivih oblik pridelovanja hrane, s poudarkom na sonaravni pridelavi (ekološki in integrirani pridelavi) in ponovno uvajanje starih alternativnih poljščin. Kmetijske in dopolnilne ter druge s kmetijstvom povezane dejavnosti ne smejo povzročati večjih negativnih vplivov na okolje.
(4) Kmetijska pridelava se spodbuja na območjih, kjer je okolje neonesnaženo, na legah z ugodnimi reliefnimi in talnimi razmerami in z ugodno osončenostjo ter dobro dostopnostjo, pa tudi na legah z ugodnimi razmerami za čebelarstvo in druge oblike kmetijske pridelave.
(5) Intenzivna kmetijska pridelava (predvsem poljedelstvo in zelenjadarstvo) se omeji predvsem na območja ravnin, na Dragatuško polje, območje Gribelj, Cerkvišč in Lokev, pridelava grozdja in vinogradništvo pa na vinogradniška območja.
(6) Intenzivna kmetijska pridelava se odvija z vključevanjem alternativnih oblik kmetovanja, s katerimi se izrabljajo naravne danosti in primerjalne prednosti posameznih delov občine.
(7) Ob ohranjanju površin za nadaljnji razvoj živinoreje se v občini spodbuja tudi razvoj drugih panog, predvsem poljedelstva na najboljših kmetijskih zemljiščih in sadjarstva ter vinogradništva na za to primernih območjih, ki zaradi svojih leg pomenijo dolgoročni potencial tudi za intenzivnejše oblike pridelave grozdja in sadja.
(8) Obstoječe ribogojnice se ohranjajo, ureditev novih pa je možna na podlagi vsakokratnega presojanja sprejemljivosti z vidika ohranjanja ugodnih razmer v vodotokih in z vidika drugih vplivov na okolje.
(9) Na preostalih predelih občine se uveljavljajo različne ekstenzivne oblike kmetovanja, predvsem živinoreja s pašništvom, lahko pa tudi intenzivnejše oblike, ki bi se glede na povpraševanje na trgu lahko razvile kot alternativne oblike kmetijske pridelave. Spodbuja se sadjarstvo s prenovo travniških sadovnjakov, tudi z namenom ohranjanja genskega sklada starih sort, turizem na kmetiji in druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter različne dejavnosti v povezavi kmetijstva s turizmom, gozdarstvom in varstvom in ohranjanjem dediščine.
(10) Na območjih opuščenih naselij se vzdržujejo obstoječi travniški sadovnjaki in drugo sadno drevje ter travinje. Na preostalih območjih, zlasti na tistih, na katerih je velik delež naravnih vrednot in kulturne dediščine, se spodbuja povečanje deleža ekološkega ter integriranega kmetovanja.
(11) V kmetijskem prostoru naselij Dragatuš, Cerkvišče, Griblje in Lokve, na katerih je zaključena denacionalizacija kmetijskih površin, ter na drugem kmetijskem prostoru, kjer se izkaže interes, je dopustno izvajanje vseh agrarnih operacij ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
(12) Agrarne operacije na drugih območjih: zaradi neugodne parcelne strukture zlasti na območjih za poljedelstvo, deloma pa tudi na vinogradniških območjih se bodo hkrati z melioracijami kmetijskih zemljišč izvajale komasacije in druge agrarne operacije, pri čemer se ohranja temeljne značilnosti krajinske strukture, mreže poti, prostorskih smeri, naravnih koridorjev in logike krajinskih vzorcev.
(13) Agrarne operacije se lahko izvajajo na celotnem kmetijskem prostoru občine ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
(14) Za potrebe namakanja kmetijskih površin, kjer so ugodni pogoji za pridelavo vrtnin oziroma zelenjadarstvo, se uredijo vodni zadrževalniki na območjih, za katera se po izračunu vodne bilance ugotovijo možnosti za rabo vode v kmetijske namene. Zadrževalnike in novo oblikovane obvodne prostore se uredi sonaravno in v skladu z naravovarstvenimi zahtevami ter s ciljem, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora, npr. rabo v rekreativne namene, ribolov in podobno.
(15) Na drugih kmetijskih površinah na vododeficitarnih območjih se za potrebe kmetijstva urejajo manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo.
(16) Za potrebe združevanja vinogradniških, pa tudi drugih površin, predvsem pašnikov, se izvedejo arondacije in medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, pri čemer se s potmi in živicami zagotovi prostorska členjenost posameznih parcel.
(17) Izvajanje kmetijskih dejavnosti v neposredni bližini Dobličice, Lahinje, Kolpe se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(18) V conah kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov se z redno ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi skozi kmetijsko okoljske ukrepe. Spodbuja se ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin.
(19) Na območjih z ohranjeno kmetijsko kulturno krajino, opuščanjem kmetijstva in depopulacijo (obrobje Kočevskega roga, obkolpski prostor) se spodbuja uvajanje alternativnih oblik kmetovanja po načelu večnamenskosti kmetijstva in uvajanja dopolnilnih dejavnosti zlasti v povezavi s turizmom in različnimi lokalnimi gospodarskimi panogami (območje KP Kolpa in KP Lahinja, vinogradniška območja). Spodbujanje kmetijske dejavnosti je usmerjeno na druga kmetijska zemljišča, predvsem pa na predele (izjemne in dediščinske krajine) in prvine (npr. obdelovalne terase, delane vrtače, steljniki, parcelna struktura, kozolci, vinogradi idr.), ki so pomembni za ohranjanje prepoznavnosti Bele krajine.
(20) Na območjih izjemnih krajin in na njihovem obrobju je postavitev objektov in naprav za potrebe vrtnarstva oziroma zelenjadarstva (plastenjaki, steklenjaki) dovoljena samo na obrobju naselij, in sicer na legah, ki niso vidno izpostavljene, tako da objekti niso moteči v pogledih krajine ter na objekte in območja kulturne dediščine. Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve in s tem spremembo krajinskega vzorca, na teh območjih ni dovoljeno.
(21) Na vinogradniških območjih se vinogradi oziroma sadovnjaki ohranjajo, dovoljene so spremembe vrste rabe iz vinograda v sadovnjak ali obratno. Dovoljena je izkrčitev gozda zaradi ureditve vinograda ali sadovnjaka. Gozd se varuje tam, kjer ima izrazito varovalno funkcijo (strmine, grape). Dovoljena je tudi postavitev objektov in pripadajočih zunanjih ureditev, skladno z drugimi pogoji, ki veljajo za vinogradniška območja in za posamezne PNR.
(22) Neavtohtone kulture, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem spremembo krajinskih vzorcev, se ne uvajajo.
(23) Na območjih pomembnejših krajin, postavitev objektov in naprav za potrebe vrtnarstva oziroma zelenjadarstva (plastenjaki, steklenjaki) ni dovoljena oziroma je omejena na obrobja obstoječih naselij na legah, ki niso vidno izpostavljene tako, da objekti niso moteči v pogledih na krajino ter na objekte in območja kulturne dediščine.
(24) Pri dimenzioniranju kmetijskih gospodarskih objektov (novogradnje, prenove) se na celotnem območju občine upoštevajo dimenzije in razmerja med dolžino, širino in višino obstoječih objektov. Izjemoma se dovoli postavitev večjih gospodarskih objektov, vendar ob upoštevanju kakovostne tipologije gradnje v naselju in po predhodni strokovni prostorski preveritvi glede na vidno izpostavljenost in umeščenost v prostor, glede na bližino dediščinskih objektov in območij in ob preveritvi vplivov na naravno in bivalno okolje. Ob upoštevanju zgornjih pogojev se dovoli tudi postavitev večjih sklopov velikih gospodarskih objektov, npr. farm, ki pa se preverijo tudi z vidika vplivov na okolje.
40. člen
(gozdarstvo)
(1) Zagotavlja se osnovni cilj gospodarjenja z gozdovi – proizvodnja kvalitetnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh preostalih funkcij gozda s sonaravnimi načini gospodarjenja z gozdovi.
(2) Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi na območjih varovalnih gozdov ter v gozdnih rezervatih (gozdovi s posebnim namenom) se izvaja v skladu z določili predpisov o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.
(3) Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi v gozdovih s posebnim namenom, kjer so ukrepi dovoljeni, se izvaja v skladu z določili predpisov KP Kolpa in KP Lahinja.
(4) Na območjih, na katerih prevladuje gozd (obrobje Kočevskega roga) se ohranjajo veliki kompleksi gozda, kakršnikoli posegi v ta prostor so nezaželeni. Na preostalih območjih z gozdom (Veliko Bukovje) se ohranjajo sklenjeni kompleksi gozda, zlasti v predelih zaraščajočih površin pa bodo dane razvojne možnosti za kmetijstvo in poselitev. V kmetijski krajini, kjer se gozd prepleta s kmetijskimi površinami in poselitvijo, se varujejo gozdni otoki in gozdni koridorji.
(5) Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice) zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti na ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih in posebnih varstvenih območjih.
(6) Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja). Ohranjajo se gozdne površine na legah, ki so zaradi strmine podvržene eroziji.
(7) Na območjih, kjer v površinskem pokrovu prevladujejo gozdovi, so smotrne krčitve gozdov z namenom zaokrožanja kmetijskih posesti.
(8) Obstoječi gozdarski objekti (koče, logarnice ipd.) se ohranjajo in obnavljajo v obstoječih okvirih.
(9) Gozdne prometnice: za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo se zagotavljajo dostopi do gozdnih zemljišč.
(10) Zgradijo se cestne povezave oziroma odprejo predeli: Miklarji–Mrzle drage, cesta na Ovčjak, Lokve–Vražji kamen, Tančegorski ovinek–Razvaje, Štirnice–Vrh gora, Črneč laz–Preleške drage, Gorica–Lazi, Sinji Vrh–Sebetih, Rokan–Lipje, Svibovec–Marinjak–Viniški Lager, Vidnjeviči–Goljak, Adlešiči–Zilje in Preloka–Bojanci. Dinamika in prioritete izgradnje teh cestnih povezav se oblikujejo glede na potrebe oziroma na interes lastnikov in finančne zmožnosti.
(11) Gozdovi se z gozdnimi vlakami odpirajo v skladu z detajlnimi sečno spravilnimi načrti. Načrtovanje temelji na optimalnem trasiranju glede na lastnosti terena. Na erodibilnih terenih in večjih nagibih se uredi odvodnjavanje.
(12) V primeru gradnje novih javnih cest ali rekonstrukcije že obstoječih, pomembnih za gozdno proizvodnjo, se na podlagi prostorske preveritve opredelijo območja za gozdno proizvodnjo ob cesti, z elementi, ustreznimi za prevoz gozdarskih kamionov. Uredijo se priključki vlak, skladiščnih in rampnih prostorov, obračališč in nakladališč. Uredi se režim prometa po gozdnih cestah z zapiranjem posameznih odsekov.
(13) Gradnja in vzdrževanje prometnic sta v skladu z načeli varovanja narave in kvalitete prostora, pri določanju trase se upošteva ekološke in socialne funkcije gozdov. Vzdrževanje gozdnih cest v okviru razpoložljivih sredstev poteka selektivno glede na prometno obremenitev.
(14) Lov in varstvo divjadi: Gozdnogospodarski posegi v gozd in gozdni prostor so naravnani tako, da se ohranja ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v gozdnem ekosistemu. Zato se dela v gozdu opravljajo v času in na način, ki je za živalske vrste čim manj moteč.
(15) Pri lovnem gospodarjenju se vzpostavlja ustrezna številčnost divjadi, zagotavlja se redna košnja košenic in gozdnih jas, s čimer se vzdržuje prehrambna baza za divjad.
41. člen
(turistične, rekreacijske in prostočasne dejavnosti)
(1) Razvijajo se turistične, rekreacijske in prostočasne dejavnosti kot ena temeljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj in dvig bivalnih kakovosti ter za zagotovitev turistične prepoznavnosti občine.
(2) Razvoj turizma se usmerja predvsem na lokacije z večjim turističnim pomenom: staro mestno jedro Črnomlja, Vinica, Stari trg ob Kolpi ter Veliki Nerajec, Pusti Gradec in Belčji Vrh (vstopne točke v KP Lahinja) ter Adlešiči, Žuniči (informacijski center KP Kolpa), Dragatuš, Griblje, Lokve, Belčji Vrh, Bistrica, Damelj, Dolenji Radenci, Srednji Radenci, Gorenji Radenci, Kot ob Kolpi, Mala Lahinja, Pobrežje, Prelesje, Rodine, Rožanec, Srednji Radenci, Tušev Dol, Veliki Nerajec (informacijski center KP Lahinja) in druga naselja, ki se izkažejo kot potenciali za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti. Na teh lokacijah se ureja potrebna in vzdržuje obstoječa turistična infrastruktura, razvijajo se novi programi in nove oblike turizma skladno z naravnimi oziroma kulturnimi danostmi.
(3) Glede na to se oblikujejo:
– območja prednostnega razvoja turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti (staro mestno jedro Črnomlja z okolico, Jelševnik in Vražji kamen, KP Kolpa in KP Lahinja z naselji v in ob zavarovanih območjih in vinogradniškimi območji na njunih robovih, območje term, wellness centra in golf igrišča pri Dragatušu in Vražjem kamnu ter obronki Kočevskega roga z gozdnimi in vinogradniškimi površinami),
– območja spodbujanja usmerjenega razvoja turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti (območja kulturne dediščine ter tradicionalne kulturne krajine: Gorenji Radenci, Srednji Radenci, Sodevci, Damelj, Marindolski steljniki in preostali prostor občine).
(4) Razvoj turizma se usmerja tudi na lokacije s turističnim pomenom. Na teh lokacijah se ureja potrebna in vzdržuje obstoječa turistična infrastruktura, razvijajo se novi programi in nove oblike turizma skladno z naravnimi oziroma kulturnimi danostmi.
(5) Spodbuja se tudi razvoj turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti, ki temeljijo na naravnih danostih, med katerimi so najpomembnejši Kolpa s pritoki in naravno ohranjena, predvsem gozdna območja ter geotermični viri. Na teh območjih se medsebojno povezujejo posamični obstoječi ali novi programi ob izogibanju pretiranim koncentracijam programov in infrastrukture v prostoru.
(6) Pri načrtovanju se zagotavlja varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti zavarovanih območij. Na območjih ohranjanja narave se načrtujejo območja za turizem le na delih, kjer je že urejena komunalna in druga infrastruktura oziroma tam, kjer to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
(7) Poleg cestnih prometnic se zagotavlja urejanje kolesarskih, konjeniških, pešpoti ter drugih tematskih poti skupaj s potrebno opremo le teh. V dogovoru z Republiko Hrvaško se zagotovijo prehodi prek Kolpe in navezave na turistične točke v Republiki Hrvaški.
(8) Območje intenzivnejšega razvoja: Turistična ponudba in ureditve za prostočasne dejavnosti se razvijajo lokalno koncentrirano, v okoljsko manj obremenjujočih oblikah, ob upoštevanju omejitev na področju varstva kulturne dediščine, narave in vodnih virov. Prednostno se razvijajo: obvodne športne, rekreacijske in druge prostočasne dejavnosti, izletniški, doživljajski in naravoslovni turizem, turizem, povezan z geotermičnimi viri in kulturno-zgodovinski turizem.
(9) V prostoru ob reki Kolpi se razvija predvsem izletniški turizem in turistična ponudba, povezana z obvodnimi prostočasnimi dejavnostmi in vodnimi športi, rekreacijo ipd., predvsem na lokacijah: Prelesje, Kot ob Kolpi, Sodevci, Gorenji Radenci, Srednji Radenci in Dolenji Radenci, Breg pri Sinjem Vrhu, Kot pri Damlju, Damelj, Učakovci, Vinica, Zilje, Preloka, Žuniči, Marindol, Gorenjci, Adlešiči, Pobrežje, Dolenjci, Fučkovci, Dragoši in Griblje.
(10) Po pridobitvi soglasij s področja ohranjanja narave in okolja se navedene lokacije opredeli ali za prostore za kopanje z vso ustrezno komunalno in drugo opremo ali za ureditve, ki omogočajo kopanje v naravnem okolju ali drugo.
(11) Ohranjajo se obstoječi prostori za šotorišča, če niso na poplavnem območju. Dejavnost se opravlja v poletni sezoni brez stalnih ureditev oziroma grajenih objektov, razen tam, kjer so stalne ureditve dovoljene.
(12) Dostopi v reko Kolpo (za kopalce, čolnarje) se urejajo le na za to določenih lokacijah ob ohranjanju morfoloških značilnosti vodotoka, v zavarovanem odseku pa ob upoštevanju varstvenih režimov predpisa o KP Kolpa.
(13) Rekreacijsko-športne aktivnosti na oziroma ob reki Kolpi, Lahinji in Dobličici (množično čolnarjenje in organizirani EKO spusti in druge množične športne in rekreativne dejavnosti) je dovoljeno izvajati tako, da ni ogroženo drstenje zavarovanih in ogroženih ribjih vrst ter po predhodni pridobitvi soglasij s področja ohranjanja narave in okolja.
(14) V Črnomlju se predvidi ureditev prostorov za kopanje v naravnem okolju na Dobličici in Lahinji in ureditev športnih igrišč ter sprehajalnih poti.
(15) Tematske poti ob Kolpi (Sejemska pot, Mlinarska pot, Najjužnejša slovenska peš pot Radenci–Damelj) in druge nove tematske poti ostanejo namenjene pohodništvu izjemoma kolesarjenju in konjeništvu, če je to ni v nasprotju z Uredbo KP Kolpa oziroma Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Označitev varovanih območij, ki jih vključujejo tematske poti se izvaja v skladu s predpisi, ki določajo označevanje v zavarovanih območij.
(16) Kulturno-zgodovinski, doživljajski, naravoslovni turizem se usmerja v Črnomelj in druga naselja s pomembnimi objekti kulturne dediščine ter na druge turistične točke in območja, povezana s prezentacijo kulturne dediščine, kot so gradovi in spominska obeležja, in z ogledom naravnih vrednot in kakovosti v KP Lahinja in Kolpa ter naravnih posebnosti (vrtače, jame, brezna). Obstoječe in nove tematske turistične poti, kolesarske poti, izletniške in pohodniške poti ter vinske ceste se vzdržujejo in nadgrajujejo z združljivimi programi, urejajo pa se tudi nove kolesarske, konjeniške, učne, romarske in druge tematske poti.
(17) Turizem, povezan z geotermičnimi viri, se razvija na potencialnih novih območjih z možnostjo izrabe geotermične energije in morebitnih zdravilnih učinkovin, predvsem na prostoru med Dragatušem in Brdarci. Izrabo geotermičnih virov se povezuje z drugimi turističnimi potenciali in z možnostmi za razvoj prostočasnih dejavnosti v bližini posameznih virov.
(18) Naselja na obrobju KP se v funkcionalnem in oblikovnem smislu urejajo kot vstopne točke v območje parkov, v ta namen se v teh naseljih omogoči razvoj dejavnosti v okviru turistične ponudbe. Na območjih obeh parkov se v okviru naselij uredijo informacijska središča, prednostno v prenovljenih obstoječih objektih.
(19) V Črnomlju in večjih lokalnih središčih se zagotavljajo nove nočitvene kapacitete v obliki hotelske, motelske ali apartmajske gradnje, ki pa je kakovostno oblikovana in umeščena v prostor, tako da se ohranjajo prepoznavne značilnosti posameznih naselij ali pa oblikujejo nove, kakovostne prvine prepoznavnosti občine.
(20) V manjših naseljih se nastanitvene zmogljivosti zagotavljajo znotraj obstoječih naselij, predvsem v zasebnem sektorju (turistične kmetije, penzioni, oddajanje sob in apartmajev).
(21) Prostori za kampiranje se urejajo predvsem ob Kolpi: Vinica, Prelesje in na drugih lokacijah po predhodnih preveritvah z vidika varstva narave in kulturne dediščine. V bližini Črnomlja oziroma priključkov na cesto v okviru 3. razvojne osi se po predhodnih strokovnih prostorskih preveritvah zagotovijo lokacije za avtokampe z vso ustrezno infrastrukturno opremo (npr. v okviru območja TRIS Kanižarica).
(22) Območje spodbujanja razvoja turistične in rekreativne dejavnosti: Turistična ponudba in ureditve za prostočasne dejavnosti se razvijajo v manjšem obsegu, lokalno koncentrirano, nemnožično in v okoljsko manj obremenjujočih oblikah. Prednostno se razvijajo turizem na kmetiji, izletniški in doživljajski turizem.
(23) Zaradi kakovosti in privlačnosti tradicionalne kulturne krajine, ki jo je ustvarilo kmetijstvo kot prostorsko prevladujoča raba prostora v regiji, se spodbuja razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti v povezavi s kmetijstvom, tudi vinogradniški turizem.
(24) Na izpostavljenih in pomembnih kraških območjih se pri načrtovanju turizma ob naravnih posebnostih upošteva občutljivost teh območij, zato se dejavnosti uskladi z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
(25) Spodbuja se specializirana in raznolika lokalna ponudba, vendar v merilu in obsegu, ki ne razvrednoti kakovosti prostora.
(26) V pomembnejših lokalnih središčih, lokalnih središčih in podeželskih naseljih ter zaselkih s ponudbo turizma na kmetiji se zagotavljajo možnosti za širitev kmetij in urejanje novih objektov za ureditev nočitvenih kapacitet in za potrebe drugih dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom.
(27) Nove prenočitvene kapacitete se prednostno ureja v že obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektih s kvalitetno prenovo ali novogradnjo na mestu obstoječih objektov.
(28) Pri zagotavljanju drugih turističnih kapacitet se prednostno preurejajo in posodabljajo obstoječi objekti, pri čemer se ohranja temeljne značilnosti kakovostne lokalne arhitekture.
(29) Počitniška gradnja se izvaja kot prenova notranjih rezerv naselij in ne kot nove širitve na nepozidanih površinah na območjih ohranjanja narave ter v skladu z in varstvenimi usmeritvami zavarovanih območij (predpisi o KP Kolpa in KP Lahinja).
(30) Zagotavlja se prednostno infrastrukturno urejanje naselij, v katerih bodo izražene utemeljene pobude za razvoj turistične ponudbe.
(31) Na območju Kočevskega roga se uveljavlja lovni turizem.
(32) Na območju KP Kolpa in KP Lahinja se upoštevajo usmeritve za ohranjanje narave:
– V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo zagotavlja na območjih naselij in na območju predvidenih za rekreacijo v skladu z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
– Z načrtovanjem in vzpodbujanjem trajnostnih oblik turizma in rekreacije v neposredni bližini reke Kolpe se razbremenjuje pritisk na ožji priobalni pas in se ga varuje ter ureja v skladu z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave. Ob vodotoku se turistične in prostočasne dejavnosti kvalitativno programsko prestrukturira, prostorsko uravnoteži in definira z Upravljavskim načrtom za KP Kolpa.
– Zaradi preprečevanja poškodb habitatnega tipa HT 3260 in vplivov na ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst ter na njihovo ugodno ohranitveno stanje, se ob načrtovanih rekreativnih dejavnosti, v sklopu upravljavskega načrta KP Kolpa in KP Lahinja pripravijo izhodišča za usklajevanje rekreacije in varstva narave, kot to določa Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 (v nadaljevanju OPAN).
– V okoljskem poročilu se temeljito prouči možnosti predlaganih rekreacijskih površin in njihove vplive na habitatne tipe ter na ugodno ohranitveno stanje prisotnih ogroženih vrst. Predlagane lokacije se opredeli tudi glede na določila OPAN in glede na veljave predpise s področja ohranjanja narave.
– Rekreacijskih površin (ZS površine), kjer je pogoj tudi parkirišče, ureditev sanitarij (začasnih ali stalnih) ter drugih infrastrukturnih objektov, ki hkrati terjajo neoviran dostop, pa predlagane lokacije te možnosti nimajo, ni možno načrtovati, če tako predpisuje tudi predpisi o KP Kolpa in drugi predpisi oziroma če se za te ureditve ne pridobi soglasij s področja ohranjanja narave in okolja.
– Na rekreacijskih površinah ob Kolpi in Lahinji, ki potrebujejo tudi parkirne površine, se le-ta umestijo izven naravnega spomenika, izven I. varstvenega območja (VO) KP Kolpa in skladno z varstvenim režimom (VR) predpisa o KP Kolpa, izvede se jih v travni izvedbi in naj bodo le začasne narave. V primeru KP Lahinja se za ta namen predvidi parkirišče znotraj naselij Pusti Gradec, Veliki Nerajec in Belčji Vrh.
– Začasne turistične objekte namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam se izjemoma načrtuje in ureja v robnem območju površin za turizem (BT površine), na infrastrukturno opremljenih stavbnih zemljiščih, na lokacijah, ki imajo neoviran, že urejen javni dostop za motorna vozila in drugo potrebno infrastrukturo.
(33) Lokacije z večjim turističnim pomenom in lokacije s turističnim pomenom so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. III., lokacije turističnih in prostočasnih dejavnosti pa so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. VI.
42. člen
(izkoriščanje mineralnih surovin)
(1) Izkoriščanje mineralnih surovin se izvaja organizirano s ciljem, da se zagotovi uravnotežena oskrba z mineralnimi surovinami v občini ter ob tem upoštevajo okoljski in naravovarstveni cilji ter cilji varstva prepoznavnosti prostora.
(2) Območji izkoriščanja dolomita in apnenca sta Suhor pri Vinici in Hrast pri Vinici (I in II).
(3) Ohranjajo se perspektivna in potencialno zanimiva nahajališča tehničnega kamna na lokacijah Izgornik, Poljanska gora – Gaj (oboje apnenec) in Gorica 1 (dolomit).
(4) Nelegalne kope v občini se evidentira in sanira. Sanacije opuščenih kopov na območjih v bližini poselitve ali večjih prometnic se načrtuje z uvedbo ustreznih nadomestnih rab, ki ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje. Na naravno ohranjenih območjih se sanacije zagotavljajo predvsem s prepuščanjem naravni sukcesiji.
(5) V času izkoriščanja mineralnih surovin, vključno s transportom, se izvajajo ukrepi za zmanjševanje vplivov na okolje, predvsem na okoliško poselitev ter objekte in območja kulturne dediščine in naravnih vrednot.
43. člen
(upravljanje z vodami)
(1) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč se upošteva:
– da se prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku tako, da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost;
– da se z ureditvami ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim, oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi;
– da se ohranjajo retenzijske sposobnosti območij in zagotavlja njihova ponovna vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režimi in stanje voda;
– da se premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
(2) Zagotavlja se neškodljiv dostop do vodnega dobra in dopušča splošno rabo vodnega dobra, razen v primerih, ko je to onemogočeno zaradi objektov, ki jih določajo zakonski predpisi o vodah.
(3) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
(4) Upravljanje voda: v prostorskem razvoju se upošteva naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in druge rabe prostora ter človekove dejavnosti, kot omejitev pri načrtovanju tako, da se na poplavnih in erozijskih območjih ne načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
(5) Redno vzdrževanje vodotokov je še naprej usmerjeno k vzdrževanju vodnega režima ob uporabi sonaravnih ureditev obrežij in vodnih objektov, kot so jezovi, pragovi in drugi objekti, ki se redno obnavljajo.
(6) V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varujejo naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti. Na vodotokih, v katerih so bili uničeni habitati, se vzpostavijo nadomestni habitati. Pri urejanju vodotokov se oblikujejo naravno oblikovane struge in obrežja.
(7) Na Kolpi se opravljajo le vzdrževalna dela, ki so nujna za zagotavljanje stabilnosti vodnega režima. Glede na to se vzpostavi tudi ustrezne režime rabe in vzdrževanja obvodnega prostora Kolpe ter pritokov, prav tako se vzdržuje vse vodne objekte na teh vodotokih.
(8) Sanacija jezov se prioritetno izvaja na vodotokih, na katerih je zaradi razdrtih jezov kritičen nizek vodostaj in je zato tudi ogroženo življenje v vodi. Pri neobhodnih oziroma začasnih zajezitvah vodotokov in odvzemu voda iz njih, ostanek pretoka oziroma akumulacija vode zagotavlja primerne pogoje za ohranitev in razvoj vodnih in obvodnih biotopov; izvedba zajezitve zagotavlja in ohranja obseg, celovitost in povezanost habitatov vrst vezanih na vodotok oziroma ekološko povezanost biotopa pred zajezitvijo in po njej.
(9) Varstvo pred škodljivim delovanjem voda: Prostorske ureditve na področju vodne infrastrukture, s katerimi se zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda, so, kadar vplivajo na območje dveh ali več občin, prostorske ureditve državnega pomena. Zagotavlja se varnost naselij in najboljših kmetijskih površin pred visokimi vodami ter pri tem uveljavlja načelo sonaravnosti in upošteva naravna dinamika vodotokov.
(10) Ohranjajo se retenzijske površine, prodišča in mokrišča, vode se zadržujejo v povirnem delu.
(11) Raba vode in ureditve v obvodnem prostoru: Reka Kolpa se skladno s prostorskimi možnostmi nameni turističnim, rekreacijskim in prostočasnim dejavnostim, pri čemer se urejanje dostopov in druge ureditve izvaja ob ohranjanju morfoloških značilnosti Kolpe in obvodnega prostora ter značilnosti posameznih ekosistemov, kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine.
(12) Na vodnem in priobalnem zemljišču se razen v izjemnih primerih ne posega v prostor v pasovih, kot jih določajo predpisi o vodah.
(13) Reka Kolpa je območje kopalnih voda. Prostori za kopanje se skladno z veljavnimi predpisi urejajo predvsem na delih Kolpe, kjer so že vzpostavljena šotorišča in kampi, če ti niso na poplavnem območju ter kjer so že vzpostavljene ureditve za rekreacijo in športne dejavnosti ob vodi ali na njej.
(14) Rekreacijska območja se lahko urejajo le tam, kjer je mogoče organizirati oblike dostopa, ki ne pomenijo spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba voda ni v nasprotju z ranljivostjo vodnih ekosistemov.
(15) Obstoječa mala hidroelektrarna na Lahinji (Črnomelj) se ohranja. Izkoriščanje vode kot naravnega vira, kot so odvzemi vode za namakanje ali za morebitne nove male vodne elektrarne, mora biti predhodno utemeljeno kot sprejemljivo z vidika vplivov na okolje in z vidika vplivov na območje ohranjanje narave (naravna vrednota in posebno varstveno območje, umestitve v krajino) in skladno s predpisi, ki urejajo vrsto posegov in način izkoriščanja naravnih virov.
(16) V ureditve v obvodnem prostoru se vključuje tudi ustrezno obnovo in prenovo starih mlinov in žag skupaj z jezovnimi zgradbami. Poleg prvotni namembnosti se lahko namenijo tudi pridobivanju električne energije ob upoštevanju naravovarstvenih in kulturno varstvenih smernic in pogojev.
(17) Pri zajezitvah vodotokov in odvzemu voda se zagotavlja pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih biotopov ter ekološko povezanost biotopa pred in za zajezitvijo.
(18) Oskrba z vodo: Zagotavlja se ustrezno oskrbo s pitno vodo in varujejo vsi obstoječi in potencialno pomembni vodni viri ter spodbuja varčna in smotrna raba pitne vode.
(19) Oskrba s pitno vodo in z vodo za gospodarsko rabo in prostočasne dejavnosti se še naprej zagotavlja iz povodja reke Kolpe. V ta namen se ohranjajo njeno kemijsko in ekološko stanje ter obnovljivost naravnega vira, pa tudi ekološki, krajinski in doživljajski pomen voda v krajini, vključno z ustvarjenimi prvinami vodnega sveta.
(20) Skrb za ohranjanje količin in kakovosti zajetih in nezajetih vodnih virov tudi v prihodnosti vključuje nadzor nad uresničevanjem režimov vodovarstvenih območij, zlasti pa urejanjem sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. S tem se hkrati ohranjajo možnosti za izkoriščanje še neodkritih in nezajetih vodnih virov in toplih izvirov, ki v prihodnosti lahko povečajo razvojne potenciale za poselitev ter za turizem in rekreacijo.
(21) Na območjih ohranjanja narave, vezanih na vode, se zagotavlja:
– Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih mora zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
– Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.
– Urejanje vodotokov se vsestransko pretehta in upošteva naravno dinamiko porečja. Izvaja se s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike.
– Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja.
– Mehansko čiščenje vodotokov se načrtuje tako, da se v obdobju treh let očisti največ 30 % površine vodotoka znotraj con kvalifikacijskih vrst.
– V načrtovanje posegov v vodotoke se vključujejo ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst, zlasti da se ohranja sedanji obseg naravne ohranjenosti vodotokov, predvsem obstoječe dele razgibanih naravnih brežin, zalive, mrtve rokave, tolmune in plitvine. Ohranja se vodna dinamika (pretočnost, hitrost vodnega toka, naravna struktura dna in brežin vodotoka ter obseg poplavnih območij).
– V conah kvalifikacijskih vrst se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).
– Načrtuje se ohranitev in sanacija kalov (mlake, lokve), ki se namenjajo tradicionalni rabi (napajanje živine) ali drugim dejavnostim, s tem da se pri njihovi obnovi upoštevajo načela varstva narave.
7.2 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih
44. člen
(splošne usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih)
(1) Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti se ohranja krajinske prvine in naravne procese ter rabo prostora, s katero se ohranijo najpomembnejše prvine prepoznavnosti in naravne kakovosti. Poleg zgodovinsko pogojenega razvoja je pomembno varovati tudi naravne sestavine prostora ter tradicionalno ekstenzivno kmetijsko rabo. Za območja prepoznavnosti, ki se stikajo z območjih sosednjih občin, se predvidi izdelava krajinskih zasnov oziroma posebnih strokovnih podlag za urejanje krajine v sodelovanju ob upoštevanju razvojnih potreb sosednjih občin. Poleg naravovarstvenih izhodišč se v tem prostoru varujeta tudi vsebinska povezanost območja in njegov kulturno-zgodovinski pomen, ki ga obeležujejo ostanki zgodovinske poselitve in urejanja krajine ter objekti in obeležja zgodovinskih dogodkov, ki jih družba prepoznava kot posebne vrednote.
(2) Za območja prepoznavnosti oziroma za njihove dele, za katere bo potrebna sanacija ali pa bodo zanje podane razvojne pobude za poseganje izven območij naselij, se pripravijo OPPN ali regulacijski načrti, ki temeljijo na strokovnih prostorskih preveritvah in utemeljitvah.
45. člen
(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)
(1) Ohranjanje prepoznavnosti krajin se zagotavlja na celotnem območju, predvsem pa na območjih prepoznavnosti – dolini zgornje Kolpe pod Starim trgom, pri Marindolu, na območju Dobličice pri Jerneji vasi ter območje KP Lahinja.
(2) Ohranja se tudi naravne in ustvarjene prvine prepoznavnosti, ki se pojavljajo po celotnem območju občine: oblika naselij in posamičnih kakovostnih arhitekturnih objektov ter njihova umeščenost v prostor, sklenjena gozdna območja, vrtače, delane vrtače in plitva erodirana tla do kamninske podlage, breze, steljniki, obdelovalne terase, drobna parcelna struktura njivskih krajin na uravnanem in blago valovitem reliefu, vinogradi z drobno strukturo parcel in vrstami po padnici ter z zidanicami ter Kolpa, Lahinja in Dobličica z objekti in obvodnim prostorom. Varujejo se ekološki procesi sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini in povezave s stavbno in naselbinsko dediščino.
(3) Vinogradniška območja so območja razpršene poselitve, ki se je oblikovala kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto, zidanicami in gospodarskimi objekti za spravilo sadja in orodja ter s samotnimi kmetijami, domačijami, zaselki. Urejajo se kot območja, pomembna za prepoznavnost prostora.
(4) Usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin se vključi v prostorske, razvojne in sektorske programe za zagotavljanje ustreznega razvoja kulturne krajine, pa tudi druge kulturne dediščine.
46. člen
(usmeritve za varstvo kulturne dediščine)
(1) Z načrtovanjem prostorskega razvoja se zagotavlja celostno varstvo kulturne dediščine, ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja ter ob tem obravnava dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja in kot razvojni dejavnik ter prostorski potencial.
(2) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, ostalo) in glede na status (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena, varstvena območja dediščine in preostala registrirana dediščina).
(3) Varstvo dediščine na večjih območjih dediščine (naselbinska dediščina, kulturna krajina) se zagotavlja v sklopu celovitega varstva dediščine skozi sistem prostorskega načrtovanja in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev, infrastruktura in drugi.
(4) Posebno pozornost se posveti ohranitvi izredno ogrožene etnološke dediščine (stare kmečke hiše, domačije ter posamične kašče, sušilnice, zidanice itd.) in se jo v večji meri poveže s turističnimi razvojnimi možnostmi, kar velja tudi za grajske stavbe (Črnomelj, Vinica, Pobrežje, Turn pri Brezniku ter lokaciji Brdarci in Pusti Gradec).
(5) Kočevarske vasi se ohranjajo in prezentirajo kot ruševine in se vključujejo v tematske kulturne ali rekreacijske poti, v katere se po možnosti vključujejo tudi objekti in območja memorialne dediščine.
(6) Poleg objektov dediščine se, kjer je to določeno, varujejo tudi njihova vplivna območja, določena iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika, s čimer se smiselno dopolnjujejo tudi varstvene usmeritve za kulturno krajino. Vplivna območja se povzamejo tudi v prostorskih aktih s ciljem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti in možnosti delovanja dediščine. Pomembnejše in prostorsko izpostavljene kulturne spomenike varujemo optimalno v njihovem vplivnem območju, kar predpostavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe in ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in celovitosti. V vplivnem območju varujemo tudi drugo kulturno dediščino, kadar je vedutno izpostavljena in pomembna za krajinsko sliko širšega območja.
(7) Kulturna dediščina se varuje, ohranja in prezentira na kraju samem. Območja naselbinske dediščine, stavbne sakralne dediščine (cerkve, kapele, znamenja), vključno z njihovim ambientalnim okoljem, profane stavbne dediščine (predvsem meščanske stavbe in etnološka dediščina – stare kmečke hiše, domačije, posamične kašče in zidanice, stavbe v jedru Črnomlja, gradovi), memorialne dediščine (predvsem vezane na dogodke med 2. svetovno vojno) in arheološke dediščine se praviloma varujejo »in situ«. V izjemnih primerih, če ni nobene druge možnosti več, se lahko varstvo stavbne dediščine zagotavlja tudi v t.i. muzeju na prostem.
(8) Na območju kulturne dediščine ali v njihovi bližnji okolici se ne umeščajo in izvajajo dejavnosti s področja obrambe, prav tako se na ta območja ne umeščajo velike industrijske cone ali druge dejavnosti, ki bi predstavljale potencialne cilje napada v primeru oboroženega spopada.
47. člen
(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)
(1) Območja ohranjanja narave, ki so razglašena z odloki ali določena s posebnimi predpisi, se varujejo v skladu z določili teh predpisov, ki jih ta odlok prevzema. Za posege na območja ohranjanja narave je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojne službe za ohranjanje narave ter dovoljenje za poseg v naravo.
(2) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju Občine Črnomelj, predvsem pa na območjih ohranjanja narave:
– zavarovana območja Krajinski park Kolpa in Krajinski park Lahinja;
– za zavarovanje predvidena območja regijski park Kočevsko-Kolpa in naravni spomenik Jelševnik;
– naravne vrednote različnih zvrsti (površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska, drevesna in oblikovana naravna vrednota). Naravne vrednote se varuje v skladu z varstvenimi usmeritvami za posamezne zvrsti naravnih vrednot;
– pričakovane naravne vrednote, predvsem nizki kras in nahajališče premoga v Kanižariški premogovni kadunji. Na območjih pričakovanih naravnih vrednot se najdbe mineralov in fosilov prijavi pristojnemu ministrstvu;
– ekološko pomembna območja (Kočevsko, Stobe, Kolpa, Veliko Bukovje, Lahinja, Dobličica, Petrišina jama, Bezgovka in Gornji kal). Ohranja se razsežnost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih in živalskih vrst, ohranja njihova kvaliteta ter povezanost ter omogoča ponovna povezanost, če je bila le-ti prekinjena;
– posebna varstvena območja (območja Natura 2000) (Bezgovka, Veliko Bukovje, Kočevsko, Kočevsko – Kolpa, Gornji Kal, Petrišina jama, Dobličica, Stobe-Breg, Kolpa in Lahinja). Ohranja se naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo. Ohranja ali izboljšuje se kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali, ohranja se povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena;
– habitatni tipi, pri katerih se ohranja naravna razširjenost, specifična struktura in ustrezna raba ter ugodno stanje za habitate značilnih rastlinskih in živalskih vrst. Na območjih habitatnih tipov se posegi in dejavnosti načrtujejo na način in v obsegu, da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva; da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih; da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
(3) Naravne vrednote številnih zvrsti (površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska, drevesna in oblikovana naravna vrednota): naravne vrednote se varujejo v skladu z varstvenimi usmeritvami za posamezne zvrsti naravnih vrednot. Posege in dejavnosti se na naravni vrednoti izvaja le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti se posegi in dejavnost: na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote; na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču; na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje; na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje; na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(4) Ohranjajo se tudi prvine biotske raznovrstnosti krajine kot so travniški sadovnjaki, mejice, žive meje, posamezna drevesa, skupine dreves, gozdni otoki in steljniki.
7.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
48. člen
(splošne določbe)
(1) Na erozijskih in plazovitih območjih, ki se kot takšna izkažejo ob podrobnejši preveritvi pred sprejetjem OPPN oziroma izdajo gradbenega dovoljenja, se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. Na poplavnih območjih, kjer so že obstoječa stavbna zemljišča, se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture. Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije, gradnje in novogradnje na mestih obstoječih objektov z vodnim soglasjem oziroma ustreznim dovoljenjem pristojnega organa.
(2) V vododeficitarnih območjih se prioritetno zagotavlja urejeno oskrbo z vodo prebivalcem teh območij. Dejavnosti, ki bi pomenile izjemno povečanje potreb po vodi, se v teh območjih ne načrtuje.
(3) Pri posegih v prostor se upošteva požarno ogroženost naravnega okolja.
(4) V območjih naselitev in industrije se velika pozornost posveti opredelitvi in izvedbi požarnega varovanja.
(5) Glede na stopnjo potresne ogroženosti so objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.
(6) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
(7) Območja, ogrožena zaradi škodljivega delovanja voda, se ne smejo spreminjati, razen v skladu s predpisi o vodah. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režimi in stanje voda.
(8) V občini so erozijska območja z nizko stopnjo ogroženosti. Na teh območjih se zagotavlja, da se prostorske ureditve in posamični posegi v prostor načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju običajnih protierozijskih ukrepov, kar vključuje predvsem izbor lokacij za gradnjo izven teh območij. Če se tem območjem ni mogoče izogniti, se zagotovi izvedbo ustreznih strokovnih presoj in tehničnih rešitev, ki zagotavljajo stabilnost objektov.
(9) Na erozijskih, plazovitih in plazljivih območjih se omogoči varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(10) Upoštevajo se omejitve zaradi potresne varnosti za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po MSC lestvici.
(11) Na območjih, ki so ogrožena zaradi dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in skladiščenjem nevarnih snovi, to so območja industrijskih dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in skladiščenjem nevarnih snovi (skladišče Istrabenz plini v Črnomlju kot vir manjšega tveganja za okolje) in območja znotraj in v bližini koridorjev prevoza nevarnih snovi na cestnem omrežju, se razvoj naselij načrtuje in ureja na način, da prebivalci in njihovo premoženje niso ogroženi. Pri načrtovanju prostorskega razvoja naselij se izogiba območjem, ki so ogrožena zaradi nesreč z nevarnimi snovmi ali drugih nesreč (promet, vojna).
(12) Ožje vplivno območje virov ogroženosti zaradi nevarnih snovi se nameni t.i. blažilnim območjem, katerih funkcija je zagotovitev čim manjše škode. Raba na blažilnih območjih obsega dejavnosti, ki so manj ranljive za izide izrednih dogodkov (eksplozije, požari, izpusti strupenih snovi v zrak in vode).
(13) Na potencialno ogroženih območjih se uveljavlja prostorske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične ukrepe (npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija, tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.), tako da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne posledice ter omogoči zaščita, reševanje (evakuacija) in pomoč, za obstoječa območja s strnjeno poselitvijo na ogroženih območjih pa se zagotovi izvedba ustreznih varnostnih ukrepov v ekonomsko sprejemljivih mejah.
(14) Kjer vzpostavitev ustreznega varstva ni možna ali ni ekonomsko upravičena, se opredeli ta območja kot območja povečane ogroženosti ali obstoječo neustrezno rabo opusti oziroma spremeni.
(15) Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih nesrečah se izvedejo najnujnejši ukrepi. Pri tem se v največji možni meri omogočijo nadaljnji naravni procesi, razen če bi to ogrožalo obstoječa naselja oziroma varovane vrednote kulturne dediščine.
(16) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi na površinah obstoječih pokopališč. Ruševine se odložijo na za to urejenih površinah oziroma se po potrebi določijo dodatne površine. Ob množičnem poginu živali se kadavri pokopavajo na območju, ki jo določi državni organ za določitev lokacij ob izbruhu epidemije. Območja za evakuacijo prebivalstva in za začasno nastanitev prebivalcev se uredi kot šotorišča na primernih utrjenih površinah v bližini prizadetega naselja, vendar ne na poplavnih območjih. Regijski logistični center je na Otovcu.
49. člen
(območja za potrebe obrambe)
Razvoj obrambnih dejavnosti v občini ni predviden.
50. člen
(območja za varstvo vodnih virov)
(1) Vodovarstvena območja zajetij pitne vode se nahajajo na obrobju Kočevskega roga na območju Doblič, Sinjega Vrha, Vinice in Adlešičev. Osnovno varstvo vodnih virov se zagotovi na območjih varstvenih pasov z varstvenimi režimi. Na teh območjih se upoštevajo usmeritve:
– odpadne vode se čistijo v okviru sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
– odpadne vode iz objektov, ki jih ni mogoče zajeti v sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se čistijo z individualnimi čistilnimi sistemi (pretočne greznice, rastlinske čistilne naprave, individualne biološke čistilne naprave ipd.), spodbuja se zamenjava klasičnih nepretočnih greznic s prej omenjenimi sistemi;
– gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode so brez iztoka in vodotesne, uredijo se ustrezne nepropustne gnojne jame ali lagune ter gnojevke in gnojnice se odvaža na za to primerne površine;
– vse lokalne vodne vire (izviri, opuščeni ali aktivni vodnjaki v naseljih, kali, ribniki, mlake) se ohrani oziroma očisti in ustrezno vzdržuje.
(2) Vse vodne vire se zaščiti pred morebitnim onesnaženjem ne samo na formalni način, ampak tudi aktivno prek nadzora dejavnosti v prostoru in posege na vodovarstvenih območjih presoja skozi analize tveganj ter v skladu z določili pristojnih služb. Posebno pozornost se nameni vodovarstvenemu območju na zahodnemu delu Občine Črnomelj (Dobliče), kjer se lahko intenzivira dejavnosti samo ob striktnem upoštevanju parametrov zaščite podtalnice.
(3) Zagotovi se dokončno sanacijo vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav prvenstveno na vodovarstvenih območjih. Potencialne nove vodne vire se razišče in ustrezno zaščiti.
51. člen
(območja sanacij razvrednotenj v krajini)
(1) Sanacije nelegalnih površinskih kopov na območjih v bližini poselitve ali večjih prometnic se načrtujejo z uvajanjem ustreznih nadomestnih rab, ki pa ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje. Na bolj naravno ohranjenih predelih se sanacije zagotavljajo predvsem s prepuščanjem naravni sukcesiji. Sanacija nelegalnih kopov se izvaja v skladu z določbami zakona, ki ureja graditev objektov.
(2) Razvrednotena območja se ureja z načrtovanjem in izvajanjem sanacij, za katere se pripravi ustrezne programe in prostorsko dokumentacijo.
7.4 Območja infrastrukturnih prostorskih ureditev
52. člen
(usmeritve za umeščanje prometne infrastrukture)
(1) Trase prometnic se načrtuje čimbolj racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih tako, da se čim manj prizadene enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter prepreči motnje v vidnem dojemanju prostora. Čim bolj se izogiba območjem in objektom kulturne dediščine in drugim območjem in prvin, pomembnih za prepoznavnost ter območij naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oziroma posebnih varstvenih območij, še posebej na obrobju Kočevskega roga in na območju KP Lahinja in KP Kolpa. Ureditve ob prometnicah, kot so oblikovanje brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov, so izvedene ob upoštevanju krajinskih vzorcev območij, preko katerih potekajo trase.
(2) Na obrobju Kočevskega roga se površine za ustavljanje in parkiranje vozil urejajo v okviru naselij, zunaj območja naravnih vrednot.
(3) Nove kolesarske poti se v naravnem okolju urejajo tako, da ne ogrožajo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, prvin prepoznavnosti prostora in v skladu s potrebnimi smernicami in pogoji.
53. člen
(usmeritve za umeščanje okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)
(1) Linijske infrastrukturne objekte se načrtuje racionalno, v skupnih koridorjih, ki v čim manjši meri prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v vidnem dojemanju prostora. Čimbolj se izogiba območjem kulturne dediščine in drugim območjem in prvinam, pomembnih za prepoznavnost, ter naravnim vrednotam in najpomembnejšim delom ekološko pomembnih območij oziroma posebnih varstvenih območij, še posebej na obrobju Kočevskega roga in na območju KP Lahinja in KP Kolpa.
(2) Novi energetski in komunikacijski infrastrukturni vodi se izvedejo podzemno, prav tako se podzemno izvedejo obstoječi vodi v naseljih in njihovih delih, ki se preurejajo. Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dovoljen.
(3) Oskrbo z energijo pri gozdarskih kočah in logarnic se ob zatečenih zmogljivostih zagotovi z rabo naravi prijaznih virov.
(4) Objekti izpustov iz kanalizacijskih sistemov in cestnih prepustov, ki so speljani v vodotoke na območju mesta Črnomelj, niso vidni, pač pa so zgrajeni z iztokom pod gladino vode.
(5) Objekti in naprave namenjeni izrabi obnovljivih virov energije, naj bodo umeščeni v prostor v skladu z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
8 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
54. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) V izvedbenem delu tega OPN se določijo območja naslednjih osnovnih namenskih rab zemljišč: stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, druga zemljišča, ki se delijo še na PNR.
(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in strokovnih podlag, v katerih so utemeljene potrebe po zagotavljanju teh zemljišč in predvideni obseg ter lokacija teh zemljišč.
(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu, upoštevajoč tudi podatke o gozdu (MKGP) in o stavbnih zemljiščih za širitev naselij.
(4) Gozdna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in podatka MKGP (maska gozda).
(5) Vodna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu ter veljavnih katastrskih podatkov in DOF.
(6) Območja poplav se določijo na podlagi hidrološko-hidravličnega izračuna, ki se za lokacije v bližini vodotokov in za posege, ki bi lahko pomembno vplivali na vodni režim, pripravi kot strokovna podlaga v postopku priprave OPPN oziroma v fazi priprave PGD.
(7) Druga zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in ob upoštevanju dejanskega stanja ter projektnih preveritev.
9 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
55. člen
(usmeritve za določitev PIP)
(1) V izvedbenem delu tega OPN so določeni PIP za naselja, za območje razpršene poselitve in razpršene gradnje in za odprt prostor po različnih EUP.
(2) PIP določajo vrste dovoljenih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter DIP, lego objektov na zemljišču in velikost ter oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, merila za priključevanje objektov na GJI in grajeno javno dobro ter skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Določena so tudi merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj območij stavbnih zemljišč ter za pripravo OPPN.
III. IZVEDBENI DEL
1 Splošne določbe
56. člen
(vsebina)
(1) Izvedbeni del OPN določa prostorske izvedbene pogoje (PIP) za posamezna območja podrobnejše namenske rabe (PNR) in za posamezne enote urejanja prostora (EUP) ter DIP za posamezna območja namenske rabe in PNR in za posamezne EUP.
(2) Splošni PIP se dopolnjujejo in nadgrajujejo, podrobneje določajo s podrobnejšimi PIP za posamezne PNR ter s posebnimi PIP za posamezne EUP, pri čemer posebni PIP za posamezne EUP podrobneje določajo, dopolnjujejo, lahko pa tudi izključujejo splošne ali podrobnejše PIP.
2 Enote urejanja prostora
57. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Območje občine se deli na EUP. Te določajo pogoje za urejanje:
– posameznih naselij oziroma njihovih delov;
– območij razpršene poselitve vinogradniška območja, razpršena poselitev izven naselij in posamična razpršena poselitev;
– območij odprtega prostora.
(2) Za posamezno EUP veljajo:
– splošni PIP za urejanje prostora,
– podrobnejši PIP, ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab in PNR,
– posebni PIP, ki se nanašajo na posamezno EUP.
3 Območja namenske rabe prostora
58. člen
(območja namenske rabe prostora)
(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na: območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja vodnih zemljišč, območja drugih zemljišč.
(2) Območja osnovne namenske rabe se delijo na območja PNR. Nekatere vrste PNR so še podrobneje razdeljene.
(3) Podrobnejši PIP za območja in površine PNR, določene v preglednici 1, glede namembnosti, tipologije, faktorja izrabe, dopustnih dejavnosti, dopustnih objektov, dopustnih gradenj, meril in pogojev za oblikovanje ter drugih meril in pogojev (v nadaljevanju podrobnejših PIP za posamezne PNR), so opredeljeni v členih 101 do 111 tega odloka.
(4) Javne površine so površine, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. Praviloma se urejajo na območjih z namensko rabo: prometne površine (PC, PŽ, PO), trgi, parki (ZP), športni parki in igrišča (ZS), mestni gozdovi – gozdovi s posebnim namenom (GP), celinske vode (VC), zelene obvodne površine (ZDo), druge zelene površine (ZD), pokopališča (ZK).
(5) Na območjih veljavnih OPPN so v kartografskega dela tega OPN okvirno (informativno) prikazane prevladujoče PNR.
Preglednica 1: Prikaz območij in površin namenske rabe prostora.
+------------+------------------------+-------------------------+
|OBMOČJA   |OBMOČJA PODROBNEJŠE   |Podrobnejše površine PNR |
|OSNOVNE NRP |NAMENSKE RABE (PNR)   |             |
+------------+------------------------+-------------------------+
| I. OBMOČJA |S – OBMOČJA STANOVANJ  |             |
| STAVBNIH +------------------------+-------------------------+
| ZEMLJIŠČ |SS – stanovanjske    |SSo – urbana stanovanjska|
|      |površine        |pozidava raznolike    |
|      |            |tipologije        |
|      |            +-------------------------+
|      |            |SSs – urbana       |
|      |            |prostostoječa      |
|      |            |stanovanjska pozidava  |
|      |            +-------------------------+
|      |            |SSn – urbana strnjena  |
|      |            |stanovanjska pozidava  |
|      |            +-------------------------+
|      |            |SSv – urbana       |
|      |            |večstanovanjska pozidava |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |SB – stanovanjske    |SBv – urbana       |
|      |površine za posebne   |večstanovanjska pozidava |
|      |namene         |za posebne namene    |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |SK – površine      |SKs – površine      |
|      |podeželskega naselja  |podeželskega naselja s  |
|      |            |kmetijami in       |
|      |            |stanovanjskimi hišami  |
|      |            +-------------------------+
|      |            |SKk – območja kmetij   |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |SP – površine      |             |
|      |počitniških hiš     |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |C – OBMOČJA CENTRALNIH |             |
|      |DEJAVNOSTI       |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |CU – osrednja območja  |             |
|      |centralnih dejavnosti – |             |
|      |jedra naselij      |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |            |CDi – območja dejavnosti |
|      |            |izobraževanja, vzgoje in |
|      |            |športa, CDz – območja  |
|      |            |zdravstva        |
|      |            +-------------------------+
|      |            |CDk – območja kulturnih |
|      |            |dejavnosti, javne uprave |
|      |CD – druga območja   |in gasilskih domov    |
|      |centralnih dejavnosti  +-------------------------+
|      |            |CDv – območja verskih  |
|      |            |objektov s pripadajočimi |
|      |            |ureditvami        |
|      |            +-------------------------+
|      |            |CDo – območja trgovskih, |
|      |            |oskrbnih, poslovno –   |
|      |            |storitvenih, gostinskih |
|      |            |dejavnosti in manjša obrt|
|      +------------------------+-------------------------+
|      |I – OBMOČJA PROIZVODNIH |             |
|      |DEJAVNOSTI       |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |IP – površine za    |             |
|      |industrijo       |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |IG – gospodarske cone  |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |IK – površine z objekti |             |
|      |za kmetijsko      |             |
|      |proizvodnjo       |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |B – POSEBNA OBMOČJA   |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |BT – površine za    |             |
|      |turizem         |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |Z – OBMOČJA ZELENIH   |             |
|      |POVRŠIN         |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |ZS – površine za oddih, |ZSk – površine za oddih |
|      |rekreacijo in šport   |in rekreacijo ob Kolpi  |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |ZP – parki       |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |ZD – druge urejene   |             |
|      |zelene površine     |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |ZK – pokopališča    |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |P – OBMOČJA PROMETNIH  |             |
|      |POVRŠIN         |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |PC – površine cest   |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |PŽ – površine železnic |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |PO – druge prometne   |             |
|      |površine        |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |E – OBMOČJA ENERGETSKE |             |
|      |INFRASTRUKTURE     |             |
+------------+------------------------+-------------------------+
|      |O – OBMOČJA OKOLJSKE  |             |
|      |INFRASTRUKTURE     |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |A – POVRŠINE RAZPRŠENE |             |
|      |POSELITVE        |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |Av – površine razpršene |             |
|      |poselitve v       |             |
|      |vinogradniških     |             |
|      |območjih, stanovanja,  |             |
|      |kmetije         |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |Az –zidanice in     |             |
|      |turistični objekti v  |             |
|      |vinogradniških območjih |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |As – površine razpršene |             |
|      |poselitve – površine  |             |
|      |podeželskega naselja s |             |
|      |kmetijami in      |             |
|      |stanovanjskimi hišami  |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |Ak – površine razpršene |             |
|      |poselitve – kmetije   |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |Ap – površine razpršene |             |
|      |poselitve – površine  |             |
|      |počitniških hiš     |             |
+------------+------------------------+-------------------------+
| II. OBMOČJA|K – OBMOČJA KMETIJSKIH |             |
| KMETIJSKIH |ZEMLJIŠČ        |             |
| ZEMLJIŠČ +------------------------+-------------------------+
|      |K1 – NAJBOLJŠA     |             |
|      |KMETIJSKA ZEMLJIŠČA   |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |K2 – DRUGA KMETIJSKA  |             |
|      |ZEMLJIŠČA        |             |
+------------+------------------------+-------------------------+
|III. OBMOČJA|G – GOZDNA ZEMLJIŠČA  |             |
|  GOZDNIH +------------------------+-------------------------+
| ZEMLJIŠČ |Gg – gozd gospodarskega |             |
|      |pomena         |             |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |Gp – gozd s posebnim  |Gpn – gozd s posebnim  |
|      |namenom         |namenom         |
|      |            +-------------------------+
|      |            |Gpr – gozd s posebnim  |
|      |            |namenom - rezervat    |
|      +------------------------+-------------------------+
|      |Gv – varovalni gozd   |             |
+------------+------------------------+-------------------------+
| IV. OBMOČJA|V – POVRŠINSKE VODE   |             |
|  VODA  +------------------------+-------------------------+
|      |VC – celinske vode   |             |
+------------+------------------------+-------------------------+
| V. OBMOČJA |L – OBMOČJA MINERALNIH |             |
|  DRUGIH  |SUROVIN         |             |
| ZEMLJIŠČ +------------------------+-------------------------+
|      |LN – površine      |             |
|      |nadzemnega       |             |
|      |pridobivalnega prostora |             |
+------------+------------------------+-------------------------+
4 Dopustna izraba prostora
59. člen
(dopustna izraba prostora)
(1) DIP je za načrtovane prostorske ureditve, za katere je to potrebno, določena v podrobnejših PIP za PNR oziroma v posebnih PIP za EUP kot odstotni delež odprtih zelenih ali drugih površin, ki služijo skupni rabi prebivalcev območja in zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne služijo kot prometne površine ali površine, ki služijo uporabi in delovanju objektov (npr. dostopi, dovozi, parkirišča in prostori za ekološke otoke) glede na celotno površino EUP oziroma PNR.
(2) DIP je za načrtovane prostorske ureditve, za katere je to potrebno, določena v podrobnejših PIP za PNR, in sicer kot FI in FZ.
(3) V EUP, kjer DIP ni določena, se glede DIP upoštevajo normativi in standardi za posamezno dejavnost.
(4) Odstopanja od FI in FZ, določenih s tem odlokom, je dovoljeno, če gre za rekonstrukcijo obstoječih stavb.
5 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
60. člen
(dovoljene dejavnosti)
(1) PIP glede dovoljenih dejavnosti so podrobno prikazani v preglednicah, ki so v členih od 101 do 111 tega odloka, in so opredeljene na podlagi predpisov, nekatera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov.
(2) Na območju mesta Črnomelj, razen na območju ČR/6-OPPNa (mestno jedro Črnomlja), niso dovoljene dejavnosti, ki so na »Seznamu obveznih dejavnosti v mestnem jedru Črnomlja« iz 113. člena tega odloka.
Preglednica 2: Pojasnilo povezav med poimenovanjem dopustnih dejavnosti v tem odloku in poimenovanjem v predpisu o klasifikaciji dejavnosti
+-----------------------------+---------------------------------+
|Poimenovanje dopustnih    |Dejavnosti, navedene v predpisu |
|dejavnosti v tem odloku   |o klasifikaciji dejavnosti    |
+-----------------------------+---------------------------------+
|kmetijstvo          |A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, |
|               |ribištvo             |
+-----------------------------+---------------------------------+
|izkoriščanje mineralnih   |B rudarstvo           |
|surovin           |                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|predelovalne, proizvodne,  |C predelovalne dejavnosti    |
|industrijske dejavnosti   |                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|oskrba z energijo      |D oskrba z električno energijo, |
|               |plinom in paro          |
+-----------------------------+---------------------------------+
|– oskrba z vodo       |E oskrba z vodo; ravnanje z   |
|– odvajanje in čiščenje   |odplakami in odpadki; saniranje |
|odpadne vode         |okolja              |
|– ravnanje z odpadki     |                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|gradbeništvo         |F gradbeništvo          |
+-----------------------------+---------------------------------+
|trgovina ter storitvene   |G trgovina; vzdrževanje in    |
|dejavnosti          |popravila motornih vozil     |
+-----------------------------+---------------------------------+
|promet in skladiščenje    |H promet in skladiščenje     |
+-----------------------------+---------------------------------+
|gostinstvo in turizem    |I gostinstvo           |
+-----------------------------+---------------------------------+
|poslovne dejavnosti     |J informacijske in        |
|               |komunikacijske dejavnosti    |
|               |K finančne in zavarovalniške   |
|               |dejavnosti            |
|               |L poslovanje z nepremičninami  |
|               |M strokovne, znanstvene in    |
|               |tehnične dejavnosti       |
|               |N druge raznovrstne poslovne   |
|               |dejavnosti            |
+-----------------------------+---------------------------------+
|dejavnosti javne uprave   |O dejavnost javne uprave in   |
|               |obrambe; dejavnost obvezne    |
|               |socialne varnosti        |
+-----------------------------+---------------------------------+
|izobraževanje        |P izobraževanje         |
+-----------------------------+---------------------------------+
|zdravstvo in socialno varstvo|Q zdravstvo in socialno varstvo |
+-----------------------------+---------------------------------+
|kulturne, razvedrilne,    |R kulturne, razvedrilne in    |
|rekreacijske in športne   |rekreacijske dejavnosti     |
|dejavnosti          |                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|druge dejavnosti       |S druge dejavnosti        |
|               |T dejavnost gospodinjstev z   |
|               |zaposlenim hišnim osebjem;    |
|               |proizvodnja za lastno rabo    |
|               |U dejavnost eksteritorialnih   |
|               |organizacij in teles       |
+-----------------------------+---------------------------------+
(3) Na območjih stanovanj se v objektih, v katerih se na dan uveljavitve tega prostorskega načrta izvaja dovoljena nestanovanjska raba, dovoli novogradnja v obsegu prilagoditve objekta nujnim tehničnim zahtevam za ohranitev izvajanja dejavnosti, ki ne moti bivalnega okolja.
61. člen
(splošni PIP o vrstah dovoljenih objektov glede na namen)
(1) V EUP so na površinah PNR dopustne gradnje vseh vrst objektov, tudi nezahtevnih in enostavnih, ki so navedeni v podrobnejših PIP za PNR ali posebnih PIP za EUP.
(2) Dopustna je gradnja objektov GJI, namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvu okolja, voda in narave, varstvu kulturne dediščine in obrambi.
62. člen
(namembnost objektov in vrste posegov v prostor)
PIP glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov so podrobno opredeljeni v preglednicah v členih od 101 do 111 tega odloka.
63. člen
(vrste dovoljenih gradenj)
(1) Na vseh območjih je dovoljena gradnja in rekonstrukcija objektov GJI, skladno z določili tega odloka.
(2) Gradnje, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter odstranitve objektov, kot tudi spremembe namembnosti objektov so dovoljene na območjih, kjer je to skladno s splošnimi PIP ter PIP za posamezno PNR ali EUP. Odstranitve objektov ali delov objekta kulturne dediščine so dovoljene le, če je v ta namen predhodno pridobljeno soglasje pristojnega organa. Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali dela objekta kulturne dediščine mora glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v kulturnovarstvenem soglasju.
(3) Prenove objektov imajo v primeru kakovostne arhitekture in dediščinskih objektov ter območij prednost pred novogradnjami, pri čemer se pri namembnosti in oblikovanju upošteva prostorski kontekst.
(4) Za dozidave in vse vrste razširitev objektov veljajo osnovna določila za gradnjo novih objektov.
(5) Vzdrževalna dela so dovoljena na vseh legalno zgrajenih objektih. Pri vzdrževanju se ohranja oziroma zagotovi prvotne kakovostne fasadne elemente.
(6) Dovoljene so rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov izven stavbnih zemljišč, širitve objektov niso dovoljene.
64. člen
(lega objektov in odmiki)
(1) Odmiki od mej sosednjih zemljišč:
– 5,0 m – za nove stavbe na območjih IG in IP, ki mejijo na območja stanovanj, centralnih dejavnosti in posebnih območij,
– 3,0 m – za vse zahtevne in manj zahtevne objekte – za stavbe (nad terenom in pod njim), razen v primeru gradnje v nizu,
– 1,5 m – za vse nezahtevne in enostavne objekte, razen za ograje, škarpe, oporne zidove, urbano opremo ter parterne ureditve, pri katerih je najbolj izpostavljen del odmaknjen minimalno 0,5 m.
(2) Na notranjo stran zemljiške parcele se (ne glede na določila prejšnjega odstavka) lahko postavijo oziroma zgradijo naslednji NEO:
– utrjene dovozne poti in dvorišča;
– pomožne infrastrukturne objekte, razen male komunalne čistilne naprave, objekte s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem in pomožne objekte za spremljanje stanja okolja, kjer je potreben odmik minimalno 1,5 m;
– poljsko pot, gozdno cesto ali vlako, planinsko pot, trimsko in kolesarsko stezo;
– obore in ograje za pašo živine;
– urbano opremo ter podzemne NEO.
(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka so manjši odmiki objektov od meje sosednjega zemljišča dovoljeni s pisnim soglasjem lastnika tega zemljišča. Manjši odmiki brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča so dovoljeni le v primeru nadomestne gradnje na mestu legalno zgrajenih objektov v istih tlorisnih in vertikalnih gabaritih.
(4) Odmiki novih objektov od cestnega telesa javnih cest morajo biti v skladu s cestno-prometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste, upoštevaje določila tega odloka v zvezi z gradbenimi linijami in gradbenimi mejami.
(5) Odstopanje od določil prejšnjega odstavka je možno v soglasju z upravljavci javnih cest in kadar stavbe sledijo obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.
(6) Pri umeščanju objektov se upoštevajo gradbene linije, kjer te niso določene v kartografskem delu OPN, se povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih objektov na območju.
(7) Pri odmikih se upoštevajo odmiki od najbolj izpostavljenih delov objektov.
(8) Za gradnjo objektov ob javnih površinah je izhodišče za določanje kote pritličja objekta kota javnega prostora, ob katerem bo stal objekt. Kota pritličja ne sme biti več kot 1,5 m pod koto ali nad koto javne poti ali javne ceste, ob kateri stoji, če je odmik objekta od javnega prostora manj kot 8,0 m. Kota terena zasebnega zemljišča ob meji z javnim prostorom lahko odstopa največ 1,0 m od kote terena javnega prostora, na katerega meji.
65. člen
(velikosti in oblikovanje objektov)
(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se prilagodijo kvalitetnim objektom in ureditvam v okolici po stavbnih volumnih, višini in gradbenimi linijami ter gradbenimi mejami, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora, urbani opremi in drugih oblikovnih značilnosti prostora.
(2) Vsi objekti na gradbeni parceli ter znotraj EUP so medsebojno oblikovno usklajeni:
– Gabariti: pri določanju višine objektov se upošteva tudi pretežno višino kakovostnih okoliških objektov znotraj EUP, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz silhuete naselja in da ustrezno izkoriščajo terenske danosti. Izjema so EUP, v katerih so posebej dovoljeni višinski poudarki oziroma višji gabariti od obstoječih.
– Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen se prilagodi splošni oziroma kakovostni podobi v prostorski enoti. Kritine so temnih, ne bleščečih barv (naravne opečne na območjih tradicionalne tipologije gradnje, drugje lahko tudi sive do grafitno sive ali rjave). V območjih brez javnega vodovoda so dovoljene le opečne ali nebarvane betonske kritine, odvisno od tipologije gradnje v naselju. Dovoljene so travnate strehe. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo biti na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Na strešinah se dovoli namestitev sončnih sprejemnikov, ki ne smejo presegati slemena streh. Smer slemena stavbe mora biti vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice.
– Fasade: pri oblikovanju fasad se smiselno upošteva kakovostne oziroma prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje, fasadna dekoracija in barve oziroma drugo (struktura, materiali).
– Barve fasad: prepovedana je uporaba signalnih barv (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra ipd.) in kombinacija vpadljivih kontrastnih barv. Barva fasade je skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Niso dovoljene poslikave fasad in podobno, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov.
(3) Ob javnih površinah se ob upoštevanju gradbenih linij in gradbenih mej zagotovi glavna fasada stavbe, ki se oblikuje glede na pomen in značaj javnega prostora. Zadnje fasade objektov in servisne manipulacijske površine se ne urejajo ob javnih površinah, kot so pomembnejše ceste in ulice ter parki, trgi in igrišča.
(4) Odstopanja od prejšnjih določil so dovoljena pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeležja in podobno) in objektih javnega pomena.
(5) Urejanje vaškega jedra: upošteva se tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo v prostoru (silhuete, robove). Fasade objektov, ki mejijo na javni prostor jedra naselja, se oblikujejo kot glavne fasade, pri čemer se stremi k enotni podobi naselja.
(6) Podrobnejši PIP glede oblikovanja objektov so opredeljeni v preglednicah v členih od 101 do 111 tega odloka.
66. člen
(ureditve zunanjih površin)
(1) Na vseh območjih se v pretežni meri ohranja zdrava obstoječa avtohtona vegetacija, pri novih zasaditvah se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici javnih objektov se ne uporabljajo visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.
(2) Pri urejanju okolice objektov se upošteva obstoječa konfiguracija terena. Na posamezni parceli so dovoljeni nasipi in vkopi do največ 3,0 m glede na obstoječi teren.
(3) Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja.
(4) Višinske razlike na zemljišču so urejene s travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dovoljeni le do višine 1,5 m, in sicer le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Gradnja višjega opornega zidu je dovoljena le v primerih, ko gre za gradnjo javnih objektov in naprav ali kadar gre za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri opornih zidovih višjih od 1,5 m se v sklopu projektne dokumentacije pripravi strokovne prostorske preveritve za oblikovanje in ozelenitve, skladno z oblikovanjem okoliških ureditev in pozidave.
(5) Dostopne poti in gospodarske površine se oblikujejo po terenu. Dovozi se utrdijo.
(6) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavaruje vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanira poškodbe, odstrani začasne objekte in naprave, odvečni gradbeni material ter uredi okolico.
(7) Pri urejanju območij zelenih površin in zelenih površin v sklopu drugih NRP se upošteva in zagotovi:
– značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,
– oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
– programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške skupine, trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje voda in ustrezne rastiščne pogoje za obstoječo in načrtovano vegetacijo.
(8) Območja zelenih površin (ZS, ZSk ZP, ZK, ZD) se lahko komunalno opremijo v skladu z določili tega odloka. Urejanje in vzdrževanje odprtih površin je dovoljeno v skladu z osnovno namembnostjo območja.
(9) Območje tlakovanega dela gradbene parcele se, ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaženji, v čim večji meri tlakuje s propustnimi materiali. Načrtuje se prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.
(10) V primeru urejanja novih tlakovanih površin s površino večjo od 300 m2 se zagotovi predhodno preveritev vplivov na vodni režim na podlagi hidrološko – hidravličnega izračuna.
(11) Za tlakovanje površin ob javnih objektih se uporabljajo kakovostni, trajni materiali, zagotovi se kakovostno oblikovanje. Materiali in oblikovanje tlakovanih površin so usklajeni z arhitekturo objektov, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Ni dovoljena uporaba agresivnih barv in drsečih materialov.
(12) V ureditve javnih površin se vključi avtohtono drevje kot lipa, divji kostanj, oreh in podobno ter postavitev urbane opreme (vodnjaki, razpela, oglasne deske, klopi, konfini).
(13) Ekološki otoki se postavijo izven osrednjih delov naselja, če to ni mogoče, se postavijo v zelene niše, na mesta, ki vidno niso izpostavljena.
67. člen
(zasaditve)
(1) Na območjih kmetijskih zemljišč se ohranja obstoječa drevesa in živice. Obrežne drevnine, razen sanitarnih sečenj, ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, se jih nadomesti oziroma sanira. Za izvajanje gradbenih del v vplivnem območju pomembnejših dreves se izdela načrt zavarovanja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohraniti, se jih nadomesti ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo, ali pa se zasaditev izvaja skladno z zasaditvenim načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.
(2) Na območju naselja se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Zagotovijo se tudi nove zasaditve.
(3) Minimalni pogoji za gradnjo na vplivnem območju obstoječe in načrtovane vegetacije so:
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotavlja ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna netlakovana odprtina za prehajanje zraka in vode je 3,0 m2 na drevo. Ta površina ne sme biti povozna;
– gradbišča ni dovoljeno organizirati na vplivnem območju obstoječih pomembnejših dreves; kolikor to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni izvedljivo, se z načrtom zavarovanja predvidi ustrezne varnostne ukrepe in zagotovi sanacijo poškodovanih dreves oziroma nadomestitev uničenih dreves s primerljivo vrsto, in sicer z vsaj 10-letno in petkrat presajeno sadiko.
(4) Obstoječe drevorede se ohranja in obnavlja. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, se jih nadomesti z enako ali podobno vrsto dreves, skladno s šestim odstavkom tega člena in z uporabo najmanj 10-letnih, petkrat presajenih, drevoredno vzgojenih sadik z višino debla in krošnje, primerljivo z drugimi drevesi v drevoredu.
(5) Živa meja ob cestišču je lahko visoka največ 100 cm, merjeno od nivoja cestišča do vrha žive meje. Če je med cestiščem in živo mejo pločnik, mora biti zasajena 50 cm od zunanjega roba pločnika. Če je živa meja ali drevo ob cestišču, morata biti zasajena 100 cm od roba cestišča. Drevesa ne smejo segati nad vozišče tako, da bi ovirala promet.
(6) Zasaditve površin v javni rabi vključujejo drevesno in grmovno vegetacijo, pri čemer so minimalni pogoji:
– za parkirišča na nivoju terena: 1 funkcionalno drevo z višino krošnje na najmanj 2,5 m na 5 parkirnih mest; drevesa so po parkirišču enakomerno razporejena,
– ob mestnih vpadnicah se zasadijo obojestranski drevoredi, enostranski pa le v primerih, ko je profil ceste tako določen s tem odlokom in v primerih, v katerih zaradi prostorske utesnjenosti to ni mogoče,
– zasaditve javnih površin se izvaja s funkcionalnimi drevesi (drevo z obsegom 25–30 cm na višini 1,0 m od tal po saditvi in višino debla med 2,5 in 3,5 m, posajeno ob cesti, na kateri je dovoljen tovorni promet.
(7) Izbor rastlin za zasaditve upošteva rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, zato se uporablja vrste, ki dobro prenašajo mestno klimo, zmrzal in sušo ter sol (npr. javor, lipa, koprivovec, gledičija, robinija, ginko). Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih, ni dovoljena uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin,
– pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst, kot topol in vrba z izjemo obvodnega prostora ter jesenolistni javor in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce skladno z določili pristojnih služb za varstvo rastlin;
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dovoljena le avtohtona vegetacija,
– uporaba eksotičnih vrst je dovoljena le v izjemnih primerih in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih objektih posebnega pomena.
(8) Za vsako stanovanje v stavbi s šest ali več stanovanji se zagotovi najmanj 15 m2 zelenih površin. Od tega mora biti najmanj 2,5 m2 površin namenjenih za počitek stanovalcev, najmanj 5,0 m2 površin zagotovljenih za igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov ter najmanj 7,5 m2 površin namenjenih in urejenih za igro mlajših otrok (do 12 let), in sicer 4,0 m2 za igralne površine (opremljeno igrišče) in 3,5 m2 za zelene površine.
(9) Površine iz prejšnjega odstavka za igro mlajših otrok so lahko oddaljene od stanovanj do 100 m površine za igro večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, najmanjša priporočljiva velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m2. Igrišča za igro otrok so odmaknjena od prometnic oziroma zavarovana pred njimi.
(10) V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) se zagotovi na vsako posteljo najmanj 8 m2 zelenih površin.
(11) Če na gradbeni parceli večstanovanjskega objekta ni prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnih zelenih površin, investitor manjkajoče zelene površine, razen površin za mlajše otroke (7,5 m2 na stanovanje), zagotovi na drugi ustrezni lokaciji, ki je od stavbe oddaljena največ 200 m tako, da je stanovalcem omogočena njena trajna uporaba.
(12) Normativi iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo, kadar se nova stanovanja (do pet stanovanj) pridobijo s preureditvijo obstoječih stavb na območju naselja.
(13) Kadar se zaradi novogradnje objekta odstrani obstoječa drevesa, se odstranjena drevesa nadomesti na območju gradbene parcele novega objekta oziroma v skladu z določbo 4. odstavka tega člena.
(14) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve gradbene parcele objekta.
68. člen
(gradbene parcele)
(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela, ki se ji določi velikost, lega in oblika. Za gradnjo stavbe na predhodno določeni gradbeni parceli se preveri ustreznost njene velikosti, lege in oblike.
(2) Pri določitvi gradbenih parcel se upošteva:
– položaj, namembnost in velikost gradbenih parcel;
– urbanistične zahteve – obvezen je dostop z javne ceste ali poti do vsake gradbene parcele, na kateri so ustrezne parkirne površine (glede na namembnost objektov), utrjene površine in funkcionalno zelenje;
– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje;
– sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave in glede na razmestitev bivalnih prostorov v stavbi, prezračevanje – proste površine, interventne poti);
– določen FZ ali FI, minimalne odmike od posestnih meja ter omejitve, ki jih določajo gradbene meje in gradbene linije.
(3) Najmanjša velikost gradbene parcele za gradnjo novih objektov se določi skladno s pogoji:
– za prostostoječo stanovanjsko stavbo na območju SSs najmanj 550 m2,
– za strnjeno stanovanjsko gradnjo na območju SSn najmanj 300 m2 za en objekt v nizu,
– za površine podeželskega naselja na območju SKs najmanj 600 m2,
– za območja kmetij na območju SKk najmanj 1000 m2.
(4) Določila iz prejšnjega odstavka ne veljajo:
– za območja vaških in trških jeder, mestnega jedra Črnomlja,
– za stanovanjska območja višje gostote (na območju SSv in SSn),
– druga območja, kjer je dovoljena gradnja večjih objektov,
– za EUP: ČR/14h, ČR/14i, ČUS/3, DRE/2, DRE/3a, DRE/3b in LOK/8.
(5) Za območja iz prejšnjega odstavka se gradbena parcela določi glede na predpisano izrabo zemljišča in ostale pogoje, ki jih določa ta odlok.
(6) Za kmetije in kmetijske objekte se poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena velikost gradbene parcele določi še ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije) in vitalnosti kmetije.
(7) Pri stavbah v območjih centralnih dejavnosti (CD) in v posebnih območjih (SB) se poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena velikost gradbenih parcel določi na osnovi oblikovanosti terena, programa dejavnosti in pogojev za izkoriščenost gradbene parcele, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja.
(8) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dovoljena pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste.
(9) Ne glede na prejšnji odstavek je delitev zemljiških parcel možna za potrebe gradnje GJI v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(10) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov se v postopkih določanja gradbenih parcel obstoječim objektom, ki gradbene parcele še nimajo določene, se določi gradbena parcela glede na namembnosti objekta v smiselni optimalni površini, ki omogoča kontinuirano namembnost objekta ali stavbe ali sklopa objektov z zunanjimi ureditvami.
(11) Na območjih razpršene poselitve in razpršene gradnje, določene s tem odlokom, so minimalne velikosti gradbenih parcel lahko tudi manjše od minimalnih velikosti, določenih s tem odlokom, če se pri določitvi gradbene parcele upoštevajo minimalne zahteve za zagotavljanje normalne uporabe objektov.
69. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Vrste dovoljenih NEO so opredeljene v preglednicah v prilogah 1a in 1b tega odloka.
(2) Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, so NEO dovoljeni, če je gradnja skladna s PIP za varstvo kulturne dediščine.
(3) Splošni PIP za gradnjo NEO so:
– oblikujejo se skladno z določili za zahtevne in manj zahtevne objekte v okviru gradbene parcele in osnovnega objekta oziroma zaokroženega ureditvenega območja,
– višina je pritličje, brez kleti,
– strehe so enake osnovni stavbi,
– če je pomožni objekt prostostoječ, je sleme strehe v smeri daljše stranice,
– čopi so dovoljeni le na kmetijsko gospodarskih objektih, če je to značilen vzorec oblikovanja,
– strešne frčade niso dovoljene, izjemoma so dovoljene v primeru objektov za spravilo sena skladno s tradicionalno izvedbo.
(4) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se strehe nižjega naklona do 10º lahko uredijo v primeru pohodne strehe (terase), v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov in pergol ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na gradbeni parceli taka streha bolj primerna. Strešna kritina nadstreškov je lahko tudi prosojna.
(5) Poleg določil iz prejšnjih odstavkov, se za gradnjo posameznih NEO določajo naslednji pogoji:
– na gradbeni parceli, ki pripada osnovni stavbi, se lahko zgradi največ po en nadzemni objekt za lastne potrebe iste vrste;
– pri enostanovanjski stavbi ti objekti v skupni površini ne smejo presegati 90 m2 in FZ in nad skupno površino 45 m2 ne smejo imeti skupnih konstrukcijskih elementov;
– gradnja nadzemnih NEO objektov (razen vetrolovov, ograj, opornih zidov, parternih ureditev, bazenov in nadstreškov v obliki pergole) med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena;
– na vinogradniških območjih morajo biti rezervoarji za gorivo in zbiralniki kapnice vkopani. Zbiralniki za kapnico ne smejo biti posebej nadkriti, razen če so sestavni del objekta. Izjema so brajde na vinogradniških območjih;
– ograje povzemajo tip in material ograj območja EUP na katerem se nahajajo. Uporabljajo se žive meje iz avtohtonega grmičevja ter žične, kovinske ali lesene ograje. Zidovi niso dovoljeni, razen če so oblikovani kot del osnovnega objekta;
– škarpe in podporni zidovi se arhitekturno oblikujejo oziroma obdelajo z naravnimi materiali in ozelenijo oziroma se oblikujejo skladno z arhitekturo objekta, ki mu pripadajo;
– spominsko obeležje v obliki kapelice se oblikuje po vzoru tradicionalnih v bližnjem prostoru; strehe so lahko simetrične dvokapnice, dovoljene so tudi trikapne strehe, naklon je od 40 do 50 stopinj, kritina je opečni zareznik ali bobrovec; zvonik ni dovoljen;
– pomožni infrastrukturni objekti: Dovoljena je gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP ali prečkajo EUP, ob upoštevanju drugih določil tega odloka. Protihrupne ograje se na območjih naselij lahko gradijo le do višine 2,20 m od nivelete ceste. Gradnja protihrupnih ograj je dopustna le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi strokovne prostorske preveritve, pri čemer se zagotovi oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora in okoliške pozidave ter ustrezno oblikovanje in zasaditve za zakrivanje ograj v pogledih iz okoliških objektov prostora ter okoliške pozidave. Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, da niso vidno moteče. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo;
– pomožni kmetijsko gozdarski objekti so lahko zgrajeni kot posamična gradnja. Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se NEO lahko gradijo tudi v območju 40 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območja stavbnih zemljišč s PNR SKs, Skk, IK, Av, As, Ak, pod pogojem, da na istem območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena. Na kmetijskih zemljiščih je dovoljena ureditev zadrževalnikov vode in zbiralnikov padavinske vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in napajanja živine. Čebelnjaki, krmišča, molzišča in rastlinjaki so dovoljeni tudi izven 40 m pasu. Dovoli se rekonstrukcija in nadomestna gradnja kozolcev obstoječih dimenzij na istih lokacijah, oziroma se lahko prestavijo v radiju 30 m, če se s tem izboljša raba kmetijskih zemljišč;
– čebelnjaki zunaj območij kmetij so praviloma premični ali postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebelnjakov, stacionarnih ali premičnih morajo biti določeni tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje. Postavitev je možna na podlagi pozitivnega mnenja čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red in da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo;
– začasni objekti: se postavljajo za čas prireditve ali sezonske turistične ponudbe in se po končani uporabi odstranijo, na zemljišču se po končani uporabi vzpostavi prvotno stanje;
– urbana oprema: za izbor in oblikovanje urbane opreme se uporablja Katalog mestne opreme Občine Črnomelj. Uporablja se za vse ostale elemente urbane opreme, ki sooblikujejo javni prostor. Objekte in naprave za oglaševanje na javnih površinah je dovoljeno postavljati v skladu z določili občinskega predpisa o oglaševanju. Ni dovoljena uporaba urbane opreme v obliki kozolca ali drugih kvazi oblik. Na območjih odprtega prostora tradicionalnih in ruralnih naselij, KP Kolpa in KP Lahinja se izbor iz Kataloga mestne opreme smiselno uporablja, če ni z drugimi predpisi drugače določeno. Za ta območja se praviloma uporablja urbana oprema, izdelana v kombinaciji z lesom.
(6) Na celotnem območju občine so ob upoštevanju vseh režimov dovoljene raziskave in izraba geotermičnih virov pod pogojem, da trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po izvedbi zemljišča vrnejo v prvotno stanje.
6 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
70. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra)
(1) Vsa GJI se načrtuje, gradi, obratuje in vzdržuje v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.
(2) Vsi posegi na GJI ter v varovalnem pasu GJI se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.
(3) Vodi GJI potekajo po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.
(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov vodi GJI potekajo v skupnih koridorjih, pri čemer se upošteva osnovne zahteve glede kota križanja in varnostih odmikov med vodi GJI, kot to določajo veljavni predpisi.
(5) Vsi vodi in objekti GJI potekajo oziroma so umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh objektov na območjih urejanja.
(6) Vsi vodi in objekti GJI potekajo oziroma so umeščeni v prostor tako, da sta omogočeni njihova nemotena obratovanje in vzdrževanje.
(7) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture poteka usklajeno.
(8) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI se v okviru območja predvidenega posega predvidi tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(9) Vode GJI na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine se izvede podzemno oziroma skladno s pogoji služb za varovanje narave in kulturne dediščine.
(10) PIP glede priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro so podrobno opredeljeni v preglednicah v členih od 101 do 111 tega odloka.
(11) Površine za cestno infrastrukturo so namenjene izgradnji in urejanju objektov in naprav za promet cestnih in tirnih vozil ter za spremljajoče objekte (pločniki, kolesarske steze, postajališča, parkirišča, počivališča, usmerjevalne table in drugi dopolnilni prometni objekti). Gradnja parkirišč, poti za pešce in kolesarje, zasaditve in urejanje obcestnega zelenja so dovoljene tudi izven prometnih površin.
(12) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi. Tako se zagotovi večnamenskost energetskih objektov, kar povečuje možnosti za njihovo ustreznejše vključevanje v prostor.
71. člen
(gradnja in urejanje cestnega in železniškega omrežja)
(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture so skladni z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi s področja prometa.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj območjih prometne infrastrukture in območjih predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih območjih pa skladno z določili tega odloka.
(3) Dovozi in priključki na cestno mrežo se uredijo tako, da ne ovirajo prometa in v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem ceste. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom.
(4) Nove slepo zaključene ceste imajo na zaključkih obračališča.
(5) V varovalnih pasovih obstoječih cest so gradnja novih objektov in naprav in investicijska vzdrževalna dela dovoljena v skladu z določili tega odloka in ob soglasju upravljavca ceste.
(6) V naseljih se ob cestah praviloma izvede hodnike za pešce, kolesarske steze in javno razsvetljavo. Izjemoma ta določba ne velja pri rekonstrukcijah cest z manjšimi prometnimi obremenitvami.
(7) Vse regionalne ceste na območju potekov skozi naselja se perspektivno izvedejo najmanj v profilu: vozišče 2 x 3,25 m, robni pas 2 x 0,25 m, varovalni pas 0,50 m, kolesarska steza 2 x 1,0 m in hodnik za pešce 2 x 1,50 m.
(8) Na lokalnih cestah se vzpostavlja prečni profil za javno cesto z voziščem 2 x 2,75 izven naselja, v naseljih pa 2 x 3,0 m ter glede na prometne obremenitve, bližino turističnih točk, storitvenih dejavnosti, v zaposlitvenih delih naselja tudi kolesarska steza 2 x 1,50 m in hodnik za pešce širine 0,75 m, pri večjem številu pešcev pa tudi 2 x 0,75 m. Odstopanja se dovolijo pri rekonstrukciji obstoječih cest v naselju oziroma v primerih, kjer je projektna hitrost do 50 km/h.
(9) Glede na njihovo funkcijo se ceste delijo na: DC – daljinska cesta, PC – povezovalna cesta, ZC – zbirna cesta, DP – dostopna cesta in MC – malo prometna cesta.
(10) Navedene skupine cest se podrobneje razdelijo na posamezne kategorije na območju UN Črnomelj na obvozne ceste, na primarne ceste, povezovalne ceste in sekundarne ceste. V kartografskem delu tega odloka je pregledna karta cestnega omrežja z označenim tipičnimi prerezi ter shematski prikaz posameznih tipičnih prečnih profilov.
(11) Vzpostavi se sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav na državni ravni ter občinske kolesarske povezave, ki se navezujejo na omrežje državnih kolesarskih povezav.
(12) Na območju Črnomlja se kolesarske povezave urejajo ob pomembnejših prometnicah. Omrežja pešpoti in kolesarskih povezav (stez oziroma poti) se navezujejo na javne zelene površine, parke, igrišča in otroška igrišča, trge, pomembnejše objekte in se opremijo z urbano opremo prostora:
– z javno razsvetljavo (razen na območju gozdov in tam, kjer javna razsvetljava ni potrebna oziroma njena namestitev ni skladna z vizijo urejanja prostora ali s smernicami sektorjev),
– z drevoredi oziroma drugo zasaditvijo glede na v tem odloku določene profile posamezne prometnice,
– mestoma tudi z razširitvami javnega prostora – s počivališči, ki se uredijo kot peščene ali (na območjih bolj strnjene pozidave) tlakovane površine, opremljene z urbano opremo za sedenje in počitek (klopi in mize, smetnjaki, pitniki, stojala za kolesa ipd.),
– z drugo urbano opremo prostora (usmerjevalne in info table, konfini ali ograje za preprečevanje vdora motornega prometa na te površine ipd.).
(13) Železniški promet: glede na funkcijo se železniške proge delijo na: HP – hitra proga, Z1 – glavna železniška proga 1. reda, Z2 – glavna železniška proga 2. reda, RP – regionalna železniška proga IT – industrijski tir. Posodobi in razširi se ponudba železniškega potniškega prometa, da bodo vlaki hitrejši, pogostejši, zmogljivejši in da bo vozni red usklajen z avtobusnim.
(14) Javni potniški promet se ureja na območjih obstoječe pozidave v večjih naseljih, med večjimi naselji in njihovimi zaledji ter razvija na območjih novih pozidav in širitev naselij, sočasno z rekonstrukcijami ali novogradnjami cestnega omrežja.
72. člen
(ureditve vstopno izstopnih mest za plovbo)
(1) Na območjih ob rekah Kolpi, Lahinji in Dobličici je dovoljena ureditev vstopno izstopnih mest za plovni režim na območjih stavbnih zemljišč in na drugih s tem odlokom določenih mestih.
(2) Lokacije vstopno izstopnih mest se vidno označi izven poplavnega območja ali na območju stavbišč ob obstoječih objektih z enotnimi oznakami, na območju KP Kolpa v skladu z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in se jih uredi na sonaravni način, da ne posegajo v pretočni profil reke.
(3) Na lokacijah kjer je predvideno postavljanje premičnih sanitarij se postavitev uredi tako, da vizualni niso izpostavljeni. V kolikor jih ni možno postaviti lokacijo, ki ne bo vizualno izpostavljen se le ti ustrezno zakrijejo z avtohtono zarastjo ali s premičnimi začasnimi elementi iz naravnih lesenih materialov.
(4) Vstopno izstopna mesta se uredi v skladu s podrobnimi izvedbenimi pogoji, na območju KP Kolpa pa v skladu z Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
– spodnja meja, pri kateri je čolnarjenje dovoljeno je 6 m3/s, oziroma 70 cm na vodomerni postaji v Radencih;
– v času drstitve (do 1. julija) naj se prednostno uporablja naslednja vstopno izstopna mesta: Prelesje PRE/2, Gorenji Radenci GRA/3, Damelj DAM/2, Vinica VNC/1-OPPN, Dolenjci GOA/4, Griblje GRI/3;
– za potrebe množičnega turizma (nad 10 čolnov – kanujev oziroma 5 raftov) naj se skozi celotno sezono prednostno uporablja vstopno izstopna mesta na naslednjih lokacijah oziroma EUP: Prelesje PRE/2, Gorenji GRA/3 (parc. št. 2304, k.o. Radenci), Damelj DAM/2, Vinica VNC/1-OPPN, Dolenjci GOA/4, Griblje GRI/3.
(5) Za vsak poseg na vodnem, priobalnem in poplavnem zemljišču je treba predhodno pridobiti vodno soglasje in naravovarstveno soglasje oziroma dovoljenje za poseg v naravo. Poseg ne sme biti v nasprotju s predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč.
73. člen
(gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti se na gradbeni parceli zagotovi zadostno število parkirnih mest (PM) kot je razvidno iz preglednice 3. Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah. Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje) PM ni možno zagotavljati na gradbeni parceli, se PM zagotavljajo na skupnih, v ta namen zagotovljenih površinah.
(2) Pri večstanovanjskih stavbah se čim več PM zagotavlja v kleteh stavb oziroma v podzemnih prostorih ali v preostalih etažah, tako da se ohranja več zelenih površin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna kakovost območja.
(3) Pod obstoječimi PM je dopustna gradnja podzemnih garaž. Število javnih PM, ki so bila zgrajena za potrebe večstanovanjskih stavb, se s tem ne sme zmanjšati.
(4) PM se razporedi in izvede tako, da hrup ali smrad ne motita dela, bivanja in počitka ljudi v okolici. Parkirne ploščadi z več kot 5 PM se ozeleni z zasaditvijo dreves po splošnih PIP tega odloka o zasaditvah in urejanju javnih odprtih površin.
(5) Površine PM, manipulativnih površin in platojev se utrdi, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Omejijo se z betonskimi robniki in nagnejo proti iztokom, ki so opremljeni s peskolovi in lovilci olj.
(6) PM, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, se odstrani na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.
(7) PM in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je možno na območju prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti.
(8) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti nad seboj dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo imeti na terenu streho garaže urejeno kot javno površino, odprto športno igrišče, nadzemno parkirišče in podobno.
(9) Manipulacijske površine ob parkiriščih se izvedejo in uredijo tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.
(10) Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe.
(11) Pri določanju PM za stavbe, namenjene javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba zagotoviti 5 % PM za funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je manj kot 20PM, je treba zagotoviti 1PM za funkcionalno ovirane osebe.
(12) Če posebni predpis ne določa drugače, se pri določanju PM večstanovanjskih stavb zagotavlja na vsako deseto stanovanje eno PM za funkcionalno ovirane osebe.
(13) Na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb in stavb, namenjenih javni rabi, je treba zagotoviti parkirna mesta za kolesa in druga enosledna vozila. Zagotovi se vsaj 20 % od števila zahtevanih PM iz prvega odstavka tega člena, vendar ne manj kot dve parkirni mesti. Parkirna mesta morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(14) Stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljena parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce.
(15) Če posebni predpis ne določa drugače, se glede na namembnosti objektov ali dejavnosti pri izračunu PM upošteva naslednje minimalno število PM:
Preglednica 3: Število zahtevanih parkirnih mest po dejavnostih oziroma namenskih rabah prostora
+--------------------------------+------------------------------+
|Vrste objektov         |Število PM          |
+--------------------------------+------------------------------+
|1. STAVBE            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Enostanovanjske stavbe     |2PM/stanovanje        |
+--------------------------------+------------------------------+
|Dvostanovanjske stavbe     |1,5PM/stanovanje       |
+--------------------------------+------------------------------+
|Tri in večstanovanjske stavbe  |1,5PM/stanovanje       |
|                |dodatno 10 % na terenu za   |
|                |obiskovalce          |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stanovanjske stavbe z      |0,8PM/stanovanje       |
|oskrbovanimi stanovanji     |od tega 10 % na terenu za   |
|(oskrbovana stanovanja)     |obiskovalce          |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne |1PM/12 postelj        |
|namene (dijaški, mladinski   |               |
|domovi ipd.)          |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne |1PM/4 postelje        |
|namene (študentski domovi,   |               |
|internati)           |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne |1PM/7 postelj         |
|namene (domovi za ostarele,   |               |
|varna hiša)           |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne |1PM/3 stanovanja       |
|namene (za socialno ogrožene  |               |
|osebe; za izvajanje socialnih  |               |
|programov, ki vključujejo    |               |
|bivanje)            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Hotelske in podobne stavbe za  |1PM/3 sobe          |
|kratkotrajno nastanitev (hotel, |               |
|prenočišča, penzioni)      |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Gostilne, restavracije,     |1PM/6 sedežev in 1PM/tekoči  |
|točilnice, bari         |meter točilnega pulta oziroma |
|                |ne manj kot 2PM        |
+--------------------------------+------------------------------+
|Druge gostinske stavbe za    |1PM/10 sob          |
|kratkotrajno nastanitev     |               |
|(mladinska prenočišča)     |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe javne uprave       |1PM/40 m2           |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe bank, pošt, zavarovalnic |1PM/35 m2           |
|(pisarniški in upravni prostori |               |
|ter druge storitve)       |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Druge upravne in pisarniške   |1PM/40 m2           |
|stavbe (mešani poslovni     |               |
|programi)            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe         |1PM/50 m2 ne manj kot 2 PM  |
|(trgovina lokalna pod 500 m2)  |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe         |1PM/80 m2 ne manj kot 2PM   |
|(trgovina z neprehrambenimi   |               |
|izdelki)            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe         |1PM/35 m2           |
|(nakupovalni center do 2500 m2) |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe         |1PM/30 m2           |
|(nakupovalni center nad 2500 m2)|               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe         |1PM/40 m2           |
|(odprte in pokrite tržnice)   |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za druge storitvene   |1PM/30 m2 ne manj kot 2PM   |
|dejavnosti (obrtno servisne   |               |
|dejavnosti: frizer, urar,    |               |
|čistilnica, fizioterapija,   |               |
|avtopralnice, lekarne ipd.)   |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Trgovske stavbe (večnamenski  |1PM/30 m2           |
|trgovsko zabaviščni, poslovni  |               |
|centri)             |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Bencinski servisi        |1PM/30 m2 prodajnih površin  |
|                |ne manj kot 3PM        |
+--------------------------------+------------------------------+
|Industrijske stavbe (do 200 m2) |1PM/30 m2 površine oziroma ne |
|                |manj kot 2PM         |
+--------------------------------+------------------------------+
|Industrijske stavbe (več kot 200|1PM/60 m2 površine      |
|m2)               |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Industrijske stavbe       |6PM/popravljalno mesto    |
|(delavnice za servis motornih  |               |
|vozil)             |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za kulturo in razvedrilo |1PM/5 sedežev         |
+--------------------------------+------------------------------+
|Muzeji in knjižnice       |1PM/80 m2           |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje in   |1PM/učilnico in dodatno    |
|znanstvenoraziskovalno delo   |1PM/oddelek prve triade za  |
|(osnovne šole)         |kratkotrajno parkiranje    |
|                |staršev            |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje in   |1,25PM/učilnico        |
|znanstvenoraziskovalno delo   |               |
|(srednje šole)         |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje in   |1PM/7 učencev in dodatno   |
|znanstvenoraziskovalno delo   |1PM/oddelek za kratkotrajno  |
|(posebne šole za ovirane v   |parkiranje staršev      |
|razvoju)            |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje in   |1PM/30 m2           |
|znanstvenoraziskovalno delo   |               |
|(visoke šole)          |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za izobraževanje in   |1PM/10 otrok in dodatno    |
|znanstvenoraziskovalno delo   |1PM/oddelek za kratkotrajno  |
|(otroški vrtci)         |parkiranje staršev      |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)|1PM/5 postelj         |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za zdravstvo (zdravstveni|1PM/30 m2 ne manj kot 2PM   |
|dom, ambulante, veterinarske  |               |
|ambulante)           |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za zdravstvo (zavetišče |1PM/150 m2 ne manj kot 2PM  |
|za živali)           |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športne dvorane s prostori za  |1PM/50 m2 in dodatno 1PM/200 |
|gledalce            |sedežev za avtobus      |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športne dvorane (večnamenske  |1PM/25 m2           |
|dvorane, pretežno namenjene   |               |
|razvedrilu, wellness,      |               |
|fizioterapija, fitnes ipd.)   |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Druge nestanovanjske kmetijske |1PM/150 m2          |
|stavbe             |               |
|Stavbe za spravilo pridelka   |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Stavbe za opravljanje verskih  |1PM/20 sedežev        |
|obredov             |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|2. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Športna igrišča         |1PM/20 sedežev        |
|(stadion ipd.)         |in dodatno 1PM/250 sedežev za |
|                |avtobus            |
+--------------------------------+------------------------------+
|Drugi gradbeni inženirski    |1PM/600 m2          |
|objekti za šport, rekreacijo in |               |
|prosti čas           |               |
+--------------------------------+------------------------------+
|Pokopališča           |1PM/30 grobov oziroma ne manj |
|                |kot 10PM           |
+--------------------------------+------------------------------+
74. člen
(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.
(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, so priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.
(3) Vsi objekti na območjih, na katerih vodovodno omrežje ni urejeno, zagotovijo lasten sistem za oskrbo z vodo.
(4) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti so praviloma umeščeni v prostor na zelenih površinah v odmiku 1 m od utrjenih površin. Izjemoma je dovoljena umestitev na utrjenih površinah v strnjenih, mestnih, trških in vaških jedrih.
(5) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) so umeščeni v prostor tako, da je zagotovljeno optimalno delovanje sistema, da so ustrezno oblikovani in umeščeni v prostor.
(6) Najožja območja zajetij in vodohranov se zavarujejo z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.
75. člen
(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.
(2) Kanalizacija je zgrajena v ločenem sistemu razen na območjih, kjer je izveden mešan sistem kanalizacije. Kanalizacija se gradi vodotesno.
(3) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, se priključijo na kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne vode v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Za veliko oddaljenost se šteje tista oddaljenost, pri kateri gradnja javnega kanala v primerjavi z gradnjo lastne čistilne naprave ter ob upoštevanju vzdrževalnih in obratovalnih stroškov ni ekonomična.
(4) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, se odvaja v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Male čistilne naprave in greznice se redno vzdržujejo in evidentirajo pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
(5) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, se zagotovi bogatenje podtalnice, s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.
(6) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le-ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v padavinsko kanalizacijo oziroma v obstoječi mešani sistem kanalizacije.
(7) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin.
(8) Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na druge gradbene parcele brez soglasja mejaša.
(9) Trase in jaški kanalizacijskih vodov praviloma potekajo izven vozišča; kadar to ni možno, so jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.
(10) Če prostorske razmere to omogočajo, so čistilne naprave umeščene v prostor tako, da so zadostno oddaljene od stanovanjskih površin ter tako, da lokacija omogoča morebitno razširitev oziroma nadgradnjo čistilne naprave. Iztok iz čistilne naprave mora ustrezati zakonsko določenim parametrom. Čistilni napravi se uredi ustrezen dovoz za vzdrževalna vozila upravljavca. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do čistilne naprave se zagotovi zavarovanje območja čistilne naprave z zaščitno ograjo.
76. člen
(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke se zbira v smetnjakih.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke je praviloma v objektu ali na gradbeni parceli objekta, ki mu pripada, tako da so dostopna vozilom za odvoziroma Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno mestno službo za promet in gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini.
(3) Odjemna mesta za komunalne odpadke morajo biti dobro prometno dostopna, ne smejo pa biti na prometnih površinah.
(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Zbiralnice so postavljene na utrjene površine javnega značaja z zabojniki za ločene frakcije. Vsi odpadki se odlagajo v za to namenjene zaprte posode, ki se postavijo na ustrezno urejene površine.
(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, glede na velikost zbirnega mesta pa predvideti tudi ločeno zbiranje, po pogojih upravljavca in občinskih predpisov o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov.
(6) Za zbiranje vseh frakcij in za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje se uredi zbirni center. Zbirni center se zaradi dobre dostopnosti locira v bližini pomembnejših mestnih cest, izvede pa se ga z vratarnico, nadstreškom in ograjo za preprečitev nepooblaščenega dostopa.
(7) Posebne odpadke se skladišči na območjih IP in IG, kjer nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov.
(8) Objekti za ravnanje z odpadki (zbiranje, predelava, sortiranje, začasno skladiščenje različnih frakcij odpadkov) se lahko umestijo na območja IP in IG ali na druga območja, če so vplivi zmanjšani na minimum in če s tem soglašajo mejaši.
(9) Ureditve za zbiranje odpadkov se umesti v prostor ob upoštevanju namembnosti stičnih območij in površin. Njihovo ureditev in oblikovanje se uskladi s preostalimi ureditvami javnih odprtih površin na območju, tako da ta mesta, objekti in ureditve niso vidno moteči.
(10) Odlaganje gradbenih odpadkov se izvaja na za to določenih deponijah v kamnolomu Suhor in Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči. Dovoljeno je tudi odlaganje inertnih gradbenih odpadkov v opuščenih površinskih kopih, pri čemer se zagotovi, da se z odlaganjem ne povzroči vidne motnje in drugih negativnih vplivov na okolje. Po končanem odlaganju se zagotovi sanacijo z rekultivacijo ali sprožitvijo naravne sukcesije v smeri zaraščanja zasutih površin; način sanacije se določi glede na rabo in značilnosti prostora v okolici.
77. člen
(gradnja in urejanje plinovodnega omrežja)
(1) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja se zagotovi stabilnost cevovodov, varstvo ljudi in premoženja ter hkrati prepreči škodljive vplive plinovoda na okolje in obratno. Upoštevajo se varnostni odmiki plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od obstoječih in načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo varnostne odmike v odvisnosti od imenskega premera in delovnega tlaka ter cone eksplozijske nevarnosti, hrupa pri navadnem obratovanju ipd. Upoštevajo se tudi varstveni režimi v prostoru.
(2) Objekti na območju, na katerem je načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, lahko do njegove izgradnje uporabljajo lastni ali skupni rezervoar za utekočinjeni naftni plin. Na območjih, na katerih je po podatkih upravljavca priključitev na plinovodno omrežje možna, se po izgradnji na plinovodno omrežje priključijo vsi objekti, ki kot energent uporabljajo utekočinjeni naftni plin.
78. člen
(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja in naprav)
(1) Elektroenergetsko omrežje visoke, srednje in nizke napetosti se na območju naselja praviloma gradi v podzemni izvedbi. Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj se na območju naselja zgradi v kabelski kanalizaciji. Odstopanja so dovoljena, kadar podzemna izvedba tehnično ni izvedljiva ali je v nasprotju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
(2) Izven območja naselja je dovoljena tudi gradnja nadzemne izvedbe elektroenergetskega omrežja.
(3) Elektroenergetsko omrežje, kadar se gradi v nadzemni izvedbi, ne sme potekati v območjih vedut na naravne in ustvarjene prostorske dominante z javnih površin.
(4) Elektroenergetsko omrežje se načrtuje in gradi tako:
– da v čim manjši možni meri omejuje obstoječe in načrtovane rabe v prostoru ter
– da so izpolnjene zahteve glede mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in načrtovanih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
(6) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive ali eksplozivne materiale.
(7) Razdelilne transformatorske postaje na območjih stanovanj, centralnih dejavnosti, zelenih površin, proizvodnih dejavnosti in posebnih območij se izvedejo v skladu s sodobnimi principi z uporabo takšne tehnologije, da se vplivi na okolje zmanjšajo na najmanjšo možno mero, da se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta ter da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih. Vse razdelilne transformatorske postaje se zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom. Vse vključitve v elektroenergetsko omrežje se izvedejo s podzemnimi kabli.
(8) Transformatorske postaje so samostoječi objekti pravokotnega tlorisa, medtem ko se na območjih centralnih dejavnosti, urbane večstanovanjske pozidave in večjih območij proizvodnih dejavnosti umeščajo v večje objekte. Zagotovi se ustrezen dostop za vzdrževanje in zamenjavo transformatorjev, pri razporeditvi prostorov v objektu pa se upošteva določila predpisov o električnem in magnetnem sevanju. Samostoječe transformatorske postaje morajo biti čim manjše. Priporočljivo je, da se njihova vizualna izpostavljenost delno zmanjša z združevanjem z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice, delno zasutje in podobno.
(9) Gradnja sistemov za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike je dovoljena na objektih in objektom pripadajočih gradbenih parcelah pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
(10) Gradnja malih vodnih elektrarn (do 36 kW) je dovoljena, in sicer v okviru prenove obstoječih mlinov in ostalih vodosilnih objektov. Gradnja na vodotokih, ki so skladno s krajinsko ekološko kategorizacijo vodotokov v 1. in 1.–2. razredu vodotokov, ter na vplivnem območju povirnih delov vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih vrednot, kjer ni možno zagotavljati ekološko sprejemljivega pretoka, ni dovoljena. Morebitne gradnje vodnih elektrarn se utemelji na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določi ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in omilitvene ukrepe.
(11) Javne površine se opremijo z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine ter okoliških objektov. Pri tem se upoštevajo določbe predpisov v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja.
79. člen
(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, se izvede s podzemnimi kabli, v kabelski kanalizaciji. Izven naselij je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Na območjih S, C, B, I se zagotovi ustrezno število komunikacijskih central, da bo zagotovljena možnost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.
(3) Na območjih, ki še niso opremljena s telefonskim omrežjem, se zgradi osnovno kabelsko telefonsko mrežo in jo poveže s telefonsko centralo.
(4) Gradnja objektov v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov RTV Slovenije in Telekoma Slovenije je dovoljena samo do tiste višine, ki ne prekinja teh povezav.
(5) Signal brezžičnih komunikacijskih povezav se predvsem izboljša v prostoru ob reki Kolpi, kjer se zaradi vizualne izpostavljenosti baznih postaj postavitev skrbno načrtuje s strokovnimi prostorskimi preveritvami njihove vidne izpostavljenosti ter upošteva sodobne principe umestitve in zakrivanja baznih postaj v ranljivem ali izpostavljenem prostoru, zlasti na posameznih predelih Kočevskega roga, Poljanske gore in doline Kolpe ter drugih vodotokov, pa tudi nekaterih vzpetinah na območju Velikega Bukovja.
(6) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije se upošteva predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča na lokacije izven območij varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, na stanovanjskih območjih pa se lahko umeščajo le na nestanovanjske objekte in to na način, da se ne zmanjša kakovost bivanja v okoliških stanovanjih;
– objekte in naprave mobilne telefonije je dovoljeno umeščati tudi na območja in v objekte, namenjene trgovski, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti (C, I, P, E, O, T);
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da so v čim večji meri v obstoječih ali načrtovanih infrastrukturnih koridorjih in napravah;
– objekte in naprave mobilne telefonije je dovoljeno postaviti na kmetijska in gozdna zemljišča tako, da je čim manj okrnjena njihova raba oziroma njihova proizvodna funkcija;
– objekte in naprave mobilne telefonije se na izpostavljenih legah umesti v prostor na podlagi strokovne prostorske preveritve, tako da je vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši, prednostno se umeščajo v obstoječe objekte, vendar na način, da ne zmanjšujejo njihovih vrednosti;
– objekti in naprave mobilne telefonije se praviloma umeščajo na lokacije izven objektov in območij kulturne dediščine. Izjemoma je objekte in naprave mobilne telefonije možno locirati znotraj objektov in območij kulturne dediščine, če se s posebno prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev izkaže, da s tem ne bi bile prizadete varovane lastnosti dediščine;
– posebno pozornost se nameni oblikovanju objektov mobilne telefonije, tako da je čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani oziroma arhitekturni in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten, zakrivanje, način vgrajevanja v strehe, stolpe ali druge dele objektov) in da so ti objekti in naprave čim manj moteči.
80. člen
(prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe GJI)
(1) Varovalni pasovi posameznih objektov GJI, če posebni predpisi s področja posamezne GJI ne določajo drugače, znašajo na vsako stran:
– hitre ceste 35 m, glavne ceste 25 m, regionalne ceste 15 m, lokalne ceste 8 m, javne poti 6 m in državne kolesarske steze 5 m, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta;
– progovnega pasu železniške proge 100 m, pri čemer znaša širina progovnega pasu 6 m od osi skrajnih tirov v naselju in 8 m od osi skrajnih tirov izven naselja;
– progovnega pasu industrijskega tira in proge drugih železnic 50 m, pri čemer znaša širina progovnega pasu 4,5 m od osi skrajnih tirov;
– od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;
– od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;
– od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m;
– od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1 m;
– od zunanje ograje razdelilne postaje srednje napetosti in transformatorske postaje srednje napetosti 0,4 kV 2 m;
– prenosnega plinovoda 100 m in distribucijskega plinovoda 5 m, merjeno od osi plinovoda;
– vodovoda, kanalizacije, voda namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in od drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje znaša 1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.
(2) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.
(3) Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti soglasje upravljavca omrežja.
(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnja objektov, v katerih se lahko nahaja vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(5) Posegi v varovalni pas elektroenergetskih vodov morajo biti v skladu s predpisom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.
(6) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2 m, v primeru morebitnih odstopanj pa so potrebne posebne tehnične rešitve in uskladitev s pristojnimi službami, ki upravljajo komunalne vode in javne odprte površne.
(7) Kmetijska dejavnost je omejena v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran osi plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več. V tem pasu je prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko,
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m pod površino oziroma manj kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(8) Gradnja oddajnikov v razdalji 2,0 km od nadzorno merilnega sprejemnika je dovoljena le na podlagi soglasja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
81. člen
(prostorski razvoj na varovanih območjih predvidene GJI)
(1) Varovalni koridor posameznih objektov GJI znaša:
– za državne ceste 25 m, za lokalne ceste 20 m, za javne poti 12,5 m in za kolesarske poti 10 m, merjeno levo in desno od načrtovane osi;
– vzdolž nadzemnega večsistemskega daljnovoda nazivne napetosti od 20 kV do 110 kV, merjeno levo in desno od načrtovane osi voda 15 m;
– vzdolž podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti od 20 kV do 110 kV, merjeno levo in desno od načrtovane osi voda 5 m;
– za plinovodno omrežje z obratovalnim tlakom 10 bar in več, merjeno levo in desno od osi voda 5 m;
– za plinovodno omrežje z obratovalnim tlakom manj kot 10 bar ter dimenzije 250 mm in več, merjeno levo in desno od osi voda 3 m;
– za vodovodno omrežje dimenzije 400 mm in več, merjeno levo in desno od osi voda, 3 m;
– za kanalizacijsko omrežje dimenzije 1200 mm in več, merjeno levo in desno od osi voda, 5 m.
(2) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več so na obstoječih objektih dovoljena investicijska vzdrževalna dela in gradnja pomožnih funkcionalnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).
(3) V varovalnih koridorjih GJI je dovoljena gradnja v skladu z namembnostjo varovalnega koridorja. Na obstoječih objektih so dovoljena investicijska vzdrževalna dela.
(4) V varovalnih koridorjih GJI je gradnja objektov, ki niso v skladu z namembnostjo varovalnega koridorja, dovoljena le pod posebnimi pogoji upravljavca omrežja oziroma njemu nadrejene ustanove v skladu s predpisi.
(5) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine se upošteva omejitve zaradi zračnega prometa:
– objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m;
– vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(6) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa se označi in zaznamuje v skladu z veljavnimi predpisi.
82. člen
(splošni PIP glede minimalne komunalne opreme in priključevanja objektov na GJI)
(1) Gradnja objektov (razen objektov GJI) je dopustna na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih ali gradbenih parcelah, določenih k obstoječim objektom.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe opremljanje zemljišča izvaja skladno z določili predpisov o graditvi objektov ali če tako določa posebni predpis.
(3) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo stanovanjske stavbe, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.
(4) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo nestanovanjske stavbe na območju naselja, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.
(5) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo nestanovanjske stavbe izven območja naselja, če ima zagotovljeno lastno oskrbo s pitno vodo, lastno oskrbo z električno energijo, lastno čiščenje odpadnih voda in dostop do javne ceste. Če je komunalno zemljišče na območju, kjer je mogoča priključitev na omrežje GJI, se vrsta infrastrukture, na katero je mogoča priključitev, šteje za minimalno komunalno opremo.
(6) Priključitev objekta na omrežje GJI, določeno s tem odlokom ali drugim predpisom o minimalni komunalni opremi, je obvezna, če je obveznost priključitve predpisana s predpisom o izvajanju GJI in zagotovljena tehnična možnost priključitve.
(7) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, je s soglasjem upravljavca posamezne GJI gradnja objektov dopustna tudi v primeru, da tehnične možnosti ne omogočajo priključitve objekta na posamezno omrežje GJI. Minimalna komunalna oskrba se v tem primeru začasno ali stalno zagotovi s pomočjo alternativnih sistemov oskrbe:
– alternativni sistem oskrbe s pitno vodo, kot je zbiranje deževnice in sodobni načini filtriranja oziroma lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, kadar je glede na predpise o oskrbi s pitno vodo ta dovoljena;
– alternativni sistem oskrbe z elektriko, in sicer s pomočjo obnovljivih virov energije, z izjemo vetrne energije, katere izraba v tem primeru ni dopustna;
– alternativni sistemi odvajanja odpadne vode, kot sta mala čistilna naprava in nepretočna greznica.
(8) Zagotavljanje odvajanja odpadne vode se s soglasjem pristojnega upravljavca javnega omrežja za odvajanje voda lahko začasno ali stalno zagotovi z uporabo individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica).
(9) Če nestanovanjska stavba na območju naselja ali izven naselja glede na namen za normalno obratovanje ne potrebuje oskrbe s pitno vodo ali električne energije ali odvajanja odpadnih voda, se takšna komunalna oprema ne šteje za minimalno komunalno opremo.
(10) Najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja se vsi objekti, za katere je priključitev možna, priključijo na javno vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje.
7 Varstvo kulturne dediščine, narave, okolja, gozdov in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
83. člen
(splošni PIP za varstvo kulturne dediščine, narave, okolja, gozdov in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Gradnje in prostorske ureditve so dovoljene v vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča. Pri vseh gradnjah je treba upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja. Vsak poseg v okolje se načrtuje in izvede tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo emisije snovi v okolje, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
(3) Pogoj za poseganje na parcele, na katerih veljajo določeni režimi, je obvezna pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in upravljanje varovanih objektov, prostorov, dobrin v okviru posameznega režima.
(4) Javne odprte površine se v primeru izrednih dogodkov lahko uporabljajo za namene zaščite in reševanja ter obrambe.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena velja, da so v območjih, varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki so skladne s PIP za varstvo kulturne dediščine. Gradnje novih objektov, dozidave objektov, nadzidave objektov in drugi dopustni posegi določeni s tem odlokom, so na teh območjih dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave, ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki velja za ta objekt ali območje.
84. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Za posege v registrirano kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine do dne uveljavitve tega odloka, varstvena območja dediščine ali kulturne spomenike in v vplivna območja registrirane kulturne dediščine in kulturnih spomenikov je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(2) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave v območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline se pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridobi podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(3) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo kot to določajo s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(5) Območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine so prikazana v Prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga OPN, in v drugih uradnih evidencah.
85. člen
(kulturni spomenik)
Za kulturne spomenike veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo splošne usmeritve za kulturno dediščino ter konkreten akt o razglasitvi kulturnega spomenika. Za posege v kulturne spomenike in njihova vplivna območja se v primeru neskladja določb tega odloka s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, upošteva soglasje slednjega.
86. člen
(varstvena območja dediščine)
Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območji dediščine.
87. člen
(registrirana kulturna dediščina)
(1) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni razglašena za kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine velja, da so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci vrednot registrirane kulturne dediščine, prepovedani. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v tem členu.
(2) V registrirano kulturno dediščino se lahko posega na način, da se upošteva in ohranja njene varovane vrednote določene v tem členu.
(3) Pri stavbni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine) zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(4) Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.) zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(5) V območjih kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(6) Pri memorialni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(7) Pri arheološki registrirani kulturni dediščini se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst.
(8) Pri drugi registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
88. člen
(registrirana arheološka najdišča)
(1) Poleg upoštevanja določb iz prvega, drugega in sedmega odstavka prejšnjega člena na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna dediščina velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.
(2) Izjemoma so v posamezna registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(3) Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(4) V primeru, da se območje ureja z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
89. člen
(arheološke ostaline)
(1) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin se pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogoči dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
90. člen
(vplivno območje kulturne dediščine)
(1) V vplivnem območju kulturnega spomenika velja pravni režim varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o razglasitvi kulturnega spomenika.
(2) V vplivnih območjih registrirane kulturne dediščine velja naslednji pravni režim varstva:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine.
(3) Dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
91. člen
(ohranjanje narave)
(1) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju občine. Na območjih ohranjanja narave je za vse posege potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje.
(2) Na zavarovanih območjih je treba upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo zavarovanih območij, ki so podani z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave v sprejetih aktih o zavarovanju Krajinskega parka Lahinja in Krajinskega parka Kolpa.
(3) Na za zavarovanje predlaganih območjih, regijski park Kočevsko – Kolpa in naravni spomenik Jelševnik, veljajo varstvene usmeritve, da se posegi in dejavnosti izvajajo na način, ki ne ogroža prvobitnosti narave.
(4) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,
– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,
– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje,
– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje,
– na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve v prostoru,
– na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(5) Na ekološko pomembnih območjih Kočevsko, Stobe, Kolpa, Veliko Bukovje, Lahinja, Dobličica, Petrišina jama, Bezgovka in Gornji kal, ki niso tudi posebna varstvena območja se posegi in dejavnosti načrtujejo na način, da se v čim večji možni meri ohranja razsežnost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih in živalskih vrst, ohranja njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij ter omogoča ponovna povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom prekinjena.
(6) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000), Bezgovka, Veliko Bukovje, Kočevsko, Kočevsko – Kolpa, Gornji Kal, Petrišina jama, Dobličica, Stobe-Breg, Kolpa in Lahinja se posege in dejavnosti načrtujejo tako, da se v čim večji možni meri:
– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst;
– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
– ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
– ohranja se povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.
(7) Pri izvajanju posegov in dejavnosti na posebnih varstvenih območjih se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:
– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja;
– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja;
– na posebna varstvena območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(8) Na območjih habitatnih tipov se posegi in dejavnosti načrtujejo na način in v obsegu:
– da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva;
– da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih;
– da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
92. člen
(varstvo zraka)
(1) Dejavnosti, ki onesnažujejo zrak, je dovoljeno umeščati le v industrijska območja. Lastnik vira onesnaženja mora poskrbeti za meritve onesnaženosti in izvajati ustrezno zaščito in sanacijo. Pri zasnovi nove zazidave se upošteva tudi prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka.
(2) Za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva prometa na podnebne spremembe morajo imeti vsa načrtovana zaposlitvena območja in večja stanovanjska območja povezavo z javnim potniškim prometom. Večja poselitvena in zaposlitvena območja ob železniški povezavi se navežejo na to omrežje.
(3) Pri novogradnjah se upoštevajo predpisi za učinkovito rabo energije.
93. člen
(varstvo voda)
(1) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, se po potrebi izdela hidrološko-hidravlično analizo in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.
(2) Prečkanja vodov GJI pod strugo vodotoka se načrtujejo tako, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka.
(3) Za gradnjo na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ. Pri posegih na vodovarstvena območja se upoštevajo predpisi, ki se nanašajo na ta območja.
(4) Vse obstoječe vodne vire se varuje pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov na območju občine.
(5) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dovoljeni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda ter za ohranjanje narave.
(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določajo predpisi o upravljanju voda. Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta.
(7) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ali onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(8) Pri načrtovanju poteka trase GJI se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, le-ta ne sme posegati na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dovoljeni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov. Prečkanja vodov GJI pod strugo vodotoka se načrtujejo tako, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka.
(9) Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje MHE so dovoljene ob zagotavljanju varstva naravnih vrednot in obstoječih ekoloških razmer prisotnih rastlinskih in živalskih vrst, oziroma kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov in pod pogojem, da objekti ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora.
(10) Poplavna območja v občini so v obvodnem prostoru Kolpe, v manjšem obsegu pa tudi ob Lahinji in Dobličici. Na poplavnih območjih gradnja ni dovoljena, kljub obstoječemu stavbnemu zemljišču. Na obstoječih stavbnih zemljiščih, ki se nahajajo v območju poplav je dovoljena rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov je dovoljena le kot nadomestna gradnja. Za vsak opisan poseg na poplavnem območju je treba predhodno pridobiti vodno soglasje.
(11) Pred podrobnejšim načrtovanjem rabe prostora se upošteva prepoved gradnje na poplavnih območjih in tudi na drugih površinah v 15 m širokem pasu (oziroma 40 m zunaj naselij) ob Kolpi in v 5 m širokem pasu ob manjših vodotokih. Za vsak poseg na poplavnem območju v 15 m pasu v naseljih in 40 m pasu zunaj naselij je treba predhodno pridobiti vodno soglasje.
(12) Z namenom zagotavljanja varstva voda pred onesnaženjem se zagotovi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode, skladno z določili 75. člena tega odloka (gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja).
94. člen
(varstvo tal)
(1) Pri gradnji objektov se zgornji, rodovitni sloj tal odstrani in deponira ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabi za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.
(2) Pri poseganju v tla na območju vodotokov in razgaljenih površinah je po koncu del potrebno izvesti sanacijska in zasaditvena dela, da se preprečijo erozijski pojavi.
(3) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi se dela izvedejo na način, ki onemogoča izliv v okolico.
95. člen
(varstvo gozdov)
(1) V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dovolijo le v izjemnih primerih – ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora.
(2) Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor se načrtuje tako, da se v čim večji meri upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
(3) V prostoru z majhnim deležem gozda se objekte linijske infrastrukture načrtuje tako, da se v čim večji meri izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.
(4) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic se zagotovi prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Lokacije prehodov ugotovi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.
(5) Nove objekte se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega gozda od obstoječega gozdnega roba. Pri tem se odmik določi v odvisnosti od posameznih lokacij in sestojev, ki so ali se bodo v času razvili na posamezni lokaciji. Odmik je potreben poleg zagotavljanja funkcij gozdov tudi zaradi zagotovitve varnosti objektov.
(6) Negozdna zemljišča znotraj gozda se pogozdujejo le v primeru, če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.
(7) Pri izbiri najprimernejšega izmed alternativnih predlogov se pri vseh posegih v gozdove poleg navedenih kriterijev upošteva tudi kriterij najmanjše izgube rastiščnega in sestojnega potenciala ter zlasti kriterij najmanjše prizadetosti ekoloških in socialnih funkcij.
(8) Dovoljeni so naslednji posegi v gozd in gozdni prostor:
– izvajati vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah;
– izvedba gozdnih in drugih učnih poti;
– ureditev planinskih in sprehajalnih poti ter trim stez po obstoječih poteh;
– gradnja in rekonstrukcija gozdne ceste, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom;
– gradnja in rekonstrukcija javnih poti namenjenih gospodarjenju z gozdom in turističnim namenom (urejanje kolesarskih in drugih poti;
– priprava ali gradnja vlak za spravilo in prevoz lesa, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije;
– postavitev stalne gozdne žičnice;
– postavitev premičnih čebelnjakov;
– ureditev stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo, na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo;
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna postavitev predvidena z lovsko gojitvenim načrtom.
(9) Posegi iz prejšnjega odstavka so dovoljeni le, če ne vplivajo negativno na gozdni ekosistem in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim posegom je treba pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe.
(10) Posege se načrtuje tako, da se ne posega v obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov se zagotovi naslednje minimalne odmike:
– ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, so odmaknjeni od gozdnega roba najmanj 1 m;
– če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni najmanj 4 m od gozdnega roba.
(11) Nove objekte se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega gozda od obstoječega gozdnega roba. Pri tem se odmik določi v odvisnosti od posameznih lokacij in sestojev, ki so ali se bodo v času razvili na posamezni lokaciji. Odmik je potreben poleg zagotavljanja funkcij gozdov tudi zaradi zagotovitve varnosti objektov. Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne javne gozdarske službe.
96. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Stopnje varstva okolja pred hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so določene v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Na območjih naselij se v splošnem določa III. stopnja varstva pred hrupom, razen na območju družbene infrastrukture površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, na območju stanovanj čiste stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških hiš, na posebnem območju, ki je namenjeno površini za turizem, kjer se določa II. stopnja varstva pred hrupom, ter za območja proizvodnih dejavnosti (I) in površine drugih območij (BD), na katerih se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.
(3) Območja II. stopnje varstva pred hrupom občina določi ločeno in pošlje v potrditev na ministrstvo, pristojno za okolje. Vlogi se priloži dokumentacijo iz katere je razvidno, da so na predlaganih območjih izpolnjene zahteve II. stopnje varstva pred hrupom.
(4) Za površine cest (PC), površine železnic (PŽ), letališča (PL), heliporte (PH) in za območja komunikacijske infrastrukture (T), območja energetske infrastrukture (E), območja okoljske infrastrukture (O), se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.
(5) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve območja s hrupom.
(6) Za nove vire hrupa morajo biti zagotovljeni ukrepi varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja virov hrupa.
(7) Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost ukrepi zmanjšanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju.
(8) Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti monitoring hrupa zaradi obremenitve območja s hrupom iz vira hrupa in za obratovanje vira hrupa, če tako zahteva predpis, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
(9) Pri načrtovanju dejavnosti na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom, se predvidi ustrezne aktivne in pasivne ukrepe za zaščito življenjskega okolja pred hrupom.
(10) Podrobnejša ravnanja in obveznosti v zvezi z okoljskim hrupom so opredeljena z zakonom o varstvu okolja in njegovimi podzakonskimi akti s področja varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom.
97. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Viri elektromagnetnega sevanja so omrežja, naprave in objekti določeni s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju.
(2) Novogradnja objekta ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve okolja na območju I. in II. stopnje varstva pred sevanjem, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(3) V okviru namenske rabe prostora so opredeljena območja povečanega varstva pred sevanjem ter območja, kjer je dopusten s sevanjem bolj moteči poseg v okolje. Mejne vrednosti virov sevanja za posamezna območja določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
a) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. To so območja:
– v okviru namenske rabe C: bolnišnic, zdravilišč, okrevališč, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– v okviru namenske rabe S: čisto stanovanjsko območje, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju,
– v okviru namenske rabe B: turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– v okviru namenske rabe Z: območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin;
b) II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj,
– v okviru namenske rabe I: namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti,
– v okviru namenske rabe P: transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje;
c) II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.
(4) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje, iz katere mora biti razvidno, da pričakovane ravni elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale s predpisi dovoljenih vrednosti.
(5) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja.
98. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Na plazovitem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:
– zadrževanje voda z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(2) Za vse posege v plazovitih območjih je treba pridobiti soglasje pristojnih služb.
(3) Projekti za gradnjo objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Objekti se gradijo protipotresno v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po MSC lestvici. Na celotnem območju občine je obvezna ojačitev prve plošče nad kletjo, tako da stropna konstrukcija zdrži rušenje objektov nanjo.
(5) Za zaklanjanje prebivalstva se gradijo zaklonišča. Zaklonišča osnovne zaščite se morajo graditi v vseh objektih namenjenih za javno zdravstveno službo z več kot 50 posteljami, vzgojno varstvene ustanove za več kot 50 otrok; redno izobraževanje za več kot 100 udeležencev izobraževalnega programa, javne telekomunikacijske in poštne centre, nacionalno televizijo in radio, javni potniški, železniški in avtobusni promet (centralne postaje), pomembno energetsko in industrijsko dejavnost. Za vsa nova zaklonišča in za vse posege v obstoječa zaklonišča je obvezna revizija projektne dokumentacije.
(6) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Na vseh območjih poplav gradnja kleti ni dopustna. Na drugih območjih občine se pri načrtovanju objektov, ki so pod nivojem terena, obvezno preveri gibanje nivoja podtalne vode.
(7) Gradnja na poplavnih in ogroženih območjih je dovoljena izjemoma pod pogoji pristojne službe za vodno gospodarstvo ter na podlagi utemeljitve, izdelane s hidrološko-hidravlično analizo. Za vse posege v poplavnih območjih se pridobi soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.
(8) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi. Na območjih brez hidrantnega omrežja in na območjih kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge ustrezne ureditve. Dostopne in dovozne poti ter postavitve in delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. Na območjih velike požarne ogroženosti gozdov se ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.
(9) Na območju tveganj zaradi industrijskih nesreč skladno s predpisi se prostorske ureditve načrtuje tako, da se preprečujejo verižne nesreče, preprečuje, zmanjšuje ali zadržuje prenos začetih izrednih dogodkov, zmanjšujejo posledice v primeru nesreč in omogoči uspešno ukrepanje v okviru zaščite in reševanja z zagotavljanjem ustreznih odmikov med dejavnostmi oziroma objekti.
(10) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi, kadavrov, za odlaganje ruševin, območja za evakuacijo prebivalstva, za heliporte in lokacije za sprejem mednarodne pomoči ter za regijski logistični center se upoštevajo določila 49. člena tega odloka.
8 Podrobnejši PIP za posamezne podrobnejše namenske rabe in tipologije
99. člen
(ureditve za območja posameznih podrobnejših namenskih rab)
Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope PNR na celotnem območju občine, razen če ni s posebnimi pogoji za posamezno EUP določeno drugače.
100. člen
(tipologija gradnje)
(1) Območje občine se glede na tipologijo objektov deli na naselja oziroma območja naselij s tradicionalno tipologijo, z mešano tipologijo, s suburbano in urbano gradnjo (Črnomelj).
(2) Za naselja s tradicionalno tipologijo se glede meril in pogojev za oblikovanje upoštevajo PIP v nadaljevanju tega člena, za vse ostale tipologije pa veljajo ostali PIP tega odloka.
(3) Območja naselij oziroma delov naselij s tradicionalno tipologijo se delijo na:
– območja z objekti, kjer se lahko gradi uskoški dvor,
– območja z objekti, kjer se lahko gradi belokranjski dvor,
– območja z objekti kočevarskega tipa,
– območja z objekti belokranjskega tipa.
(4) Za izbor tipologije za posamezno naselje se uporablja spodnja tabela. Če je označena več kot ena tipologija, se izbere le ena izmed danih možnosti.
+----------+--------------------------------------------+-----------+
|Tipologija|   Tradicionalna tipologija objektov   |  Mešana |
| objektov/|                      | tipologija|
| gradnje |                      | gradnje |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Naselje  |Belokranjska|Kočevarska|Belokranjski|Uskoški|oblikovanje|
|     | tipologija |tipologija|  dvor  | dvor |   po  |
|     |      |     |      |    | določilih |
|     |      |     |      |    |  NRP  |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Adlešiči |   ·   |     |   •   |  •  |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Balkovci |   •   |     |   •   |  •  |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Bedenj  |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Belčji Vrh|   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Bistrica |      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Blatnik  |      |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Bojanci  |   •   |     |   •   |  •  |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Brdarci  |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Breg   |   •   |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Breznik  |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Butoraj  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Cerkvišče |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Črešnjevec|   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Črnomelj |      |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Čudno selo|   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Daljne  |   •   |   •  |      |    |      |
|Njive   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Damelj  |   •   |   •  |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dečina  |      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Desinec  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Deskova  |      |   •  |      |    |   •   |
|vas    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dobliče  |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Doblička |   •   |   •  |      |    |   •   |
|Gora   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dolenja  |      |   •  |      |    |      |
|Podgora  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dolenja  |   •   |     |      |    |   •   |
|vas    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dolenjci |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dolenji  |      |   •  |      |    |      |
|Radenci  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dolenji  |   •   |     |   •   |    |   •   |
|Suhor   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dolnja  |   •   |     |      |    |   •   |
|Paka   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Draga   |   •   |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dragatuš |      |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dragoši  |   •   |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Dragovanja|      |     |      |    |   •   |
|vas    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Drenovec |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Drežnik  |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Fučkovci |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Golek   |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Golek pri |   •   |     |   •   |    |   •   |
|Vinici  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Gorenja  |      |   •  |      |    |      |
|Podgora  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Gorenjci |   •   |     |   •   |  •  |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Gorenji  |      |   •  |      |    |      |
|Radenci  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Gorica  |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Gornja  |   •   |     |   •   |    |   •   |
|Paka   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Gornji  |   •   |     |   •   |    |   •   |
|Suhor   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Griblje  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Grič pri |   •   |   •  |      |    |   •   |
|Dobličah |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Hrast pri |   •   |     |   •   |    |   •   |
|Vinici  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Hrib   |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Jankoviči |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Jelševnik |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Jerneja  |   •   |     |      |    |   •   |
|vas    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Kanižarica|      |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Knežina  |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Kot ob  |      |   •  |      |    |      |
|Kolpi   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Kot pri  |   •   |   •  |      |    |      |
|Damlju  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Kovačji  |   •   |     |      |    |      |
|Grad   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Kovača vas|      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Kvasica  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Lokve   |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Mala   |   •   |     |   •   |    |      |
|Lahinja  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Mala Sela |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Mali   |   •   |     |      |    |   •   |
|Nerajec  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Marindol |   •   |     |   •   |  •  |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Mavrlen  |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Mihelja  |   •   |     |      |    |   •   |
|vas    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Miklarji |      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Miliči  |   •   |     |      |  •  |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Močile  |      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Naklo   |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Nova Lipa |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Obrh pri |   •   |     |   •   |    |   •   |
|Dragatušu |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Ogulin  |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Otovec  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Paunoviči |   •   |     |      |  •  |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Pavičiči |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Perudina |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Petrova  |   •   |     |      |    |   •   |
|vas    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Pobrežje |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Podklanec |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Podlog  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Prelesje |      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Preloka  |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Pribinci |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Purga   |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Pusti   |   •   |     |      |    |      |
|Gradec  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Rim    |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Rodine  |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Rožanec  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Rožič Vrh |   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Ručetna  |   •   |     |      |    |   •   |
|vas    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Sečje selo|   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Sela pri |   •   |     |      |    |   •   |
|Dragatušu |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Sela pri |   •   |     |      |    |   •   |
|Otovcu  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Selce pri |   •   |   •  |      |    |      |
|Špeharjih |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Sinji Vrh |   •   |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Sodevci  |      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Srednji  |      |   •  |      |    |      |
|Radenci  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Stara Lipa|   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Stari trg |      |   •  |      |    |   •   |
|ob Kolpi |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Stražnji |   •   |   •  |      |    |   •   |
|Vrh    |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Svibnik  |      |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Šipek   |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Špeharji |   •   |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Talčji Vrh|   •   |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Tanča Gora|   •   |   •  |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Tribuče  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Tušev Dol |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Učakovci |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Velika  |   •   |     |      |    |   •   |
|Lahinja  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Velika  |   •   |     |   •   |    |   •   |
|Sela   |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Veliki  |   •   |     |   •   |    |      |
|Nerajec  |      |     |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Vinica  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Vojna vas |      |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Vranoviči |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Vrhovci  |   •   |     |   •   |  •  |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Vukovci  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Zagozdac |      |   •  |      |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Zajčji Vrh|   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Zapudje  |   •   |     |   •   |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Zastava  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Zilje   |   •   |     |   •   |    |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Zorenci  |   •   |     |      |    |   •   |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
|Žuniči  |   •   |     |      |  •  |      |
+----------+------------+----------+------------+-------+-----------+
(5) PIP v primeru oblikovanja uskoškega dvora (posebnosti):
– Dvor kot celota
+---------------------+----------------------------------------+
|posebnost      |majhna »utrdba« – z vseh strani zaprto |
|           |dvorišče z dvokrilnimi lesenimi vrati, |
|           |zunanje odprtine so le na stanovanjski |
|           |hiši, ostalo line za zračenje      |
+---------------------+----------------------------------------+
|tlorisna zasnova   |poljuben štirikotnik, razmerje stranic: |
|           |od 1 : 1 do 1 : 1,5           |
+---------------------+----------------------------------------+
|dvorišče       |nepozidano – tlakovano ali zatravljeno, |
|           |površine do 70 m2            |
+---------------------+----------------------------------------+
|višinski gabariti / |K+P v primeru nagnjenega terena, samo P |
|naklon        |na ravnem terenu / od 40o do 48o    |
+---------------------+----------------------------------------+
|vrsta kritine /   |opečni zareznik, lahko slama /     |
|napušči       |minimalni, za širino dveh strešnikov  |
+---------------------+----------------------------------------+
|dimnik / frčade   |opečni s strešico / frčade niso     |
|           |dovoljene                |
+---------------------+----------------------------------------+
|pomožni objekti   |niso dovoljeni – vse funkcije domačije |
|           |se uredijo znotraj dvora        |
+---------------------+----------------------------------------+
– Vezni objekt
+---------------------+----------------------------------------+
|tlorisna zasnova   |podolgovata, razmerje stranic: od 1 :  |
|           |2,5 do 1 : 3              |
+---------------------+----------------------------------------+
|širina / dolžina /  |do 3,00 m / 9,00 m / K+M        |
|višina        |                    |
+---------------------+----------------------------------------+
|konstrukcija     |v celoti lesena ali K zidana, M lesena |
+---------------------+----------------------------------------+
|streha /sleme    |simetrična ali asimetrična dvokapnica, |
|           |prisekana na kozla / sleme po dolžini  |
|           |objekta, višina kapne lege na dvoriščni |
|           |strani je lahko do 2,00 m, izdelano kot |
|           |gank                  |
+---------------------+----------------------------------------+
|fasada:       |                    |
+---------------------+----------------------------------------+
|– zatrepi      |široke vertikalne deske         |
+---------------------+----------------------------------------+
|– barve, materiali  |nebarvan les smreke ali kostanja, grobi |
|           |apneni omet, odtenki naravnih barv   |
+---------------------+----------------------------------------+
|– dekoracija,    |lahko dekoracija ograje ganka      |
|členitev       |                    |
+---------------------+----------------------------------------+
|– vhodna vrata    |enostavno oblikovano          |
+---------------------+----------------------------------------+
– Vhod
+---------------------+----------------------------------------+
|širina / dolžina /  |do 0,50 m / odvisno od zasnove dvora / |
|višina        |do 3,00 m                |
+---------------------+----------------------------------------+
|konstrukcija     |zidana z velikimi lesenimi dvojnimi   |
|           |vrati                  |
+---------------------+----------------------------------------+
|streha / fasada   |simetrična dvokapnica / omet, les,   |
|           |odtenki naravnih barv          |
+---------------------+----------------------------------------+
(6) PIP v primeru oblikovanja Belokranjskega dvora (posebnosti):
– Dvor kot celota
+---------------------+----------------------------------------+
|tlorisna zasnova   |oblika črke U, lahko tudi L, razmerje  |
|           |stranic: od 1 : 1 do 1 : 1,5      |
+---------------------+----------------------------------------+
|dvorišče       |nepozidano – tlakovano ali zatravljeno, |
|           |površine do 70 m2            |
+---------------------+----------------------------------------+
|višinski gabariti  |odvisno od terena: K+P ali samo P    |
+---------------------+----------------------------------------+
|vrsta kritine /   |opečni zareznik, lahko slama / naklona |
|naklon        |od 40o do 48o              |
+---------------------+----------------------------------------+
|napušči       |minimalni, za širino dveh strešnikov  |
+---------------------+----------------------------------------+
|dimnik / frčade   |opečni s strešico / frčade niso     |
|           |dovoljene                |
+---------------------+----------------------------------------+
|pomožni objekti   |dovoljena je postavitev na zadnjo stran |
|           |domačije                |
+---------------------+----------------------------------------+
– Dvoriščni vhod
+---------------------+----------------------------------------+
|širina / dolžina   |do 0,50 m / odvisno od zasnove dvora  |
+---------------------+----------------------------------------+
|višinski gabariti  |do 3,00 m                |
+---------------------+----------------------------------------+
|konstrukcija     |zidana z velikimi lesenimi dvojnimi   |
|           |vrati                  |
+---------------------+----------------------------------------+
|streha / fasada   |simetrična dvokapnica / apneni omet,  |
|           |les, odtenki naravnih barv       |
+---------------------+----------------------------------------+
(7) PIP za oblikovanje stanovanjskih in gospodarskih objektov za Belokranjski tip, Uskoški dvor in Belokranjski dvor:
– Stanovanjski objekti
+----------------+------------------------+---------------------+
|        |Belokranjski tip,    |Kočevarski tip    |
|        |Uskoški dvor,      |           |
|        |Belokranjski dvor    |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|tlorisna    |podolgovata, razmerje  |podolgovata, razmerje|
|zasnova     |stranic od 1 : 1,5 do  |stranic od 1 : 1,4 do|
|        |1 : 2,5         |1 : 2        |
+----------------+------------------------+---------------------+
|širina /    |od 6,00 – 7,5 m / od  |od 6,50 do 9,5 m / od|
|dolžina     |12,00 do 15,00 m    |12,00 do 15 m    |
+----------------+------------------------+---------------------+
|višinski    |K + P, P, v primeru   |K + P, P       |
|gabariti    |dvora K+P le na     |           |
|        |nagnjenem terenu    |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|naklon /    |od 40o do 48o / če so  |od 40o do 50o / če so|
|čopi      |na območju običajni   |na območju običajni |
+----------------+------------------------+---------------------+
|vrsta      |betonski nebarvani ali |betonski nebarvani  |
|kritine     |opečni zareznik, slama |ali opečni zareznik, |
|        |            |lesene skodle    |
+----------------+------------------------+---------------------+
|kolenčni zid  |dovoljen je le v    |dovoljen je le v   |
|        |primeru, ko je kap   |primeru, ko je kap  |
|        |strehe v enaki višini  |strehe v enaki višini|
|        |tal ali talne      |tal ali talne    |
|        |konstrukcije podstrešne |konstrukcije     |
|        |etaže          |podstrešne etaže   |
+----------------+------------------------+---------------------+
|streha /    |simetrična dvokapnica  |simetrična dvokapnica|
|frčade     |tudi nad gankom/ niso  |tudi nad gankom /  |
|        |dovoljene        |niso dovoljene    |
+----------------+------------------------+---------------------+
|napušč     |na čelni fasadi do 40  |na čelni fasadi do 40|
|        |cm, daljši nad gankom  |cm, daljši nad gankom|
|        |in vhodom, na zadnji  |in vhodom, na zadnji |
|        |strani največ 40 cm   |strani največ 40 cm |
+----------------+------------------------+---------------------+
|gank      |na vzdolžni stran; na  |gank ni obvezen,   |
|        |čelni strani lahko v  |lahko pa je na    |
|        |primeru pritličnega   |vzdolžni strani   |
|        |objekta, pri pritličnem |           |
|        |objektu ni obvezen   |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|fasada:     |            |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– osna     |– streha simetrična na |– streha simetrična |
|zasnova:    |objekt in gank;     |na objekt in gank;  |
|        |– odprtine kleti in   |– odprtine razen na |
|        |pritličja simetrične na |čelnem zatrepu niso |
|        |objekt,         |nujno simetrično   |
|        |– odprtine na trikotnem |razporejene     |
|        |zatrepu simetrične na  |           |
|        |sleme          |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– zatrepi    |široke vertikalne deske |omet ali široke   |
|        |s pokrivnimi ozkimi   |vertikalno      |
|        |letvicami, lahko omet  |postavljene deske  |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– podstavki   |kletni del ometan v   |kletni del ometan v |
|        |grobem ali zaglajenem  |grobem ali zaglajenem|
|        |ometu; obloge s kamnom |ometu; obloge s   |
|        |niso dovoljene     |kamnom niso dovoljene|
+----------------+------------------------+---------------------+
|– barve     |odtenki naravnih barv, |odtenki naravnih   |
|        |nebarvan les      |barv, nebarvan les  |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– materiali   |les, opeka, kamen, omet |les, opeka, kamen,  |
|        |            |omet         |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– členitev,   |lahko okenske obrobe v |lahko okenske obrobe |
|obrobe     |ometu oziroma les na  |v ometu oziroma les |
|        |leseni fasadi      |na leseni fasadi,  |
|        |            |lahko členitev fasade|
|        |            |v ometu       |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– dekoracija  |na veter letvi in    |ni običajna     |
|        |deskah zatrepa ter   |           |
|        |pokrivnih letvic;    |           |
|        |zračne odprtine na   |           |
|        |zatrepu (krogi, križi, |           |
|        |kelihi, rombi); na   |           |
|        |ograji ganka;      |           |
|        |izrezljana vhodna vrata |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|okna:      |            |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|–        |dve okni na čelni    |dva ali tri okna na |
|razporeditev  |fasadi         |čelni fasadi v    |
|        |            |pritličju, v kleti  |
|        |            |majhne odprtine   |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– razmerje   |3 : 2 polja       |3 : 2 polja     |
|velikosti    |            |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|– oblika    |manjša stoječa     |manjša stoječa    |
|        |pravokotna okna;    |pravokotna okna;   |
|        |dovoljene tudi večje  |dovoljene tudi večje |
|        |zastekljene površine, v |zastekljene površine |
|        |primeru Uskoškega dvora |in strešna okna v  |
|        |le na dvoriščno stran, |ravnini strehe    |
|        |in strešna okna v    |           |
|        |ravnini strehe     |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|vrata      |lesena dvokrilna    |lesena enokrilna   |
+----------------+------------------------+---------------------+
|prizidki/izzidki|niso dovoljeni, tudi ne |niso dovoljeni, tudi |
|        |kot vetrolovi; izjemoma |ne kot vetrolovi;  |
|        |WC na ganku       |izjemoma WC na ganku |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ograje     |konstrukcija ganka je  |konstrukcija ganka je|
|        |oprta v ostrešje;    |oprta v ostrešje;  |
|        |ograja: široke     |ograja: široke    |
|        |vertikalne deske, lahko |vertikalne deske,  |
|        |z ornamenti v obliki  |ornamenti niso    |
|        |src, rombov, kelihov  |običajni       |
+----------------+------------------------+---------------------+
– Gospodarski objekti
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|        |Belokranjski tip|Kočevarski  |Uskoški dvor, |
|        |        |tip     |Belokranjski  |
|        |        |       |dvor      |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|tlorisna    |podolgovata   |podolgovata |podolgovata  |
|zasnova     |        |       |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|širina     |od 5,00 do 10,00|od 5,00 do  |do 6,00 m   |
|        |        |10,00    |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|dolžina     |od 10,00 do   |od 10,00 do |do 15,00 m   |
|        |15,00      |15,00    |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|razmerje    |od 1 : 1,5 do  |od 1 : 1,4 do|od 1 : 1,5 do |
|stranic     |1 : 2      |1 : 2    |1 : 2,5    |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|višinski    |v primeru delno |v primeru s |V primeru   |
|gabariti /   |vkopane kleti  |treh strani |višinskih   |
|naklon     |K+P, P / od 40o |vkopane kleti|razlik reliefa |
|        |do 48o     |K+P, P / od |K+P, P, P+M  |
|        |        |40o do 50o  |/ od 40o do  |
|        |        |       |48o      |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|čopi      |če so na območju|če so na   |če so na    |
|        |običajni    |območju   |območju    |
|        |        |običajni   |običajni    |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|vrsta      |betonski    |betonski   |betonski    |
|kritine     |nebarvani    |nebarvani  |nebarvani   |
|        |zareznik, opečni|zareznik,  |zareznik,   |
|        |zareznik, slama |opečni    |opečni     |
|        |        |zareznik,  |zareznik,   |
|        |        |lesene skodle|slama     |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|streha,     |simetrična   |simetrična  |simetrična   |
|sleme      |dvokapnica,   |dvokapnica  |dvokapnica v  |
|        |asimetrična (na |       |primeru K+P in |
|        |kozla) v primeru|       |P, asimetrična |
|        |P+M       |       |(na kozla) v  |
|        |        |       |primeru P+M  |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|kolenčni zid  |ni; v primeru  |ni; na    |ni; v primeru |
|        |strehe na kozla |vzdolžni   |strehe na   |
|        |do 2,00 m, na  |vhodni strani|kozla do 2,00 |
|        |vzdolžni vhodni |je lahko   |m, na vzdolžni |
|        |strani je lahko |skrit pod  |vhodni strani |
|        |skrit pod    |napuščem   |je lahko skrit |
|        |napuščem    |       |pod napuščem  |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|napušč     |minimalen, na  |minimalen, na|minimalen, na |
|        |vzdolžni vhodni |vzdolžni   |vzdolžni    |
|        |strani je lahko |vhodni strani|vhodni strani |
|        |daljši     |je lahko   |je lahko    |
|        |        |daljši    |daljši     |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|frčade     |ena manjša na  |ni      |ni       |
|        |»firtoh« na   |       |        |
|        |podstrešju hleva|       |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|konstrukcija  |– v primeru   |– v primeru |– v primeru  |
|        |hleva zidana  |hleva zidana |hleva zidana  |
|        |– v primeru   |– v primeru |– v primeru  |
|        |skednja v celoti|skednja v  |skednja v   |
|        |lesena po zgledu|celoti lesena|celoti lesena |
|        |tradicionalnih: |ali delno  |po zgledu   |
|        |vhodni del po  |zidana v delu|tradicionalnih:|
|        |sistemu     |za hlev;   |vhodni del po |
|        |vstavljanja   |skedenj –  |sistemu    |
|        |plohov v utore |vogali    |vstavljanja  |
|        |stebrov in   |zidani,   |plohov v utore |
|        |zavetrovanja z |polnilo   |stebrov in   |
|        |vidnimi     |vertikalne  |zavetrovanja z |
|        |diagonalami,  |široke deske |vidnimi    |
|        |zadnji del obit |ali v celoti |diagonalami,  |
|        |z vertikalnimi |lesen    |zadnji del   |
|        |širokimi deskami|       |obit z     |
|        |        |       |vertikalnimi  |
|        |        |       |širokimi    |
|        |        |       |deskami    |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|fasada     |        |       |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|– zatrepi    |široke     |široke    |široke     |
|        |vertikalne   |vertikalne  |vertikalne   |
|        |deske, lahko s |deske    |deske, lahko s |
|        |pokrivnimi   |       |pokrivnimi   |
|        |letvicami    |       |letvicami   |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|– barve     |nebarvan les:  |nebarvan les:|nebarvan les: |
|        |smreka, kostanj,|smreka,   |smreka,    |
|        |grobi omet v  |kostanj,   |kostanj, grobi |
|        |primeru hleva, |grobi omet v |omet v primeru |
|        |odtenki naravnih|primeru   |hleva, odtenki |
|        |barv      |hleva,    |naravnih barv |
|        |        |odtenki   |        |
|        |        |naravnih barv|        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|– dekoracija  |poudarek na   |ni dekoracije|poudarek na  |
|        |diagonalnem   |       |diagonalnem  |
|        |zavetrovanju,  |       |zavetrovanju, |
|        |zračne odprtine |       |zračne     |
|        |na zatrepih,  |       |odprtine na  |
|        |enostavno    |       |zatrepih,   |
|        |okrasje na   |       |enostavno   |
|        |vhodnem zatrepu;|       |okrasje na   |
|        |na hlevih ni  |       |vhodnem    |
|        |dekoracije   |       |zatrepu; na  |
|        |        |       |hlevih ni   |
|        |        |       |dekoracije   |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|okna      |line za     |manjša,   |line za    |
|        |zračenje; hlevi:|pravokotno  |zračenje;   |
|        |manjša     |ležeča okna |hlevi: manjša |
|        |pravokotna   |na hlevu,  |pravokotna   |
|        |ležeča okna   |line za   |ležeča okna  |
|        |        |zračenje v  |        |
|        |        |kleti    |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|vrata      |velika lesena  |lesena,   |velika lesena |
|        |dvokrilna vrata,|enostavno  |dvokrilna   |
|        |enostavno    |oblikovana; |vrata,     |
|        |oblikovana   |vrata v klet |enostavno   |
|        |        |lahko kamniti|oblikovana   |
|        |        |lok     |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
|prizidki/izzidki|niso dovoljeni |niso     |niso dovoljeni |
|        |        |dovoljeni  |        |
+----------------+----------------+-------------+---------------+
101. člen
(podrobnejši PIP za območja stanovanj)
(1) Podrobnejši PIP za urbano stanovanjsko pozidavo raznolike tipologije (SSo):
+-------------------------------------------------------------+
|SSo – urbana stanovanjska pozidava raznolike tipologije   |
+-------------------------------------------------------------+
|Merila in pogoji: Pri načrtovanju v okviru OPPN na teh    |
|območjih se smiselno upoštevajo PIP za SSs in/ali SSv in/ali |
|SSn. Določitev, katere od teh treh PNR se uveljavi v     |
|konkretni EUP in kakšno naj bo površinsko razmerje znotraj  |
|EUP med njimi, je predpisana s posebnimi PIP za posamezno  |
|EUP. Če to razmerje v EUP ni določeno, se vsako od      |
|predpisanih PNR načrtuje v deležu vsaj 20 % celotne EUP.   |
+-------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za urbano prostostoječo stanovanjsko pozidavo (SSs):
+---------------------------------------------------------------+
|SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava        |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe:                    |
|S – OBMOČJA STANOVANJ namenjena bivanju in spremljajočim    |
|dejavnostim.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe:              |
|SS – stanovanjske površine namenjene bivanju brez dejavnosti  |
|ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno  |
|bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.|
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: SSs – urbana prostostoječa stanovanjska |
|pozidava                            |
|stanovanjska prostostoječa hiša                |
+-----------------------+-----------------------+---------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: od 0,15 do največ |FI: od 0,30 do |
|parceli:        |0,35          |največ 0,70  |
+-----------------------+-----------------------+---------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Poleg bivanja so dovoljene tudi    |
|poslovne dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, razen |
|vzdrževanja in popravila motornih vozil in druge dejavnosti  |
|(površina prostorov za dejavnost do 60 m2), ki ne generirajo  |
|tovornega niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni   |
|naslednji pogoji:                       |
|– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne    |
|površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z     |
|zadostnimi parkirnimi površinami (vendar ne več kot 8 parkirnih|
|mest) za potrebe objekta – stanovalcev, zaposlenih in     |
|obiskovalcev;                         |
|– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;      |
|– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in   |
|bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede |
|na obstoječe obremenitve;                   |
|– urbanistična oziroma prostorska in okoljska utemeljitev v  |
|projektni dokumentaciji, ki je obvezna za vse dejavnosti razen |
|bivanja;                            |
|– dejavnosti so dovoljene v pritličju objektov. Izjemoma so  |
|dejavnosti dovoljene tudi v celotnem objektu, če gre za    |
|dejavnosti, kot so pisarne, osebne storitve, ambulanta,    |
|trgovina na drobno, izobraževanje, varstvo otrok, varstveni  |
|center, nastanitve za potrebe turizma in podobno.       |
|V stanovanjskih stavbah se dovoli še urejanje turističnih   |
|nastanitvenih prostorov. Dovoljene so obstoječe gostinske   |
|dejavnosti, novih se ne dovoli.                |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske    |
|stavbe, gradbeno inženirski objekti ter otroška in druga javna |
|igrišča ter večnamenska igrišča za športe na prostem, trgi,  |
|zelenice.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: Gradnje novih objektov, dozidave in    |
|nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. Odstranitve  |
|objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, |
|če je odstranitev potrebna zaradi gradnje GJI oziroma urejanja |
|javnih površin in če je predvidena rekultivacija.       |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|Lokacija:                           |
|– vzporedno ali pravokotno na gradbeno linijo. Če ta ni    |
|določena v kartografskem delu, se povzame iz stanja na terenu. |
|Glavno fasado se postavi ob javni prostor naselja.       |
|Gabariti:                           |
|– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med  |
|osnovnima stranicama je od 1:1,2 do 1:2, dovoljeno je dodajanje|
|in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (L, T ipd. |
|oblike), razen v naseljih in na objektih tradicionalne     |
|(avtohtone) tipologije gradnje;                |
|– višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali|
|delno vkopana klet ter etažnost objektov (K)+P ali (K)+P+M, do |
|največ (K)+P+1 v primeru popolnoma vkopane kleti. Na nagnjenem |
|terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost je|
|K+P, K+M ali K+P+M;                      |
|– kolenčni zid objekta s klasično dvokapno streho je skrit pod |
|kapjo strehe.                         |
|Streha:                            |
|– dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je   |
|vzporedna z daljšo stranico objekta;              |
|– naklon streh je od 30° do 45°. Izven območij strnjenih    |
|tradicionalnih delov naselij so dopustne tudi enokapne in ravne|
|strehe z nižjim naklonom. Dovoljeno je kombiniranje dvokapnih |
|streh z ravnimi ali enokapnimi strehami v primeru pokritih   |
|teras, vetrolovov, zimskih vrtov ipd.;             |
|– dovoljeni so strešna okna in čopi na strmih strehah, kjer so |
|prevladujoči;                         |
|– dovoljene so frčade na strmih strehah, to je na naklonih od |
|30 stopinj dalje. Odprtine in strehe vseh frčad na eni strehi |
|se oblikujejo enako;                      |
|– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov,  |
|vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe in se postavljajo na|
|manj izpostavljeno strešino, ki ne leži ob gradbeni liniji;  |
|– kritina je opečna oziroma glede na prevladujoč tip kritine v |
|naselju lahko tudi v sivi in temni sivi barvi.         |
|Fasade:                            |
|– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad,  |
|strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje  |
|drugih fasadnih elementov se uskladijo s kakovostnimi oziroma |
|prevladujočimi obstoječimi objekti. S prizidki se zagotovi   |
|skladnost celotne podobe objekta;               |
|– na območjih urbane in suburbane tipologije gradnje se dovoli |
|sodobne oblikovne pristope (enostavnejše členitve fasad,    |
|uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov),  |
|posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.    |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Podrobnejši PIP za urbano strnjeno stanovanjsko pozidavo (SSn):
+---------------------------------------------------------------+
|SSn – urbana strnjena stanovanjska pozidava          |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe:                    |
|S – OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in       |
|spremljajočim dejavnostim.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe:              |
|SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez    |
|dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno  |
|ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih    |
|socialnih skupin.                       |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: SSn – urbana strnjena stanovanjska   |
|pozidava: hiše v nizu, vrstne hiše               |
+-----------------------+-----------------------+---------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: od 0,25 do največ |FI: od 0,50 do |
|parceli:        |0, 50         |največ 1,00  |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Dovoljene dejavnosti:                    |
|kot pri SSs, z izjemo dovoljene površine prostorov za     |
|dejavnost, ki pri SSn znaša do 30 m2              |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri SSs                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: Gradnje novih objektov, dozidave in    |
|nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. Odstranitev  |
|objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, |
|če je odstranitev potrebna zaradi gradnje GJI oziroma urejanja |
|javnih površin. Ostali pogoji:                 |
|– dozidave so dovoljene na fasadi, ki je obrnjena na zasebni  |
|vrt, ki ne meji na javni prostor in ne presega gradbene linije,|
|v primeru končnega objekta v nizu in ob upoštevanju DIP ter  |
|splošnih pogojev glede odmikov;                |
|– dozidave na fasadi, ki je obrnjena proti javnemu prostoru, so|
|dovoljene, če se skladnost obuličnega fasadnega niza s tem ne |
|poslabša in ne presega gradbene linije;            |
|– nadzidave so dovoljene, če se uredijo po celotnem nizu,   |
|vrsti;                             |
|– prenove: zagotovi se skladno prenovo niza, vrste oziroma   |
|medsebojno usklajenost posamičnih prenov v nizu.        |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: Obvezna je poenotenost   |
|osnovnih gabaritov, stavbnega pohištva, streh in fasad osnovnih|
|in pomožnih objektov v nizih, dovoli se barvna raznovrstnost, |
|ki je skladna z barvno študijo, ki je del projektne      |
|dokumentacije.                         |
|Gabariti:                           |
|– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, dovoljeno je |
|dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris |
|glede na določila o dovoljenih dozidavah za SSn;        |
|– višinski gabarit: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali|
|delno vkopana klet ter etažnost objektov (K)+P ali (K)+P+M, do |
|največ (K)+P+1+M v primeru popolnoma vkopane kleti. Na     |
|nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena |
|etažnost je K+P ali K+M ali K+P+M.               |
|Strehe:                            |
|– naklon dvokapnih in enokapnih streh je od 35° do 45°; naklon |
|enokapnih streh nad sodobno oblikovanimi objekti in nad    |
|pomožnimi objekti pa je nizek, do največ do 20°;        |
|– dovoljene so dvokapne, enokapne in/ali ravne strehe;     |
+---------------------------------------------------------------+
|– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami,|
|predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in|
|drugih dozidav;                        |
|– dovoljeni so strešna okna, enokapne frčade, lahko pa tudi  |
|dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha, ob    |
|pogoju, da osnovna streha ostaja enaka drugim v nizu, in da so |
|vse frčade v nizu poenoteno oblikovane. Frčade so dovoljene na |
|strmih strehah, ki imajo naklon več kot 30 stopinj;      |
|– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih zbiralnikov,  |
|vendar te ne smejo segati nad sleme strehe;          |
|– kritina celotnega niza je enotna je rdeča, dovoljena je tudi |
|siva, temno siva in temno rjava barva, usklajena s kakovostnimi|
|oziroma prevladujočimi objekti v območju.           |
|Fasade:                            |
|– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter|
|strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov  |
|naj bodo enostavni. S prizidki se zagotovi skladnost celotne  |
|podobe objekta in niza;                    |
|– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov |
|(enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in |
|drugih sodobnih materialov).                  |
+---------------------------------------------------------------+
(4) Podrobnejši PIP za urbano večstanovanjsko pozidavo (SSv):
+---------------------------------------------------------------+
|SSv – urbana večstanovanjska pozidava             |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe:                    |
|S – OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim|
|dejavnostim.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe:              |
|SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju in     |
|spremljajočim dejavnostim, tudi za občasno ali stalno bivanje |
|ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.    |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: SSv – urbana večstanovanjska pozidava  |
|večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok, bloki, bloki v |
|nizih, karejih ipd.                      |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|4 DIP na gradbeni  |FZ: od 0,15 do   |FI je lahko večji v |
|parceli:       |največ 0,50    |primeru večjega   |
|           |          |števila podzemnih  |
|           |          |etaž , če ni drugih |
|           +-------------------+omejitev in če je v |
|           |FI: od 0,40 do   |posebnih PIP za EUP |
|           |največ 2,00    |določena višja    |
|           |          |etažnost       |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: kot pri SSs, pri čemer se bivanje uredi|
|v vseh etažah, dejavnosti, ki generirajo obiskovalce, pa le v |
|pritličjih objektov. Dovoli se odstopanje: površina prostorov |
|za dejavnost lahko znaša do 100 m2, ob pogoju, da se za potrebe|
|zaposlenih in obiskovalcev uredijo dodatna parkirišča na    |
|skupnih funkcionalnih površinah objekta ali v kletnih etažah. |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri SSs                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: Gradnje novih objektov, dozidave in    |
|nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. Odstranitev  |
|objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, |
|če je odstranitev potrebna zaradi GJI oziroma urejanja javnih |
|površin.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|Gabariti:                           |
|– tlorisni gabariti: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila |
|blok in blok. Dovoli se združevanje blokov v nize in kareje;  |
|– višinski gabarit: do 3K+P+2 ali do 3K+P+3 ali do 3K+P+4, v  |
|odvisnosti višin sosednjih objektov, pri čemer so kleti    |
|popolnoma vkopane.                       |
|Streha:                            |
|– dovoljene so enokapne in/ali ravne strehe ter izjemoma dvo in|
|večkapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico  |
|objekta;                            |
|– naklon dvokapnih in enokapnih streh je do 40° (v odvisnosti |
|od naklonov okoliških objektov). Naklon enokapnih streh nad  |
|sodobno oblikovanimi objekti in nad pomožnimi objekti pa je  |
|nizek – do največ 20°;                     |
|– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih ali enokapnih streh z  |
|ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras,      |
|vetrolovov, zimskih vrtov ipd, dovoljeni so strešna okna,   |
|strešne terase ipd.;                      |
|– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov,  |
|vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe;          |
|– dovoljena je kritina v rdeči, črni, sivi, temni sivi, opečni |
|in temno rjavi barvi, usklajeno s kakovostnimi oziroma     |
|prevladujočimi objekti v območju.               |
|Fasade:                            |
|– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter|
|strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov  |
|naj bodo enostavni in skladni po celi fasadi, nizu;      |
|– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve |
|fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih     |
|materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov). |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: Zagotavlja se parkovne in športne  |
|površine, ki zavzemajo najmanj 20 % območja. Niso dovoljene  |
|neorganizirane gradnje objektov in ureditev, ki zadovoljujejo |
|le potrebe posameznih stanovalcev. V primeru zamenjave     |
|stavbnega pohištva, balkonskih ograj, montaže senčil ipd. so  |
|novi elementi enotni po celotnem stanovanjskem objektu.    |
|Zasteklitve ali zapiranja balkonov in lož, postavitve     |
|satelitskih anten, klima naprav itd. se izvedejo v skladu z  |
|idejnim načrtom, potrjenim s strani skupnosti lastnikov in   |
|avtorja projekta večstanovanjskega objekta.          |
|Dovoljena je izvedba nadstrešnic za avtomobile v nizu, kot en |
|objekt. Konstrukcija je lahko transparentna kovinska, streha  |
|ravna, kritina transparentna ali barvna pločevina.       |
+---------------------------------------------------------------+
(5) Podrobnejši PIP za urbano večstanovanjsko pozidavo za posebne namene (SBv):
+---------------------------------------------------------------+
|SBv – urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene    |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe:                    |
|S – OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim|
|dejavnostim.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: SB – stanovanjske površine|
|za posebne namene, ki so namenjene za občasno ali stalno    |
|bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin |
|ter spremljajočim dejavnostim.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: SBv – urbana večstanovanjska pozidava za|
|posebne namene                         |
|tri in večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok, bloki,  |
|bloki v nizih, kareji                     |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|4 DIP na gradbeni  |FZ: od 0,15 do   |FI je lahko večji v |
|parceli:       |največ 0,45    |primeru večjega   |
|           |          |števila kletnih etaž,|
|           +-------------------+če ni drugih omejitev|
|           |FI: od 0,40 do   |in če je v posebnih |
|           |največ 1,50    |PIP za EUP določena |
|           |          |višja etažnost    |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Poleg bivanja so dovoljene spremljajoče|
|dejavnosti in sicer zdravstvo in socialno varstvo, kulturne,  |
|razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, gostinstvo in |
|turizem, ter druge dejavnosti, ob pogojih:           |
|– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne    |
|površine za normalno funkcioniranje dejavnosti vključno z   |
|zadostnimi parkirnimi površinami;               |
|– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;      |
|– da dejavnosti ne bodo bistveno povečale negativnih vplivov na|
|bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih  |
|emisij) glede na obstoječe obremenitve.            |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri SSs                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri SSv                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: kot pri SSv, poleg tega pa |
|še:                              |
|Zagotovi se usklajeno oblikovanje kompleksa, vendar naj imajo |
|objekti specifičnih namembnosti in simbolnih pomenov (npr.   |
|kapela) lasten arhitekturni izraz.               |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: kot pri SSv             |
+---------------------------------------------------------------+
(6) Podrobnejši PIP za podeželska naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami (SKs):
+---------------------------------------------------------------+
|SKs – površine podeželskega naselja s kmetijami in       |
|stanovanjskimi hišami                     |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe:                    |
|S – OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim|
|dejavnostim.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: SK – površine podeželskega|
|naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi in  |
|drugimi dovoljenimi dejavnostmi in bivanju.          |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: SKs – površine podeželskega naselja,  |
|mešano kmetije in stanovanjske hiše: stanovanjske stavbe,   |
|kmetijski objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi  |
|spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja in objekti, |
|namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.         |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,40     |FI: največ  |
|parceli:        |             |0,50     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Poleg bivanja in kmetijstva so     |
|dovoljene tudi dejavnosti: gostinstvo in turizem, turizem na  |
|kmetiji oziroma na podeželju, trgovina ter storitvene     |
|dejavnosti, poslovne dejavnosti in druge dejavnosti (površina |
|prostorov za dejavnost do 120 m2), ki ne generirajo večjega  |
|tovornega niti večjega osebnega prometa in hrupa, če so    |
|izpolnjeni naslednji pogoji:                  |
|– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne    |
|površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z     |
|zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta -     |
|stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev;            |
|– neposredna navezanost na prometno infrastrukturo;      |
|– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in   |
|bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede |
|na obstoječe obremenitve;                   |
|– urbanistična oziroma prostorska in okoljska utemeljitev, ki |
|je obvezna za vse dejavnosti razen bivanja.          |
|Dovoljene so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je |
|nova namembnost v skladu z namensko rabo območja.       |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: : kot pri SSs               |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri SSs.               |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|a) Stanovanjske stavbe:                    |
|Lokacija:                           |
|– vzporedno ali pravokotno na gradbeno linijo. Če ta ni    |
|določena v kartografskem delu, se povzame iz stanja na terenu. |
|Glavno fasado se postavi ob javni prostor naselja.       |
|Gabariti:                           |
|– tlorisni gabariti: podolgovat tloris, razmerje med osnovnima |
|stranicama je od 1:1,3 do 1:2,0, najdaljša stranica meri do  |
|največ 16,00 m;                        |
|– dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni   |
|tloris, lahko tudi v L obliki;                 |
|– višinski gabarit v naseljih oziroma delih naselij z mešano in|
|suburbano tipologijo: dovoljena etažnost K+P, K+P+M, P+1,   |
|kolenčni zid je skrit pod kapjo strehe. Na nagnjenem terenu  |
|mora biti klet vsaj delno vkopana.               |
|Streha:                            |
|– dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je   |
|vzporedna z daljšo stranico objekta;              |
|– naklon streh je od 35° do 45°. Izven območij strnjenih    |
|tradicionalnih delov naselij so dopustne tudi enokapne in ravne|
|strehe z nižjim naklonom. Dovoljeno je kombiniranje dvokapnih |
|streh z ravnimi ali enokapnimi strehami v primeru pokritih   |
|teras, vetrolovov, zimskih vrtov ipd.;             |
|– dovoljeni so strešna okna in čopi na strmih strehah, kjer so |
|prevladujoči;                         |
|– frčade so dovoljene na strmih strehah, ki imajo naklon več  |
|kot 30 stopinj. Odprtine in strehe vseh frčad na eni strehi se |
|oblikujejo enako;                       |
|– na strešinah, razen na starih objektih tradicionalne     |
|tipologije, je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov,   |
|vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe in se postavljajo na|
|manj izpostavljeno strešino, ki ne leži ob gradbeni liniji;  |
|– kritina je opečna oziroma glede na prevladujoč tip kritine v |
|naselju lahko tudi v sivi in temni sivi barvi.         |
|Fasade:                            |
|– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad,  |
|strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje  |
|drugih fasadnih elementov se uskladijo s kakovostnimi oziroma |
|prevladujočimi obstoječimi objekti. S prizidki se zagotovi   |
|skladnost celotne podobe objekta;               |
|– na območjih urbane in suburbane tipologije gradnje se dovoli |
|sodobne oblikovne pristope (enostavnejše členitve fasad,    |
|uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov),  |
|posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami;    |
|– fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom. Pri |
|lesenih fasadah se uporablja rezan les, polkrožna bruna niso  |
|dovoljena.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|b) Gospodarske stavbe:                     |
|Lokacija in gabariti:                     |
|– vzporedno ali pravokotno na stanovanjski objekt, pri čemer so|
|možna odstopanja v primeru, da je zaradi nagiba terena ali lege|
|GJI to nemogoče;                        |
|– objekti na parceli se lahko sestavljajo v nize ali okoli   |
|dvorišč, če je taka postavitev značilna za naselje in če gre za|
|vrstni tip organizacije dvorišča;               |
|– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med  |
|osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2, največ dolžine 16 m; |
|– višinski gabarit: (K)+P ali P+1, vendar ne višji od     |
|stanovanjskega objekta. Pri določanju višine stavb se poleg  |
|predpisanih dovoljenih višin upošteva tudi vertikalni gabarit |
|kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, |
|da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja (da niso višje,|
|lahko pa so nižje); kolenčni zid, razen na tradicionalno    |
|zasnovanih objektih je do največ 0,80 m;            |
|– izjemoma se dovolijo objekti večjih tlorisnih gabaritov, ko |
|je to nujno zaradi funkcioniranja kmetije ali tradicionalne  |
|zasnove, kadar objekt ni vidno izpostavljen in se ne povečajo |
|vplivi na bivalno okolje oziroma jih je možno ustrezno omiliti |
|(predvsem sodobne tehnologije reje, pa tudi omilitve z     |
|vegetacijo, ograjami ipd.). Dovoljena so tudi odstopanja, če so|
|potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve |
|zahtevam nove zakonodaje, ki morajo biti posebej utemeljena na |
|podlagi strokovnih prostorskih preveritev kot priloga k    |
|projektni dokumentaciji.                    |
|Streha:                            |
|– dovoljene so klasične dvokapne strehe z naklonom skladnim s |
|stanovanjskim objektom oziroma tradicionalno tipologijo;    |
|– smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;     |
|– čopi so dovoljeni, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči;  |
|– na strešinah, ki imajo naklon več kot 30 stopinj so dovoljene|
|enokapne frčade za vnašanje sena in namestitev sončnih     |
|sprejemnikov, razen na starih objektih tradicionalne      |
|tipologije, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe;    |
|– kritina je enaka kritini na celotnem gospodarstvu;      |
|– na območjih suburbane gradnje so pri objektih večjih     |
|tlorisnih gabaritov so dovoljene ravne, enokapne ali dvokapne |
|strehe nizkih naklonov do 10 stopinj.             |
|Fasade:                            |
|– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad,  |
|strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje  |
|drugih fasadnih elementov se uskladijo s tradicionalnimi    |
|gospodarskimi objekti. S prizidki se zagotovi skladnost celotne|
|podobe objekta;                        |
|– dovoli tradicionalno oblikovanje in uporaba materialov;   |
|– zatrepi gospodarskih objektov se obijejo s širokimi     |
|vertikalno postavljenimi deskami oziroma v temnejši fasadni  |
|barvi;                             |
|– pri lesenih fasadah se uporablja rezan les; polkrožna bruna |
|se ne dovolijo.                        |
|c) Druge stavbe:                        |
|Druge stavbe za dejavnosti (razen rastlinjakov, zimskih vrtov |
|ipd.) so po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju|
|streh in fasad usklajene s stanovanjskimi in gospodarskimi   |
|objekti. Za objekte večjih dimenzij se upoštevajo pogoji za  |
|gospodarske objekte, za objekte manjših dimenzij pa za     |
|stanovanjske. Pri drugih objektih na gradbeni parceli     |
|(nadstreški, garaže, pergole, zimski vrtovi, ipd.), so     |
|dovoljene ravne, enokapne ali dvokapne strehe nizkih naklonov |
|do 10 stopinj.                         |
+---------------------------------------------------------------+
(7) Podrobnejši PIP za območja kmetij (SKk):
+---------------------------------------------------------------+
|SKk – območja kmetij                      |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe:                    |
|S – OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim|
|dejavnostim.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: SK – površine podeželskega|
|naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi    |
|dejavnostmi in bivanju, območje kmetij izven naselij.     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: SKk – območja kmetij: stanovanjska   |
|stavba v okviru kmetije, kmetijski objekti: hlevi, kašče,   |
|skednji, kozolci in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim |
|na kmetiji ipd.                        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,40, dovolijo se      |
|parceli:        |odstopanja (do največ 50 %) na območju |
|            |kmetij, kjer je tako strnjena gradnja |
|            |tradicionalna.             |
|            +---------------------------------------+
|            |FI: največ 0,50            |
+-----------------------+---------------------------------------+
|5 Dovoljene dejavnosti : kot pri SKs, pri čemer so trgovina,  |
|storitve, gostinstvo, poslovne in podobne dejavnosti omejene s |
|površino prostorov do 80 m2 (za turizem na kmetiji in     |
|dopolnilne dejavnosti so površine lahko večje).        |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri SSs                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri SSs                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: kot pri SKs, poleg tega še: |
|objekti v okviru kmetije so oblikovno poenoteni (enotna    |
|kritina, kompatibilne barve fasad idr.). Na robovih območij  |
|proti kmetijskim površinam se zasadi avtohtono drevje in sadno |
|drevje na visokih podlagah.                  |
+---------------------------------------------------------------+
(8) Podrobnejši PIP za površine počitniških hiš (SP):
+---------------------------------------------------------------+
|SP – površine počitniških hiš                 |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: S – OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena|
|občasnemu bivanju.                       |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: SP – površine počitniških |
|hiš                              |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave:                     |
|Enostanovanjske prostostoječe stavbe, tudi spremljajoči objekti|
|v okviru počitniškega naselja.                 |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,25     |FI: največ  |
|parceli:        |             |0,40     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Občasno bivanje, ne dovoli se stalno  |
|bivanje.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: stanovanjski objekti, gradbeno inženirski |
|objekti.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri SSs                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: v naseljih s tradicionalno |
|tipologijo objektov se objekte prenavlja in gradi po vzoru   |
|tradicionalne tipologije.                   |
|a) Počitniške stavbe:                     |
|Gabariti:                           |
|– tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris (od 6,00 m do |
|največ 8.00 m širine), razmerje med osnovnima stranicama je od |
|1:1,5 do 1:2,0, s tem, da meri najdaljša stranica največ 15,00 |
|m;                               |
|– višinski gabarit: na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj  |
|delno vkopana, višina objekta je lahko največ (K)+P. Na ravnem |
|terenu mora biti klet popolnoma vkopana, dovoljuje se gabarit |
|(K)+P+M. Pri določanju višine stavb se poleg predpisanih    |
|dovoljenih višin upošteva tudi vertikalni gabarit kakovostnega |
|oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe|
|ne izstopajo iz silhuete naselja (da niso višje) in da ustrezno|
|izkoriščajo terenske danosti;                 |
|– kolenčni zid je največ 0,60 m.                |
|Streha: kot pri SKs                      |
|Fasade:                            |
|– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad,  |
|strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje  |
|drugih fasadnih elementov se uskladi z obstoječimi oziroma   |
|tradicionalnimi objekti;                    |
|– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine|
|so pokončne oblike.                      |
|b) Druge stavbe:                        |
|Vsi drugi objekti na gradbeni parceli in pomožni objekti se  |
|uskladijo z osnovno stavbo glede gabaritov, streh in fasad,  |
|vendar so manjši in nižji od nje.               |
|Nadstreški se dovolijo le v obliki pergole.          |
+---------------------------------------------------------------+
102. člen
(podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti)
(1) Podrobnejši PIP za osrednja območja centralnih dejavnosti - jedro naselij (CU):
+---------------------------------------------------------------+
|CU – osrednja območja centralnih dejavnosti - jedro naselij  |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: C                   |
|OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI v jedrih naselij, ki so namenjena|
|oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.  |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: CU            |
|Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre pretežno za  |
|prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih,    |
|socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, |
|verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.          |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave                     |
|Objekti v nizu ali prostostoječe hiše, objekti srednje     |
|velikosti (predvsem javnega značaja).             |
+--------------------------+------------------------------------+
|4 DIP na gradbeni     |FZ in Fi: obstoječe, dovoljeno je  |
|parceli:         |minimalno povečanje v skladu z   |
|             |drugimi določili tega odloka    |
+--------------------------+------------------------------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Poleg bivanja so dovoljene dejavnosti: |
|trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo, turizem, poslovne |
|dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, |
|socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, verske, rekreacijske, |
|športne dejavnosti in druge podobne dejavnosti.        |
|Pri starih stanovanjskih stavbah, ki so bile v celoti     |
|spremenjene v poslovno ali drugo namembnost, je ob prenovi   |
|obvezno vzpostaviti najmanj eno stanovanje, če to omogoča   |
|velikost objekta.                       |
|Sprememba obstoječe stanovanjske namembnosti več etažnih    |
|objektov je dovoljena pod pogojem, da se v objektu ohranja vsaj|
|eno stanovanje (ki naj ne bo v pritličju) in v skladu z    |
|dovoljenimi dejavnostmi v okviru določene PNR.         |
|Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske  |
|namene.                            |
|V primerih, ko je v stavbi poslovna in stanovanjska raba, se  |
|stanovanjska raba vedno umešča v isto ali višjo etažo objekta |
|kot poslovna dejavnost.                    |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri SSs, velja pa še NEO so dovoljeni |
|le za potrebe stanovanjskih hiš.                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje                      |
|Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, |
|vzdrževanje objektov.                     |
|Odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši |
|stavbni red, če je odstranitev potrebna zaradi gradnje GJI   |
|oziroma urejanja javnih površin in če se z novogradnjo     |
|nadomesti obstoječ nekakovosten objekt.            |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje               |
|8.1 Gabariti                          |
|– na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek     |
|obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri     |
|določanju višine novega slemena se obvezno upošteva silhueto  |
|naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz celotne podobe  |
|jedra;                             |
|– pri določanju gradbene mase se upoštevajo mere in razmerja  |
|istih dejavnikov na tem območju ali v okviru stavbnega otoka; |
|– v celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih  |
|dominant v prostoru.                      |
|8.2 Streha                           |
|– streha je v naklonu 38–49 stopinj, kritina pa opečni zareznik|
|ali bobrovec. Dovoljena je bakrena ali druga ustrezna barvna  |
|pločevina za prekrivanje nizkih naklonov frčad ipd.;      |
|– pri določanju naklona in kritine strehe ter smeri slemena se |
|upoštevajo obstoječi kakovostni objekti na območju EUP;    |
|– na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah  |
|objektov (primer: cerkev, sodišče) je dovoljen drugačen naklon |
|strehe in kritina z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve.|
|8.3 Oblikovanje fasad, materiali                |
|Pri obdelavi fasad historičnih objektov se uporablja izvorne  |
|materiale, pri eventualnih novih fasadah pa materiale, ki so  |
|skladni z okolico (po možnosti avtohtona gradiva: belokranjski |
|kamen, apneni ometi). Ohranja se obstoječe dekorativne     |
|elemente, če ti niso prisotni, se fasado ustrezno oblikuje v  |
|sodobnem duhu, v skladu z objekti znotraj EUP. Novi materiali |
|(les, jeklo, steklo in umetni kamen) ne smejo predstavljati  |
|prevladujočega elementa na fasadi.               |
|Fasade historičnih objektov se prenovijo v skladu s smernicami |
|službe za varstvo kulturne dediščine in tako, da se ohranijo  |
|fasadna členitev, razmestitev in velikost odprtin ter barve in |
|materiali.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: Za vse večje posege v območju jedra |
|je treba pridobiti celovite strokovne rešitve v variantah   |
|oziroma z javnimi natečaji. Drugi pogoji:           |
|– urbana oprema je predmet posebnega izbora na podlagi kataloga|
|mestne opreme; pri postavitvi in oblikovanju se upoštevajo   |
|urbanistično arhitektonske in krajinske značilnosti prostora; |
|– namestitev zabojnikov za odpadke na za to označena mesta ne |
|sme razvrednotiti spomeniško-varstvenih in drugih kvalitet   |
|prostora;                           |
|– dovoljeni so reklamni izveski in zložljivi senčniki,     |
|oblikovani skladno s stavbo, na katero so nameščeni. Minimalna |
|svetla višina do izveskov oziroma senčnikov, ki segajo v ulični|
|prostor je 2,50 m, širina pa ne sme presegati polovice širine |
|pločnika;                           |
|– plakatiranje je dovoljeno na posebnih, za ta namen      |
|oblikovanih stebrih in panojih ter na posebej rezerviranih   |
|mestih.                            |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti (CD):
+---------------------------------------------------------------+
|CD – druga območja centralnih dejavnosti            |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: C Območja centralnih dejavnosti, ki so|
|namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter  |
|bivanju.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: CD – druga območja    |
|centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, z  |
|manjšim deležem stanovanj.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,50     |FI: največ  |
|parceli:        |             |2,0     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti                     |
|Poleg bivanja so dovoljene tudi dejavnosti: trgovina ter    |
|storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne     |
|dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo |
|in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in  |
|športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ki nimajo   |
|škodljivih posledic na bivalno okolje.             |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: nestanovanjske stavbe, v katerih so    |
|dopustni stanovanjski deli, gradbeno inženirski objekti ter  |
|otroška in druga javna igrišča, večnamenska igrišča za športe |
|na prostem, trgi, zelenice.                  |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje:                      |
|Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, |
|vzdrževanje in odstranitev objektov.              |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|Lokacija in gabariti:                     |
|– tlorisni gabariti: niso poenoteno predpisani, vendar pa se  |
|pri njihovem določanju še posebej upošteva splošna določila  |
|tega odloka glede velikosti in oblikovanja objektov in se s  |
|tlorisnimi in vertikalnimi gabariti prilagodi pogojem, ki   |
|veljajo za območja, na katere mejijo območja CD, posebej če  |
|mejijo na stanovanjska območja (glej relevantne preglednice  |
|SSs, SSn, SSv, SBv, SKs, SKk in SP);              |
|– v mestnem prostoru se dovoli združevanje objektov v nize,  |
|kareje;                            |
|– pri umeščanju teh stavb v prostor se upošteva gradbene linije|
|ob javnem mestnem prostoru, vertikalni gabarit kakovostnega  |
|oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe|
|ne izstopajo (navzgor ali navzdol) iz silhuete območja. To ne |
|velja za stavbe, ki se gradijo kot izraziti prostorski poudarki|
|oziroma na območjih, za katere je s posebnimi PIP to posebej  |
|določeno.                           |
|Streha:                            |
|– dovoljene so enokapne in ravne strehe ter dvokapne in    |
|večkapne strehe na objektih manjših tlorisnih in višinskih   |
|gabaritov;                           |
|– dovoljeno je kombiniranje dvo in večkapnih ter enokapnih   |
|streh z ravnimi strehami;                   |
|– dovoljeni so strešna okna, strešne terase, frčade ipd. Frčade|
|so dovoljene na strmih strehah, ki imajo naklon več kot 30   |
|stopinj;                            |
|– dovoljena je namestitev sončnih sprejemnikov tako, da ne   |
|segajo nad sleme strehe;                    |
|– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni in   |
|temno rjavi barvi, usklajeno s prevladujočo v območju.     |
|Fasade:                            |
|– oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter  |
|strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov  |
|naj bodo enostavni in poenoteni na celi fasadi, nizu, kareju  |
|oziroma območju;                        |
|– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve |
|fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih     |
|materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov  |
|ipd.);                             |
|– glavni vhod v javno stavbo se, če stoji ob pomembnem mestnem |
|prostoru, oblikuje na glavni fasadi. Tako fasado objekta se  |
|oblikuje mestotvorno.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: Zagotavlja se parkovne, športne ali |
|druge zelene površine, ki zavzemajo najmanj 15 % območja.   |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Podrobnejši PIP za območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa ter zdravstva (CDi, CDz):
+---------------------------------------------------------------+
|CDi – območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa. CDz –|
|območja zdravstva                       |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: kot pri CD              |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDi – dejavnosti     |
|izobraževanja, vzgoje in športa                |
|CDz – zdravstvo                        |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,50     |FI: največ  |
|parceli:        |             |1,0     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti                     |
|Izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne,    |
|razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, poleg tega pa |
|tudi kompatibilne spremljajoče dejavnost kot trgovina ter   |
|storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, za potrebe    |
|osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja.          |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski|
|objekti ter otroška in druga javna igrišča, večnamenska igrišča|
|za športe na prostem, trgi, zelenice.             |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri CD                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: kot pri CD, poleg tega pa  |
|velja še:                           |
|– območja kompleksov se oblikujejo prepoznavno, kot posebni  |
|poudarki v prostoru in točke identifikacije;          |
|– za gradnjo novih objektov, večjih preureditev in dozidav je |
|obvezna pridobitev rešitev z javnim urbanistično-arhitekturnim |
|natečajem oziroma pridobitev rešitev z izdelavo variantnih   |
|rešitev.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: Zagotavlja se parkovne površine, ki |
|zavzemajo najmanj 20 % območja.                |
+---------------------------------------------------------------+
(4) Podrobnejši PIP za območja kulturnih dejavnosti, javne uprave ter za gasilski dom (CDk):
+---------------------------------------------------------------+
|CDk – območja kulturnih dejavnosti, javne uprava in gasilskih |
|domov                             |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: kot pri CD              |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDk – kulturna dejavnost, |
|javna uprava, gasilski dom                   |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,50     |FI: največ  |
|parceli:        |             |1,50     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti                     |
|Dejavnosti javne uprave, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in|
|športne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovina ter    |
|storitvene dejavnosti in druge podobne dejavnosti.       |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri CDi                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri CD                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: kot pri CD, poleg tega pa  |
|še:                              |
|– območja oziroma objekti za kulturo in upravo se oblikujejo  |
|prepoznavno;                          |
|– za gradnjo novih objektov, večjih preureditev in dozidav je |
|obvezna pridobitev rešitev z javnim urbanistično-arhitekturnim |
|natečajem oziroma pridobitev strokovne rešitve z izdelavo   |
|variantnih rešitev.                      |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: kot pri CDi.             |
+---------------------------------------------------------------+
(5) Podrobnejši PIP za območja verskih objektov s pripadajočimi ureditvami (CDv):
+---------------------------------------------------------------+
|CDv – območja verskih objektov s pripadajočimi ureditvami   |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: kot pri CD              |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDv – verski objekti s  |
|pripadajočimi ureditvami                    |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,30     |FI: največ  |
|parceli:        |             |0,70     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Dejavnosti verskih organizacij ter   |
|spremljajoče dejavnosti in bivanje.              |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri CD                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri CD                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: kot pri CD, poleg tega pa  |
|še:                              |
|– za verske objekte smiselno veljajo določila za CDi, s    |
|posebnim poudarkom na pogojih v zvezi z varstvom kulturne   |
|dediščine;                           |
|– za stanovanjske objekte veljajo določila SSs.        |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: kot pri CDi, velja pa še: upoštevajo |
|se predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja   |
|okolja.                            |
+---------------------------------------------------------------+
(6) Podrobnejši PIP za območja trgovskih, oskrbnih, poslovno-storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjše obrti (CDo):
+---------------------------------------------------------------+
|CDo – območja trgovskih, oskrbnih, poslovno-storitvenih,    |
|gostinskih dejavnosti in manjša obrt              |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: kot pri CD              |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDo – trgovske, oskrbne, |
|poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti, manjša obrt     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,50     |FI: največ  |
|parceli:        |             |2,0     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Trgovina ter storitvene dejavnosti,  |
|gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne  |
|uprave, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne     |
|dejavnosti ter druge dejavnosti.                |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri CD                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri CD                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: na območju mesta Črnomelj  |
|kot pri CD, na območju preostalih naselij pa je obvezna    |
|uskladitev gabaritov z objekti na stičnih območjih.      |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: kot pri Cdi, velja pa še: dovoljena |
|je postavitev baznih postaj mobilne telefonije.        |
+---------------------------------------------------------------+
103. člen
(podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti)
(1) Podrobnejši PIP za območja za industrijo (IP):
+---------------------------------------------------------------+
|IP – površine za industrijo                  |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: I – območja proizvodnih dejavnosti, ki|
|so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in      |
|spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.      |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: IP – površine za     |
|industrijo                           |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena.         |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,50     |FI: največ  |
|parceli:        |             |1,00     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Predelovalne (proizvodne in druge)   |
|dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene     |
|dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem,   |
|poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in  |
|športne dejavnosti ter druge dejavnosti.            |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno     |
|inženirski objekti                       |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: Gradnje novih objektov, dozidave in    |
|nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov.|
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|Lokacija in gabariti:                     |
|– poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti |
|se organizirajo ob javnem prostoru in so vidno ter simbolno  |
|ločene od proizvodnega dela. Po merilu, gostoti, oblikovanju in|
|rastru javnih komunikacij so usklajeni s preostalo pozidavo  |
|širšega prostora. Proizvodne in druge stavbe so v notranjosti |
|kompleksov;                          |
|– tlorisni gabariti: niso predpisani oziroma se upoštevajo   |
|določila za posamezno EUP;                   |
|– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;        |
|– višinski gabariti: pri umeščanju objektov v prostor se    |
|upošteva vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega|
|tipa obstoječih objektov, nove stavbe ne smejo izstopati iz  |
|silhuete območja. To ne velja za stavbe, ki so zaradi     |
|funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi|
|ipd.). Ti objekti se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno |
|oblikovani prostorski poudarki oziroma točke identifikacije;  |
|– objekti v ozadju kompleksa so nižji od glavnih stavb (ob   |
|javnem prostoru). Dovoljene so izjeme zaradi funkcionalnih   |
|zahtev dejavnosti;                       |
|– objekti in ureditve se prilagajajo reliefu v skladu s    |
|splošnimi pogoji tega odloka.                 |
|Streha:                            |
|– strehe, razen na upravnih objektih ipd., so v enem kompleksu |
|poenotene;                           |
|– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne, shed strehe,|
|lahko pa tudi polkrožne in enokapne strehe nižjega naklona;  |
|– dovoljena je namestitev sončnih sprejemnikov;        |
|– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni, temno |
|rjavi ali temno zeleni barvi.                 |
|Fasade:                            |
|– horizontalna in vertikalna členitev fasad ter oblikovanje  |
|fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov so enostavni in |
|poenoteni na celotni fasadi, nizu, kareju oziroma območju;   |
|– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve |
|fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih     |
|materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov); |
|– fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, se     |
|oblikujejo kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim    |
|oblikovanjem se zagotavljajo kakovostni ambienti.       |
|Dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških   |
|zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove zakonodaje.  |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: Zagotavlja se parkovne ali druge   |
|zelene površine, ki zavzemajo najmanj 10 % območja. Spodbuja se|
|vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna  |
|gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih  |
|virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za   |
|kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov. Parcelna mreža |
|in shema pozidave na območju urejanja se zasnujejo v obliki  |
|razmeroma pravilne (po možnosti) ortogonalne mreže, ki se   |
|prilagodi obstoječim reliefnim posebnostim in omrežju cest.  |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za gospodarske cone (IG):
+---------------------------------------------------------------+
|IG – gospodarske cone                     |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: I – območja proizvodnih dejavnosti, ki|
|so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in obrtnim ter|
|spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim      |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: IG – gospodarske cone   |
|Več funkcionalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim,  |
|skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim in  |
|spremljajočim dejavnostim.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,50     |FI: največ  |
|parceli:        |             |1,00     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: kot pri IP               |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri IP                |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri IP                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: kot IP, ob tem pa se    |
|upošteva še naslednje pogoje:                 |
|– na območju gospodarske cone se urejajo oblikovno poenoteni  |
|sklopi različnih tipov industrijskih in obrtnih ter servisnih |
|in storitvenih objektov;                    |
|– omrežje javnih komunikacij (cest, pločnikov, kolesarskih   |
|stez, lahko z drevoredi in urbano opremo) mora biti enostavno |
|in čitljivo, na smiselnih mestih opremljeno z javnimi odprtimi |
|prostori in dobro označeno;                  |
|– parcelna mreža in shema pozidave na območju urejanja se   |
|zasnujejo v obliki razmeroma pravilne (po možnosti) ortogonalne|
|mreže, ki se prilagodi obstoječim reliefnim posebnostim.    |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: kot pri IP.             |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Podrobnejši PIP za kmetijsko proizvodnjo (IK):
+---------------------------------------------------------------+
|IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo        |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: I – območja proizvodnih dejavnosti – |
|kmetijska proizvodnja                     |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: IK – površine z objekti za|
|kmetijsko proizvodnjo                     |
|Kmetijske stavbe za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo   |
|živali (objekti v sklopu farm, rastlinjaki, hlevi, ribogojnice |
|ipd.) ter žage, kot dopolnitev kmetijski dejavnosti.      |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,50     |FI: največ  |
|parceli:        |             |1,00     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti: Kmetijstvo ter dejavnosti, ki so vezane|
|na kmetijstvo: proizvodne (predelovalne) dejavnosti, žage   |
|(razrez lesa), trgovina, storitvene dejavnosti, promet in   |
|skladiščenje.                         |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: nestanovanjski objekti, od tega kmetijske |
|stavbe za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali (objekti|
|v sklopu farm, rastlinjaki, hlevi, ribogojnice ipd.), žage   |
|(sušilnice, decimirnice, pokrita in odprta skladišča,     |
|kotlovnice za kogeneracijo na lesno biomaso, silosi za     |
|žagovino, proizvodni objekti ipd.) in gradbeno inženirski   |
|objekti.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri IP                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: odstopanja od splošnih   |
|pogojev tega odloka glede velikosti in oblikovanja objektov so |
|dovoljena v primeru tehnoloških zahtev.            |
+---------------------------------------------------------------+
104. člen
(podrobnejši PIP za območja posebnih dejavnosti)
Podrobnejši PIP za območja za turizem (BT):
+---------------------------------------------------------------+
|BT – površine za turizem                    |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: B – posebna območja, ki so namenjena |
|posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, sejmišča in  |
|prireditveni prostori, športni centri in podobno.       |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: BT – površine za turizem, |
|ki se namenjajo                        |
|gostinskim objektom, hotelom, bungalovom, apartmajem in drugim |
|objektom za nastanitev ter drugim objektom za potrebe turizma v|
|povezavi z oddihom, športom in rekreacijo (kamp, šotorišče,  |
|taborni prostor, planinski, lovski, gozdarski dom, mlin idr.) |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena          |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,30     |FI: največ  |
|parceli:        |             |1,5     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dovoljene dejavnosti                     |
|Bivanje, gostinstvo in turizem ter spremljajoče dejavnosti kot |
|npr. trgovina ter storitvene dejavnosti, kulturne, razvedrilne,|
|rekreacijske, športne dejavnosti, ipd.             |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dovoljeni objekti: kot pri SSs, poleg tega pa še objekti za |
|rekreacijo in prosti čas, avtokamp ipd.            |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dovoljene gradnje: kot pri CD                |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|Gabariti:                           |
|– tlorisni gabariti: niso poenoteno predpisani, upoštevajo se |
|splošna določila tega odloka. S tlorisnimi in vertikalnimi   |
|gabariti se vsi posegi prilagodijo pogojem, ki veljajo za   |
|sosednja območja, še posebej, če so to stanovanjska območja  |
|(glej preglednice SSs, SSn, SSv, SBv, SKs, SKk in SP) in    |
|območja tradicionalne tipologije;               |
|– objekti namenjeni turizmu se lahko združujejo v večje ali  |
|manjše turistične komplekse. Izražajo jasno strukturo in    |
|razmerja med večjimi osrednjimi stavbami (hotel ali upravno  |
|administrativni objekt, lahko tudi športni objekt ali objekt za|
|druge podobne dejavnosti) ter ostalimi manjšimi enotami    |
|(bungalovi, apartmaji ipd.);                  |
|– pri vseh objektih in ureditvah (tako pri posameznih objektih |
|kot pri večjih kompleksih) so dovoljena tudi večja odstopanja; |
|– tudi objekti v ruralnem prostoru so lahko sodobno      |
|arhitekturno oblikovani, če predstavljajo kakovosten in    |
|prepoznaven poudarek v prostoru.                |
|Streha:                            |
|– dovolijo se strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi   |
|objekti v širšem javnem prostoru. Dovolijo se odstopanja in  |
|novosti, če se s tem doseže novo urbanistično - arhitekturno  |
|kakovost;                           |
|– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko|
|pa tudi dvokapne ali enokapne strehe nizkega naklona;     |
|– kritina je opečna, dovoljena je tudi siva, temno siva in   |
|temno rjava barva, usklajeno s kakovostnimi oziroma      |
|prevladujočimi objekti v območju. Kritina ne sme biti trapezna |
|ali valovita pločevina;                    |
|– dovoljeni so: strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma   |
|dvignjene) frčade, lahko pa tudi dvokapne dvignjene frčade z  |
|enakim naklonom kot osnovna streha. Odprtine in strehe vseh  |
|frčad na eni strehi se oblikujejo enako, v primeru       |
|tradicionalno oblikovanih objektov se jih locira nad vhodom v |
|objekt. Frčade so dovoljene na strmih strehah, ki imajo naklon |
|več kot 30 stopinj.                      |
|Fasade:                            |
|– horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter oblikovanje  |
|fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov je enostavno in |
|poenoteno na celotni fasadi oziroma na vseh objektih v     |
|kompleksu;                           |
|– dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških  |
|zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove zakonodaje.  |
|Pri gabaritih in oblikovanju posameznih dislociranih objektov |
|(lovski, gozdarski ipd. domovi), ki se urejajo izven večjih  |
|turističnih kompleksov, se upoštevajo pogoji za območje SKs.  |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji: Zagotavlja se parkovne, športne ali |
|druge zelene površine s površino najmanj 20 % območja.     |
+---------------------------------------------------------------+
105. člen
(podrobnejši PIP za zelene površine)
(1) Podrobnejši PIP za površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS):
+---------------------------------------------------------------+
|ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport          |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Površine za rekreacijo in šport, namenjene  |
|preživljanju prostega časa na prostem, predvsem rekreaciji in |
|športu.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dopustna stopnja izkoriščenosti za gradnjo          |
|Gradbeno parcelo objektov, ki dopolnjujejo rekreacijske in   |
|športne površine (ZS) je dovoljeno pozidati v razmerje 80 %  |
|pozidanih : 20 % nepozidanih površin gradbene parcele.     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljeni objekti:                      |
|– objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, vključno |
|z nadstreški za balinišča, shrambami za športne rekvizite,   |
|klubskimi in društvenimi prostori, garderobami in sanitarijami;|
+---------------------------------------------------------------+
|– zabaviščni parki;                      |
|– če služijo dejavnostim na področju oddiha, rekreacije in   |
|športa, so dopustne tudi gostilne, točilnice, manjše      |
|okrepčevalnice in podobno, ki služijo obiskovalcem in     |
|zaposlenim v območju, površina prostorov za dejavnost pa je do |
|60 m2;                             |
|– nestanovanjske stavbe in gradbeno inženirski objekti.    |
|Na območjih niso dovoljene spremljajoče rabe, ki zahtevajo   |
|večje spremembe prostorskih značilnosti območja (zlasti    |
|zemeljska dela), trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in|
|javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko    |
|uredijo na naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga |
|je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti|
|in sanirati brežine brez večjih zemeljskih del. Dovoljeni so  |
|ureditve in objekti za oddih, športne in rekreacijske     |
|dejavnosti in NEO, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega|
|odloka. Dovoljeni so tudi čolnarna in dostop do vode, začasni |
|objekti kot so paviljoni in stojnice, ureditve počivališč z  |
|urbano opremo (npr. klopi, koši za smeti, označitve,      |
|informativne table, igrala ipd.) ter postavitev objektov in  |
|naprav za opazovanje narave. Dovoljena je gradnja objektov in |
|naprav GJI in gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Če |
|je območje v sklopu naselja in je gradbena parcela dovolj   |
|velika, so dovoljeni tudi gostinski in podobni objekti, če   |
|površina teh objektov ne presega 60 m2. Na poplavnih območjih |
|objekti niso dovoljeni. Izjema so začasni objekti, kot so   |
|pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in    |
|naravovarstveno soglasje. Na priobalnih zemljiščih so dovoljeni|
|objekti v skladu z vodnim soglasjem.              |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Dovoljene gradnje in druga dela               |
|Na območjih niso dovoljene spremljajoče rabe, ki zahtevajo   |
|večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti večja |
|zemeljska dela, trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in |
|javne dostopnosti.                       |
|Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem|
|prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti |
|(zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez|
|večjih zemeljskih del. Ureditve, ki zahtevajo trajnejše posege,|
|se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah. V bližini |
|stanovanjskih sosesk so dovoljene tudi trim steze, sprehajalne |
|peš poti, konjeniške poti, kolesarske poti, učne poti. Gradnja |
|baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za     |
|brezžični prenos signalov ni dovoljena razen na obstoječih   |
|objektih pod pogojem, da niso vizualno izpostavljene.     |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Drugi pogoji: Ureditve, objekti, naprave in ograje se na   |
|celotnem kompleksu oblikovno poenotijo ter smiselno uskladijo z|
|zunanjimi ureditvami stičnih območij.             |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za površine za oddih in rekreacijo ob Kolpi (ZSk):
+---------------------------------------------------------------+
|ZSk – površine za oddih in rekreacijo ob Kolpi         |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Površine za rekreacijo in šport, namenjene  |
|preživljanju prostega časa na prostem v obvodnem prostoru   |
|Kolpe, predvsem kopanju v naravi in dostopom do vode.     |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: Dovoljeni so ureditve in objekti za oddih,|
|športne in rekreacijske dejavnosti in NEO, ki so navedeni v  |
|preglednicah v prilogi tega odloka, čolnarna, počivališča z  |
|urbano opremo (npr. klopi, koši za smeti, označitve,      |
|informativne table, igrala ipd., ki naj bodo praviloma iz   |
|naravnih materialov (les, kamen), postavitev objektov in naprav|
|za opazovanje narave, razen če PIP za EUP določa drugače.   |
|Dovoljena je gradnja objektov in naprav GJI in gradnja drugih |
|gradbeno-inženirskih objektov, Na poplavnih območjih objekti  |
|niso dovoljeni. Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi|
|in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno   |
|soglasje. Na priobalnih zemljiščih so dovoljeni objekti v   |
|skladu z vodnim soglasjem.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: ureditev tabornih prostorov |
|in šotorišč z mobilnimi ali stalnimi sanitarnimi enotami ter  |
|lesenimi zasloni, dostopov do vode, vstopno izstopnih mest za |
|plovbo, začasnih travnatih parkirišč, postavitev ekoloških   |
|otokov, razen če PIP za EUP določa drugače. Dovoljeno je    |
|urejanje peš poti, konjeniških in kolesarskih poti – po trasah |
|obstoječih poti. Na poplavnih območjih taborni prostori in   |
|šotorišča ter ekološki otoki niso dovoljeni. Na priobalnih   |
|zemljiščih so dovoljeni gradnje in druga dela v skladu z vodnim|
|soglasjem.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji: Morfologija obrežnega prostora in vegetacija se|
|v čim večji meri ohranjata. Nasipavanje terena in poseganje v |
|spremembo reliefa za potrebe ureditev površin za oddih ni   |
|dovoljeno. Parkirišča, ki zahtevajo stalne ureditve se ne   |
|urejajo. Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih  |
|objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena. V največji |
|meri se ohrani vsa obstoječa obvodna drevesa in ostala     |
|vegetacija ob reki, v območju posega v prostor se zagotovi   |
|strokovna sanacija dreves. Razsvetljava se zasnuje ob uporabi |
|navzdol usmerjenih svetil s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Vse|
|posege je treba uskladiti s pristojno službo za varstvo narave |
|in upravljanje z vodami.                    |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Podrobnejši PIP za parke (ZP):
+---------------------------------------------------------------+
|ZP – parki                           |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba                        |
|Parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju, ki so  |
|namenjeni preživljanju prostega časa.             |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti                      |
|Poleg NEO so dovoljeni še: paviljoni, stojnice, ureditev    |
|počivališč ter postavitev objektov in naprav za opazovanje   |
|narave ter druge primerne urbane opreme. Če služijo dejavnostim|
|v okviru preživljanja prostega časa, so dovoljeni tudi:    |
|gostilne in točilnice, sanitarni prostori, ki služijo     |
|obiskovalcem in zaposlenim na območju, če površina prostorov za|
|dejavnost do 40 m2. Dovoljena je gradnja GJI. Dovoljena je tudi|
|gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Na poplavnih   |
|območjih objekti niso dovoljeni. Izjema so začasni objekti, kot|
|so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in  |
|naravovarstveno soglasje. Na priobalnih zemljiščih so dovoljeni|
|objekti v skladu z vodnim soglasjem.              |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela kot pri ZS          |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji: kot pri ZS                   |
+---------------------------------------------------------------+
(4) Podrobnejši PIP za druge urejene zelene površine (ZD):
+---------------------------------------------------------------+
|ZD – druge urejene zelene površine               |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo    |
|funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni zeleni pasovi, zelene  |
|bariere).                           |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti:                      |
|Poleg NEO so dovoljeni še: ureditev informacijskih točk z   |
|urbano opremo (informativne table, počivališča s klopmi, koši |
|za smeti, varovalne ograje in podobno) ter postavitev objektov |
|in naprav za opazovanje narave. Dovoljena je gradnja GJI.   |
|Dovoljena je tudi gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov.|
|Na poplavnih območjih objekti niso dovoljeni. Izjema so začasni|
|objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi|
|vodno in naravovarstveno soglasje. Na priobalnih zemljiščih so |
|dovoljeni objekti v skladu z vodnim soglasjem.         |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Drugi pogoji: kot pri ZS                   |
+---------------------------------------------------------------+
(5) Podrobnejši PIP za pokopališča (ZK):
+---------------------------------------------------------------+
|ZK – pokopališča                        |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Površine za pokopališča so namenjene za    |
|pokopališča in spremljajoče objekte              |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti:                      |
|pokopališča, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke|
|stavbe in spremljajoči servisni objekti.            |
|Dovoljeni so NEO, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega |
|odloka, poleg tega pa še ureditev počivališč, stojnice ter   |
|druga primerna urbana oprema. Če služijo potrebam pokopališča, |
|so dovoljeni tudi:                       |
|– manjše trgovske stavbe (kot sestavni del dejavnosti v    |
|območju) in stavbe za druge storitvene dejavnosti ter sanitarni|
|prostori, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim v območju,   |
|površina prostorov za dejavnost do 60 m2;           |
|– gradnja gradbeno-inženirskih objektov.            |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela               |
|– redno vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave,   |
|nadzidave, novogradnje poslovilnih objektov, prostorov za   |
|orodje, cerkva, kapelic in znamenj;              |
|– urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za     |
|komunalne odpadke, okolice pokopališč in sakralnih objektov ter|
|saditev avtohtonih in drugih drevesnih vrst, upoštevajoč    |
|prostorski kontekst.                      |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Merila in pogoji za oblikovanje objektov: kot pri CDi.    |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Drugi pogoji: kot pri ZS                   |
+---------------------------------------------------------------+
106. člen
(podrobnejši PIP za površine GJI)
(1) Podrobnejši PIP za površine cest, železnic in druge prometne površine (PC, PŽ, PO)
+---------------------------------------------------------------+
|PC, PŽ, PO – površine cest, železnic in druge prometne površine|
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Območja in omrežja infrastrukture cest,    |
|železnic in drugih prometnih površin              |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: stavbe za promet, bencinski servisi in  |
|nestanovanjske stavbe ter gradbeno inženirski objekti.     |
|PC: državne ceste, občinske ceste in drugi prometni      |
|infrastrukturni objekti                    |
|PŽ: glavne in regionalne železniške proge, industrijski tir  |
|PO: površine za mirujoči promet in počivališča         |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: novogradnje, rekonstrukcije,|
|prenove, dozidave objektov in naprav GJI postavitev turistične |
|in druge obvestilne signalizacije v skladu s pravilniki, ki to |
|urejajo                            |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Merila in pogoji za oblikovanje: pri oblikovanju objektov in |
|površin je obvezno:                      |
|– upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih    |
|značilnosti širšega območja;                  |
|– oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.     |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Drugi pogoji: Dovoljena je gradnja bencinskih servisov,   |
|namenjenih javni oskrbi z gorivom.               |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za območja energetske infrastrukture (E)
+---------------------------------------------------------------+
|E – območja energetske infrastrukture             |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Območja, omrežja, objekti in naprave     |
|energetske infrastrukture                   |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti:                      |
|– cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi in |
|ostali gradbeno inženirski objekti, pregrade in jezovi, dovodni|
|in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, naftovodi |
|in prenosni plinovodi, prenosni elektroenergetski vodi,    |
|distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za toplo   |
|vodo, paro in stisnjen zrak, distribucijski elektroenergetski |
|vodi, energetski objekti;                   |
|– gradnja proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje, nanje|
|vezanih poslovno administrativnih objektov ter spremljajočih  |
|objektov in naprav, če so potrebni za osnovno dejavnost;    |
|– objekti in naprave za potrebe alternativne oskrbe z energijo,|
|kot so decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov  |
|energije, sistemi, ki omogočajo proizvodnjo več vrst energije, |
|objekti daljinskega ali skupinskega ogrevanja ali hlajenja ter |
|toplotne črpalke.                       |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: novogradnje, rekonstrukcije,|
|prenove, dozidave objektov, omrežij, objektov in naprav    |
|energetske infrastrukture                   |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Merila in pogoji za oblikovanje: pri oblikovanju objektov in |
|površin je obvezno:                      |
|– upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih    |
|značilnosti širšega območja;                  |
|– oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.     |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Podrobnejši PIP za območja okoljske infrastrukture (O)
+---------------------------------------------------------------+
|O – območja okoljske infrastrukture              |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Območja in omrežja okoljske infrastrukture  |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti:                      |
|– cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi,  |
|odlagališča odpadkov in ostali gradbeno inženirski objekti;  |
+---------------------------------------------------------------+
|– prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, distribucijski   |
|cevovodi za pitno in tehnološko vodo, vodni stolpi, vodnjaki in|
|hidranti, cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave,     |
|industrijske stavbe (za potrebe ravnanja z odpadki),      |
|rezervoarji, silosi in skladišča (za potrebe ravnanja z    |
|odpadki), energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki), |
|odlagališča odpadkov: odlagališča za nenevarne odpadke in   |
|inertne odpadke;                        |
|– proizvodni objekti, objekti za skladiščenje (vključno s   |
|centrom za ravnanje z odpadki), nanje vezanih poslovno     |
|administrativnih objektov ter spremljajočih objektov in naprav,|
|ki so potrebni za osnovno dejavnost.              |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela               |
|– novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave objektov,   |
|omrežij in naprav okoljske infrastrukture           |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Merila in pogoji za oblikovanje: pri oblikovanju objektov in |
|površin je obvezno:                      |
|– upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih    |
|značilnosti širšega območja;                  |
|– oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.     |
+---------------------------------------------------------------+
107. člen
(podrobnejši PIP za razpršeno poselitev)
(1) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih, stanovanja, kmetije (Av):
+---------------------------------------------------------------+
|Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih,  |
|stanovanja, kmetije                      |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: S – OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena|
|bivanju.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: SK – površine podeželskega|
|naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi in  |
|drugimi dovoljenimi dejavnostmi in bivanju.          |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: Av – razpršena poselitev v       |
|vinogradniških območjih                    |
|Stanovanjske prostostoječe stavbe, kmetijski objekti: hlevi,  |
|kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v   |
|okviru podeželskega naselja ter vinogradniški objekti in    |
|objekti namenjeni turizmu (vinotoči, turistične kmetije).   |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|4 DIP na gradbeni   |FZ: največ 0,30     |FI: največ  |
|parceli:        |             |0,50     |
+-----------------------+-------------------------+-------------+
|5 Dopustne dejavnosti: bivanje in kmetijstvo ter dejavnosti,  |
|povezane s pridelavo in predelavo grozdja oziroma drugega   |
|sadja. Dovoljena je gostinska in izvajanje turistične     |
|dejavnosti na turističnih kmetijah in sobodajalstvo, s turizmom|
|povezane dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti in predelavo  |
|kmetijskih pridelkov, če to dopuščajo površine.        |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske    |
|kmetijske stavbe in gradbeni inženirski objekti.        |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dopustne gradnje: kot pri SSs, velja pa še:         |
|– gradnja prizidkov na vidno izpostavljenih fasadah objektov ni|
|dovoljena, razen podaljšanje objekta ob pogoju, da mu sledi  |
|celovito preoblikovanje objekta (streha, fasada);       |
|– odstranitve objektov, če s tem ni ogrožena značilna podoba  |
|območja. Površina, s katere je odstranjen objekt, se      |
|rekultivira in ureja kot integralni del vinograda oziroma   |
|sadovnjaka oziroma dvorišča, prometne površine;        |
|– spremembe rabe zidanic, zaradi katerih se ne spremeni    |
|velikost in zunanji videz objekta ter ne povečujejo vplivi na |
|okolico, skladno z dopustnimi dejavnostmi, če so zagotovljeni |
|dostopnost, parkirna mesta in infrastrukturna opremljenost;  |
|– gradnja, rekonstrukcija in prenova objektov, naprav in    |
|omrežij GJI, potrebne za oskrbo teh objektov. Vsi objekti se  |
|priključijo na GJI.                      |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje: kot pri SKs in Az      |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za zidanice in turistične objekte v vinogradniških območjih (Az):
+---------------------------------------------------------------+
|Az – zidanice in turistični objekti v vinogradniških območjih |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Območje namenske rabe: A – OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE    |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Območje podrobnejše namenske rabe: Az – površine za zidanice |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Tipologija zazidave: Az – zidanice v vinogradniških območjih |
|Gospodarske prostostoječe stavbe – zidanice, hisi, vinotoči in |
|objekti za občasno bivanje                   |
+---------------------------+-----------------------------------+
|4 DIP na gradbeni parceli: |/                 |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Dopustne dejavnosti: Dejavnosti, povezane s pridelavo in   |
|predelavo grozdja oziroma drugega sadja. Dovoljena je gostinska|
|in izvajanje turistične dejavnosti na turističnih kmetijah in |
|sobodajalstvo, s turizmom povezane dejavnosti, druge kmetijske |
|dejavnosti in predelavo kmetijskih pridelkov, če to dopuščajo |
|površine.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|6 Dopustni objekti: zidanice, lahko z delom za občasno bivanje,|
|hrami in vinotoči kot posebna oblika zidanice ter vinske kleti.|
+---------------------------------------------------------------+
|7 Dopustne gradnje: kot pri SSs, velja pa še          |
|– gradnja prizidkov na vidno izpostavljenih fasadah objektov in|
|strmih predelih, ki bi zahtevali gradnjo opornega zidu, ni   |
|dovoljena;                           |
|– odstranitve objektov. Površina, s katere je odstranjen    |
|objekt, se rekultivira in ureja kot integralni del vinograda  |
|oziroma sadovnjaka oziroma dvorišča, prometne površine;    |
|– gradnja zidanice tipa C ali sprememba objekta v zidanico tega|
|tipa pod naslednjimi pogoji:                  |
|a) da je investitor lastnik vsaj 30 a površin kmetijskega   |
|zemljišča vinograda oziroma sadovnjaka,            |
|b) da velikost in reliefna uravnanost parcele omogočata    |
|zagotavljanje potrebnih spremljajočih ureditev, parkirišča brez|
|večjih preoblikovanj terena, ki bi zahtevala izvedbo opornih  |
|zidov višjih od 1,5 m,                     |
|c) da prostor vidno ni izpostavljen in da je prostor gradnje v |
|neposredni bližini javne poti.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|8 Merila in pogoji za oblikovanje:               |
|Na območju KS Stari trg:                    |
|– tlorisna velikost: 8 x 6 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 |
|%, v širino do + 10 %;                     |
|– etažnost klet in nadstropje, brez kolenčnega zidu;      |
|– streha: simetrična dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme po|
|dolžini objekta; orientacija slemena pravokotno na pobočje   |
|oziroma vzporedno s slemeni bližnjih obstoječih objektov,   |
|naklon strešin 43° do 49°, opečni zareznik, nebarvan cementni |
|zareznik ali skodle. Frčade, čopi in balkoni niso dovoljeni.  |
+---------------------------------------------------------------+
|Na območju KS Sinji Vrh in Vinica:               |
|– tlorisna velikost: 8 x 6 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 |
|%, v širino do + 10 %;                     |
|– etažnost klet in pritličje, brez kolenčnega zidu;      |
|– streha: simetrična dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme po|
|dolžini objekta, orientacija slemena pravokotno na pobočje   |
|oziroma vzporedno s slemeni bližnjih obstoječih objektov,   |
|naklon strešin 40° do 45° usklajeno z nakloni streh sosednjih |
|objektov, opečni ali nebarvan cementni zareznik ali skodle.  |
|Frčade in balkoni niso dovoljeni;               |
|– Hisi so leseni in se postavljajo v tradicionalni obliki in  |
|velikosti, kot se pojavljajo na območju.            |
|Na območju KS Adlešiči in Griblje:               |
|– tlorisna velikost: 7 x 5 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 |
|%, v širino do + 10 %; etažnost klet in podstrešje s kolenčnim |
|zidom do 1 m;                         |
|– streha je simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta|
|in pravokotno na pobočje oziroma vzporedno s slemeni z bližnjih|
|objektov, naklon strešin je 40° do 45°, lahko s čopi, opečni  |
|ali nebarvan cementni zareznik ali skodle. Frčade in balkoni  |
|niso dovoljeni;                        |
|– Hisi so leseni in se postavljajo v tradicionalni obliki in  |
|velikosti, kot se pojavljajo na območju predvidene gradnje.  |
|Na preostalem območju občine:                 |
|Zidanica tip A                         |
|– tlorisna velikost: 8 x 6 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 |
|%, v širino do + 10 %. Popolnoma vkopani deli objektov so lahko|
|tudi večji, do velikosti 60 m2;                |
|– etažnost: klet in pritličje, kolenčni zid se ne dovoli;   |
|– streha: simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, |
|sleme se orientira vzdolžno s pobočjem ali pravokotno nanj   |
|oziroma vzporedno s slemeni bližnjih obstoječih objektov.   |
|Naklon strešin 40° do 45°, opečni ali nebarvan cementni    |
|zareznik ali skodle. Čopi so dovoljeni, če so v neposredni   |
|bližini, frčade in balkoni niso dovoljeni.           |
|Zidanica tip B                         |
|– tlorisna velikost: največ 5 x 7 m z odstopanjem do +,- 10 %, |
|vendar le, če je ta tip zidanice v neposrednem območju     |
|prevladujoč;                          |
|– etažnost: klet in podstrešje, kolenčni zid je lahko največ  |
|1,40 m;                            |
|– streha in oblikovanje: enako kot pri tipu A.         |
|Zidanica tip C (vinska klet ali vinotoč za potrebe turizma),  |
|pogoji so enaki kot pri zidanici A, le da velja še:      |
|– tlorisna velikost: odstopanje do +30 %, popolnoma vkopani del|
|objekta je lahko tudi večji, do velikosti 90 m2.        |
|His                              |
|– tlorisna velikost: stranice v razmerju od 1:1,25 do 1:2,   |
|tlorisna površina je največ 30 m2;               |
|– etažnost: pritličje, kolenčni zid se ne dovoli;       |
|– streha: simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, |
|naklon strehe od 40 do 45 stopinj, čopi niso dovoljeni. Napušč |
|se na vzdolžni stranici lahko podaljša do 1,2 m, pri čemer   |
|morata kapni legi ostati na isti koti. Napušč na čelnih straneh|
|objekta naj bo minimalen (max 20 cm). Kritina je lahko opečni |
|ali betonski zareznik ali slama, po vzoru tradicionalnih.   |
|Frčade niso dovoljene;                     |
|– oblikovanje: his je lesen, preprosto oblikovan objekt na   |
|kamnitih temeljih, debelina rezanega ali tesanega lesa za   |
|stranice je min. 6 cm. Na vogalih se povezujejo z utori na   |
|križ, lastovičji rep ter kot skeletna konstrukcija z vgrajenimi|
|plohi (na zadl). Les se lahko zaščiti, vendar ne barva. Bruna |
|oziroma poloblice niso dovoljene. Oblikovanje odprtin – lin za |
|zračenje, se zgleduje po odprtinah na podobnih tradicionalnih |
|objektih. Zatrepi objekta so iz širokih vertikalno postavljenih|
|ravnih desk.                          |
|Fasade – pogoji za vsa območja, če niso opredeljeni v     |
|predhodnih alinejah:                      |
|– glavna fasada se oblikuje na vzdolžni strani objekta in ima |
|lahko, poudarjen vhod (v primeru postavitve objekta prečno na |
|komunikacijo je lahko glavna fasada na prečni, ožji stranici  |
|objekta);                           |
|– objekt je lahko horizontalno in vertikalno členjen, odprtine |
|so pokončne oblike;                      |
|– fasade so ometane v svetlih oziroma zemeljskih barvah;    |
|razmerja in velikosti fasadnih odprtin na objektu se medsebojno|
|uskladijo, okna nad kletno etažo so višja kot širša, (razmerje |
|3:2 kvadratna polja), v kletnem delu pa manjša v enakem    |
|razmerju, vendar horizontalno orientirana. Fasade so lahko   |
|delno lesene, delno kamnite;                  |
|– zatrepi objektov so leseni – široke, vertikalno postavljene |
|deske, razen za tip zidanice B;                |
|– detajli na objektih so tradicionalni in enostavni, npr.: opaž|
|napuščev in zatrepov iz širokih, vertikalno postavljenih ravnih|
|desk, grobi ometi kleti ali coklov, majhni napušči čelnih   |
|fasad;                             |
|– pri lesenih objektih se uporabi rezan les; polkrožna bruna se|
|ne dovolijo, les mora biti nebarvan ali temno rjave barve –  |
|rdečkasti toni niso dovoljeni;                 |
|– pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, rekonstrukcijah,    |
|dozidavah in nadzidavah objektov se ohranja kakovostna     |
|razmerja, materiale in detajle, ki so že na objektu. Če se   |
|spreminjajo, se jih usklajeno spremeni na celotnem objektu.  |
+---------------------------------------------------------------+
|9 Druga merila in pogoji:                   |
|Gradnja zidanice ali hisa je dopustna na stavbnem zemljišču  |
|oziroma gradbeni parceli, če ima investitor v lasti minimalno |
|površino 15 arov trajnega nasada vinograda oziroma sadovnjaka |
|na območju drugih kmetijskih zemljišč ali minimalno površino 30|
|arov na območju najboljših kmetijskih zemljišč.        |
|Gradnja zidanice tipa C je dovoljena na stavbnem zemljišču   |
|oziroma gradbeni parceli v primeru, da ima investitor v lasti |
|minimalno površino 30 arov trajnega nasada vinograda oziroma  |
|sadovnjaka.                          |
|Površine vinograda oziroma sadovnjaka se morajo nahajati    |
|znotraj VIN območja, lahko pa se nahajajo tudi zunaj tega   |
|območja, vendar ne več kot 400 m od stavbnega zemljišča iz   |
|prvega odstavka, če so že zasajene z vinogradom ali      |
|sadovnjakom. Pri rekonstrukcijah, nadomestnih gradnjah ter   |
|razširitvah se pogoj minimalne površine funkcionalnega     |
|zemljiškega posestva ne uporablja. Delitev večjih parcel, na  |
|katerih stojijo zidanice, je dovoljena le pod pogojem, da   |
|sklenjena površina vinograda oziroma sadovnjaka na parceli, na |
|kateri stoji zidanica, ne bo manjša od 30 arov na najboljših  |
|kmetijskih zemljiščih in 15 arov na drugih kmetijskih     |
|zemljiščih. Izjema je lahko le parcelacija za potrebe gradnje |
|GJI oziroma urejanje javnih površin. Parcelacija (oblika    |
|parcele in dostop do javnih poti) sledi uveljavljenemu vzorcu |
|parcelacije v okoliškem prostoru. Tlakovanje je dovoljeno le na|
|manjših površinah do 20 m2.                  |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve – površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami (As): veljajo določila PIP za SKs.
(4) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve – kmetije (Ak): veljajo določila PIP za SKk.
(5) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve – površine počitniških hiš (Ap): veljajo določila PIP za SP.
(6) Smiselna uporaba določil PIP za površine Az: Za gradnje na površinah površine Az izven vinogradniških območij se smiselno uporabljajo določila PIP, ki veljajo za površine Az v vinogradniških območjih.
108. člen
(podrobnejši PIP za kmetijska zemljišča)
(1) Podrobnejši PIP za najboljša kmetijska zemljišča (K1):
+---------------------------------------------------------------+
|K1 – najboljša kmetijska zemljišča               |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Območja najboljših kmetijskih zemljišč so   |
|namenjena kmetijski pridelavi.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki so  |
|navedeni v preglednicah NEO v prilogi tega odloka.       |
|Ureditev informacijskih točk z možnostjo postavitve začasnih  |
|informacijskih tabel, varovalnih ograj, počivališč in druge  |
|opreme na lokacijah ob objektih naravne znamenitosti (izviri, |
|kali, vodnjaki, jame), ki se jo določi na osnovi pogojev,   |
|smernic ali soglasij pristojnih služb. Gradnja škarp in    |
|podpornih zidov je dovoljena le na delu kmetijskega zemljišča, |
|ki meji na stavbno zemljišče pod pogojem, da je tak objekt   |
|potreben za ohranitev stabilnosti zemljišča.          |
|Dovoljena je gradnja in rekonstrukcija omrežij gospodarske   |
|javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s   |
|pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi |
|objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi |
|in priključki nanje.                      |
|Na travnatih kmetijskih zemljiščih na robu gozda in v     |
|neposredni bližini vasi je dovoljeno taborjenje brez stalnih  |
|ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim predpisom,|
|če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi    |
|usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in pod   |
|pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih  |
|poteh in da se prostor takoj po končanem taborjenju vzpostavi v|
|prvotno stanje. Navedeni objekti so dovoljeni, če to ni v   |
|nasprotju s predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč.      |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: Na območjih najboljših   |
|kmetijskih zemljišč so dovoljene:               |
|– agrarne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih      |
|zemljiščih;                          |
|– omrežja gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno |
|in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi|
|s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi,    |
|plinovodi, vročevodi in priključki nanje;           |
|– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim |
|delovanjem voda;                        |
|– sanacije površinskih kopov;                 |
|– zasipavanje zemljišč z namenom ekološkega izboljšanja stanja |
|tal v skladu z gradbeno in okoljsko zakonodajo, ob       |
|zagotavljanju varstva naravnih vrednot in ohranjanju biotske  |
|raznovrstnosti območja;                    |
|– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske    |
|dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);            |
|– rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela za legalno |
|zgrajene objekte;                       |
|– rekonstrukcije lokalnih cest;                |
|– namakalni sistemi in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja|
|kmetijskih zemljišč;                      |
|– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred|
|naravnimi in drugimi nesrečami;                |
|– ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti  |
|toči.                             |
|Ni dovoljeno ograjevanje kmetijskih zemljišč, razen za     |
|enostavne objekte za potrebe kmetijske dejavnosti in varovalne |
|ograje za potrebe varovanja ali zaščite ob vodnih virih.    |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji                         |
|– Posegi ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih  |
|zemljišč, poškodbe se sanira in zemljišča rekultivira;     |
|– globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov je taka, |
|da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji  |
|podzemnih objektov se na zemljiščih vzpostavi prvotno stanje, |
|ob nadzemnih objektih pa uredi zemljišče ob njih;       |
|– na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in |
|prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve omogoči     |
|raziskovanje mineralnih surovin ter izvedba ukrepov za zaščito |
|pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da se izpad dohodka |
|nadomesti z odškodnino in da se zemljišče ponovno povrne v   |
|kmetijsko rabo;                        |
|– vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo  |
|pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi   |
|ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se  |
|omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora;  |
|– agrarne operacije se izvajajo ob upoštevanju usmeritev za  |
|ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin |
|ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev;          |
|– vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, |
|se lahko uredijo le na območjih, za katera so po izračunu vodne|
|bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene; |
|– bazne postaje mobilne telefonije se postavljajo ob pogoju, da|
|so lokacije predhodno preverjene in utemeljene s strokovno   |
|prostorsko preveritvijo;                    |
|– na zemljiščih, ki so v naravi in po določilih tega odloka  |
|opredeljene kot kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem |
|katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov na|
|mestu starih, ki nimajo dovoljenj oziroma ustreznih dokazil ni |
|dovoljena.                           |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za druga kmetijska zemljišča (K2):
+---------------------------------------------------------------+
|K2 – druga kmetijska zemljišča                 |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: kot pri K1                  |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: kot pri K1                |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: kot pri K1.         |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji: kot pri K1                   |
+---------------------------------------------------------------+
109. člen
(podrobnejši PIP za gozdna zemljišča)
(1) Podrobnejši PIP za gozdove gospodarskega pomena (Gg):
+---------------------------------------------------------------+
|Gg – gozd gospodarskega pomena                 |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Območja gozdov so namenjena gozdovom,     |
|njihovemu izkoriščanju in gospodarjenju z njimi, oddihu in   |
|rekreaciji                           |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: Dovoljeni so NEO, ki so navedeni v    |
|preglednicah v prilogi tega odloka, poleg tega pa še postavitev|
|objektov in naprav za opazovanje narave, usmerjevalne in    |
|pojasnjevalne table za potrebe urejanja tematskih poti in   |
|ureditev počivališč. Dovoljena je gradnja GJI. Dovoljena je  |
|tudi gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Za gradnje |
|enostavnih objektov je treba pridobiti soglasje pristojne javne|
|gozdarske službe.                       |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: Na območjih gozdov so    |
|dovoljene:                           |
|– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno s predpisi|
|o gozdovih;                          |
|– sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;  |
|– vzpostavitev kmetijskih zemljišč v skladu z mnenjem pristojne|
|javne gozdarske službe in s predpisi o gozdovih;        |
|– na robu gozda in na gozdnih jasah dovoljeno taborjenje brez |
|stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim  |
|predpisom, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in    |
|varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave |
|in pod pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po  |
|javnih ali gozdnih poteh in da se prostor takoj po končanem  |
|taborjenju vzpostavi v prvotno stanje;             |
|– na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka   |
|opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem   |
|katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov na|
|mestu starih, ki nimajo dovoljenj oziroma ustreznih dokazil, ni|
|dovoljena;                           |
|– dovoljene so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da  |
|raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja|
|na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo|
|v prejšnje stanje;                       |
|– ni dovoljeno ograjevanje zemljišč, razen za enostavne objekte|
|za potrebe kmetijske ali gozdarske dejavnosti, varovalne ograje|
|za potrebe GJI in za potrebe varovanja ali zaščite ob vodnih  |
|virih.                             |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji                         |
|– Gradnje se načrtujejo tako, da omogočajo lastnikom gozdov  |
|dostop do gozdnih zemljišč;                  |
|– navedeni posegi so dovoljeni pod pogojem, da niso v nasprotju|
|z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo  |
|osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi     |
|gozdarstva in je treba zanje pridobiti ustrezno soglasje od  |
|pristojne javne gozdarske službe;               |
|– gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov |
|za brezžični prenos signalov je dovoljena ob soglasju pristojne|
|gozdarske javne službe.                    |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Podrobnejši PIP za gozdove s posebnim namenom (GPn):
+---------------------------------------------------------------+
|GPn – gozd s posebnim namenom                 |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Območja gozdov s posebnim namenom so namenjena|
|rekreaciji in ohranjanju ekoloških vrednost ter prepoznavnosti |
|prostora.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: Dovoljeni so NEO, ki so navedeni v    |
|preglednicah v prilogi tega odloka, poleg tega pa še postavitev|
|objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno inženirski |
|objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju.        |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: V območjih gozdov so    |
|dovoljene:                           |
|– sanacije površinskih kopov;                 |
|– posegi, ki so predvideni z gozdnogospodarskim načrtom (oprema|
|v raziskovalne namene, predstavitvene table za gozdove s    |
|posebnim namenom, markiranje pešpoti ipd.).          |
|Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka    |
|opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem   |
|katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov na|
|mestu starih, ki nimajo dovoljenj oziroma ustreznih dokazil, ni|
|dovoljena. Ni dovoljeno ograjevanje zemljišč, razen za     |
|enostavne objekte za potrebe kmetijske ali gozdarske      |
|dejavnosti, varovalne ograje za potrebe GJI in za potrebe   |
|varovanja ali zaščite ob vodnih virih.             |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji                         |
|– upoštevajo se določila predpisa, s katerim je gozd razglašen |
|za gozd s posebnim namenom;                  |
|– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne,       |
|komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture ni    |
|dovoljena;                           |
|– niso dovoljene rabe, objekti, gradnje in druga dela ter   |
|enostavni objekti, ki zahtevajo spremembe prostorskih     |
|značilnosti območja, zlasti izgubo naravnosti in posek     |
|(krčitve) drevja;                       |
|– z gozdovi, ki še niso razglašeni, se gospodari prilagojeno, |
|tako da se ohranja njihova gozdna raba v skladu s predpisi in |
|gozdnogospodarski načrti;                   |
|– navedeni posegi so dovoljeni pod pogojem, da niso v nasprotju|
|z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo  |
|osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi     |
|gozdarstva in je treba zanje pridobiti ustrezno soglasje od  |
|pristojne javne gozdarske službe.               |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Podrobnejši PIP za gozdove s posebnim namenom – rezervate (Gpr):
+---------------------------------------------------------------+
|Gpr – gozd s posebnim namenom - rezervat            |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dopustne dejavnosti: gozdarstvo in dejavnosti, dopustne na  |
|podlagi gozdnogospodarskih načrtov.              |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Dopustni objekti: objekti niso dopustni.           |
+---------------------------------------------------------------+
|5 Dopustne gradnje: gradnje niso dopustne.           |
+---------------------------------------------------------------+
|7 Druga merila in pogoji: upošteva se varstveni režim, določen |
|s predpisom o razglasitvi. Območje gozda je zaradi svoje    |
|razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomemben za    |
|raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega razvoja   |
|gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter |
|kulturne dediščine. Gre za rezervat z blažjim varstvenim    |
|režimom.                            |
+---------------------------------------------------------------+
(4) Podrobnejši PIP za varovalne gozdove (GV):
+---------------------------------------------------------------+
|GV – varovalni gozd                      |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Površine varovalnega gozda so namenjene    |
|gozdovom s poudarjeno ekološko funkcijo zlasti na strmih legah.|
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: Dovoljeni so NEO, ki so navedeni v    |
|preglednicah v prilogi tega odloka, poleg tega pa še postavitev|
|objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno inženirski |
|objekti, če so namenjeni dejavnostim na območju.        |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela:               |
|– izvajanje raziskav;                     |
|– v omejenem obsegu so dovoljene oblike rekreacije, ki ne   |
|zahtevajo posebnih ureditev (sprehod, planinstvo, opazovanje, |
|poučne dejavnosti z uporabo obstoječih poti.          |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji                         |
|– V varovalnem gozdu so dovoljeni samo posegi, namenjeni    |
|izvajanju ekološke funkcije gozda s soglasjem pristojnih služb |
|za upravljanje in varstvo gozdov ter in varovanje narave. Niso |
|dovoljene rabe, objekti, gradnje in druga dela ter enostavni  |
|objekti, ki zahtevajo spremembe prostorskih značilnosti    |
|območja, zlasti zemeljska dela in posek drevja;        |
|– gradnje se načrtujejo tako, da omogočajo lastnikom gozdov  |
|dostop do gozda;                        |
|– navedeni posegi so dovoljeni pod pogojem, da niso v nasprotju|
|z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo  |
|osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi     |
|gozdarstva in je treba zanje pridobiti ustrezno soglasje od  |
|pristojne javne gozdarske službe.               |
+---------------------------------------------------------------+
110. člen
(podrobnejši PIP za vodna zemljišča)
+---------------------------------------------------------------+
|VC – celinske vode                       |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba: Površine vodnih zemljišč so namenjene     |
|površinskim vodam in dejavnostim, vezanim na rabo površinskih |
|voda.                             |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti: Dovoljeni NEO, ki so navedeni v      |
|preglednicah v prilogi tega odloka, postavitev objektov in   |
|naprav za opazovanje narave ter:                |
|– jezovi, plovne poti, pregrade in jezovi, dostopi do vode,  |
|privezi in pristani za čolne;                 |
|– objekti za šport in rekreacijo, ki so vezani na vodo in vodne|
|športe;                            |
|– objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, cevovodi za  |
|prečiščeno odpadno vodo, prenosni vodovodi, objekti, potrebni |
|za rabo voda;                         |
|– objekti, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem ter    |
|objekti, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi,|
|živali in premoženja ter izvajanju nalog policije;       |
|– manjša zajemališča požarne vode in manjša zajetja za ureditev|
|ribnikov;                           |
|– naprave za potrebe učnih, študijskih in raziskovalnih    |
|dejavnosti.                          |
|Gradnja ribogojnic in zajem vode za namakanje kmetijskih    |
|zemljišč sta dovoljena pod pogojem, da se zagotovi ekološko  |
|sprejemljivi pretok.                      |
|Na vodotokih in območjih vodnih zemljišč je izven strnjeno   |
|pozidanih območij dovoljena gradnja objektov, funkcionalno   |
|vezanih na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala       |
|hidroelektrarna ipd.) na podlagi predhodne prostorske     |
|preveritve, hidrološko-hidravlične analize, pozitivne ocene  |
|vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb. Dovoljena je  |
|gradnja GJI. Dovoljena je tudi gradnja drugih gradbeno-    |
|inženirskih objektov.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Dovoljene gradnje in druga dela: Dovoljeni so posegi v zvezi |
|z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in  |
|bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na|
|ohranjanje narave, ukrepi za oživljanje reguliranih vodotokov |
|in ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.        |
|– Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem   |
|zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča   |
|rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja|
|namembnosti in velikosti objekta in ki ne vpliva negativno na |
|kakovost vode in na vodni režim;                |
|– na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka   |
|opredeljene kot vodno zemljišče, v neažuriranem zemljiškem   |
|katastru pa so vpisane kot stavbišče objektov, ki s tem členom |
|niso določeni kot dovoljeni, gradnja novih objektov ni     |
|dovoljena;                           |
|– premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem     |
|zemljišču se načrtuje tako, da je zagotovljena poplavna varnost|
|in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je   |
|zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok;           |
|– pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in|
|ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati|
|kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to  |
|potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora |
|investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe;         |
|– spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje  |
|malih hidroelektrarn so dovoljene pod pogojem, da objekti   |
|ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov|
|in obvodnega prostora ter zagotavljajo ugodno stanje      |
|kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov;           |
|– pri poseganju v območje celinskih voda sta prepovedani    |
|povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje    |
|retenzijskega območja;                     |
|– dovoljena so tekoča vzdrževalna dela, adaptacije       |
|rekonstrukcije, gradnje in nove gradnje na mestih obstoječih  |
|ali nekdanjih jezov, mlinov in žag.              |
+---------------------------------------------------------------+
|4 Drugi pogoji                         |
|– Priobalno zemljišče Kolpe je 15 m od meje vodnega zemljišča v|
|naseljih in 40 m zunaj naselij, priobalno zemljišče preostalih |
|vodotokov, potokov, hudournikov in suhih strug je 5 m od meje |
|vodnega zemljišča;                       |
|– Niso dovoljeni: pridobivanje gramoza in proda, utrjevanje  |
|brežin z gradnjo zidov, betoniranje dostopnih ramp in posegi, |
|ki onemogočajo dostop do vodotokov;              |
|– Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča se|
|v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z uporabo   |
|avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije.|
|Zavarovanja brežin se prioritetno izvajajo sonaravno, z    |
|vegetacijskimi materiali;                   |
+---------------------------------------------------------------+
|– Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na |
|krajših razdaljah za potrebe ureditve dostopa oziroma prehoda |
|prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture |
|(most, prepust na javnih cestah in poteh);           |
|– Mostove in ceste na območju vodotokov se gradi tako, da se ne|
|posega v pretočni profil ter da se zagotovi varnost objektov  |
|pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino |
|v skladu z vodnim soglasjem in cestnimi predpisi;       |
|– Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s    |
|sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti, ki se izvajajo izven   |
|gnezdilne sezone ptic.                     |
+---------------------------------------------------------------+
111. člen
(podrobnejši PIP za območja izkoriščanja mineralnih surovin)
Podrobnejši PIP za območja izkoriščanja mineralnih surovin določa:
+---------------------------------------------------------------+
|LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora        |
+---------------------------------------------------------------+
|1 Namenska raba                        |
|Območja mineralnih surovin so namenjena izkoriščanju mineralnih|
|surovin, sprotni in končni sanaciji in nadomestnim dejavnostim,|
|ki so določene v PIP za posamezne EUP.             |
+---------------------------------------------------------------+
|2 Dovoljeni objekti                      |
|Dovoljena je gradnja GJI. Dovoljena je tudi gradnja drugih   |
|gradbeno-inženirskih objektov, če so namenjeni funkciji tega  |
|območja.                            |
|Dovoljeni so rudarski objekti za pridobivanje in predelavo   |
|mineralnih surovin – samo odprti kop: rudarski objekti in   |
|inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih  |
|surovin, objekti za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot|
|osnovno surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne    |
|surovine.                           |
|Po uvedbi nadomestne rabe so dovoljeni objekti, namenjeni   |
|nadomestnim dejavnostim, ki so določene v PIP za posamezne EUP.|
|Dovoljeni so NEO, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega |
|odloka, poleg tega pa še: objekti in naprave, namenjeni    |
|zavarovanju dostopa do območja pridobivanja in do objektov in |
|naprav. Po uvedbi nadomestne rabe so dopustni objekti,     |
|namenjeni nadomestnim dejavnostim, ki so določene v PIP za   |
|posamezne EUP.                         |
+---------------------------------------------------------------+
|3 Drugi pogoji:                        |
|– Za vse površinske kope je upravljavec oziroma lastnik dolžan |
|zagotoviti sprotno in končno sanacijo v skladu z opredeljeno  |
|novo namembnostjo, ki je določena v PIP za posamezno EUP;   |
|– Na območjih sanacij opuščenih površinskih kopov je dovoljeno |
|saniranje in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa vzpostavitev |
|prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske |
|razmere in kakovosti okolja;                  |
|– Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na     |
|rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati. Z      |
|namestitvijo ograj se zagotovi varnost pred padcem v globino in|
|pred porušitvami terena.                    |
+---------------------------------------------------------------+
9 Posebni pip za posamezne enote urejanja prostora
112. člen
(posebni PIP za posamezne EUP)
Na območju vseh EUP za Črnomelj se na kmetijskih površinah v oddaljenosti do 500 m od stanovanjskih, turističnih in prostočasnih objektov in ureditev ne uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ki bi lahko bila nevarna ali škodljiva za zdravje ljudi ali živali in se ne razliva gnojevka.
113. člen
(posebni PIP za EUP na območju Črnomlja)
(1) V vseh območjih, razen na območju EUP ČR/6-OPPNa (mestno jedro Črnomlja), niso dovoljene dejavnosti, ki so na »Seznamu obveznih dejavnosti v mestnem jedru Črnomlja«. Obvezne dejavnosti za mestno jedro Črnomlja na podlagi Uredbe o uvedbi in standardni klasifikaciji dejavnosti:
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|Stara oznaka |             |Nova oznaka      |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|G/52.41   |trgovina na drobno s   |G 47.510        |
|       |tekstilom        |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|G/52.471   |dejavnost knjigarn    |G 47.610        |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|G/52.486   |trgovina na drobno z   |G 47.782        |
|       |umetniškimi izdelki –  |            |
|       |dejavnost prodajnih   |            |
|       |galerij         |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|G/52.50   |trgovina na drobno z   |G 47.790        |
|       |rabljenim blagom     |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|G/52.62   |trgovina na drobno na  |G 47.810, 47.820,   |
|       |tržnicah in stojnicah  |47.890         |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|G/52.71   |popravilo obutve in   |95.230         |
|       |drugih usnjenih izdelkov |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|G/52.73   |popravila ur, nakita   |G 95.250        |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|K/70.40   |izposojanje izdelkov   |N 77.290        |
|       |široke porabe      |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|K/74.81   |fotografska dejavnost  |M 74.200        |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|L/75.11   |dejavnost javne uprave  |O 84.110        |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|L/75.30   |obvezno socialno     |O 84.300        |
|       |zavarovanje       |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|M/80.421   |glasbene in druge    |P 85.520        |
|       |umetniške šole      |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|O/92.521   |dejavnost muzejev    |R 91.020        |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|O/93.01   |dejavnost pralnic in   |R 96.010        |
|       |kemičnih čistilnic    |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|O/91.31   |dejavnost verskih    |S 94.910        |
|       |organizacij       |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
|O/92.71   |prirejanje iger na srečo;|R 92.002; R 92.001   |
|       |dejavnost igralnic    |            |
+-------------+-------------------------+-----------------------+
(2) Posebni PIP in drugi podatki:
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ŠIFRA EUP  |IME EUP     |POSEBNI PIP in drugi podatki  |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/1     |Svibnik     |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/1a    |Svibnik –    |Posegi, ki bi spremenili    |
|       |stanovanja in  |celotno sliko vaškega jedra  |
|       |kmetije     |pri vodnjaku, niso dovoljeni. |
|       |         |Dovoljene so ureditve skupnih |
|       |         |površin pri vodnjaku.     |
|       |         |Novogradnje objektov se    |
|       |         |prilagodijo obstoječi gradbeni |
|       |         |strukturi. Dovoljena je    |
|       |         |sodobna zasnova objektov,   |
|       |         |lahko tudi z ravnimi strehami. |
|       |         |Na območju registriranega   |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/1b    |Svibnik –    |Na območju registriranega   |
|       |stanovanja    |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/1c    |RTP       |Dovoljena je gradnja      |
|       |         |spremljajočih objektov in   |
|       |         |naprav ter objekta RTP. Na   |
|       |         |območju registriranega     |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/1d    |Strugar     |Na območju zelenih površin   |
|       |         |niso dovoljene gradnje.    |
|       |         |Dovoljeno je le preoblikovanje |
|       |         |reliefa v povezavi z      |
|       |         |ureditvami zahodne obvoznice. |
|       |         |Za vse ureditve v območju   |
|       |         |priobalnega zemljišča se    |
|       |         |pridobi vodno soglasje.    |
|       |         |Obstoječa obrežna vegetacija  |
|       |         |se ohranja. Na območju     |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2     |Čardak      |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2-OPPNa  |Zahodna obvoznica|Lokacijski načrt za obvoznico |
|       |         |Črnomelj (Uradni list RS, št. |
|       |         |81/03) – ostane v veljavi do  |
|       |         |preklica. Na območju      |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2-OPPNb  |ZN Danfoss    |Zazidalni načrt Danfoss    |
|       |         |(Uradni list RS, št. 27/96,  |
|       |         |69/00, 47/02, 81/03, 38/06) – |
|       |         |ostane v veljavi do preklica. |
|       |         |Na območju registriranega   |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2-OPPNc  |ZN Štorov hrib  |Zazidalni načrt Štorov hrib v |
|       |         |Črnomlju (SDL, št. 14/90,   |
|       |         |02/91) – ostane v veljavi do  |
|       |         |preklica.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2-OPPNd  |ZN Čardak    |Zazidalni načrt Čardak (Uradni |
|       |         |list RS, št. 89/02, 92/05) –  |
|       |         |ostane v veljavi do preklica. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2-OPPNe  |Čardak zahod II |Predviden OPPN za stanovanjsko |
|       |         |pozidavo nižje gostote.    |
|       |         |Zagotovi se ureditev parkovnih |
|       |         |in drugih zelenih javnih    |
|       |         |površin soseske, delno tudi  |
|       |         |kot bariera do obvoznice. Za  |
|       |         |strokovne podlage se smiselno |
|       |         |uporabijo obstoječa gradiva,  |
|       |         |pripravljena na študentski   |
|       |         |delavnici. Južni in zahodni  |
|       |         |del območja se urejata kot   |
|       |         |zeleni tamponski coni med   |
|       |         |industrijskim območjem oziroma |
|       |         |obvoznico ter stanovanjskim  |
|       |         |območjem. Dovoljene so     |
|       |         |zasaditve tudi z iglavci. Pred |
|       |         |sprejetjem OPPN se na     |
|       |         |registriranem arheološkem   |
|       |         |najdišču izvede predhodne   |
|       |         |arheološke raziskave.     |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2a    |Ulica padlih   |Ob mestni vpadnici se zasadi  |
|       |borcev, Semiška |drevored.           |
|       |cesta - del   |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2b    |Ulica 21. oktobra|Dovoljena je gradnja objektov |
|       |         |vzdolž regionalne ceste.    |
|       |         |Višinski gabariti so 2K (ali  |
|       |         |več)+P+2. Klet je z glavne   |
|       |         |ceste popolnoma vkopana.    |
|       |         |Pritlični del se nameni    |
|       |         |oskrbni in poslovni      |
|       |         |dejavnosti, ki ne potrebuje  |
|       |         |skladiščnih površin. Zagotovi |
|       |         |se parkirna mesta na sami   |
|       |         |lokaciji. Ob mestni vpadnici  |
|       |         |se zasadi drevored.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2c    |Semiška cesta – |Strešna kritina je opečna:   |
|       |bloki      |bobrovec ali zareznik.     |
|       |         |Ohranjajo in vzdržujejo se   |
|       |         |spominska obeležja na fasadah |
|       |         |objektov.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2d    |Obrtni dom, Tuš |Dovoljeno je prestrukturiranje |
|       |         |v dejavnosti, ki ne presegajo |
|       |         |hrupa, predpisanega za     |
|       |         |stanovanjska območja. Ob    |
|       |         |mestni vpadnici se zasadi   |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2e    |Jurjevanjska   |Prostor se preoblikuje za   |
|       |draga      |potrebe javnih prireditev z  |
|       |         |ustrezno rešitvijo z javnim  |
|       |         |natečajem ali zbiranjem    |
|       |         |variantnih rešitev. Ob     |
|       |         |Kolodvorski cesti se zasadi  |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2f    |Vrtnarija    |Uredi se obračališče in    |
|       |         |postajališče za avtobuse.   |
|       |         |Območje se zasadi z avtohtonim |
|       |         |grmičevjem in drevjem, ob   |
|       |         |mestni vpadnici se zasadi   |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2g    |Pod smreko    |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2h    |Gozdna      |Dovoljena je rekonstrukcija  |
|       |         |objekta v smislu sodobne    |
|       |         |arhitekture javnega značaja.  |
|       |         |Ob Kolodvorski cesti se    |
|       |         |ohranja in zasadi drevored.  |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2i    |Pod smreko –   |Ohrani se prvotno oblikovanje |
|       |bloki      |ravnih streh večstanovanjskih |
|       |         |objektov z minimalnim     |
|       |         |naklonom. Kritina je ravna   |
|       |         |pločevina. Ob mestni vpadnici |
|       |         |se zasadi drevored.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2j    |Beti       |Dovoljene so gradnje in    |
|       |         |dozidave objektov za potrebe  |
|       |         |storitev, gostinstva,     |
|       |         |trgovine, družbenih dejavnosti |
|       |         |in stanovanj. Dovoljeno je   |
|       |         |urejanje prometnih in     |
|       |         |parkirnih površin. Območje se |
|       |         |ureja na podlagi celovite   |
|       |         |rešitve.            |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2k    |Zdravstveni dom, |Posegi v objekt zdravstvenega |
|       |vrtec      |doma kot tudi druge ureditve  |
|       |         |ne smejo rušiti arhitekturnih |
|       |         |prvin obdobja modernizma.   |
|       |         |Dovoljena je prenova in    |
|       |         |razširitev objekta vrtca ali  |
|       |         |tudi novogradnja na mestu   |
|       |         |obstoječega objekta. Rešitve  |
|       |         |za obe lokaciji se pridobijo z |
|       |         |javnim natečajem ali zbiranjem |
|       |         |variantnih rešitev.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2l    |Čardak      |Južni del območja se ureja kot |
|       |         |zelena tamponska cona med   |
|       |         |industrijskim in stanovanjskim |
|       |         |območjem. Na območju      |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2m    |Sv. Sebastjan  |Vsi posegi na cerkvi in    |
|       |         |bližnji okolici se izvajajo po |
|       |         |določilih služb za varstvo   |
|       |         |kulturne dediščine in narave. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2n    |Igrišče Danfoss |Dovoljene so ureditve za    |
|       |         |potrebe športnih površin in  |
|       |         |zasaditve območja z avtohtonim |
|       |         |listnatim drevjem in grmovjem. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2o    |Beltovski bloki |Strešna kritina je opečna:   |
|       |         |bobrovec ali zareznik.     |
|       |         |Dovoljena je celovita prenova |
|       |         |posameznih objektov v smislu  |
|       |         |energetsko varčnih objektov.  |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2p    |zelenica     |Območje se ureja kot zelena  |
|       |         |tamponska cona med       |
|       |         |industrijskim in stanovanjskim |
|       |         |območjem. Dovoljene so     |
|       |         |zasaditve tudi z iglavci.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2r    |Belt - Livar   |Tehnološki in prostorski    |
|       |         |razvoj temelji na prenovi,   |
|       |         |sanaciji, adaptaciji in    |
|       |         |rekonstrukciji obstoječih   |
|       |         |proizvodnih objektov.     |
|       |         |Gradbeni posegi ne smejo    |
|       |         |presegati višinskega gabarita |
|       |         |nove livarne, razen dimnikov  |
|       |         |in delov objektov, katerih   |
|       |         |višino pogojuje tehnologija.  |
|       |         |Odlaganje odpadnih livarskih  |
|       |         |peskov in drugih livarskih   |
|       |         |odpadkov ni dovoljeno.     |
|       |         |Dovoljene so rekonstrukcije in |
|       |         |dograditve obstoječih objektov |
|       |         |ter novogradnje za       |
|       |         |proizvodnjo, skladišča,    |
|       |         |servise in poslovne      |
|       |         |dejavnosti. Dovoljena je    |
|       |         |gradnja in urejanje plinske  |
|       |         |postaje za plinifikacijo    |
|       |         |Črnomlja in bližnjih naselij. |
|       |         |Javna razsvetljava se zasnuje |
|       |         |ob uporabi navzdol usmerjenih |
|       |         |svetil, ki ne oddajajo     |
|       |         |svetlobe v UV-spektru.     |
|       |         |Sprehajalne poti se načrtujejo |
|       |         |izven predpisanega pasu    |
|       |         |priobalnega zemljišča. Za vse |
|       |         |ureditve v območju priobalnega |
|       |         |zemljišča se pridobi vodno   |
|       |         |soglasje. Obstoječa obrežna  |
|       |         |vegetacija se ohranja. Njeno  |
|       |         |odstranjevanje za potrebe   |
|       |         |ureditve sprehajalnih poti ni |
|       |         |dovoljeno. Na območju     |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2s    |Mestna Loza   |Območje se predvidi za gozd s |
|       |         |posebnim namenom – dovolijo se |
|       |         |ureditve poti, postavitev   |
|       |         |označevalnih tabel, trim steza |
|       |         |ipd. na osnovi celovitih    |
|       |         |strokovnih podlag. Na območju |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča se prezentira     |
|       |         |prazgodovinska gomila skladno |
|       |         |s kulturnovarstvenimi pogoji, |
|       |         |ki se pridobijo pred posegi v |
|       |         |tla.              |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2t    |Park Čardak   |Širše območje med planinsko  |
|       |         |potjo, obvoznico in železnico |
|       |         |ter nezaraščene površine se  |
|       |         |ureja kot park ali botanični  |
|       |         |vrt. Obstoječi gozd se     |
|       |         |ohranja, urejajo se      |
|       |         |sprehajalne in trim poti. Pred |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja za posege v prostor |
|       |         |se na registriranem      |
|       |         |arheološkem najdišču izvede  |
|       |         |predhodne arheološke      |
|       |         |raziskave.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/2u    |Čardak zahod I  |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3     |Pod gozdom    |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3-OPPNa  |Pod gozdom    |Zazidalni načrt obrtna cona v |
|       |         |Črnomlju (SDL, št. 2/90) –   |
|       |         |ostane v veljavi do preklica. |
|       |         |Usmeritve za spremembe ZN   |
|       |         |oziroma za OPPN: celotno    |
|       |         |območje se nameni izključno za |
|       |         |stanovanjsko gradnjo. Severni |
|       |         |del območja se ureja kot    |
|       |         |zelena tamponska cona med   |
|       |         |industrijskim in stanovanjskim |
|       |         |območjem. Dovoljene so     |
|       |         |zasaditve tudi z iglavci.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3-OPPNb  |Semiška cesta – |Predviden OPPN za stanovanjsko |
|       |nova pozidava  |pozidavo nižje gostote.    |
|       |         |Zagotovi se ureditev parkovnih |
|       |         |in drugih zelenih javnih    |
|       |         |površin soseske, delno tudi  |
|       |         |kot bariera med novo sosesko  |
|       |         |in regionalno cesto. Ob mestni |
|       |         |vpadnici se zasadi drevored.  |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3-OPPNc  |OPPN Vražji   |Predviden OPPN za rekreacijsko |
|       |kamen,      |območje. Dovoljene so     |
|       |rekreacijsko   |dejavnosti turizma,      |
|       |območje     |gostinstva, športa in     |
|       |         |rekreacije. Možna je tudi   |
|       |         |ureditev golf igrišča ter   |
|       |         |hotelskega kompleksa z bazeni. |
|       |         |Pas avtohtone zasaditve ob   |
|       |         |cesti na severni ter južni   |
|       |         |strani se ohranja. Na     |
|       |         |obstoječih objektih je do   |
|       |         |sprejetja OPPN dovoljeno    |
|       |         |izvajati le vzdrževalna dela  |
|       |         |ter preureditve znotraj    |
|       |         |objektov (rekonstrukcije brez |
|       |         |dozidave ali nadzidave), če so |
|       |         |te potrebne zaradi posodobitve |
|       |         |tehnološkega procesa ter    |
|       |         |obnova obstoječih poligonov  |
|       |         |oziroma igrišč.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3a    |Pod lozo     |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3b    |Območje za    |Območje Dinosa se odstrani in |
|       |rekreacijo    |sanira. Uredi se prostor za  |
|       |         |rekreacijo: igrišča za igre z |
|       |         |žogo ipd. Prostor se opremi z |
|       |         |urbano opremo.         |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3c    |zeleno območje  |Gozdne površine se ohranjajo  |
|       |         |kot sklenjeno naravno območje. |
|       |         |Vse ureditve na robovih gozda |
|       |         |vključujejo obnovo gozdnega  |
|       |         |roba. Na ostalih območjih se  |
|       |         |zasaja avtohtono zelenje.   |
|       |         |Previsni rob opuščenega    |
|       |         |kamnoloma se zaščiti z leseno |
|       |         |ograjo in gosto zasaditvijo  |
|       |         |grmovnic.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3d    |Bellevue     |Obstoječe dejavnosti se    |
|       |         |prestavi na lokacijo za obrtne |
|       |         |in druge dejavnosti. Dovoli se |
|       |         |gradnja sodobno energijsko   |
|       |         |varčno zasnovanega       |
|       |         |stanovanjskega lahko tudi   |
|       |         |manjšega večstanovanjskega   |
|       |         |objekta.            |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3e    |Nad železnico  |Predvideno celovito urejanje: |
|       |         |Predvidi se stanovanjska    |
|       |         |pozidava vključno z ureditvijo |
|       |         |dostopne ceste. Zagotovi se  |
|       |         |oblikovanje parcel in     |
|       |         |objektov, pri katerem bosta  |
|       |         |upoštevani morfologija in   |
|       |         |tipologija obstoječih objektov |
|       |         |v soseščini. Dovoljeno je   |
|       |         |sodobno oblikovanje objektov v |
|       |         |smislu energetsko varčne    |
|       |         |gradnje.            |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3f    |Pod gozdom    |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3g    |Železnica    |Z območja železnice se     |
|       |         |prestavijo vse transportne   |
|       |         |dejavnosti na območje     |
|       |         |Gospodarske cone Otovec    |
|       |         |oziroma na primerno lokacijo. |
|       |         |Zelene površine železniških  |
|       |         |nasipov se urejajo kot     |
|       |         |drevoredi, sadovnjaki in druge |
|       |         |zelene ureditve. Na lokaciji  |
|       |         |ob stanovanjskih blokih na   |
|       |         |Semiški cesti se obstoječe   |
|       |         |garaže poenotijo in sanirajo, |
|       |         |lahko kot garažni niz z ravno |
|       |         |lahko tudi zatravljeno streho. |
|       |         |Gradnja stanovanjskih objektov |
|       |         |ni dovoljena. Ob mestni    |
|       |         |vpadnici in železnici se    |
|       |         |zasadi drevored. Na območju  |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3h    |prikrito grobišče|Lokacija prikritega grobišča  |
|       |v farovški lozi |je natančno določena, potrebne |
|       |         |so preiskave. Dovolijo se   |
|       |         |raziskave območja ter     |
|       |         |postavitev spominskega     |
|       |         |obeležja.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3i    |Esol       |Dovoljene so gradnje novih ter |
|       |         |dozidave, adaptacije in    |
|       |         |rekonstrukcije obstoječih   |
|       |         |proizvodnih, upravnih in    |
|       |         |spremljajočih objektov, naprav |
|       |         |in ureditev.          |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3j    |pri rezervoarju |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3k    |Črnomaljski kal |Kal se ureja in vzdržuje kot  |
|       |         |javni zeleni prostor.     |
|       |         |Dovoljena je postavitev    |
|       |         |spominskih obeležij in     |
|       |         |opozorilnih oziroma      |
|       |         |informativnih tabel. Kal je  |
|       |         |lahko ograjen z enostavno   |
|       |         |horizontalno zasnovano, leseno |
|       |         |ograjo.            |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/3l    |vodnjak     |Prostor se ureja sonaravno   |
|       |         |brez večjih ureditev, ki bi  |
|       |         |zahtevale večja zemeljska   |
|       |         |dela. Dovoljena je postavitev |
|       |         |enostavnih lesenih klopi. Za  |
|       |         |obnovo vodnjaka se uporabi   |
|       |         |materiale, iz katerih je    |
|       |         |zgrajen vodnjak. Za potrebe  |
|       |         |prireditev se lahko uporabijo |
|       |         |začasni montažni objekti.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4     |Belokranjska   |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4-OPPNa  |Med Metliško in |Predviden OPPN za stanovanjsko |
|       |Belokranjsko   |pozidavo višje gostote.    |
|       |         |Dovoljena je gradnja vrstnih  |
|       |         |hiš, ob Belokranjski cesti je |
|       |         |možna gradnja nizkih vila   |
|       |         |blokov K+P+1 z največ štirimi |
|       |         |stanovanji. Osrednji prostor  |
|       |         |območja se ureja kot skupna  |
|       |         |zelena površina. Dostop z   |
|       |         |Belokranjske ceste se ureja le |
|       |         |z enim cestnim priključkom.  |
|       |         |Obcestni prostor se zasadi z  |
|       |         |drevoredi. Za strokovne    |
|       |         |podlage se smiselno uporabijo |
|       |         |obstoječa gradiva,       |
|       |         |pripravljena na študentski   |
|       |         |delavnici. Pred sprejetjem   |
|       |         |OPPN se na registriranem    |
|       |         |arheološkem najdišču izvede  |
|       |         |predhodne arheološke      |
|       |         |raziskave. Ob Belokranjski   |
|       |         |cesti se zasadi drevored.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4a    |Pri postaji   |Dovoljena je gradnja vrstnih  |
|       |         |hiš z orientacijo vrtov proti |
|       |         |železnici. . Na območju    |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4b    |Trdinova ulica  |Ob Belokranjski cesti se    |
|       |         |zasadi drevored. Na območju  |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4c    |Trdinova ulica – |Strešna kritina je opečna:   |
|       |bloki      |bobrovec ali zareznik. Streha |
|       |         |na garažnem nizu je      |
|       |         |minimalnega naklona do 14o,  |
|       |         |kritina je enotna (po barvi in |
|       |         |materialu) na celem nizu.   |
|       |         |Vmesni prostor se ohranja kot |
|       |         |zelenica ali vrtovi. Na    |
|       |         |območju registriranega     |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4d    |Pekarna     |Dovoljena je širitev za    |
|       |         |stanovanjsko območje nemotečih |
|       |         |dejavnosti. Gradnja silosov ni |
|       |         |dovoljena. Ob mestni vpadnici |
|       |         |se zasadi drevored.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4e    |Pri pekarni   |Dovoljena je sprememba     |
|       |         |nedograjenega obrtnega objekta |
|       |         |v večstanovanjski objekt, pod |
|       |         |pogojem, da se zagotovi    |
|       |         |zadostne parkirne površine in |
|       |         |da so stanovanjske enote    |
|       |         |grajene tako, da je mogoče   |
|       |         |združevanje le-teh v večje.  |
|       |         |Višinski gabariti novih    |
|       |         |večstanovanjskih ali poslovnih |
|       |         |objektov na območju med    |
|       |         |pekarno in železnico ne smejo |
|       |         |presegati višine K+P+2 oziroma |
|       |         |15 m skupne višine objekta.  |
|       |         |Zadnja etaža se izvede kot   |
|       |         |pristrešno stanovanje. Strehe |
|       |         |objektov so ravne ali z blagim |
|       |         |enokapnim naklonom. Fasade se |
|       |         |oblikujejo transparentno,   |
|       |         |barve ne smejo biti vpadljive. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4f    |Grčija      |Dovoljena je umestitev     |
|       |         |poslovnih dejavnosti nemotečih |
|       |         |za bivanje. Objekti se     |
|       |         |umeščajo na gradbene linije  |
|       |         |vzdolž Belokranjske ceste,   |
|       |         |tako da tvorijo usklajene   |
|       |         |fasadne poteze. Poslovni    |
|       |         |objekt ob regionalni cesti se |
|       |         |oblikujejo z ravno streho. Ob |
|       |         |mestni vpadnici se zasadi   |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4g    |Špar       |Umeščajo se dejavnosti, ki se |
|       |         |funkcionalno in pomensko    |
|       |         |navezujejo na obstoječe    |
|       |         |dejavnosti v tej EUP. Objekti |
|       |         |se umeščajo na gradbene linije |
|       |         |vzdolž Belokranjske ceste,   |
|       |         |tako da tvorijo usklajene   |
|       |         |fasadne poteze. Poslovni    |
|       |         |objekt ob regionalni cesti se |
|       |         |oblikujejo z ravno streho. Ob |
|       |         |mestni vpadnici se zasadi   |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4h    |Komunala, Hofer |Umeščajo se dejavnosti, ki se |
|       |         |funkcionalno in pomensko    |
|       |         |navezujejo na obstoječe    |
|       |         |dejavnosti v tej EUP. Objekti |
|       |         |se umeščajo na gradbene linije |
|       |         |vzdolž Belokranjske ceste,   |
|       |         |tako da tvorijo usklajene   |
|       |         |fasadne poteze. Poslovni    |
|       |         |objekti ob regionalni cesti se |
|       |         |oblikujejo z ravno streho. Ob |
|       |         |mestni vpadnici se zasadi   |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4i    |Dolenjka     |Dovoljena je gradnja prodajno- |
|       |         |skladiščnega objekta,     |
|       |         |spremljajočih objektov in   |
|       |         |zunanjih skladiščnih in    |
|       |         |manipulativnih površin.    |
|       |         |Dovoljena je gradnja objektov |
|       |         |za promet, komunalne in    |
|       |         |servisne dejavnosti.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4j    |Stor – trans   |Na južnem robu EUP se zagotovi |
|       |         |pas visokorasle avtohtone   |
|       |         |vegetacije, kot bariero do   |
|       |         |območja stanovanj Pod Gričkom. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4k    |TPC 1, Begrad  |Dovoljena je sprememba     |
|       |         |namembnosti objektov ali delov |
|       |         |objektov za skladiščne,    |
|       |         |oskrbne in uslužnostne     |
|       |         |dejavnosti.          |
|       |         |Dovoljena je gradnja in    |
|       |         |dozidave objektov za      |
|       |         |skladišča, servise, trgovino, |
|       |         |gostinstvo, storitve ter    |
|       |         |družbene in poslovne      |
|       |         |dejavnosti. Dovoljena je    |
|       |         |gradnja ceste s priključkom za |
|       |         |Zadružno cesto. Na       |
|       |         |jugovzhodnem robu EUP se    |
|       |         |zagotovi pas visokorasle    |
|       |         |avtohtone vegetacije, kot   |
|       |         |bariero do območja stanovanj  |
|       |         |Pod Gričkom. Ob Belokranjski  |
|       |         |in Zadružni cesti se zasadi  |
|       |         |drevored, če je zaradi GJI   |
|       |         |mogoče.            |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4l    |Kambič      |Dovoljena je gradnja poslovno |
|       |         |stanovanjskega objekta v    |
|       |         |nivoju mestnega parterja in  |
|       |         |enakim odmikom kot sosednji  |
|       |         |objekti. Ob Belokranjski cesti |
|       |         |se zasadi drevored.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/4m    |Gasilski dom   |Dovoljena je dozidava objekta |
|       |         |gasilskega doma in ureditev  |
|       |         |spremljajočih površin.     |
|       |         |Zagotovi se neposreden     |
|       |         |urgentni izvoz gasilskih vozil |
|       |         |na Belokranjsko cesto.     |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/5     |Sadež      |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/5a    |Hotel      |Dovoljena je razširitev    |
|       |         |hotela, zagotavlja se zadostne |
|       |         |parkirne površine, lahko tudi |
|       |         |podzemne. Ob Belokranjski   |
|       |         |oziroma Kolodvorski cesti se  |
|       |         |zasadi drevored.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/5b    |Kolodvorska cesta|Pri vseh posegih se upošteva  |
|       |         |obstoječo tipologijo meščanske |
|       |         |vile in značilnih       |
|       |         |arhitekturnih elementov.    |
|       |         |Vrtovi med zazidavo ob     |
|       |         |Kolodvorski ulici in zazidavo |
|       |         |ob ulici Sadež se urejajo kot |
|       |         |zelene površine. Dovoljena je |
|       |         |gradnja vzporedne ceste za   |
|       |         |zagotovitev dostopov do    |
|       |         |obstoječih objektov, ob njej  |
|       |         |je dovoljena dopolnilna    |
|       |         |gradnja objektov. Ob      |
|       |         |Kolodvorski cesti se zasadi  |
|       |         |drevored. Na območju      |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/5c    |Sadež      |Ob Belokranjski in Kolodvorski |
|       |         |cesti ter ob cesti proti    |
|       |         |pokopališču se zasadi     |
|       |         |drevored. Po odprtju obvoznice |
|       |         |se lahko ob Kolodvorski cesti |
|       |         |uredijo obcestna parkirišča.  |
|       |         |Na območju registriranega   |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/5d    |Zadružna – bloki |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6     |Črnomelj     |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6-OPPNa  |Mestno jedro   |Občinski lokacijski načrt za  |
|       |         |mestno jedro Črnomlja (Uradni |
|       |         |list RS, št. 92/05, 32/08).  |
|       |         |Veljajo določila veljavnega  |
|       |         |OPPN. Pred kakršnokoli prenovo |
|       |         |ostrešja ali drugimi večjimi  |
|       |         |vzdrževalnimi deli v stavbi  |
|       |         |cerkve Svetega Duha se o tem  |
|       |         |obvesti pristojni Zavod za   |
|       |         |varstvo narave vsaj 4 leta   |
|       |         |pred začetkom del. Ob     |
|       |         |Kolodvorski cesti se zasadi  |
|       |         |drevored, po odprtju obvoznice |
|       |         |se lahko ob Kolodvorski cesti |
|       |         |uredijo obcestna parkirišča.  |
|       |         |Na območju registriranega   |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6-OPPNb  |Starihov hrib  |Predviden OPPN za gradnjo   |
|       |         |individualnih stanovanjskih  |
|       |         |hiš. Možna je gradnja manjših, |
|       |         |ločenih sklopov vrstnih hiš, z |
|       |         |zamiki maksimalne skupne    |
|       |         |dolžine do 18 m in širine do 8 |
|       |         |m, višine P+1.         |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6a    |Kolodvorska –  |Dovoljena je gradnja objektov |
|       |zahod      |za oskrbne, uslužnostne in   |
|       |         |gostinske dejavnosti. Pri vseh |
|       |         |gradbenih posegih se upošteva |
|       |         |ulično zazidavo. Višinski   |
|       |         |gabariti novih objektov se   |
|       |         |podredijo višinskim gabaritom |
|       |         |sosednjih objektov. Dovoljena |
|       |         |je novogradnja objekta v    |
|       |         |križišču, skladno z zasnovo  |
|       |         |rekonstrukcije križišča.    |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6b    |Pri semaforju  |Dovoljena je gradnja novih   |
|       |         |objektov, odmiki od regionalne |
|       |         |ceste sledijo gabaritom in   |
|       |         |odmiku objekta Centra za    |
|       |         |socialno delo. Ob mestnih   |
|       |         |vpadnicah se zasadi drevored, |
|       |         |če to dopušča GJI.       |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6c    |Kulturni dom   |Izdela se rekonstrukcija    |
|       |         |križišča regionalnih cest   |
|       |         |tako, da se Ulica 21. oktobra |
|       |         |pravokotno priključuje na   |
|       |         |Kolodvorsko cesto, podrejena  |
|       |         |pravilnemu križanju cest.   |
|       |         |Dovoljene so ureditve     |
|       |         |zunanjega prireditvenega    |
|       |         |prostora za kulturnim domom.  |
|       |         |Zagotovi se prostor za     |
|       |         |zasaditev obcestnega      |
|       |         |drevoreda. Postavitev postajne |
|       |         |ute se ne dovoli. Na območju  |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6d    |Kolodvorska ulica|Objekt v križišču se ureja kot |
|       |– jug      |»Peglezen«, lahko tudi z ravno |
|       |         |streho in ustrezno kritino.  |
|       |         |Kritina na objektih je opečna: |
|       |         |bobrovec ali zareznik. Možna  |
|       |         |je ureditev parkirnega     |
|       |         |prostora, ki se zasadi z    |
|       |         |listnatim drevjem. Prečna pot |
|       |         |ob slaščičarni se uredi kot  |
|       |         |pešpot. Ob Kolodvorski cesti  |
|       |         |se, kjer to dopušča GJI,    |
|       |         |zasadi drevored ali posamična |
|       |         |drevesa.            |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6e    |Pri Badovincu  |Dovoljene so prenove,     |
|       |         |adaptacije in rekonstrukcije  |
|       |         |ter spremembe namembnosti   |
|       |         |objektov in delov objektov za |
|       |         |oskrbne, storitvene, gostinske |
|       |         |in poslovne dejavnosti.    |
|       |         |Strešna kritina je opečna:   |
|       |         |bobrovec ali zareznik. Na   |
|       |         |fasadah se ohranja historične |
|       |         |elemente in oblikovanje. Del  |
|       |         |Župančičeve ulice in      |
|       |         |parkirišče ob Kolodvorski   |
|       |         |ulici se zasadi z listnatim  |
|       |         |drevjem.            |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6f    |Šola, dijaški dom|Prostor pod osnovno šolo se  |
|       |         |zasadi z visokoraslim     |
|       |         |avtohtonim drevjem in visokimi |
|       |         |grmovnicami pred parkiriščem. |
|       |         |Gradnja pomožnih objektov pod |
|       |         |osnovno šolo ni dovoljena. Na |
|       |         |območju registriranega     |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/6g    |Vojinska cesta  |Pri adaptacijah,        |
|       |         |rekonstrukcijah in nadomestnih |
|       |         |gradnjah objektov ob Vojinski |
|       |         |cesti se upošteva zasnovo   |
|       |         |obcestne zazidave. Dovoljena  |
|       |         |je gradnja stanovanjskega   |
|       |         |objekta na zemljišču s parc.  |
|       |         |št. 116/11 k.o. Črnomelj ob  |
|       |         |upoštevanju naslednjih     |
|       |         |pogojev: višina prizidka je  |
|       |         |K+P, brez kolenčnega zidu,   |
|       |         |streha je vcepljena dvokapnica |
|       |         |naklona 35–40o, z istim    |
|       |         |naklonom se sanira se tudi   |
|       |         |obstoječi že izveden naklon  |
|       |         |strehe na osnovnem objektu.  |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/7     |Griček      |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/7a    |Park Griček   |Dovoljena je izvedba parkovnih |
|       |         |ureditev in pešpoti s     |
|       |         |pripadajočo urbano opremo.   |
|       |         |Dopustne so začasne ureditve  |
|       |         |za potrebe prireditev,     |
|       |         |vključno z začasnimi objekti  |
|       |         |(odri, letni gostinski vrtovi, |
|       |         |kioski, stonice, sanitarije  |
|       |         |ipd.). Oblikovanje gradenj ter |
|       |         |drugih ureditev se podredi   |
|       |         |dominantni vlogi in      |
|       |         |pričevalnosti spomenika NOB.  |
|       |         |Vsi posegi se izvajajo skladno |
|       |         |s pogoji službe za varstvo   |
|       |         |kulturne dediščine.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/7b    |Ul.       |Kritina je enotne temne barve. |
|       |Belokranjskega  |                |
|       |odreda      |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/8     |Pristave     |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/8a    |Pod Gričkom   |Na celotnem območju prevladuje |
|       |         |enoten vzorec pozidave, ki se |
|       |         |odraža v etažnosti,      |
|       |         |orientaciji slemen, naklonu  |
|       |         |streh in barvi kritine. Ob   |
|       |         |cesti proti pokopališču se   |
|       |         |zasadi drevored.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/8b    |Ciko       |Ob cesti proti pokopališču se |
|       |         |zasadi drevored.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9     |Vojna vas    |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9-OPPNa  |Čistilna naprava |Lokacijski načrt za centralno |
|       |         |čistilno napravo Črnomelj   |
|       |         |(SDL, št. 8/90, Uradni list  |
|       |         |RS, št. 21/92, 43/00) – ostane |
|       |         |v veljavi do preklica.     |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9-OPPNb  |Pokopališče Vojna|Predviden OPPN za razširitev  |
|       |vas – razširitev |pokopališča.          |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9a    |Vojna vas    |Javna razsvetljava se zasnuje |
|       |         |ob uporabi navzdol usmerjenih |
|       |         |svetil, ki ne oddajajo     |
|       |         |svetlobe v UV-spektru. V    |
|       |         |brežine, priobalni pas in   |
|       |         |strugo vodotokov se ne posega, |
|       |         |niso dovoljeni posegi v    |
|       |         |predpisan pas priobalnega   |
|       |         |zemljišča. Ob zgornji cesti  |
|       |         |proti pokopališču se zasadi  |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9b    |Obvodno zelenje |Možna je ureditev obvodne   |
|       |         |sprehajalne poti z urbano   |
|       |         |opremo (klopi, koši ipd.).   |
|       |         |Ohranja se gozdna bariera med |
|       |         |Lahinjo in predvideno     |
|       |         |pozidavo, ker služi kot    |
|       |         |prehranjevališče in      |
|       |         |komunikacijska pot netopirjem. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9c    |Vojna vas – nova |Pozidava sledi gradbeni    |
|       |pozidava     |liniji. Ob cesti proti     |
|       |         |pokopališču se zasadi     |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9d    |zeleni pas    |Zeleni pas se ureja kot    |
|       |         |tamponski pas med       |
|       |         |stanovanjskim območjem in   |
|       |         |pokopališčem. Dovoljena je   |
|       |         |zasaditev z visokoraslim    |
|       |         |avtohtonim drevjem. Drugi   |
|       |         |posegi niso dovoljeni.     |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/9e    |Pokopališče   |Za preureditev območja se   |
|       |         |izdela krajinska zasnova    |
|       |         |ureditve. Vsi posegi se    |
|       |         |izvajajo skladno s pogoji   |
|       |         |službe za varstvo kulturne   |
|       |         |dediščine.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10    |Majer      |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10-OPPNa |Poslovna cona  |Predviden OPPN za       |
|       |Majer      |prestrukturiranje območja   |
|       |         |bivše vojašnice in obstoječe  |
|       |         |poslovne cone. Proizvodne   |
|       |         |dejavnosti niso dovoljene. Za |
|       |         |strokovne podlage se smiselno |
|       |         |uporabijo obstoječa gradiva,  |
|       |         |pripravljena na študentski   |
|       |         |delavnici. Ohranja se gozdna  |
|       |         |bariera med Lahinjo in     |
|       |         |predvideno pozidavo, ker služi |
|       |         |kot prehranjevališče in    |
|       |         |komunikacijska pot netopirjem. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10-OPPNb |Majer – nova   |Predviden OPPN za individualno |
|       |pozidava     |stanovanjsko pozidavo. V    |
|       |         |soseski se uredijo zelene   |
|       |         |površine z otroškim igriščem. |
|       |         |Ob mestni vpadnici se zasadi  |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10a    |Črnomaljski   |Vsi posegi se izvajajo skladno |
|       |dvorec      |s pogoji službe za varstvo   |
|       |         |kulturne dediščine.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10b    |zeleni pas    |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10c    |Majer –     |Ni posebnih PIP.        |
|       |stanovanjska hiša|                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10d    |zeleni pas    |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10e    |Joh       |Ob mestni vpadnici se zasadi  |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10f    |Fredi      |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/10g    |Zavetišče za   |Rešitve za oblikovanje     |
|       |živali      |objektov se podrejajo     |
|       |         |funkcionalni zasnovi objektov. |
|       |         |Dovoljena je uporaba ravnih  |
|       |         |streh.             |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/11    |Kozji plac    |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/11-OPPNa |Drage – 2.faza  |Zazidalni načrt Drage – 2.   |
|       |         |faza v Črnomlju (Uradni list  |
|       |         |RS, št. 47/98) – ostane v   |
|       |         |veljavi do preklica.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/11a    |Kozji plac    |Ob mestni vpadnici se zasadi  |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/11b    |Veterinarska   |Rešitve za oblikovanje     |
|       |ambulanta    |objektov se podrejajo     |
|       |         |funkcionalni zasnovi objektov. |
|       |         |Dovoljena je uporaba ravnih  |
|       |         |streh.             |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/11c    |obvodno zelenje |Sprehajalne poti se načrtujejo |
|       |         |izven predpisanega pasu    |
|       |         |priobalnega zemljišča. Za vse |
|       |         |ureditve v območju priobalnega |
|       |         |zemljišča se pridobi vodno   |
|       |         |soglasje;           |
|       |         |– ob urejanju območja se    |
|       |         |ohranja in vzdržuje obrežna  |
|       |         |zarast in naravna brežina; v  |
|       |         |primerih dovoljenih novih   |
|       |         |posegov in ob vzdrževanju se  |
|       |         |odstranjeno vegetacijo     |
|       |         |nadomesti z novo, avtohtono  |
|       |         |vrsto;             |
|       |         |– omejevanje dostopa do vode z |
|       |         |ograjami se ne izvaja;     |
|       |         |– ribiška stojišča se ne    |
|       |         |urejajo; opornih zidov na   |
|       |         |brežini reke ni dovoljeno   |
|       |         |postavljati;          |
|       |         |– rekreacijske travne površine |
|       |         |se redno vzdržuje s košnjo.  |
|       |         |Za posege na območju      |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča se pridobi      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12    |Loka       |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12a    |Loka       |Ob Viniški cesti se zasadi   |
|       |         |drevored, kjer je to zaradi  |
|       |         |GJI mogoče. Na območju     |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12b    |obvodni pas   |Območje se ohranja nepozidano. |
|       |         |Možne so zasaditve z avtohtono |
|       |         |vegetacijo in ureditve, ki se |
|       |         |navezujejo in dopolnjujejo   |
|       |         |ureditve za območje ČR/6-OPPN- |
|       |         |a. Na območju registriranega  |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred posegi v tla pridobiti  |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12c    |Avto Weiss    |Sanira in zasadi se      |
|       |         |parkirišče. Na območju     |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12d    |Ločki okljuk   |Območje najboljših kmetijskih |
|       |         |zemljišč se ohrani. Na območju |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred posegi |
|       |         |v tla pridobiti        |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12e    |območje kmetij  |Dovoljena je gradnja objektov |
|       |         |za potrebe kmetije. Veliki   |
|       |         |volumni objektov in intenzivna |
|       |         |vzgoja večjega števila živine |
|       |         |ni dovoljena. Javna      |
|       |         |razsvetljava se zasnuje ob   |
|       |         |uporabi navzdol usmerjenih   |
|       |         |svetil, ki ne oddajajo     |
|       |         |svetlobe v UV-spektru. Na   |
|       |         |območju registriranega     |
|       |         |arheološkega najdišča je treba |
|       |         |pred pridobitvijo gradbenega  |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12f    |zelenje in    |Dovoljeni so ureditev prostora |
|       |kmetijske    |za kopanje ob slapu, ureditve |
|       |površine ob   |brežin, sprehajalna pot s   |
|       |Dobličici    |pripadajočo urbano opremo.   |
|       |         |Sprehajalne poti se načrtujejo |
|       |         |izven predpisanega pasu    |
|       |         |priobalnega zemljišča.     |
|       |         |Obstoječa obrežna vegetacija  |
|       |         |se ohranja. Njeno       |
|       |         |odstranjevanje za potrebe   |
|       |         |ureditve sprehajalnih poti ni |
|       |         |dovoljeno. V primerih     |
|       |         |dovoljenih novih posegov in ob |
|       |         |vzdrževanju se odstranjeno   |
|       |         |vegetacijo nadomesti z novo, z |
|       |         |uporabo avtohtonih obvodnih  |
|       |         |vrst. Javna razsvetljava se  |
|       |         |zasnuje ob uporabi navzdol   |
|       |         |usmerjenih svetil, ki ne    |
|       |         |oddajajo svetlobe v UV-    |
|       |         |spektru. Na območju      |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred posegi |
|       |         |v tla pridobiti        |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
|       |         |Površine z namensko rabo    |
|       |         |kmetijska zemljišča se urejajo |
|       |         |pod pogoji, ki so navedeni v  |
|       |         |členu 108 tega odloka     |
|       |         |(podrobnejši PIP za kmetijska |
|       |         |zemljišča).          |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12g    |Šolski center  |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12h    |Stadion     |Območje se zasadi z      |
|       |         |visokoraslim drevjem.     |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12i    |Grajska cesta  |Dovoljena je gradnja enotnega |
|       |         |nadstreška za avtomobile v   |
|       |         |nizu.             |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12j    |Pri Weissu    |Dovoljena je gradnja objektov |
|       |         |za potrebe kmetije. Veliki   |
|       |         |volumni objektov in intenzivna |
|       |         |vzgoja živine ni dovoljena.  |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12k    |Športno igrišče |Dovoljena je ureditev     |
|       |         |travnatega športnega igrišča. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/12l    |Mali       |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13    |Kočevje     |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13-OPPNa |OPPN Belsad   |Predviden OPPN. Dovoljena je  |
|       |         |gradnja večstanovanjskih    |
|       |         |objektov na podlagi projekta  |
|       |         |ureditve celotnega območja.  |
|       |         |Višina objektov ne sme     |
|       |         |presegati višine K+P+2, kota P |
|       |         |je lahko +0,5 m nad obstoječim |
|       |         |terenom. Strehe objektov so  |
|       |         |ravne ali z blažjim naklonom, |
|       |         |skritim za vencem. Poleg    |
|       |         |stanovanjskih namembnosti je v |
|       |         |obstoječih in novozgrajenih  |
|       |         |objektih dovoljena trgovinska |
|       |         |in poslovna dejavnost, ki nima |
|       |         |škodljivih vplivov na     |
|       |         |stanovanjsko območje, in sicer |
|       |         |v območju ob cesti. Območje se |
|       |         |lahko ureja brez OPPN le v   |
|       |         |primeru, da se v celotni enoti |
|       |         |uredijo le stanovanjski    |
|       |         |objekti. Upoštevajo se     |
|       |         |omilitveni ukrepi:       |
|       |         |– na območju so sprejemljive  |
|       |         |oblike rekreacije, ki ne    |
|       |         |povzročajo poznejših      |
|       |         |negativnih posledic in ne   |
|       |         |zahtevajo večjih ureditev ter |
|       |         |ohranjajo obstoječe naravne  |
|       |         |razmere;            |
|       |         |– pri izvedbi morebitne    |
|       |         |potrebne infrastrukture    |
|       |         |(klopi, mostovi, igrala,    |
|       |         |pomoli) se uporablja naravne  |
|       |         |materiale, les in kamen;    |
|       |         |– opornih zidov na brežini   |
|       |         |reke se ne izvaja;       |
|       |         |– sprehajalne in obvodne poti |
|       |         |se uredi v peščeni izvedbi. Te |
|       |         |poti niso hkrati tudi     |
|       |         |kolesarske poti; motoristom  |
|       |         |mora biti dostop preprečen;  |
|       |         |– ob urejanju območja se    |
|       |         |ohranja obrežna grmovna in   |
|       |         |drevesna zarast in naravna   |
|       |         |brežina reke;         |
|       |         |– omejevanje dostopa do vode z |
|       |         |ograjami se ne izvaja, razen  |
|       |         |če gre za varnostne naprave;  |
|       |         |– za vse posege v priobalno  |
|       |         |zemljišče se pridobi vodno   |
|       |         |soglasje;           |
|       |         |– ribiška stojišča se uredijo |
|       |         |na manjšem delu obrežja, tako |
|       |         |da je pretežni del površine  |
|       |         |namenjene rekreaciji      |
|       |         |neobremenjen;         |
|       |         |– rekreacijske travne površine |
|       |         |se redno vzdržuje s košnjo;  |
|       |         |– sanitarije se umesti izven  |
|       |         |poplavnega območja.      |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13-OPPNb |OPPN Kočevje   |Predviden OPPN za individualno |
|       |         |stanovanjsko pozidavo.     |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13-OPPNc |OPPN Gadina   |Predviden OPPN za individualno |
|       |         |stanovanjsko pozidavo. V    |
|       |         |soseski se uredijo zelene   |
|       |         |površine z otroškim igriščem. |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13a    |Kočevje     |Ob mestni vpadnici se zasadi  |
|       |         |drevored. Na območju      |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13b    |Čopova      |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13c    |Bencinski servis |Javna razsvetljava se zasnuje |
|       |         |ob uporabi navzdol usmerjenih |
|       |         |svetil, ki ne oddajajo     |
|       |         |svetlobe v UV-spektru. Ob   |
|       |         |mestni vpadnici se zasadi   |
|       |         |drevored. Na območju      |
|       |         |registriranega arheološkega  |
|       |         |najdišča je treba pred     |
|       |         |pridobitvijo gradbenega    |
|       |         |dovoljenja pridobiti      |
|       |         |kulturnovarstvene pogoje.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13d    |Vrtin      |Ob mestni vpadnici se zasadi  |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13e    |Pri Belsadu   |Ob mestni vpadnici se zasadi  |
|       |         |drevored.           |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13f    |Okljuk      |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/13g    |Kočevje – ob   |Ni posebnih PIP.        |
|       |obvoznici    |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14    |Kanižarica    |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14-OPPNa |OPPN TRIS    |Občinski podrobni prostorski  |
|       |Kanižarica    |načrt Tehnološko razvojnega  |
|       |         |industrijskega središča (TRIS) |
|       |         |Kanižarica (Uradni list RS,  |
|       |         |št. 52/10) – ostane v veljavi |
|       |         |do preklica.          |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14a    |Kanižarica –   |Dovoljena je ureditev odprtih |
|       |center      |površin za javne namene.    |
|       |         |Ohranja se stara zdrava    |
|       |         |drevesa, zasadi se drevored.  |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14b    |Kanižarica    |Upoštevajo se omilitveni    |
|       |         |ukrepi:            |
|       |         |– na območju so sprejemljive  |
|       |         |oblike rekreacije, ki ne    |
|       |         |povzročajo poznejših      |
|       |         |negativnih posledic in ne   |
|       |         |zahtevajo večjih ureditev ter |
|       |         |ohranjajo obstoječe naravne  |
|       |         |razmere;            |
|       |         |– pri izvedbi morebitne    |
|       |         |potrebne infrastrukture    |
|       |         |(klopi, mostovi, igrala,    |
|       |         |pomoli) se uporablja naravne  |
|       |         |materiale, les in kamen;    |
|       |         |– opornih zidov na brežini   |
|       |         |reke se ne izvaja;       |
|       |         |– sprehajalne in obhodne poti |
|       |         |se uredi v peščeni izvedbi. Te |
|       |         |poti niso hkrati tudi     |
|       |         |kolesarske poti;        |
|       |         |– ob urejanju območja se    |
|       |         |ohranja obrežna grmovna in   |
|       |         |drevesna zarast in naravna   |
|       |         |brežina reke;         |
|       |         |– omejevanje dostopa do vode z |
|       |         |ograjami se ne izvaja, razen  |
|       |         |če gre za varnostne naprave;  |
|       |         |– ribiška stojišča se uredijo |
|       |         |na manjšem delu obrežja, tako |
|       |         |da je pretežni del površine  |
|       |         |namenjene rekreaciji      |
|       |         |neobremenjen;         |
|       |         |– rekreacijske travne površine |
|       |         |se redno vzdržuje s košnjo;  |
|       |         |sanitarije se umesti izven   |
|       |         |poplavnega območja;      |
|       |         |– ohranja se obvodna      |
|       |         |vegetacija ob Dobličici (5 m  |
|       |         |pas od struge). Ob regionalnih |
|       |         |cestah se zasadi drevored.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14c    |Čistilna naprava |Ni posebnih PIP.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14d    |Kanižarica –   |Individualne gradnje pomožnih |
|       |bloki      |objektov niso dovoljene. Možna |
|       |         |je organizirana gradnja enotno |
|       |         |oblikovanih garaž oziroma   |
|       |         |nadstreškov za avtomobile.   |
|       |         |Konstrukcije nadstreškov so  |
|       |         |lahko kovinske in       |
|       |         |transparentno oblikovane,   |
|       |         |strehe imajo minimalen naklon. |
|       |         |Ob regionalnih cestah se    |
|       |         |zasadi drevored.        |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14e    |Kanižarica –   |Ob regionalnih cestah se    |
|       |igrišče     |zasadi drevorede.       |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14f    |Kanižarica –   |Ohranja se obrežna grmovna in |
|       |zeleni pas    |drevesna zarast in naravna   |
|       |         |brežina reke. Ob regionalni  |
|       |         |cesti se zasadi drevored.   |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14g    |Kanižarski okljuk|Dovoljena je gradnja objektov |
|       |         |za potrebe kmetije na stavbnih |
|       |         |zemljiščih. Stanovanjski    |
|       |         |objekti so dovoljeni kot    |
|       |         |osnovni objekti kmetije.    |
|       |         |Površine z namensko rabo    |
|       |         |kmetijska zemljišča se urejajo |
|       |         |pod pogoji, ki so navedeni v  |
|       |         |členu 108. tega odloka     |
|       |         |(podrobnejši PIP za kmetijska |
|       |         |zemljišča).          |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14h    |Romsko naselje  |Ni posebnih PIP.        |
|       |Jama       |                |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
|ČR/14i    |Romsko naselje  |Obcestni del naselja se zasadi |
|       |         |z visokim avtohtonim      |
|       |         |grmičevjem in drevjem.     |
+-------------+-----------------+-------------------------------+
114. člen
(posebni PIP za EUP na območju preostalih naselij)
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŠIFRA EUP   |IME EUP       |POSEBNI PIP in drugi   |
|       |           |podatki          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 1 |Adlešiči       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ADL/1-OPPNa  |UN Adlešiči     |Ureditveni načrt Adlešiči |
|       |           |(Uradni list RS, št.   |
|       |           |14/98, 57/03) – ostane v |
|       |           |veljavi do preklica.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ADL/1a do   |naselje – deli    |Dejavnosti na območju CDo |
|ADL/1h    |naselja zunaj UN   |ne smejo imeti negativnih |
|       |Adlešiči       |vplivov na bivalno okolje.|
|       |           |Smiselno veljajo določila |
|       |           |UN Adlešiči.       |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|       |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ADL/2     |počitniško naselje  |Predvidena ureditev    |
|       |           |počitniškega naselja,   |
|       |           |zagotovijo se odmiki od  |
|       |           |cest na obrobju območja. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ADL/3     |zaselek na zahodu  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 2 |Balkovci       |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BAL/1     |zaselek Grduni    |Dovoljene so gradnje in  |
|       |           |ureditve za razvoj    |
|       |           |turizma, prenočišč.    |
|       |           |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Dovoljeni so posegi v   |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BAL/2     |zaselek Dejani    |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BAL/3     |zaselek Pavlini   |Dovoljeno za razvoj obrtne|
|       |           |dejavnosti, v skladu z  |
|       |           |Uredbo o KP Kolpa oziroma |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BAL/4     |zaselek Balkovci   |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 3 |Bedenj        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BED/1a    |vas vzhod      |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BED/1b    |vas zahod      |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BED/2     |zaselek Karaman   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BED/3a do   |tri domačije na   |Ni posebnih PIP.     |
|BED/3c    |vzhodu        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BED/4     |domačija na zahodu  |Nepozidan javni prostor ob|
|       |           |spomeniku se lahko razširi|
|       |           |ali se mu doda nove    |
|       |           |vsebine v smislu     |
|       |           |vzpostavljanja osrednjega |
|       |           |prostora vasi (oblikovanje|
|       |           |parkovnega značaja).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 4 |Belčji Vrh      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BEV/1     |vas         |Del naselja ob cerkvi sv. |
|       |           |Helene se uredi z urbano |
|       |           |opremo ob upoštevanju   |
|       |           |tradicionalnih materialov |
|       |           |in oblik ter po navodilih |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine. Merila za   |
|       |           |oblikovanje ostalih    |
|       |           |objektov: na fasadi, ki  |
|       |           |meji na javni prostor   |
|       |           |naselja ni dovoljeno   |
|       |           |dodajati volumnov, na   |
|       |           |strešini glavne fasade ni |
|       |           |dovoljena gradnja frčad, |
|       |           |razen v smislu      |
|       |           |poudarjenega vhoda.    |
|       |           |Kritina je opečni     |
|       |           |zareznik. Objekte se   |
|       |           |prenavlja in gradi po   |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 5 |Bistrica       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BIS/1     |vas         |Ob lovskem domu se uredi |
|       |           |javni prostor naselja.  |
|       |           |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BIS/2     |območje gostilne   |Dovoljena je postavitev  |
|       |           |gospodarskih in pomožnih |
|       |           |objektov za potrebe    |
|       |           |kmetijske dejavnosti po  |
|       |           |podrobnejših PIP za    |
|       |           |območje podeželskega   |
|       |           |naselja s kmetijami in  |
|       |           |stanovanjskimi hišami   |
|       |           |(SKs). Objekte se     |
|       |           |prenavlja in gradi po   |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BIS/3     |strelišče      |Dovoli se postavitev   |
|       |           |začasnih vadbenih objektov|
|       |           |za športno strelišče, ki |
|       |           |se jih po končani uporabi |
|       |           |odstrani. Strelišče se  |
|       |           |primerno uredi in     |
|       |           |zavaruje, njegovo     |
|       |           |delovanje pa omeji na čas |
|       |           |izven gnezdenja ptičev.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 6 |Blatnik pri Črnomlju |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BLČ/1     |stari Blatnik    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BLČ/2     |Blatnik       |Na območju križišča    |
|       |           |regionalne ceste in    |
|       |           |dostopne ceste v     |
|       |           |notranjost južnega dela  |
|       |           |območja, se lahko uredi  |
|       |           |javni prostor naselja.  |
|       |           |Obstoječi daljnovod se v |
|       |           |primeru novogradnje    |
|       |           |prestavi.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BLČ/3     |zahodni zaselek   |Odmik objektov od roba  |
|       |           |gozda je najmanj 10 m.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BLČ/4     |odprte zelene    |Območje se sanira, uredi |
|       |površine       |se športno igrišče. Dovoli|
|       |           |se ureditve za gozdno   |
|       |           |vlako.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 7 |Bojanci       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BOJ/1     |Dolnji Bojanci    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BOJ/2     |Gornji Bojanci    |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BOJ/3     |Gornji Bojanci – jug |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BOJ/4     |Cerkev Bojanci    |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BOJ/5a do   |Gasilski dom,    |Ni posebnih PIP.     |
|BOJ/5b    |župnišče       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 8 |Brdarci       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BRD/4-OPPNa  |Golf igrišče 1. faza |Predviden OPPN za gradnjo |
|       |           |golf igrišča – 1. faza.  |
|       |           |Uredi se golf igrišče z 9 |
|       |           |igralnimi polji ter    |
|       |           |vstopni prostor s     |
|       |           |parkiriščem in klubskimi |
|       |           |ter servisnimi prostori. |
|       |           |Igrišče se uredi s    |
|       |           |preoblikovanjem reliefa, |
|       |           |ki se oblikuje z mehkimi |
|       |           |linijami in prehodi v   |
|       |           |ohranjene terene na    |
|       |           |obrobju posegov. V čim  |
|       |           |večji meri se upoštevajo |
|       |           |naravne reliefne oblike, |
|       |           |posamezne igralne površine|
|       |           |se med seboj ločijo    |
|       |           |(gozdni sestoji, brežine, |
|       |           |naraven teren ipd.).   |
|       |           |Vstopni prostor se    |
|       |           |kakovostno umesti v    |
|       |           |prostor, hkrati pa se   |
|       |           |oblikuje usklajeno z   |
|       |           |bližnjim kompleksom    |
|       |           |načrtovanih term. rešitve |
|       |           |za urbanistično      |
|       |           |arhitekturno ureditev   |
|       |           |vstopnega območja se   |
|       |           |pridobijo z javnim    |
|       |           |natečajem.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BRD/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BRD/2     |leseni objekti    |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Lesene stanovanjske    |
|       |           |objekte se prenavlja   |
|       |           |(rekonstruira) ali    |
|       |           |prestavi na drugo     |
|       |           |lokacijo, namenjeno    |
|       |           |prezentaciji       |
|       |           |tradicionalnih      |
|       |           |belokranjskih objektov. Na|
|       |           |križišču poti v središču |
|       |           |vasi se uredi izrazitejše |
|       |           |jedro z manjšo javno   |
|       |           |površino (zbiranje    |
|       |           |vaščanov, prireditve   |
|       |           |ipd.).          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BRD/3     |pristava       |V območju se razvija   |
|       |           |dejavnost kmetijstva, na |
|       |           |stavbnih zemljiščih se  |
|       |           |dovoli postavitev     |
|       |           |stanovanjske hiše in   |
|       |           |rastlinjakov. Na     |
|       |           |severozahodnem delu    |
|       |           |območja se dovoli gradnja |
|       |           |vodnega zbiralnika za   |
|       |           |potrebe rastlinjakov. Na |
|       |           |območju zelenih površin se|
|       |           |upošteva določila varstva |
|       |           |kulturne dediščine. Na  |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 9 |Breg pri Sinjem Vrhu |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BSV/1a do   |vas, območje za   |Objekte se prenavlja in  |
|BSV/1b    |oddih, rekreacijo in |gradi po vzoru      |
|       |šport        |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Dovoljeni so posegi v   |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Znotraj |
|       |           |EUP se na lokaciji pod  |
|       |           |mlinom pri jezu uredi   |
|       |           |vstopno izstopno mesto za |
|       |           |plovbo tako, da iz dela  |
|       |           |poti do reke Kolpe s   |
|       |           |parcelno št. 4737/1 v k.o.|
|       |           |Sinji Vrh do reke Kolpe  |
|       |           |utrdijo brežine. Izvede se|
|       |           |klančina do navedene poti |
|       |           |v skladu z vodnim in   |
|       |           |naravovarstvenim     |
|       |           |soglasjem.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BSV/2     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce). Dostopi do  |
|       |           |vode za kopalce se uredijo|
|       |           |na mestu najmanjših    |
|       |           |posegov v brežino. Za   |
|       |           |ureditev dostopov do vode |
|       |           |se pridobi vodno in    |
|       |           |naravovarstveno soglasje; |
|       |           |– sanitarije (samo začasne|
|       |           |montažne) se umesti izven |
|       |           |poplavnega območja. Niso |
|       |           |dovoljeni NEO: pomol, mala|
|       |           |ČN;            |
|       |           |– dovoljena je ureditev  |
|       |           |tabornega prostora oziroma|
|       |           |šotorišča. Stalne in   |
|       |           |začasne ureditve kot so  |
|       |           |klopi, mize, kurišča in  |
|       |           |druge ureditve se urejajo |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja;    |
|       |           |– premične ureditve se po |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo. Za vse posege |
|       |           |v priobalno zemljišče se |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 10|Breznik       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BRE/1     |vas         |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BRE/2     |grad Turn      |V območju se dovoli    |
|       |           |dejavnost gostinstva in  |
|       |           |turizma, izobraževanja in |
|       |           |kulturne dejavnosti.   |
|       |           |Zeleni odprti prostor pred|
|       |           |graščino se varuje in   |
|       |           |ureja kot javni prostor. |
|       |           |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BRE/3     |zaselek Mlin     |Za izvedbo vseh posegov se|
|       |           |pridobijo smernice    |
|       |           |pristojnih služb za    |
|       |           |varstvo narave, kulturne |
|       |           |dediščine in voda. Objekte|
|       |           |se prenavlja in gradi po |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 11|Butoraj       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/1     |Gornji Butoraj    |Območje ob gasilskem domu |
|       |           |se ureja kot javni prostor|
|       |           |naselja.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/2     |južni del naselja  |Dovoli se prenova oziroma |
|       |           |rekonstrukcija objektov ob|
|       |           |ohranitvi gabaritov,   |
|       |           |oblikovanja in materialov.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/3     |Gornji Butoraj,   |Ni posebnih PIP.     |
|       |sever        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/4     |Dolnji Butoraj    |Zelene površine v območju |
|       |           |se urejajo kot javni   |
|       |           |prostor naselja. Pri   |
|       |           |gradnji v severovzhodnem |
|       |           |območju naselja se    |
|       |           |upošteva vidna      |
|       |           |izpostavljenost vstopnega |
|       |           |dela v naselje. Zunanji  |
|       |           |prostor se zasadi z    |
|       |           |visokoraslim avtohtonim  |
|       |           |drevjem.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/5     |Mihin mlin      |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, narave in   |
|       |           |varstva voda.       |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/6     |športno igrišče   |Dovoli se dejavnost    |
|       |           |gostinstva in turizma ter |
|       |           |kulturne, razvedrilne,  |
|       |           |rekreacijske in športne  |
|       |           |dejavnosti. Območje se  |
|       |           |uredi kot vstopna točka za|
|       |           |obisk širšega območja   |
|       |           |Lahinje, mlinov, cerkve  |
|       |           |sv. Marka itd. uredi se  |
|       |           |parkirišče, zasadi se ga z|
|       |           |visokoraslim avtohtonim  |
|       |           |drevjem.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/7     |cerkev sv. Marka   |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|BUT/8     |mlin Puče      |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: med   |
|       |           |gradnjo (obnovo) se peska |
|       |           |ali ostalega gradbenega  |
|       |           |materiala ne shranjuje na |
|       |           |območju, ki ga lahko   |
|       |           |poplavi.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 12|Cerkvišče      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|CER/1     |vas         |Dovoli se razvoj turizma |
|       |           |in drugih s kmetijstvom  |
|       |           |povezanih dejavnosti. Na |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|CER/2     |farma prašičev    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 13|Črešnjevec pri    |             |
|       |Dragatušu      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ČRD/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ČRD/2     |severni zaselek   |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ČRD/3     |kal         |Kal se vzdržuje, ohranja |
|       |           |se vegetacija. Prostor se |
|       |           |ureja kot javni prostor  |
|       |           |naselja. Površine z    |
|       |           |namensko rabo kmetijska  |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 14|Čudno selo      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ČUS/1     |vas         |Vrtače se ohranijo    |
|       |           |nepozidane ali pa se   |
|       |           |oblikujejo kot javni   |
|       |           |zeleni prostor naselja.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ČUS/2     |staro jedro vasi   |Upošteva se določila   |
|       |           |varstva kulturne     |
|       |           |dediščine, objekte se   |
|       |           |prenavlja in gradi po   |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ČUS/3     |južni zaselek    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 15|Daljne Njive     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DAN/1     |vas         |Ob cerkvi se uredi javni |
|       |           |prostor. Objekte se    |
|       |           |prenavlja in gradi po   |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 16|Damelj        |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DAM/1     |vas         |Osrednja vrtača se ohranja|
|       |           |nepozidana, zasipavanje in|
|       |           |oporni zidovi niso    |
|       |           |dovoljeni. Dovoli se   |
|       |           |razvoj turizma v vasi   |
|       |           |(nočitvene kapacitete), v |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Objekte |
|       |           |se prenavlja in gradi po |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DAM/2     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega, izjema so ureditve|
|       |           |dostopov do vode za    |
|       |           |kopalce, ki se izvedejo  |
|       |           |kot lesene stopnice v vodo|
|       |           |na odsekih najmanjših   |
|       |           |posegov v brežino, na   |
|       |           |najplitkejšem odseku brega|
|       |           |reke, na mestu obstoječih |
|       |           |stopnic oziroma ob jezu; |
|       |           |– dovoli se ureditev   |
|       |           |pomola kot vstopno    |
|       |           |izstopnega mesta za plovbo|
|       |           |na južnem delu kampa,   |
|       |           |katerega lokacija se   |
|       |           |prilagodi značilnostim  |
|       |           |poplavne vode;      |
|       |           |– dovoli se ureditev   |
|       |           |igrišča za odbojko v   |
|       |           |travnati izvedbi in    |
|       |           |postavitev otroških igral;|
|       |           |– dostop z motornimi   |
|       |           |vozili se dovoli le za  |
|       |           |dostavo in oskrbo,    |
|       |           |parkiranje ni dovoljeno. |
|       |           |Do mlina z žago se uredi |
|       |           |kolovozna pot, ki naj bo |
|       |           |zatravljena, kolesnice se |
|       |           |utrdijo s kamni.     |
|       |           |Infrastrukturni vodi   |
|       |           |(elektrika, voda, telefon)|
|       |           |se izvedejo v skladu z  |
|       |           |varstvenim režimom Uredbe |
|       |           |KP Kolpa;         |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve, kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo;        |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Šotorišče: za ureditev  |
|       |           |šotorišča se predvidi del |
|       |           |sadovnjaka in travnika na |
|       |           |območju ZS. Izvede se na |
|       |           |način, ki ne bo prizadel |
|       |           |koreninskega sistema   |
|       |           |starejših sadnih dreves, |
|       |           |betoniranje mest za šotore|
|       |           |ni dovoljeno. Kurišča so |
|       |           |enostavna, kamnita –   |
|       |           |urejena. Po končani letni |
|       |           |sezoni se odstranijo   |
|       |           |začasni objekti;     |
|       |           |Gostinski objekt: način  |
|       |           |gradnje, oblika in    |
|       |           |velikost objekta ter   |
|       |           |dostop do objekta se   |
|       |           |prilagodi velikosti,   |
|       |           |obliki in konfiguraciji  |
|       |           |terena. Načrtuje se ga v |
|       |           |takem obsegu, da bo    |
|       |           |izvajanje in izvedba   |
|       |           |posega v naravni spomenik |
|       |           |ter naravno vrednoto v  |
|       |           |skladu s sprejetimi    |
|       |           |varstvenimi režimi in   |
|       |           |varstvenimi usmeritvami za|
|       |           |ohranjanje varovanih   |
|       |           |območij narave. Načrtovani|
|       |           |oporni zid se izvede s  |
|       |           |kamnito zložbo ali v   |
|       |           |armiranobetonski izvedbi |
|       |           |in z oblogo z naravnim  |
|       |           |kamnom. Greznica se izvede|
|       |           |v skladu s predpisi s   |
|       |           |področja varstva okolja, |
|       |           |uredi se izven poplavnega |
|       |           |pasu;           |
|       |           |V poplavnem območju je  |
|       |           |dovoljena le       |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov na |
|       |           |poplavnem območju je   |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DAM/3a    |parkirišče      |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DAM/3b    |zaselek na severu  |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DAM/4     |mlin Krivec     |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine , narave in   |
|       |           |varstva in skladno z   |
|       |           |Uredbo o KP Kolpa oziroma |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DAM/5     |cerkev sv. Mihaela  |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne dediščine|
|       |           |in skladno z Uredbo o KP |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 17|Dečina        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DEČ/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Dovoljeni so posegi v   |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 18|Desinec       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DES/1     |vas         |Vsi posegi ob cerkvi sv. |
|       |           |Mihaela se izvajajo po  |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Nepozidano   |
|       |           |območje vrtače v     |
|       |           |neposredni bližini se   |
|       |           |ohranja kot zeleni prostor|
|       |           |naselja. Tradicionalne  |
|       |           |objekte v naselju se   |
|       |           |prenavlja.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DES/2     |sončna elektrarna  |Dovoli se postavitev   |
|       |           |sončne elektrarne s poljem|
|       |           |PV modulov na sledilnikih |
|       |           |brez sprememb reliefa.  |
|       |           |Transformatorska postaja |
|       |           |se umesti stran od    |
|       |           |naselja. Med območje   |
|       |           |elektrarne in naselja, na |
|       |           |severozahodni oziroma   |
|       |           |zahodni strani območja, se|
|       |           |zasadi zelena bariera   |
|       |           |visokoraslih avtohtonih  |
|       |           |drevesnih vrst. Območje se|
|       |           |ogradi z ograjo ali gosto |
|       |           |živico.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DES/3     |pokopališče     |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 19|Deskova vas     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DEV/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DEV/2     |zaselek na severu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Na območju KP Kolpa so  |
|       |           |dovoljeni posegi v skladu |
|       |           |z Uredbo o KP Kolpa    |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DEV/3     |zaselek na zahodu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Na območju KP Kolpa so  |
|       |           |dovoljeni posegi v skladu |
|       |           |z Uredbo o KP Kolpa    |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 20|Dobliče       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOB/1     |vas         |Na vstopnem delu naselja |
|       |           |se zaradi vidne      |
|       |           |izpostavljenosti novi   |
|       |           |objekti umeščajo vzporedno|
|       |           |z gradbeno linijo, ki jo |
|       |           |določa obstoječe grajeno |
|       |           |tkivo, z upoštevanjem   |
|       |           |ustreznega odmika od   |
|       |           |regionalne ceste.     |
|       |           |Nezahtevne in pomožne   |
|       |           |objekte se locira v    |
|       |           |zaledju glavnih objektov. |
|       |           |Zaledja parcel se nameni |
|       |           |ureditvi zelenih površin, |
|       |           |vrtovom in sadovnjakom.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOB/2     |šola         |Kočevarsko domačijo na  |
|       |           |jugozahodu območja se   |
|       |           |ureja v skladu z določili |
|       |           |varstva kulturne     |
|       |           |dediščine. Objekte se   |
|       |           |prenavlja in gradi po   |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOB/3     |ob cerkvi      |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Ob cerkvi se uredi    |
|       |           |zelenica. Vsi posegi na  |
|       |           |objektu cerkve sv. Janeza |
|       |           |Evangelista se izvajajo po|
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Pred      |
|       |           |kakršnokoli prenovo    |
|       |           |ostrešja ali drugimi   |
|       |           |večjimi vzdrževalnimi deli|
|       |           |v stavbi cerkve se o tem |
|       |           |obvesti pristojni Zavod za|
|       |           |varstvo narave vsaj 4 leta|
|       |           |pred začetkom del.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOB/4     |južni zaselek    |Upoštevajo se določila  |
|       |           |odloka o zaščiti vodnega |
|       |           |vira.           |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOB/5     |rezervoar Dobliče  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOB/6     |trško jedro     |Objekti se oblikujejo po |
|       |           |vzoru trške arhitekture. |
|       |           |Frčade na glavni fasadi  |
|       |           |objektov niso dovoljene. |
|       |           |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 21|Doblička Gora    |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/1     |Vidoše        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/2     |osrednji del     |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/3     |pod cerkvijo sv.   |Objekte se prenavlja in  |
|       |Vida         |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/4     |cerkev sv. Vida   |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/5     |Kuret        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/5a    |Kuret jug      |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/6     |zaselek na križišču |Severozahodni del območja |
|       |           |v križišču se lahko ureja |
|       |           |kot javni prostor naselja.|
|       |           |Poleg bivanja se dovoli  |
|       |           |tudi umestitev manjše   |
|       |           |trgovske ali kulturne   |
|       |           |dejavnosti.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOG/7a do   |zaselki v gori    |Ni posebnih PIP.     |
|DOG/7c    |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 22|Dolenja Podgora   |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DPO/1     |vas         |Skupni prostor se ureja  |
|       |           |pri lipi in znamenju sredi|
|       |           |vasi. Na vstopu v naselje |
|       |           |se ohranja nepozidan   |
|       |           |prostor. Objekte se    |
|       |           |prenavlja in gradi po   |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 23|Dolenja vas pri   |             |
|       |Črnomlju       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/1     |kmetija Sever – del |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/2     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/3     |Guštinec       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/4     |kmetija v osredju  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/5     |Jesih        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/6     |Mateša        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/7     |Žagarci       |Ob križišču poti na severu|
|       |           |območja se uredi javni  |
|       |           |prostor naselja. Objekte |
|       |           |se prenavlja in gradi po |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DVČ/8     |rekreacijski prostor |Rekreacijski in piknik  |
|       |ob Lahinji      |prostor se ob pogojih   |
|       |           |varstva voda in varstva  |
|       |           |narave ureja kot javni  |
|       |           |zeleni prostor, pri čemer |
|       |           |se upošteva omilitvene  |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– zaradi že izvedenih   |
|       |           |nedovoljenih posegov se  |
|       |           |ureditev in sanacija   |
|       |           |območja uredi po     |
|       |           |predhodnem načrtu ureditve|
|       |           |in z ustreznimi      |
|       |           |dovoljenji;        |
|       |           |– na območju so      |
|       |           |sprejemljive oblike    |
|       |           |rekreacije, ki ne     |
|       |           |povzročajo poznejših   |
|       |           |negativnih posledic in ne |
|       |           |zahtevajo večjih ureditev |
|       |           |in novih poseganj v relief|
|       |           |terena;          |
|       |           |– športno-rekreacijske  |
|       |           |aktivnosti na in ob reki, |
|       |           |se ne izvajajo v času   |
|       |           |drstenja od aprila do   |
|       |           |junija;          |
|       |           |– pri izvedbi potrebne  |
|       |           |infrastrukture (klopi,  |
|       |           |igrala) se uporablja   |
|       |           |naravne materiale, les in |
|       |           |kamen in se umestijo izven|
|       |           |poplavnega pasu. Izvedene |
|       |           |ureditve se zatravi in  |
|       |           |zasadi z avtohtonimi   |
|       |           |vrstami;         |
|       |           |– sprehajalne in obhodne |
|       |           |poti se uredi v zemeljski |
|       |           |izvedbi;         |
|       |           |– ob urejanju območja, ki |
|       |           |je sedaj golosek, se   |
|       |           |izvede zasaditev z    |
|       |           |avtohtonimi grmovnimi in |
|       |           |drevesnimi vrstami;    |
|       |           |– omejevanje dostopa do  |
|       |           |vode z ograjami se ne   |
|       |           |izvaja. Sanitarije se   |
|       |           |umesti izven poplavnega  |
|       |           |območja,         |
|       |           |– javna razsvetljava se  |
|       |           |zasnuje ob uporabi navzdol|
|       |           |usmerjenih svetil, ki ne |
|       |           |oddajajo svetlobe v UV-  |
|       |           |spektru.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 24|Dolenjci       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/1-OPPNa  |OPPN Dolenjci    |Predviden OPPN za območje |
|       |           |centralnih dejavnosti v  |
|       |           |jedru vasi: lahko se uredi|
|       |           |parkirišče za tovornjake |
|       |           |ter druge dejavnosti.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/1 a-b   |vas         |Javne površine se uredijo |
|       |           |ob križišču cest v jedru. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/2     |zaselek na zahodu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/3a do   |osrednji zaselki ob |Ni posebnih PIP.     |
|DOL/3b    |RC          |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/4     |zaselek ob RC    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/5a do   |zaselki zahodno od  |Ni posebnih PIP.     |
|DOL/5f    |RC          |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/6     |cerkev sv. Marije  |Vsi posegi na cerkvi se  |
|       |Magdalene      |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DOL/7-OPPNa  |OPPN kamp Dolenjci  |Predviden OPPN za turizem |
|       |           |in rekreacijo. Dovoljeni |
|       |           |so posegi skladno z Uredbo|
|       |           |o KP Kolpa oziroma    |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe: Vzdolž regionalne |
|       |           |ceste se uredi linijska  |
|       |           |zasaditev z avtohtonim  |
|       |           |drevjem. Dovoljeno je   |
|       |           |vzpostaviti parkirišče v |
|       |           |20 m pasu ob cesti.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 25|Dolenji Radenci   |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRA/1     |vas         |Dovoljene so turistične in|
|       |           |spremljajoče dejavnosti, v|
|       |           |povezavi s Srednjimi in  |
|       |           |Gorenjimi Radenci, v   |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Na   |
|       |           |zemljišču parc. št. 328, |
|       |           |k.o. Radenci, se lahko  |
|       |           |uredi Forma viva Vukova  |
|       |           |draga in skupni prostor  |
|       |           |vasi. Objekte se prenavlja|
|       |           |in gradi po vzoru     |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRA/2     |travnato parkirišče |Dovoljeno je začasno   |
|       |           |sezonsko parkiranje. Niso |
|       |           |dovoljene ureditve kot so |
|       |           |nasutje, tlakovanje ipd. |
|       |           |Parkirišče se uredi z   |
|       |           |manjšo poravnavo terena v |
|       |           |travnati izvedbi, se   |
|       |           |ustrezno označi in omeji z|
|       |           |lesenim plotom. Za območje|
|       |           |veljajo režimi, skladno z |
|       |           |Uredbo KP Kolpa oziroma  |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa. Površine z namensko|
|       |           |rabo kmetijska zemljišča, |
|       |           |razen parkirišča, se   |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRA/3     |Radenski kal     |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 26|Dolenji Suhor pri  |             |
|       |Vinici        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DSU/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DSU/2     |območje domačije   |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Sadovnjak se ohranja in  |
|       |           |prenavlja z visokodebelnim|
|       |           |sadnim in drugim     |
|       |           |avtohtonim drevjem.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DSU/3     |južni zaselek    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DSU/4     |območje proizvodnje |Zapuščen objekt in prostor|
|       |           |severno od njega se nameni|
|       |           |za poslovne dejavnosti in |
|       |           |ureditve. Poslovne    |
|       |           |dejavnosti se lahko    |
|       |           |locirajo na vizualno   |
|       |           |neizpostavljene lokacije. |
|       |           |Dovoljena je vzpostavitev |
|       |           |nove prometne povezave na |
|       |           |jugovzhodni strani do   |
|       |           |proizvodnega dela skladno |
|       |           |z bivalnimi pogoji.    |
|       |           |Dovoljena so vzdrževalna |
|       |           |dela, prenova       |
|       |           |(rekonstrukcija)     |
|       |           |obstoječih stanovanjskih |
|       |           |objektov.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 27|Dolnja Paka     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DPA/1     |vas         |Prostor ob vstopu v    |
|       |           |naselje na južnem delu se |
|       |           |ureja kot javni prostor  |
|       |           |naselja.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DPA/2     |športno igrišče   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 28|Draga pri Sinjem   |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |Vrhu         |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DSV/1     |vas         |Pri zapolnjevanju vrzeli |
|       |           |med obstoječo pozidavo je |
|       |           |treba vzpostaviti urejeno |
|       |           |strukturo stavb. Dovoljeni|
|       |           |so posegi v skladu z   |
|       |           |Uredbo o KP Kolpa oziroma |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa. Objekte se     |
|       |           |prenavlja in gradi po   |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DSV/2     |območje IG na zahodu |Ni posebnih PIP      |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 29|Dragatuš       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/1     |naselje       |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/1a    |naselje vzhod    |Dovoljena je gradnja ter |
|       |           |rekonstrukcija in obnova |
|       |           |gospodarskih objektov za |
|       |           |spravilo pridelkov in   |
|       |           |drugih pomožnih kmetijsko-|
|       |           |gospodarskih objektov.  |
|       |           |Gradnja hlevov ali drugih |
|       |           |objektov za rejo živali ni|
|       |           |dovoljena.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/2     |jedro naselja    |Jedro vasi se uredi (talne|
|       |           |ureditve) in opremi z   |
|       |           |urbano opremo, pri čemer |
|       |           |se ohranja avtohtona   |
|       |           |visokorasla drevesa    |
|       |           |osrednjega prostora    |
|       |           |(lipe). Za ureditev    |
|       |           |območja se izdela enoten |
|       |           |projekt ureditve s    |
|       |           |poudarkom na ureditvi   |
|       |           |prometnih površin, talnih |
|       |           |ureditvah ter ureditvi  |
|       |           |fasadnih nizov. Rešitve se|
|       |           |lahko pridobijo v okviru |
|       |           |izvedbe OPPN-ja ali    |
|       |           |javnega natečaja.     |
|       |           |Skladiščna objekta na   |
|       |           |vzhodni strani območja se |
|       |           |sanirata ali nadomestita z|
|       |           |novimi gradnjami,     |
|       |           |namenjenim dejavnostim  |
|       |           |povezanim s turizmom in  |
|       |           |kulturo ali storitvam ter |
|       |           |bivanju. Trška objekta v |
|       |           |območju (osrednji objekt |
|       |           |na parceli s parc. št. stp|
|       |           |75/1 in stp 292/1, obe  |
|       |           |k.o. Dragatuš in objekt na|
|       |           |zahodnem robu območja, na |
|       |           |parceli s parc. št. 1224/5|
|       |           |k.o. Dragatuš) se     |
|       |           |ohranjata v obstoječih  |
|       |           |gabaritih, prizidki se ne |
|       |           |dovolijo, šotorasta streha|
|       |           |se ohranja. Pogoji za   |
|       |           |ostale objekte: višinski |
|       |           |gabarit P+1, streha    |
|       |           |naklona 40–45°, kritina  |
|       |           |bobrovec ali opečni    |
|       |           |zareznik.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/3-OPPNa  |OLN Dragatuš - 1.  |Občinski lokacijski načrt |
|do c     |etapa        |Dragatuš 1. faza (Uradni |
|       |           |list RS, št. 120/05) –  |
|       |           |ostane v veljavi do    |
|       |           |preklica.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/3-OPPNd  |OPPN Dragatuš 2.   |Predviden OPPN za     |
|       |faza         |stanovanjsko pozidavo   |
|       |           |nižje gostote. Z zasnovo |
|       |           |nove pozidave se upošteva |
|       |           |obstoječa morfologija   |
|       |           |pozidave naselja.     |
|       |           |Oblikovanje objektov je  |
|       |           |lahko sodobno, vendar mora|
|       |           |biti medsebojno poenoteno.|
|       |           |Uredi se skupni zelen   |
|       |           |oziroma odprt prostor   |
|       |           |(otroško igrišče,     |
|       |           |počivališče in podobno). V|
|       |           |južnem delu območja se  |
|       |           |načrtuje nova cestna   |
|       |           |povezava, ki bo tudi v  |
|       |           |funkciji obvozne ceste  |
|       |           |naselja. Območje se na  |
|       |           |južnem robu ozeleni z   |
|       |           |drevesno vegetacijo.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/4     |Osnovna šola     |V območju zelenih površin |
|       |Dragatuš       |so dovoljene ureditve za |
|       |           |potrebe šole. Dovoljena je|
|       |           |postavitev igral.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/5a do   |zaselka na zahodu  |Na območju registriranega |
|DRT/5b    |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/6     |čistilna naprava   |Zmogljivost čistilne   |
|       |           |naprave se poveča v skladu|
|       |           |s potrebami izgradnje   |
|       |           |term.           |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRT/7     |Farma Dragatuš    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 30|Dragoši       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRG/1     |vas in območje za  |Objekte se prenavlja in  |
|       |oddih, rekreacijo in |gradi po vzoru      |
|       |šport ob Kolpi    |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Ohranjajo se ohišnice.  |
|       |           |Uredi se notranjo cestno |
|       |           |povezavo. Na območju   |
|       |           |registriranega      |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Območje ob Kolpi:     |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce);       |
|       |           |– dovoljena je ureditev  |
|       |           |tabornega prostora oziroma|
|       |           |šotorišča;        |
|       |           |– začasne sanitarije in  |
|       |           |druge potrebne ureditve se|
|       |           |umesti izven poplavnega  |
|       |           |območja;         |
|       |           |– dostopi do vode za   |
|       |           |kopalce se uredijo na   |
|       |           |mestu najmanjših posegov v|
|       |           |brežino. Ureditve za   |
|       |           |potrebe dostopa morajo  |
|       |           |biti sezonskega značaja in|
|       |           |jih je treba izven sezone |
|       |           |odstraniti. Za ureditev  |
|       |           |dostopov do vode se    |
|       |           |pridobi vodno in     |
|       |           |naravovarstveno soglasje. |
|       |           |Parkirišče se uredi    |
|       |           |znotraj stavbnih zemljišč |
|       |           |vasi;           |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 31|Dragovanja vas    |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRV/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRV/2     |Panjan        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRV/3     |Bučko        |Odmik objektov od roba  |
|       |           |gozda je najmanj 10 m. Ob |
|       |           |regionalni cesti se    |
|       |           |ohranja oziroma      |
|       |           |vzpostavlja zelena    |
|       |           |bariera. Dovoljena je tudi|
|       |           |postavitev stanovanjskih |
|       |           |in pomožnih objektov in  |
|       |           |sicer po podrobnejših PIP,|
|       |           |ki so določeni za območja |
|       |           |prostostoječe stanovanjske|
|       |           |gradnje (SSs).      |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRV/4     |počivališče     |Uredi se počivališče ob  |
|       |           |regionalni cesti.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRV/5     |rekreacijski prostor |Dovoljena je začasna   |
|       |           |uporaba za namene     |
|       |           |rekreacije. Površine z  |
|       |           |namensko rabo kmetijska  |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRV/6     |opuščeni kop – sever |Območje površinskega kopa |
|       |           |se sanira in rekultivira. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 32|Drenovec       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRE/5-OPPNa  |OPPN Drenovec – jug |Predviden OPPN za območje |
|       |           |stanovanjske pozidave s  |
|       |           |kmetijskimi gospodarstvi |
|       |           |ali le za stanovanjsko  |
|       |           |pozidavo.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRE/1     |vas         |Objekti za proizvodnjo se |
|       |           |oblikujejo v skladu s   |
|       |           |sodobno tipologijo. Niso |
|       |           |dovoljene nove dejavnosti,|
|       |           |ki niso združljive z   |
|       |           |bivalnim okoljem.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRE/2     |romsko naselje    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRE/3a do   |romska zaselka ob RC |Ni posebnih PIP.     |
|DRE/3b    |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRE/4a do   |Ladrovica      |Ni posebnih PIP.     |
|DRE/4b    |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRE/6     |počivališče     |Uredi se obcestno     |
|       |           |počivališče s potrebnimi |
|       |           |zunanjimi ureditvami.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 33|Drežnik       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|DRŽ/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 34|Fučkovci       |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|FUČ/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Na   |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|FUČ/2a do   |zaselka na jugu   |Objekte se prenavlja in  |
|FUČ/2b    |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|FUČ/3     |območje za oddih   |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– območje se ureja za   |
|       |           |potrebe tabornega     |
|       |           |prostora. V brežine,   |
|       |           |priobalni pas in strugo  |
|       |           |vodotoka se ne posega   |
|       |           |(izjema so obstoječi   |
|       |           |dostopi do vode za    |
|       |           |kopalce);         |
|       |           |– premične sanitarije in |
|       |           |druge potrebne ureditve se|
|       |           |umesti izven poplavnega  |
|       |           |območja. Niso dovoljeni  |
|       |           |NEO pomol, mala ČN;    |
|       |           |– parkirišče za potrebe  |
|       |           |območja se uredi ob    |
|       |           |dostopni poti oziroma se |
|       |           |lokacija določi z     |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa;          |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo;        |
|       |           |– znotraj priobalnega   |
|       |           |zemljišča se pridobi vodno|
|       |           |soglasje.         |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 35|Golek pri Dragatušu |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOL/1     |vas         |Vsi posegi v vplivnem   |
|       |           |območju sv. Antona se   |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOL/2     |cerkev sv. Antona  |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOL/3     |rekreacijski     |Površine z namensko rabo |
|       |prostor, kal     |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
|       |           |Dovoli se začasna uporaba |
|       |           |za namene rekreacije.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 36|Golek pri Vinici   |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOV/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 37|Gorenja Podgora   |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GPO/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 38|Gorenjci pri     |             |
|       |Adlešičih      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOA/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOA/2a do   |zaselki zahodno od  |Na območju KP Kolpa so  |
|GOA/2e    |RC          |dovoljeni posegi v skladu |
|       |           |z Uredbo o KP Kolpa    |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOA/3     |zaselek na severu  |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOA/4     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalno  |
|       |           |zemljišče in strugo    |
|       |           |vodotoka se ne posega   |
|       |           |(izjema so obstoječi   |
|       |           |dostopi do vode za kopalce|
|       |           |in vstopno-izstopno mesto |
|       |           |za plovbo, sonaravna   |
|       |           |sanacija ter ustrezno   |
|       |           |zavarovanje pred nadaljnjo|
|       |           |degradacijo);       |
|       |           |– dostop do vode za plovbo|
|       |           |se uredi z utrditvijo   |
|       |           |brežine ter ureditvijo  |
|       |           |klančine z blagim     |
|       |           |naklonom, ki ne posega v |
|       |           |pretočni profil reke.   |
|       |           |Klančina se uredi z    |
|       |           |naravnimi materiali    |
|       |           |(kamen, les) v skladu z  |
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem. Dostop se lahko|
|       |           |uredi s pomolom, ki se  |
|       |           |izvede tako, da se ga   |
|       |           |lahko v času visokih vod |
|       |           |in izven sezone odstrani. |
|       |           |Pomol se uredi skladno z |
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem;        |
|       |           |– vstopno izstopno mesto |
|       |           |za plovbo in vstopi v vodo|
|       |           |za kopalce, ki na lokaciji|
|       |           |že obstajajo, se sonaravno|
|       |           |sanirajo in sonaravno   |
|       |           |uredijo na način, da ne  |
|       |           |posegajo v pretočni rečni |
|       |           |profil;          |
|       |           |– vstopno izstopno mesto |
|       |           |se lahko uredi tudi na  |
|       |           |zemljišču s parc. št.   |
|       |           |4485/3 k.o. Adlešiči v  |
|       |           |skladu s splošnimi PIP,  |
|       |           |tako da se utrdijo brežine|
|       |           |in uredi klančina za   |
|       |           |dostop v vodo v skladu z |
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem. Vse ostale   |
|       |           |potrebne ureditve za   |
|       |           |delovanje vstopno     |
|       |           |izstopnega mesta se uredi |
|       |           |znotraj BT in ZSk površin;|
|       |           |– dostopi do vode za   |
|       |           |kopalce, ki so sezonskega |
|       |           |značaja in se jih izven  |
|       |           |sezone odstrani, se    |
|       |           |uredijo na mestu     |
|       |           |najmanjših posegov v   |
|       |           |brežino. Za ureditev   |
|       |           |dostopov do vode se    |
|       |           |pridobi vodno in     |
|       |           |naravovarstveno soglasje; |
|       |           |– dovoljena je ureditev  |
|       |           |tabornega prostora oziroma|
|       |           |šotorišča;        |
|       |           |– lahko se uredijo začasna|
|       |           |parkirišča v travnati   |
|       |           |izvedbi v skladu s    |
|       |           |predpisi Občine, ki    |
|       |           |določajo minimalne    |
|       |           |ureditve in maksimalno  |
|       |           |število dovoljenih    |
|       |           |parkirnih mest;      |
|       |           |– komunalna infrastruktura|
|       |           |se izvede na drugi terasi |
|       |           |in se priključi na    |
|       |           |predvideno čistilno    |
|       |           |napravo;         |
|       |           |– dovoljen je dostop z  |
|       |           |motornimi vozili le za  |
|       |           |dostavo, intervencijo,  |
|       |           |oskrbo in delovanje    |
|       |           |šotorišča in gostinskega |
|       |           |objekta;         |
|       |           |– športno igrišče se uredi|
|       |           |v travnati izvedbi brez  |
|       |           |spreminjanja reliefa,   |
|       |           |kurišča se v uredi kamniti|
|       |           |talni izvedbi – oboje na |
|       |           |drugi terasi;       |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Premične|
|       |           |ureditve se po končani  |
|       |           |kopalni sezoni odstranijo.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 39|Gorenji Radenci   |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRA/1 in GRA/2|vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRA/3     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |(območje ob mlinu)  |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so dostopi |
|       |           |do vode za kopalce in   |
|       |           |vstopno-izstopno mesto za |
|       |           |plovbo);         |
|       |           |– vstopno izstopno mesto |
|       |           |se uredi na zemljišču s  |
|       |           |parcelno št. 1093/1 in  |
|       |           |1094/1 z dostopom po javni|
|       |           |dostopni poti s parcelno |
|       |           |št. 2304 vse k.o. Radenci |
|       |           |tako, da se odstrani nanos|
|       |           |naplavin in se z     |
|       |           |utrditvijo brežine izpelje|
|       |           |klančina z blagim     |
|       |           |naklonom, ki ne posega v |
|       |           |pretočni profil reke.   |
|       |           |Klančina se uredi z    |
|       |           |naravnimi materiali    |
|       |           |(kamen, les) ter v skladu |
|       |           |z vodnim in        |
|       |           |naravovarstvenim     |
|       |           |soglasjem.        |
|       |           |– parkirišča se uredijo v |
|       |           |travnati obliki ob    |
|       |           |dostopni poti izven    |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Sanitarije se uredijo   |
|       |           |izven poplavnega območja |
|       |           |in morajo biti sezonskega |
|       |           |značaja. Dovoli se    |
|       |           |ureditev obstoječega   |
|       |           |dostopa do mlina, ki   |
|       |           |poteka po kmetijskih   |
|       |           |površinah, za potrebe   |
|       |           |obratovanja dejavnosti v |
|       |           |mlinu in za potrebe    |
|       |           |ureditve vstopno     |
|       |           |izstopnega mesta in    |
|       |           |rekreacijskih površin;  |
|       |           |– niso dovoljeni NEO   |
|       |           |škarpe in podporni zidovi,|
|       |           |kiosk oziroma tipski   |
|       |           |zabojnik;         |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo;        |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Območje se nahaja v    |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRA/4     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega;          |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja;    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo.        |
|       |           |Območje se nahaja v    |
|       |           |poplavnem območju. Gradnja|
|       |           |novih objektov je     |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg v priobalno     |
|       |           |zemljišče in na poplavnem |
|       |           |območju se pridobi vodno |
|       |           |soglasje.         |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 40|Gorica        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOR/1     |vas         |Območje kala se uredi kot |
|       |           |javni prostor, ob kapelici|
|       |           |se uredi zelenica. Na   |
|       |           |objektih za potrebe obrti |
|       |           |in pomožnih objektih se  |
|       |           |dovolijo nižji strešni  |
|       |           |nakloni, če to pogojujejo |
|       |           |tehnološke zahteve. Na  |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOR/2     |cerkev sv. Janeza s |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |pokopališčem     |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: javna  |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 41|Gornja Paka     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOP/1     |vas         |Novi objekti naj ohranijo |
|       |           |podobo naselja, višinski |
|       |           |gabariti naj ne presežejo |
|       |           |K+P oziroma (K)+P+M.   |
|       |           |Posegi na območju varstva |
|       |           |kulturne dediščine se   |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GOP/2     |Dvori        |Dovoljena je prenova in  |
|       |           |rekonstrukcija objektov, |
|       |           |pri čemer se posegi    |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 42|Gornji Suhor pri   |             |
|       |Vinici        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GSV/4-OPPNa  |OPPN kamnolom Suhor |OPPN za kamnolom Suhor  |
|       |           |(Uradni list RS, št.   |
|       |           |98/07) – ostane v veljavi |
|       |           |do preklica.       |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GSV/1     |vas         |Uredi se jedro naselja na |
|       |           |križišču poti v osrednjem |
|       |           |delu naselja.       |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GSV/2     |kmetija       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GSV/3     |cerkev sv. Fabijana |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |in Sebastijana    |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |javna razsvetljava zasnuje|
|       |           |ob uporabi navzdol    |
|       |           |usmerjenih svetil, ki ne |
|       |           |oddajajo svetlobe v UV-  |
|       |           |spektru.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 43|Griblje       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRI/1-OPPNa  |OPPN Griblje I    |Predviden OPPN za     |
|       |           |stanovanjsko pozidavo   |
|       |           |nižje gostote. Pred    |
|       |           |sprejetjem OPPN je treba |
|       |           |na registriranem     |
|       |           |arheološkem najdišču   |
|       |           |izvesti predhodne     |
|       |           |arheološke raziskave.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRI/1-OPPNb  |OPPN Griblje II   |Predviden OPPN za     |
|       |           |stanovanjsko pozidavo   |
|       |           |nižje gostote. Pred    |
|       |           |sprejetjem OPPN je treba |
|       |           |na registriranem     |
|       |           |arheološkem najdišču   |
|       |           |izvesti predhodne     |
|       |           |arheološke raziskave.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRI/1a    |cerkev in      |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |pokopališče     |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Na območju   |
|       |           |registriranega      |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRI/1b do   |vas – sever     |Umeščajo se dejavnosti  |
|GRI/1c    |           |(storitvene, oskrbne) z  |
|       |           |urejenimi zelenimi    |
|       |           |površinami. Robno območje |
|       |           |na vzhodu naselja naj   |
|       |           |vključuje zeleni pas z  |
|       |           |zasaditvijo drevesnih   |
|       |           |oziroma sadnih vrst. Pri |
|       |           |gradnji gospodarskega   |
|       |           |objekta na parc. št. 163 |
|       |           |in 165, k.o. Griblje so  |
|       |           |dovoljena odstopanja od 6.|
|       |           |odstavka 101. člena    |
|       |           |odloka. Na območju    |
|       |           |registriranega      |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRI/2     |vas – jug      |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRI/3     |območje za oddih,  |Dovoljena so travnata   |
|       |rekreacijo in šport |igrišča in igrišče za   |
|       |           |odbojko na mivki ter   |
|       |           |ureditev avtokampa,    |
|       |           |šotorišča ali tabornega  |
|       |           |prostora in začasno    |
|       |           |sezonsko parkirišče v   |
|       |           |travnati izvedbi. Pomožni |
|       |           |oziroma sanitarni prostori|
|       |           |za potrebe kampa se    |
|       |           |uredijo v sklopu     |
|       |           |obstoječega gostinskega  |
|       |           |objekta. Pri tem se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– ZSk in druge površine se|
|       |           |namenijo oddihu in    |
|       |           |taborjenju brez stalnih  |
|       |           |ureditev, te se zagotovijo|
|       |           |znotraj območja BT;    |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce in vstopno   |
|       |           |izstopno mesto za plovbo);|
|       |           |– vstopno izstopno mesto |
|       |           |za plovbo se uredi z   |
|       |           |dostopne javne poti (parc.|
|       |           |št. 2676 v k.o. Griblje); |
|       |           |– dostop do vode za    |
|       |           |potrebe vstopno izstopnega|
|       |           |mesta se uredi s pomočjo |
|       |           |pomola, ki mora biti   |
|       |           |pogreznjen v brežino in  |
|       |           |izveden tako, da se ga  |
|       |           |lahko v času visokih vod |
|       |           |in izven sezone odstrani. |
|       |           |Natančnejši načrt izvedbe |
|       |           |pomola se določi pred   |
|       |           |pridobitvijo ustreznega  |
|       |           |dovoljenja. Za pomol se  |
|       |           |pridobi vodno in     |
|       |           |naravovarstveno soglasje; |
|       |           |– kurišča in počivališča |
|       |           |se izvedejo na drugi   |
|       |           |terasi poplavnega pasu, v |
|       |           |kamniti talni izvedbi;  |
|       |           |– obstoječe parkirišče se |
|       |           |ohranja in ureja v    |
|       |           |travnati izvedbi     |
|       |           |(prepovedano ga je    |
|       |           |asfaltirati ali utrjevati)|
|       |           |v skladu s predpisi    |
|       |           |občine. Dostop z     |
|       |           |avtomobili do Kolpe se  |
|       |           |dovoli le za potrebe   |
|       |           |dostave in za izvajanje  |
|       |           |plovnega režima;     |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Upoštevajo se varstveni  |
|       |           |ukrepi in usmeritve iz  |
|       |           |OPAN za habitatne tipe in |
|       |           |kvalifikacijske vrste   |
|       |           |območja Natura pSCI Kolpa |
|       |           |ter usmeritve za NV Kolpa.|
|       |           |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred posegi v tla  |
|       |           |ter pred pridobitvijo   |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča, razen|
|       |           |parkirišča, se urejajo pod|
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 44|Grič pri Dobličah  |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRD/1     |Dolnji Grič     |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRD/2     |Gornji Grič     |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRD/3     |vzhodni zaselek   |Fasada objekta se prebarva|
|       |           |v naravne barvne odtenke. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRD/4     |severni del naselja |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRD/5     |rekreacijski prostor |Prostor se ureja ob    |
|       |           |upoštevanju določil služb |
|       |           |varstva gozdov in varstva |
|       |           |narave. Javna razsvetljava|
|       |           |se zasnuje ob uporabi   |
|       |           |navzdol usmerjenih svetil,|
|       |           |ki ne oddajajo svetlobe v |
|       |           |UV-spektru. Površine z  |
|       |           |namensko rabo kmetijska  |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|GRD/6     |Grički kal      |Prostor se ureja ob    |
|       |           |upoštevanju določil služb |
|       |           |varstva gozdov in varstva |
|       |           |narave. Površine z    |
|       |           |namensko rabo kmetijska  |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 45|Hrast pri Vinici   |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/1     |vas         |Vsi posegi ob in na cerkvi|
|       |           |se izvajajo po določilih |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/2     |zaselek ob kalu   |Objekti (razen      |
|       |           |gospodarskih objektov) se |
|       |           |ne širijo na vizualno   |
|       |           |izpostavljen del (južni  |
|       |           |rob) naselja, ohrani se  |
|       |           |obstoječa gradbena linija |
|       |           |stanovanjskih objektov. V |
|       |           |območju kala so dovoljeni |
|       |           |le posegi in intervencije,|
|       |           |ki podpirajo cilje    |
|       |           |ohranjanja ugodnega    |
|       |           |ohranitvenega stanja   |
|       |           |habitata in redkih ter  |
|       |           |ogroženih živalskih vrst. |
|       |           |Odvodnjavanje meteornih  |
|       |           |vod s ceste in dvorišč se |
|       |           |izvaja preko usedalnikov |
|       |           |in lovilcev olj.     |
|       |           |Prednostno se uredi    |
|       |           |komunalno infrastrukturo, |
|       |           |fekalnih vod se ne odvaja |
|       |           |v kal. Območje se lahko  |
|       |           |opremi in uredi za    |
|       |           |predstavitev varovanega  |
|       |           |območja.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/3     |zaselek Rebračine  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/4     |zaselek Juršinič   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/5     |motel        |Možnost ureditve hotela  |
|       |           |ali motela oziroma drugih |
|       |           |oblik prenočitvenih    |
|       |           |zmogljivosti,       |
|       |           |prilagojenega merilu   |
|       |           |drugih javnih objektov v |
|       |           |podeželskem prostoru, z  |
|       |           |višino stavb največ K+P+1 |
|       |           |ali K+P+M.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/6a    |romski zaselek    |Dovoljena je       |
|       |           |rekonstrukcija obstoječega|
|       |           |stanovanjskega objekta,  |
|       |           |razširitve niso dovoljene.|
|       |           |Gradnja drugih bivalnih  |
|       |           |objektov ni dovoljena.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/6b    |Sladič        |Dovoljena je ureditev   |
|       |           |parkirišča za tovorna   |
|       |           |vozila in podobne     |
|       |           |dejavnosti.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/7     |kamnolom       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRV/8     |kal Krivača     |Območje lahko služi kot  |
|       |           |učilnica v naravi ter za |
|       |           |doživljajski turizem.   |
|       |           |Območje se lahko opremi in|
|       |           |uredi za predstavitev   |
|       |           |varovanega območja.    |
|       |           |Dovoljeni so posegi v   |
|       |           |zvezi z urejanjem kala.  |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 46|Hrib         |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRI/1     |vas         |Območje vasi v križišču se|
|       |           |uredi kot javni prostor. |
|       |           |Pri gradnji stanovanjskega|
|       |           |objekta in prizidka na  |
|       |           |zemljišču s parc. št. stp.|
|       |           |206/1, k.o. Sinji Vrh so |
|       |           |dovoljena odstopanja od 6.|
|       |           |odstavka 101. člena    |
|       |           |odloka, upošteva se še  |
|       |           |naslednje pogoje: fasada |
|       |           |mora biti usklajena na  |
|       |           |osnovnem objektu in    |
|       |           |prizidanem delu –     |
|       |           |dovoljene so zemeljske  |
|       |           |barve – spodnji del    |
|       |           |temnejša (npr. siva) in  |
|       |           |zgornji svetlejša     |
|       |           |zemeljska barva.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|HRI/2     |dislocirana     |Ni posebnih PIP.     |
|       |stanovanjska hiša  |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 47|Jankoviči      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JAN/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JAN/2     |zaselek Šoštariči  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JAN/3a do   |zaselka na vzhodu  |Ni posebnih PIP.     |
|JAN/3b    |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JAN/4     |zaselek na jugu   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JAN/5     |taborni prostor   |Taborni prostor: ni    |
|       |           |dovoljena gradnja     |
|       |           |objektov, dovoljene so le |
|       |           |ureditve, ki se po končani|
|       |           |poletni turistični sezoni |
|       |           |odstranijo in se vzpostavi|
|       |           |prvotno stanje. Sanitarni |
|       |           |vozel je lahko le     |
|       |           |premičnega značaja.    |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 48|Jelševnik      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEL/1     |vas         |Objekti se gradijo ob   |
|       |           |gradbenih linijah, kjer so|
|       |           |določene oziroma ob    |
|       |           |obstoječem grajenem tkivu |
|       |           |ali ob obstoječi     |
|       |           |cesti/dovozni poti.    |
|       |           |Zaledja parcel se nameni |
|       |           |ureditvi zelenih površin, |
|       |           |vrtovom in sadovnjakom . |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEL/2     |Jezero        |Izdela se enoten projekt |
|       |           |ureditve za celotno    |
|       |           |območje. Dovoli se    |
|       |           |raziskovanje in      |
|       |           |prezentacija črnega    |
|       |           |močerila. V obstoječih  |
|       |           |objektih se lahko izvaja |
|       |           |ex-situ prezentacija   |
|       |           |območja. Dovoljene so le |
|       |           |dejavnosti, ki so skladne |
|       |           |z varstvenimi usmeritvami |
|       |           |za varstvo naravne    |
|       |           |vrednote in usmeritvami za|
|       |           |cone habitatnih tipov in |
|       |           |kvalifikacijskih vrst iz |
|       |           |Operativnega programa   |
|       |           |Natura 2000. Dovoli se  |
|       |           |dejavnost turizma na   |
|       |           |kmetiji in dejavnost 91  |
|       |           |Dejavnost knjižnic,    |
|       |           |arhivov, muzejev in druge |
|       |           |kulturne dejavnosti. V  |
|       |           |območju, kjer je že    |
|       |           |prisotna, se dovoli    |
|       |           |dejavnost ribogojnice (03 |
|       |           |Ribištvo in gojenje vodnih|
|       |           |organizmov). Razvoj    |
|       |           |dejavnosti predelave sadja|
|       |           |kot dopolnilne dejavnosti |
|       |           |na kmetiji se dovoli   |
|       |           |začasno v obstoječem   |
|       |           |lesenem objektu, le do  |
|       |           |izvedbe celovite ureditve |
|       |           |območja. Ob objektu se v |
|       |           |prehodnem obdobju lahko  |
|       |           |uredi tudi parkirišče za |
|       |           |največ tri osebna vozila. |
|       |           |Meteorne vode se vodi   |
|       |           |stran od območja izvira. |
|       |           |Za odpadne fekalne vode se|
|       |           |uredi rastlinska čistilna |
|       |           |naprava in sicer v okviru |
|       |           |območja BT ali območja ZD |
|       |           |na vzhodnem delu EUP.   |
|       |           |Območje se ureja v skladu |
|       |           |z izdelanimi strokovnimi |
|       |           |podlagami: »Strokovni   |
|       |           |predlog ukrepa varstva  |
|       |           |habitata človeške ribice v|
|       |           |povirju Dobličice,    |
|       |           |Jelševnika in Paškega   |
|       |           |potoka«, (št. 6-VI-344/1- |
|       |           |O-10/AH, julij 2010).   |
|       |           |V neposrednem območju   |
|       |           |izvira se ohranja     |
|       |           |obstoječa ekstenzivna   |
|       |           |kmetijska raba (košnja) in|
|       |           |znanstveno raziskovalna  |
|       |           |namembnost, za katere   |
|       |           |potrebe se v okviru    |
|       |           |zelenih površin dovoli  |
|       |           |postavitev začasnega   |
|       |           |pomožnega         |
|       |           |infrastrukturnega objekta.|
|       |           |V območju ni dovoljeno  |
|       |           |gnojenje in uporaba    |
|       |           |pesticidov ter      |
|       |           |shranjevanje umetnih   |
|       |           |gnojil na prostem.    |
|       |           |V območju izvira in potoka|
|       |           |Jelševnik so dovoljeni  |
|       |           |posegi in intervencije, ki|
|       |           |podpirajo cilje ohranjanja|
|       |           |ugodnega ohranitvenega  |
|       |           |stanja habitata in    |
|       |           |ogroženih vrst (sanacija |
|       |           |odvodnjavanje meteornih  |
|       |           |vod, ograditev območja,  |
|       |           |prezentacija območja   |
|       |           |ipd.). Dostop do lokacije |
|       |           |je namenjen intervenciji |
|       |           |in oskrbi območja,    |
|       |           |urejanje sprehajalnih poti|
|       |           |do izvira za potrebe   |
|       |           |obiskovalcev se ne dovoli.|
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEL/3     |Sneči Vrh      |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEL/4     |Jergli        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEL/5     |južni del naselja  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEL/6     |apartmajski objekt  |Predvidena sanacija    |
|       |           |obstoječega objekta in  |
|       |           |ureditve okolice za    |
|       |           |potrebe turizma v povezavi|
|       |           |s prostorom za      |
|       |           |prezentacijo črnega    |
|       |           |močerila (EUP JEL/2-OPPN).|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 49|Jerneja vas     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEV/1     |vas         |Uredi se javni prostor ob |
|       |           |kapelici, na vstopu v   |
|       |           |naselje iz vzhodne strani.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEV/2     |Anjeli        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Tradicionalna belokranjska|
|       |           |domačija na vzhodu zaselka|
|       |           |se prenovi. Ohranijo se  |
|       |           |gabariti, materiali in  |
|       |           |oblikovanje objektov.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|JEV/3     |Opuščeni kop     |Območje površinskega kopa |
|       |dolomita       |se sanira in rekultivira. |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 50|Knežina       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KNE/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KNE/2a    |zahodni del naselja |V območju je dovoljena  |
|       |(vikendi)      |tudi gradnja počitniških |
|       |           |objektov, oziroma objektov|
|       |           |za začasno bivanje, po  |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KNE/2b    |severozahodni del  |V območju je dovoljena  |
|       |naselja (vikendi)  |tudi gradnja počitniških |
|       |           |objektov, oziroma objektov|
|       |           |za začasno bivanje, po  |
|       |           |vzoru tradicionalne    |
|       |           |tipologije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KNE/3     |domačija       |Dovoljena so vzdrževalna |
|       |           |dela, prenova       |
|       |           |(rekonstrukcija) objektov |
|       |           |domačije, pri čemer se  |
|       |           |gabariti ohranjajo.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KNE/4     |vzhodni zaselek   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 51|Kot ob Kolpi     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOK/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Dovoljeni so posegi    |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOK/2     |območje za turizem  |Dovoljeni so posegi    |
|       |ob Kolpi (območje za |skladno z Uredbo o KP   |
|       |oddih, rekreacijo in |Kolpa oziroma       |
|       |šport)        |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce in ureditev  |
|       |           |vstopno-izstopnega mesta |
|       |           |za plovbo);        |
|       |           |– gradnja novih stavb za |
|       |           |potrebe turistične    |
|       |           |dejavnosti se ne dovoli; |
|       |           |– vstopno izstopno mesto |
|       |           |za plovbo se uredi znotraj|
|       |           |BT površin, v skladu s  |
|       |           |splošnim PIP (72. člen)  |
|       |           |pod jezom na zemljišču s |
|       |           |parc. št. 103/14, k.o.  |
|       |           |Stari trg. Vstopno    |
|       |           |izstopno mesto se uredi s |
|       |           |pomočjo klančine z blagim |
|       |           |naklonom, ki ne posega v |
|       |           |pretočni profil reke.   |
|       |           |Klančina se uredi z    |
|       |           |naravnimi materiali    |
|       |           |(kamen, les) in v skladu z|
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem. Sanitarije se |
|       |           |uredijo v sklopu     |
|       |           |obstoječih objektov;   |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo;        |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju. Gradnja|
|       |           |novih objektov je     |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOK/3     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe: dovoljene so   |
|       |           |začasne ureditve, ki se po|
|       |           |končani poletni turistični|
|       |           |sezoni odstranijo.    |
|       |           |Dovoljena je ureditev   |
|       |           |tabornega prostora oziroma|
|       |           |šotorišča. Stalne in   |
|       |           |začasne ureditve kot so  |
|       |           |klopi, mize, kurišča in  |
|       |           |druge ureditve se urejajo |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju. Gradnja|
|       |           |novih objektov je     |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOK/4     |zaselek na severu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 52|Kot pri Damlju    |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOD/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Vsi posegi se izvajajo  |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa. Vstopno izstopno  |
|       |           |mesto za plovbo se uredi |
|       |           |na delu poti (parc. št.  |
|       |           |1136 in delno. št. 29/23, |
|       |           |k.o. Damelj) brez gradnje |
|       |           |pomola. Območje se delno |
|       |           |nahaja v poplavnem    |
|       |           |območju, v katerem je   |
|       |           |dovoljena le       |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOD/2     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce in vstopno   |
|       |           |izstopno mesto za plovbo).|
|       |           |– Dovoljeni so posegi za |
|       |           |ureditev stopno izstopnega|
|       |           |mesta za plovbo na    |
|       |           |zemljišču s parc. št. 209 |
|       |           |v k.o. Damelj v skladu s |
|       |           |splošnimi PIP, tako da se |
|       |           |odstrani nanos naplavin in|
|       |           |se z utrditvijo brežine  |
|       |           |spelje klančina z blagim |
|       |           |naklonom, ki ne bo    |
|       |           |posegala v pretočni profil|
|       |           |reke. Klančina se uredi z |
|       |           |naravnimi materiali    |
|       |           |(kamen, les). Dostop do  |
|       |           |vode se uredi v skladu z |
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem. Vse ostale   |
|       |           |potrebne ureditve za   |
|       |           |delovanje vstopno     |
|       |           |izstopnega mesta se uredi |
|       |           |v skladu s predhodnimi  |
|       |           |navedbami;        |
|       |           |– sanitarije (samo    |
|       |           |montažne - začasne) se  |
|       |           |umesti izven poplavnega  |
|       |           |območja. Urejanje fiksnih |
|       |           |oziroma grajenih objektov |
|       |           |ni dovoljena. Dovoljena je|
|       |           |postavitev začasnih    |
|       |           |objektov za potrebe    |
|       |           |delovanja piknik prostora |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Objekti morajo biti    |
|       |           |začasne narave in jih je |
|       |           |treba izven sezone    |
|       |           |odstraniti;        |
|       |           |– dostop se uredi po   |
|       |           |obstoječi javni poti,   |
|       |           |parkirne površine v    |
|       |           |travnati izvedbi se    |
|       |           |uredijo ob dostopni cesti |
|       |           |v skladu s predpisi    |
|       |           |občine;          |
|       |           |ureditve površin za šport |
|       |           |in rekreacijo so dovoljene|
|       |           |brez večjih posegov v   |
|       |           |travnati izvedb izven   |
|       |           |poplavnega območja. Niso |
|       |           |dovoljeni NEO: pomol, mala|
|       |           |ČN.Območje se delno nahaja|
|       |           |v poplavnem območju.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vse |
|       |           |posege v priobalno    |
|       |           |zemljišče in na poplavno |
|       |           |območje se pridobi vodno |
|       |           |soglasje. Površine z   |
|       |           |namensko rabo kmetijska  |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 53|Kovača vas      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOV/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOV/2     |cerkev sv. Antona  |Ob cerkvi se lahko uredi |
|       |           |javni prostor. Vsi posegi |
|       |           |se izvajajo po določilih |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: javna  |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Kovačji Grad     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KOG/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 55|Kvasica       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KVA/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KVA/2     |domačija Gerzetič  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KVA/3     |igrišče       |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
|       |           |Dovoli se začasna uporaba |
|       |           |za namene rekreacije.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|KVA/4     |domačija Gorše    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 56|Lokve        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/1     |Stare Lokve     |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Objekti na skrajnem    |
|       |           |zahodnem robu enote:   |
|       |           |glavne fasade objektov naj|
|       |           |bodo obrnjene na     |
|       |           |regionalno cesto, tako da |
|       |           |se oblikuje nov rob    |
|       |           |naselja, ki ne sme biti  |
|       |           |nova dominanta v prostoru.|
|       |           |Dovolijo se fasadne barve |
|       |           |v naravnih odtenkih.   |
|       |           |Višinski gabarit objektov |
|       |           |je lahko K+P ali P+M.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/2     |Spreicer       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/3     |Imširovič      |V območju se dovoli    |
|       |           |gradnja kmetijskih    |
|       |           |objektov in objektov za  |
|       |           |potrebe konjeniškega   |
|       |           |športa in konjereje.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/4     |Policija       |Dovoljene so gradnje in  |
|       |           |ureditve za potrebe    |
|       |           |delovanja policijske   |
|       |           |postaje.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/5     |Lokve        |Na jugovzhodnem delu je  |
|       |           |dovoljena postavitev   |
|       |           |počitniških objektov, ki |
|       |           |se zasnujejo enotno. V  |
|       |           |sklopu površin za turizem |
|       |           |je na vzhodnem delu    |
|       |           |dovoljena tudi umestitev |
|       |           |diagnostičnega centra, ki |
|       |           |se navezuje na zelene   |
|       |           |površine.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/6     |pri pekarni     |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/7     |Brinje        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/8     |romsko naselje    |Podlaga za urejanje    |
|       |           |območja je skupinska   |
|       |           |lokacijska dokumentacija. |
|       |           |Ob RC se uredi pločnik in |
|       |           |v celotni dolžini naselja |
|       |           |zasadi oziroma ohrani   |
|       |           |zelena bariera. Območje  |
|       |           |žage, ki načenja zeleno  |
|       |           |strukturo se ob regionalni|
|       |           |cesti sanira, uredi se  |
|       |           |vstop v območje. V okviru |
|       |           |območja CDk se uredi   |
|       |           |skupni prostor, npr.   |
|       |           |kapela ali večnamenski  |
|       |           |objekt.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/9     |rekreacijski prostor |Uredi se športno igrišče v|
|       |           |travnati izvedbi.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|LOK/10    |Farma Vodene Lokve  |Obod območja (posebej na |
|       |           |južni strani proti    |
|       |           |Črnomlju) se zasadi z   |
|       |           |bariero avtohtone     |
|       |           |vegetacije.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 57|Mala Lahinja     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAL/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Oblikovanje širitve    |
|       |           |obstoječega hleva, na   |
|       |           |parc. št. 2789 in 2804/2 |
|       |           |k.o. Belčji vrh se lahko |
|       |           |podredi tehnološkim    |
|       |           |zahtevam.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAL/2     |Hodelski       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Višinsko predimenzioniran |
|       |           |objekt se sanira po    |
|       |           |pogojih tega odloka.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAL/3     |Peterman       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti kulturno    |
|       |           |varstvene projektne    |
|       |           |pogoje.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 58|Mala sela      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MSE/1     |zaselek na zahodu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MSE/2     |zaselek na vzhodu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MSE/3a do   |Vodenica       |Objekte se prenavlja in  |
|MSE/3b    |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 59|Mali Nerajec     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MNE/1     |jedro naselja    |Oblikuje se enotno jedro |
|       |           |naselja. z avtobusnim   |
|       |           |postajališčem,      |
|       |           |počivališčem in vstopno  |
|       |           |točko v KP Lahinja.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MNE/2     |vas         |Upošteva se vidna     |
|       |           |izpostavljenost dela   |
|       |           |naselja z regionalne ceste|
|       |           |in sicer se stanovanjske |
|       |           |objekte postavlja z glavno|
|       |           |fasado vzporedno z    |
|       |           |regionalno cesto, razen če|
|       |           |teren tega ne dopušča.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MNE/3     |izvir Nerajčice   |Rekreacijski prostor se po|
|       |           |pogojih službe za varstvo |
|       |           |voda in varstva narave,  |
|       |           |ureja kot javni zeleni  |
|       |           |prostor naselja, pri čemer|
|       |           |se ohranja obvodno    |
|       |           |vegetacijo v območju in se|
|       |           |z ureditvami ne posega v |
|       |           |predpisan pas priobalnega |
|       |           |zemljišča ob izviru.   |
|       |           |Prostor se ureja tudi kot |
|       |           |vstopno točko v KP Lahinja|
|       |           |s parkirnimi prostori v  |
|       |           |peščeni izvedbi. Dovoli se|
|       |           |postavitev spominskih   |
|       |           |obeležij in opozorilnih  |
|       |           |oziroma informativnih   |
|       |           |tabel ter postavitev   |
|       |           |urbane opreme iz naravnih |
|       |           |materialov. Oblika kozolca|
|       |           |ni dovoljena.       |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 60|Marindol       |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAR/1     |vas         |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAR/2     |Dom tabornikov    |Dovoljene so turistične, |
|       |           |prostočasne in      |
|       |           |rekreacijske dejavnosti, v|
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAR/3a do   |zaselki vzhodno od  |Za območje veljajo režimi,|
|MAR/3f    |vasi         |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAR/4     |pokopališče     |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 61|Mavrlen       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAV/1     |vas         |Območje ob gasilskem domu |
|       |           |se ureja kor javni prostor|
|       |           |naselja. Ohranja se vzorec|
|       |           |obstoječe organizacije in |
|       |           |lege objektov v prostoru. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAV/2     |zahodni zaselek   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAV/3     |južni zaselek    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAV/4     |Rožič        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAV/5     |Stepan        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MAV/6     |Videtič       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 62|Mihelja vas     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIV/1     |vas         |Ohranja se vzorec     |
|       |           |obstoječe organizacije in |
|       |           |lege objektov v prostoru. |
|       |           |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIV/2     |jedro naselja    |Območje gasilskega doma se|
|       |           |ureja kot javni in    |
|       |           |prireditveni prostor. Na |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 63|Miklarji       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIK/1     |Miklarji       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča),   |
|       |           |dovoli se začasna raba za |
|       |           |namene rekreacije.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 64|Miliči        |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIL/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIL/2     |zaselek na      |Objekte se prenavlja in  |
|       |jugozahodu      |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIL/3     |zaselek na jugu ob  |Objekte se prenavlja in  |
|       |RC          |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIL/4     |zaselek na vzhodu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIL/5a do   |cerkev in vežica   |Vsi posegi se izvajajo po |
|MIL/5b    |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne dediščine|
|       |           |in v skladu z Uredbo o KP |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MIL/6     |pokopališče     |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 65|Močile        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MOČ/1-OPPNa  |OPPN Močile     |Predviden OPPN za     |
|       |           |počitniško gradnjo.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|MOČ/2     |Močile        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Na območju KP Kolpa so  |
|       |           |dovoljeni posegi v skladu |
|       |           |z Uredbo o KP Kolpa    |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 66|Naklo        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/1     |jedro naselja    |Na zelenici med cerkvijo |
|       |           |in avtobusnim       |
|       |           |postajališčem se uredi  |
|       |           |javni prostor za druženje |
|       |           |vaščanov – jedro naselja. |
|       |           |Vsi posegi na območju   |
|       |           |cerkve se izvajajo po   |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/2     |južni del naselja  |Na vzhodnem in osrednjem |
|       |           |delu enote se       |
|       |           |tradicionalne objekte   |
|       |           |prenavlja in ohranja   |
|       |           |gabarite ter oblikovanje |
|       |           |objektov.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/3     |domačija Medic    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/4     |Mavsar        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/5     |zaselek na vzhodu  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/6     |Grahek        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/7     |domačija nad cesto  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/8     |severni del naselja |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NAK/9-OPPNa  |OPPN Sončna     |Predviden OPPN: Območje se|
|       |elektrarna Naklo   |nameni za postavitev   |
|       |           |sončne elektrarne.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 67|Nova Lipa      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NLI/1     |vas         |Prostor ob cerkvi se ureja|
|       |           |kot javni prostor vasi. Na|
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|NLI/2     |stara šola      |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 68|Obrh pri Dragatušu  |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OBD/1     |vas         |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OBD/2     |kmetija       |V območju je dovoljena  |
|       |           |postavitev gospodarskih  |
|       |           |objektov za potrebe    |
|       |           |kmetije.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OBD/3     |izvir Obrha     |Območje se ureja kot javni|
|       |           |prostor naselja po    |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo narave.      |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OBD/4     |cerkev sv. Petra   |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: javna  |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 69|Ogulin        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OGU/1     |vas         |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 70|Otovec        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OTO/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Območje gasilskega doma s |
|       |           |športnim igriščem se ureja|
|       |           |kot javni prostor. Na   |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Dovoljena je gradnja   |
|       |           |manjše mizarske delavnice.|
|       |           |Z zunanjimi ureditvami,  |
|       |           |orientacijo objekta in  |
|       |           |ustrezno tehnologijo je  |
|       |           |treba omiliti negativne  |
|       |           |vplive na bivalno okolje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OTO/2     |nad železniško progo |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OTO/3     |User         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OTO/4-OPPNa  |OPPN gospodarska   |Predviden OPPN za sanacijo|
|       |cona Otovec     |opuščenih površin in   |
|       |           |objektov za potrebe    |
|       |           |umeščanja novih      |
|       |           |gospodarskih dejavnosti. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|OTO/5     |vahtnica       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 71|Paunoviči      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAU/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Jedro vasi se oblikuje ob |
|       |           |in kapelici z urbano   |
|       |           |opremo, zasaditvijo ipd. |
|       |           |Dovoljeni so posegi v   |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAU/2a do   |zaselek Vidnjeviči  |Objekte se prenavlja in  |
|PAU/2b    |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAU/3     |igrišče       |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Površine|
|       |           |z namensko rabo kmetijska |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
|       |           |Dovoli se začasna uporaba |
|       |           |za namene rekreacije.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAU/4     |pokopališče     |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAU/5     |kmetija Miketič   |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 72|Pavičiči       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAV/1     |osrednji del naselja |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAV/2     |južni del naselja  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAV/3     |Žuniči        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAV/4     |Bohte        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAV/5     |Cindrič       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PAV/6     |Velike njive     |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 73|Perudina       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PER/1     |vas         |Javne površine se lahko  |
|       |           |uredijo na zahodnem delu |
|       |           |vasi, ob razširjeni poti. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 74|Petrova vas     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PEV/1     |vas         |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PEV/2     |osrednji del naselja |V jugozahodnem kraku enote|
|       |           |se dovolijo le postavitve |
|       |           |gospodarskih objektov za |
|       |           |potrebe kmetijstva,    |
|       |           |predvsem konjeniškega   |
|       |           |športa, v območju zelenih |
|       |           |površin pa ureditev    |
|       |           |maneže. V območjih drugih |
|       |           |zelenih površin so    |
|       |           |dovoljene ureditve v   |
|       |           |smislu jedra naselja. Na |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PEV/3     |nad železnico    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PEV/4     |cerkev sv. Janeza  |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |Krstnika       |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 75|Pobrežje       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POB/1-OPPNa  |OPPN Pobrežje    |Predviden OPPN za grajski |
|       |(območje za oddih,  |kompleks. Območje se   |
|       |rekreacijo in šport) |prenovi za turistične   |
|       |           |namene, skladno z določili|
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine. Izven     |
|       |           |zavarovanega grajskega  |
|       |           |kompleksa je dovoljena  |
|       |           |ureditev prostora za   |
|       |           |kopanje in območja za   |
|       |           |oddih, rekreacijo in šport|
|       |           |ter vstopno-izstopno mesto|
|       |           |za plovbo. Gradnja    |
|       |           |počitniških objektov ni  |
|       |           |dovoljena, za ta namen se |
|       |           |uporabijo obstoječi    |
|       |           |objekti. Ureditve za   |
|       |           |potrebe parkiranja niso  |
|       |           |dovoljene. Sanitarije se |
|       |           |uredijo v sklopu     |
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Ureditev kampa ni     |
|       |           |dovoljena, dovoljene so  |
|       |           |ureditve za potrebe    |
|       |           |šotorišča in tabornega  |
|       |           |prostora. Dovoljeni so  |
|       |           |posegi skladno z Uredbo o |
|       |           |KP Kolpa oziroma     |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce in vstopno-  |
|       |           |izstopno mesto za plovbo).|
|       |           |Za vse posege v priobalno |
|       |           |zemljišče se pridobi vodno|
|       |           |soglasje;         |
|       |           |– parkirišče se lahko   |
|       |           |uredi na dvorišču pri   |
|       |           |mlinu oziroma žagi;    |
|       |           |– pred sprejemom OPPN se |
|       |           |izvedejo predhodne    |
|       |           |arheološke raziskave za  |
|       |           |določitev vsebine in   |
|       |           |sestave arheološkega   |
|       |           |najdišča. Na območju   |
|       |           |kulturnega spomenika in  |
|       |           |njegovega vplivnega    |
|       |           |območja se pred      |
|       |           |pridobitvijo gradbenega  |
|       |           |dovoljenja, in za druge  |
|       |           |posege v prostor, za   |
|       |           |katere gradbeno dovoljenje|
|       |           |ni potrebno, pridobi   |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje; |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo;        |
|       |           |– dostopi do vode za   |
|       |           |kopalce se uredijo na   |
|       |           |mestu najmanjših posegov v|
|       |           |brežino. Ureditve za   |
|       |           |potrebe dostopa morajo  |
|       |           |biti sezonskega značaja in|
|       |           |jih je treba izven sezone |
|       |           |odstraniti. Za ureditev  |
|       |           |dostopov do vode se    |
|       |           |pridobi vodno in     |
|       |           |naravovarstveno soglasje. |
|       |           |Pred sprejemom OPPN na  |
|       |           |območju ZSk ni dovoljena |
|       |           |postavitev stalnih    |
|       |           |objektov, dovoljena pa je |
|       |           |raba prostora v skladu s |
|       |           |PIP za ZSk, BT in druge  |
|       |           |površine znotraj območja, |
|       |           |pri čemer se upoštevajo  |
|       |           |omilitveni ukrepi.    |
|       |           |Pred sprejemom OPPN je  |
|       |           |dovoljena ureditev vstopno|
|       |           |izstopnega mesta na način,|
|       |           |da se sanira kamnito   |
|       |           |obzidje na bregu pred   |
|       |           |mlinom ter z manjšo    |
|       |           |ustrezno razširitvijo   |
|       |           |sanira obstoječe betonsko |
|       |           |stopnišče ter na podlagi |
|       |           |vodnega in        |
|       |           |naravovarstvenega soglasja|
|       |           |uredi dodatna pomožna   |
|       |           |rampa za čolne . Betonsko |
|       |           |stopnišče se ob sanaciji |
|       |           |uredi z naravnimi     |
|       |           |materiali ali       |
|       |           |sprejemljivimi sodobnimi |
|       |           |materiali v imitaciji   |
|       |           |lesa. Površine z namensko |
|       |           |rabo kmetijska zemljišča |
|       |           |se urejajo pod pogoji, ki |
|       |           |so navedeni v členu 108  |
|       |           |tega odloka (podrobnejši |
|       |           |PIP za kmetijska     |
|       |           |zemljišča).        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POB/2a do   |počitniške hišice  |V vplivnem območju gradu |
|POB/2b    |           |je treba pred pridobitvijo|
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Dovoljeni so posegi    |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 76|Podklanec      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/1     |Gornji Podklanec   |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Vsi posegi okrog cerkve  |
|       |           |sv. Jožefa se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Dovoljeni so  |
|       |           |posegi skladno z Uredbo o |
|       |           |KP Kolpa oziroma     |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/2     |zaselek pri Goleku  |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/3     |Dolnji Podklanec   |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Na   |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/4     |pri Jarbolu     |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Na   |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/5     |Ivančič       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/6     |počitniško naselje  |Vinogradniško-počitniško |
|       |Zapudje       |naselje se oblikuje    |
|       |           |linijsko ob obstoječi   |
|       |           |poti. Dovozna pot z    |
|       |           |regionalne ceste se    |
|       |           |rekonstruira. Na pobočju |
|       |           |med počitniškimi hišami in|
|       |           |Kolpo oziroma regionalno |
|       |           |cesto se ohranja pas   |
|       |           |gozda. Dovoljeni so posegi|
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/7     |lovski dom      |Ob lovskem domu se uredijo|
|       |           |javne površine z     |
|       |           |zasaditvijo avtohtonega  |
|       |           |drevja na vrhu in prelomu |
|       |           |pobočja, zasadi se tudi  |
|       |           |golosek na pobočju. Pri  |
|       |           |gradnji objekta so    |
|       |           |dovoljena odstopanja od  |
|       |           |104. člena odloka s tem, |
|       |           |da se upošteva naslednje |
|       |           |pogoje za sanacijo    |
|       |           |objekta: fasada se pobarva|
|       |           |v temnejših zemeljskih  |
|       |           |tonih, brez dodatnih   |
|       |           |dekorativnih elementov,  |
|       |           |trikotni zatrep se obije z|
|       |           |vertikalno postavljenimi |
|       |           |širšimi deskami temnejše |
|       |           |barve. Vsi posegi morajo |
|       |           |biti skladni z Uredbo o KP|
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POK/8     |cerkev sv. Marije na |Ob cerkvi se urejajo javne|
|       |Žežlju        |površine. Vsi posegi se  |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine in v skladu z  |
|       |           |Uredbo o KP Kolpa oziroma |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 77|Podlog        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POL/1     |vas         |Območja zelenih površin v |
|       |           |naselju se urejajo kot  |
|       |           |javni prostor.      |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|POL/2     |zaselek ob farmi   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 78|Prelesje       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRE/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Javni prostor s Formo vivo|
|       |           |se ohranja in povezuje z |
|       |           |ostalo turistično ponudbo |
|       |           |kraja. Dovoljeni so posegi|
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRE/2     |Madronič, območje za |Objekte se prenavlja in  |
|       |oddih, rekreacijo in |gradi po vzoru      |
|       |šport        |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Ohranjajo se obstoječi  |
|       |           |kakovostni objekti na   |
|       |           |območju domačije ob Kolpi.|
|       |           |Druge ureditve za     |
|       |           |turistične kapacitete se |
|       |           |po velikosti podredijo  |
|       |           |obstoječim objektom.   |
|       |           |Dovoljeni so posegi    |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce in vstopno-  |
|       |           |izstopna mesta plovbo);  |
|       |           |– dostop do vode za    |
|       |           |vstopno izstopno mesto za |
|       |           |plovbo se uredi pred   |
|       |           |slapom ob regionalni cesti|
|       |           |na delu zemljišča s parc. |
|       |           |št. 3527/9 k.o. Stari trg |
|       |           |na začetku zahodnega dela |
|       |           |območja BT; dostop za   |
|       |           |vstopno izstopno mesto se |
|       |           |uredi s pomočjo klančine z|
|       |           |blagim naklonom, ki ne  |
|       |           |posega v pretočni profil |
|       |           |reke. Klančina se uredi z |
|       |           |naravnimi materiali    |
|       |           |(kamen, les). Vse ostale |
|       |           |uredite za potrebe    |
|       |           |delovanja vstopno     |
|       |           |izstopnega mesta se umesti|
|       |           |izven poplavnega območja |
|       |           |znotraj BT območja.    |
|       |           |Ureditev klančine je   |
|       |           |dovoljena le v skladu z  |
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem;        |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Parkirišče se uredi    |
|       |           |znotraj območja BT;    |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo.        |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRE/3     |Kapš         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 79|Preloka       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/1     |vas         |Javne površine se urejajo |
|       |           |pri cerkvi, gasilskem domu|
|       |           |in trgovini. Vsi posegi na|
|       |           |območju med župniščem in |
|       |           |cerkvijo, staro šolo ter |
|       |           |kaščo se izvajajo po   |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Na območju   |
|       |           |registriranega      |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Dovoljeni so posegi v   |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/2     |zaselek vzhodno od  |Za območje veljajo režimi,|
|       |vasi         |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/3     |igrišče Krtinjek   |Dovoli se začasna uporaba |
|       |           |za namene rekreacije v  |
|       |           |skladu z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Površine|
|       |           |z namensko rabo kmetijska |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/4a do   |Jakovini       |Za območje veljajo režimi,|
|PRL/4b    |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/5     |Kroci        |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/6a do   |Valeti        |Za območje veljajo režimi,|
|PRL/6b    |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/7     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce);       |
|       |           |– ureditev sanitarij je  |
|       |           |možna samo v stalni    |
|       |           |izvedbi na območju mlina. |
|       |           |Ureditve površin za šport |
|       |           |in rekreacijo so dovoljene|
|       |           |brez večjih posegov v   |
|       |           |travnati izvedbi izven  |
|       |           |poplavnega območja. Niso |
|       |           |dovoljeni NEO: škarpe in |
|       |           |podporni zidovi, pomol;  |
|       |           |– po javni poti do Kolpe |
|       |           |se prepove dostop z    |
|       |           |motornimi vozili, razen za|
|       |           |lastnike zemljišč za   |
|       |           |vzdrževanje teh zemljišč |
|       |           |skladno z opredeljeno   |
|       |           |namensko rabo, za dostavo,|
|       |           |intervencijska vozila in |
|       |           |za potrebe upravljanja  |
|       |           |mlina. Javna pot se ohrani|
|       |           |v makadamski izvedbi v  |
|       |           |širini, ki omogoča nemoten|
|       |           |prehod vozil za prej   |
|       |           |navedene namene;     |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo;        |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/8     |Simčič        |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/9     |Novoseli       |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRL/10a do b |Škavurini      |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 80|Pribinci       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRI/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PRI/2     |domačija jugozahodno |Ni posebnih PIP.     |
|       |od vasi       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 81|Purga        |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUR/1     |obcestni zaselek na |Za območje veljajo režimi,|
|       |severu        |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUR/2a, 2b in |manjši zaselki na  |Za območje veljajo režimi,|
|2f      |severu        |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUR/2c do   |manjši zaselki na  |Ni posebnih PIP.     |
|PUR/2e    |severu        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUR/3     |k Pobrežju      |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUR/4     |Veseliči       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUR/5     |parkirišče pri gradu |Parkirišče za potrebe   |
|       |           |grajskega kompleksa in  |
|       |           |pripadajočih ureditev   |
|       |           |območja POB/1 – OPPN.   |
|       |           |Parkirišče se zasadi z  |
|       |           |visokoraslim avtohtonim  |
|       |           |drevjem. V vplivnem    |
|       |           |območju gradu je treba  |
|       |           |pred pridobitvijo     |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
|       |           |Dovoljeni so posegi    |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 82|Pusti Gradec     |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUG/1     |vas         |Dovoli se ureditev    |
|       |           |parkirišč in sicer    |
|       |           |prednostno v okviru    |
|       |           |zelenih površin za potrebe|
|       |           |obiskovalcev rekreacijskih|
|       |           |površin in KP Lahinja.  |
|       |           |Izvede se jih v travni  |
|       |           |izvedbi. Na območju    |
|       |           |registriranega      |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUG/2     |okljuk        |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|PUG/3     |gozd ob Lahinji   |Dovoli se ureditve kot so |
|       |           |sprehajalna pot in trim  |
|       |           |steza.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 83|Rim         |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|RIM/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 84|Rodine        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/1     |Velke Rodne     |Območje zelenega pasu se |
|       |           |ureja kot javni zeleni  |
|       |           |prostor naselja.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/2     |Rodne        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/3     |vzhodni del naselja |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/4     |Marija Hilf     |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: javna  |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/5     |Slinkar       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/6     |Pečaver       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/7     |Medic        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROD/8     |Klevišar       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 85|Rožanec       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROŽ/1     |vas         |Na območju PO je dovoljena|
|       |           |ureditev parkirišč in   |
|       |           |javnega prostora za    |
|       |           |potrebe obiskovalcev   |
|       |           |Mitreja, na območju CD pa |
|       |           |se dovoli dejavnosti v  |
|       |           |povezavi z gostinstvom in |
|       |           |turizmom. Javna      |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru. Na |
|       |           |območju registriranega  |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROŽ/2     |Sv. Jurij      |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: javna  |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROŽ/3     |Mitrej        |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Na območju   |
|       |           |registriranega      |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred posegi v tla  |
|       |           |pridobiti kulturno    |
|       |           |varstvene pogoje. V času |
|       |           |sečnje in spravila lesa  |
|       |           |med majem in avgustom se v|
|       |           |območju ne sme puščati  |
|       |           |posekanih dreves.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 86|Rožič Vrh      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROV/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROV/2     |Šprajcer       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Domačijo se prenavlja v  |
|       |           |obstoječih gabaritih,   |
|       |           |obvezna je uporaba    |
|       |           |naravnih materialov in  |
|       |           |upoštevanje kvalitet   |
|       |           |obstoječih tradicionalnih |
|       |           |objektov. Vzdržuje se vrt |
|       |           |in visokorasla drevesa.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROV/3     |novo naselje     |Dovoli se sprememba    |
|       |           |namenske rabe objektov v |
|       |           |stanovanjske stavbe, pod |
|       |           |pogojem, da se objekti  |
|       |           |sanirajo po določilih tega|
|       |           |odloka.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROV/4     |Sv. Križ       |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: javna  |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROV/5     |kal         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROV/6     |prikriti grobišči  |Lokacija grobišča Rožič  |
|       |Rožič vrh in     |vrh je izpraznjeno, iznos |
|       |Zagradec       |je dokumentiran. Lokacija |
|       |           |grobišča Zagradec je   |
|       |           |približna – zanesljivi  |
|       |           |viri. Dovolijo se     |
|       |           |raziskave obeh območij ter|
|       |           |postavitev spominskega  |
|       |           |obeležja.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ROV/7     |Topli Vrh      |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 87|Ručetna vas     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|RUV/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|RUV/2-OPPNa  |OLN Ručetna vas   |Občinski lokacijski načrt |
|       |           |poslovna cona Ručetna vas |
|       |           |(Uradni list RS, št.   |
|       |           |140/04) – ostane v veljavi|
|       |           |do preklica.       |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|RUV/3     |jedro naselja    |Dovoljene so manjše    |
|       |           |trgovske in gostinske   |
|       |           |dejavnosti.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 88|Sečje selo      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SES/1a    |vas         |Z zgoščevanjem se ustvari |
|       |           |nov stavbni red. Ohranja |
|       |           |se vzorec obstoječe    |
|       |           |organizacije in lege   |
|       |           |objektov v prostoru. Na  |
|       |           |območju KP Kolpa so    |
|       |           |dovoljeni posegi v skladu |
|       |           |z Uredbo o KP Kolpa    |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Izven  |
|       |           |naselja na dostopni javni |
|       |           |poti s parcel. št. 2072/5 |
|       |           |k.o. Učakovci se uredi  |
|       |           |dostop za vstopno izstopno|
|       |           |mesto za plovbo in se ga |
|       |           |ustrezno označi. Potrebne |
|       |           |parkirne površine v    |
|       |           |travnati izvedbi se    |
|       |           |zagotovi tik ob poti za  |
|       |           |največ pet parkirnih   |
|       |           |mesta. Vsa ostala     |
|       |           |spremljajoča potrebna   |
|       |           |infrastruktura se namesti |
|       |           |v območju vasi.      |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča),   |
|       |           |poleg tega so dovoljene  |
|       |           |ureditve za potrebe    |
|       |           |vrtnarstva.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SES/1b    |zaselek ob Kolpi   |Uredi se dejavnost    |
|       |           |varstveno delovnega    |
|       |           |centra. Pri oblikovanju  |
|       |           |objektov in zunanjih   |
|       |           |ureditev se upošteva   |
|       |           |bližino turistične ceste |
|       |           |in Kolpe.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SES/2a do   |zaselki       |Ni posebnih PIP.     |
|SES/2c    |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SES/3     |območje za oddih,  |Območje se namenja le   |
|       |rekreacijo in šport |dostopu za potrebe    |
|       |           |delovanja vstopno     |
|       |           |izstopnega mesta. Vse   |
|       |           |druge potrebne ureditve se|
|       |           |zagotovi znotraj območja |
|       |           |stavbnih zemljišč. Območje|
|       |           |za dostop do vode se uredi|
|       |           |s klančino z blagim    |
|       |           |naklonom, ki ne posega v |
|       |           |pretočni profil reke.   |
|       |           |Klančina se uredi z    |
|       |           |naravnimi materiali    |
|       |           |(kamen, les). Dostop do  |
|       |           |vode se uredi v skladu z |
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem.        |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju. Gradnja|
|       |           |novih objektov je     |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |in priobalnem zemljišču se|
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 89|Sela pri Dragatušu  |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SED/1     |zahodni del     |Območje ZD se ureja kot  |
|       |           |javni prostor naselja.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SED/2     |vzhodni del     |Ni posebnih PIP      |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SED/3     |Fink         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SED/4     |Ravnikar       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 90|Sela pri Otovcu   |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEO/1     |vas         |Uredi se jedro naselja s |
|       |           |počitniškim objektom   |
|       |           |Rdečega križa. Na območju |
|       |           |registriranega      |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEO/2     |skladišče RK     |Poleg skladiščenja za   |
|       |           |potrebe RK so dovoljene  |
|       |           |tudi dejavnosti      |
|       |           |izobraževanja in     |
|       |           |dejavnosti, povezane s  |
|       |           |humanitarnimi       |
|       |           |organizacijami in     |
|       |           |delovanjem.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEO/3     |severni zaselek   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEO/4a do   |nad progo      |Ni posebnih PIP.     |
|SEO/4c    |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEO/5     |prostor predvidenega |Ni posebnih PIP.     |
|       |vodohrana      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEO/6     |cerkev sv. Jerneja  |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 91|Selce pri Špeharjih |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEŠ/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Opuščeni objekti se lahko |
|       |           |namenijo za razvoj    |
|       |           |podeželskega turizma.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SEŠ/2     |dislociran objekt  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 92|Sinji Vrh      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SIV/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |V osrednjem delu naselja |
|       |           |se ohranja zeleni pas, v |
|       |           |sklopu katerega se uredi |
|       |           |območje starega vaškega  |
|       |           |vodnjaka.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SIV/2     |območje za      |Območje okrog kala se   |
|       |rekreacijo      |ureja brez grajenih    |
|       |           |struktur. Površine z   |
|       |           |namensko rabo kmetijska  |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SIV/3a do   |zaselki na      |Objekte se prenavlja in  |
|SIV/3c    |severovzhodu     |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SIV/4     |dislociran objekt na |Objekte se prenavlja in  |
|       |zahodu        |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SIV/5     |rekreacijsko območje |Območje zelenih površin se|
|       |           |ureja brez grajenih    |
|       |           |struktur.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SIV/6     |Sinji vrh – sever  |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
|       |           |Dovoli se občasno     |
|       |           |parkiranje.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 93|Sodevci       |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SOD/1     |vas         |Območje na severovzhodu  |
|       |           |vasi se nameni za     |
|       |           |počitniško gradnjo: uredi |
|       |           |se dostopna pot, objekte |
|       |           |se locira po nagnjenem  |
|       |           |terenu vzdolžno (vzporedno|
|       |           |s plastnicami terena). Vsi|
|       |           |objekti naj bodo poenoteni|
|       |           |in usklajeni s      |
|       |           |tradicionalnimi po    |
|       |           |gabaritih. Dovoljeni so  |
|       |           |posegi skladno z Uredbo o |
|       |           |KP Kolpa oziroma     |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa. Območje se delno  |
|       |           |nahaja v poplavnem    |
|       |           |območju, v katerem je   |
|       |           |dovoljena le       |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SOD/2     |pri mejnem prehodu  |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SOD/3     |mejni prehod     |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Območje |
|       |           |se delno nahaja v     |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SOD/4     |taborni prostor   |Dovoljeni so posegi v   |
|       |Sodevski kal     |zvezi z urejanjem kala ter|
|       |           |tabornega prostora,    |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa. Območje tabornega |
|       |           |prostora je smiselno   |
|       |           |navezati na bližnji    |
|       |           |prenovljeni kal. Taborni |
|       |           |prostor se ureja brez   |
|       |           |stalnih objektov in    |
|       |           |infrastrukture (vode,   |
|       |           |elektrike), sanitarne   |
|       |           |enote za potrebe delovanja|
|       |           |tabornega prostora so   |
|       |           |začasne narave, prav tako |
|       |           |mize in klopi. Parkirišče |
|       |           |se uredi ob glavni    |
|       |           |dostopni cesti. Kal se  |
|       |           |ohranja v obstoječi    |
|       |           |izvedbi. V bližini kala se|
|       |           |dovoli postavitev urbane |
|       |           |opreme kot so klopce, mize|
|       |           |in označitve kala. Za   |
|       |           |območje se smiselno    |
|       |           |uporabljajo določbe za PNR|
|       |           |ZSk, razen določb, vezanih|
|       |           |na reko Kolpo.      |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 94|Stara Lipa      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SLI/1     |vas         |Uredi se jedro s kapelico |
|       |           |in postajališčem ter   |
|       |           |prenovi območje opuščenih |
|       |           |objektov. Del naselja ob |
|       |           |glavni cesti se prenavlja |
|       |           |in gradi po vzoru     |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SLI/2     |Ključ        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 95|Srednji Radenci   |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SRA/1     |Srednji Radenci   |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Dovoljene so turistične in|
|       |           |spremljajoče dejavnosti v |
|       |           |skladu z Uredbo o KP Kolpa|
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
|       |           |Dovoljena je ureditev   |
|       |           |parkirišč nasproti CŠOD. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|SRA/2     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– brežine in priobalno  |
|       |           |zemljišče se sonaravno  |
|       |           |sanira ter ustrezno    |
|       |           |zavaruje pred nadaljnjo  |
|       |           |degradacijo. Obstoječe  |
|       |           |stopnice se sanirajo   |
|       |           |skladno s soglasjem    |
|       |           |pristojne službe za    |
|       |           |upravljanje z vodami in  |
|       |           |varstva narave. Vstop v  |
|       |           |vodo se uredi na     |
|       |           |najprimernejšem mestu na |
|       |           |način, da ne posega v   |
|       |           |pretočni profil reke;   |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo.        |
|       |           |– dovoljena je ureditev  |
|       |           |začasnega travnatega   |
|       |           |parkirišča;        |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Znotraj stavbnih zemljišč |
|       |           |je dovoljena je ureditev |
|       |           |začasnega tabornega    |
|       |           |prostora oziroma     |
|       |           |šotorišča. Stalne in   |
|       |           |začasne ureditve kot so  |
|       |           |klopi, mize, kurišča in  |
|       |           |druge ureditve se urejajo |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Območje se nahaja v    |
|       |           |poplavnem območju. Gradnja|
|       |           |novih objektov je     |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 95|Stari trg ob Kolpi  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STK/1-OPPNa  |OPPN Stari trg ob  |Predviden OPPN za     |
|       |Kolpi        |individualno stanovanjsko |
|       |           |gradnjo. Na območju KP  |
|       |           |Kolpa so dovoljeni posegi |
|       |           |v skladu z Uredbo o KP  |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STK/1     |Stari trg ob Kolpi  |Poteza izza kapelic    |
|       |           |križevega pota proti   |
|       |           |cerkvi sv. Andreja se   |
|       |           |zasadi z visokoraslim   |
|       |           |avtohtonim grmičevjem ali |
|       |           |drevjem. Območje zelenih |
|       |           |površin okoli kapelic se |
|       |           |parkovno uredi travnate  |
|       |           |površine severno od    |
|       |           |športnega igrišča se uredi|
|       |           |kot površine za rekreacijo|
|       |           |in prosti čas.      |
|       |           |Območje gospodarske cone |
|       |           |se zasadi z avtohtonimi  |
|       |           |listopadnimi drevesnimi  |
|       |           |vrstami (gaber, bukev,  |
|       |           |javor, hrast); zasaditev |
|       |           |se izvede na zunanji   |
|       |           |strani ograje, ki meji na |
|       |           |odprto krajino. Ureditve |
|       |           |ob cerkvi Sv. Andreja se |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine. Na območju KP |
|       |           |Kolpa so dovoljeni posegi |
|       |           |v skladu z Uredbo o KP  |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se javna |
|       |           |razsvetljava zasnuje ob  |
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STK/2     |trško jedro     |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Na območju KP |
|       |           |Kolpa so dovoljeni posegi |
|       |           |v skladu z Uredbo o KP  |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STK/3     |opuščeni kamnolom  |Območje površinskega kopa |
|       |dolomita       |se sanira in rekultivira. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 96|Stražnji Vrh     |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/1     |osrednji del naselja |Ob vstopu iz severne   |
|       |           |strani se gospodarska   |
|       |           |objekta in urbane ureditve|
|       |           |ob cesti ohranjajo v   |
|       |           |obstoječih gabaritih in  |
|       |           |oblikovanju. Ob sečnji in |
|       |           |spravilu lesa se posekanih|
|       |           |dreves se ne sme puščati |
|       |           |na območju v juliju in  |
|       |           |avgustu.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/2     |pod kostanji     |Objekti na izpostavljenih |
|       |           |legah se barva v naravnih |
|       |           |odtenkih barv. Posekanega |
|       |           |lesa se ne sme puščati na |
|       |           |območju v juliju in    |
|       |           |avgustu. Pri gradnji   |
|       |           |stanovanjskega objekta na |
|       |           |parc.št. *283, 2299 in  |
|       |           |2300/1 (del) k.o. Mavrlen |
|       |           |ter stanovanjskega objekta|
|       |           |na parc.št. 2282/2 k.o.  |
|       |           |Mavrlen so dovoljena   |
|       |           |odstopanja od šestega   |
|       |           |odstavka 101. člena    |
|       |           |odloka.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/3     |severni del naselja |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/4     |Grahek        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/5     |Bangladeš      |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/6     |vzhodni del naselja |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/7     |pri Miklavžu     |Na severozahodnem delu  |
|       |           |enote, se uredi jedro   |
|       |           |naselja. Vsi posegi se  |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/8     |Piljič        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/9     |jugozahodni del   |Ni posebnih PIP.     |
|       |naselja       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/10    |Fink         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/11    |Šikorija       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/12    |Muller        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/13a do b |Mušič        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/14    |južni zaselek    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|STV/15    |Bezgovec       |Dovoljena gradnja domačije|
|       |           |in dejavnost kmečkega   |
|       |           |turizma. Pri gradnji   |
|       |           |objektov se pozornost   |
|       |           |posveti podzemeljskim   |
|       |           |naravnim vrednotam; o   |
|       |           |morebitni najdbi     |
|       |           |podzemeljskih prostorov je|
|       |           |treba obvestiti pristojno |
|       |           |službo za varstvo narave. |
|       |           |Odpadne vode iz objektov |
|       |           |ni dovoljeno spuščati v  |
|       |           |tla brez predhodnega   |
|       |           |čiščenja. Za odpadne vode |
|       |           |je potrebo urediti    |
|       |           |rastlinsko čistilno    |
|       |           |napravo.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 97|Šipek        |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŠIP/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŠIP/2-OPPNa  |OPPN Terme      |Predviden OPPN za območje |
|       |           |razvoja termalnega turizma|
|       |           |z izrabo toplih virov,  |
|       |           |odkritih z vrtinama Pusti |
|       |           |Gradec in Draga, z    |
|       |           |možnostjo vključevanja  |
|       |           |spremljajočih turistično |
|       |           |rekreativnih in športnih |
|       |           |programov. Čiščenje    |
|       |           |odpadnih vod se zagotavlja|
|       |           |z izgradnjo kanalizacije |
|       |           |do čistilne naprave    |
|       |           |naselja Dragatuš. Zagotovi|
|       |           |se visoka kakovost    |
|       |           |arhitekturno       |
|       |           |urbanističnega oblikovanja|
|       |           |objektov in zunanjih   |
|       |           |ureditev, ki naj upošteva |
|       |           |kakovostne naravne    |
|       |           |ambiente ob Lahinji in  |
|       |           |prepoznavnost v prostoru. |
|       |           |Rešitve se pridobijo z  |
|       |           |urbanistično-arhitekturnim|
|       |           |javnim natečajem.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŠIP/3     |taborni prostor ob  |Pri dovoljenih posegih se |
|       |Lahinji       |upošteva naslednje    |
|       |           |omilitvene ukrepe:    |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotokov se pri|
|       |           |urejanju tabornega    |
|       |           |prostora ne posega    |
|       |           |– taborni prostor se ureja|
|       |           |izven poplavnega območja; |
|       |           |– vstopno in izstopno   |
|       |           |mesto za kopalce in čolne |
|       |           |se uredi na delu in na  |
|       |           |način, da bo poseg v   |
|       |           |konfiguracijo brežine in |
|       |           |dno struge čim manjši   |
|       |           |(največ dva lesena pomola,|
|       |           |dolžine do 3 m in širine |
|       |           |1,5 m);          |
|       |           |– sanitarije se umestijo |
|       |           |izven poplavnega območja; |
|       |           |– pri morebitnem podiranju|
|       |           |dreves se ohranijo vsa  |
|       |           |(oziroma večina)     |
|       |           |listavcev;        |
|       |           |– javna razsvetljava se  |
|       |           |zasnuje ob uporabi navzdol|
|       |           |usmerjenih svetil, ki ne |
|       |           |oddajajo svetlobe v UV-  |
|       |           |spektru;         |
|       |           |– športno rekreacijske  |
|       |           |aktivnosti se na in ob  |
|       |           |reki ne izvajajo v času  |
|       |           |drstenja od aprila do   |
|       |           |junija;          |
|       |           |– travnate površine se  |
|       |           |redno vzdržuje s košnjo; |
|       |           |– na območju tabornega  |
|       |           |prostora se po končani  |
|       |           |letni sezoni odstranijo  |
|       |           |vsi začasni objekti;   |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |– Površine z namensko rabo|
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 98|Špeharji       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŠPE/1     |vas         |Osrednji prostor v vasi se|
|       |           |ohranja nepozidan,    |
|       |           |namenjen druženju in   |
|       |           |prireditvam, lahko se   |
|       |           |uredi kot javni prostor  |
|       |           |vasi. Objekte se prenavlja|
|       |           |in gradi po vzoru     |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŠPE/2     |cerkev Sv. Trojice  |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št. 99|Talčji Vrh      |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAV/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAV/2     |pokopališče ob    |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |cerkvi sv. Marije  |določilih službe za    |
|       |Magdalene      |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Tanča Gora      |             |
|100      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/1     |vas         |Tradicionalne objekte se |
|       |           |prenavlja in sanira ali  |
|       |           |nadomestni z novimi po  |
|       |           |vzoru tradicionalnih.   |
|       |           |Prostor ob gasilskem domu |
|       |           |ter prostor ob kapelici se|
|       |           |ureja kot javni prostor  |
|       |           |naselja.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/2     |Sv. Tomaž      |Vsi posegi ob cerkvi se  |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine. Prostor    |
|       |           |pokopališča se lahko   |
|       |           |razširi v smeri proti   |
|       |           |zahodu in sicer v maniri |
|       |           |obstoječega pokopališča. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/3     |Finki        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/4     |v gozdu       |Odmik objektov od roba  |
|       |           |gozda je najmanj 10 m.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/5     |južno od Finkov   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/6a do   |Turk, Jerman     |Ni posebnih PIP.     |
|TAG/6b    |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/7a do   |Špehar, Pintarič in |Ni posebnih PIP.     |
|TAG/7d    |Matkovič       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/8     |ob gasilskem domu  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/9     |Območje za turizem  |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/10    |Sv. Ana       |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine, pri čemer se  |
|       |           |upošteva še naslednji   |
|       |           |omilitveni ukrep: javna  |
|       |           |razsvetljava se zasnuje ob|
|       |           |uporabi navzdol usmerjenih|
|       |           |svetil, ki ne oddajajo  |
|       |           |svetlobe v UV-spektru.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/11    |cerkev Marija Snežna |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TAG/12    |opuščeni kop-jug   |Območje površinskega kopa |
|       |           |se sanira in rekultivira. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Tribuče       |             |
|101      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/1     |Nova Gorica     |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/2     |Dolenjsko in     |Objekte se prenavlja in  |
|       |Šikonsko selo    |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/3     |Vlaščansko selo   |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/4     |ob gasilskem domu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Prostor ob gasilskem domu |
|       |           |se ureja kot javni prostor|
|       |           |naselja.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/5     |cerkev sv. Janeza  |Prostor ob cerkvi se ureja|
|       |Krstnika       |kot javni prostor s    |
|       |           |pripadajočimi parkirnimi |
|       |           |površinami. Vsi posegi se |
|       |           |izvajajo po določilih   |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/6     |Vranešič       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/7     |Gričanov-Jakša    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/8     |Habe         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/9     |Jorišec       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/10    |Poljc        |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/11    |Grivanjk       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/12    |Halapirat      |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TRI/13    |igrišče       |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 106 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
|       |           |Dovoli se začasna uporaba |
|       |           |za namene rekreacije.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Tušev Dol      |             |
|102      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TUD/1     |vas         |Vsi posegi na območju   |
|       |           |cerkve Sv. Marije     |
|       |           |Magdalene se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TUD/2     |severni zaselek   |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|TUD/3     |dislocirana domačija |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Učakovci       |Pri nadaljnjih širitvah  |
|103      |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|UČA/1     |vas in območje za  |Dovoljeni so posegi    |
|       |oddih, šport in   |skladno z Uredbo o KP   |
|       |rekreacijo      |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe:          |
|       |           |– v brežine, priobalni pas|
|       |           |in strugo vodotoka se ne |
|       |           |posega (izjema so     |
|       |           |obstoječi dostopi do vode |
|       |           |za kopalce in ureditev  |
|       |           |dostopa za vstopno-    |
|       |           |izstopnega mesta za    |
|       |           |plovbo);         |
|       |           |– za vse posege v     |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje;  |
|       |           |– parkirišče za izvajanje |
|       |           |dejavnosti na tem območju |
|       |           |se uredi v vasi oziroma ob|
|       |           |dostopni poti. Vstopno  |
|       |           |izstopno mesto se uredi v |
|       |           |skladu z splošnimi PIP  |
|       |           |(73. člen). Zaradi narave |
|       |           |terena se dostop prilagodi|
|       |           |obstoječemu stanju brez  |
|       |           |dodatnih ureditev do vode;|
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo;        |
|       |           |– Površine z namensko rabo|
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|UČA/2     |pri Polju      |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|UČA/3     |Prokšelj       |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
|       |           |Območje se nahaja v    |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|UČA/4     |travnato igrišče   |Športne površine (igrišče,|
|       |           |vadbeni poligon) se    |
|       |           |ohranja v travnati    |
|       |           |izvedbi.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Velika Lahinja    |             |
|104      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VLA/1     |vas         |Ohranja se vzorec     |
|       |           |obstoječe organizacije in |
|       |           |lege objektov v prostoru. |
|       |           |Lipa na zemljišču parc.  |
|       |           |št. 1832/8 (ob cesti) se |
|       |           |ohrani.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Velika Sela     |             |
|105      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VSE/1     |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VSE/2     |pri Štampeharu    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Veliki Nerajec    |Objekte se prenavlja in  |
|106      |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNE/1     |vas         |Površine ohišnic na vstopu|
|       |           |v naselje se ohranjajo  |
|       |           |nepozidane. V naselju se |
|       |           |prednostno prenavljajo  |
|       |           |tradicionalni in sanirajo |
|       |           |degradirani objekti.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNE/2-OPPNa  |OPPN Veliki Nerajec |Predviden OPPN za     |
|       |           |počitniško oziroma    |
|       |           |stanovanjsko gradnjo nižje|
|       |           |gostote. Prostor se    |
|       |           |načrtuje po vzoru     |
|       |           |tradicionalne tipologije |
|       |           |in ob upoštevanju     |
|       |           |racionalne rabe naravnih |
|       |           |virov energije ter uporabi|
|       |           |naravnih materialov.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNE/3     |vaško jedro     |Vsi posegi se izvajajo po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNE/4     |sekundarni biotop  |Proti RC se vzpostavi   |
|       |           |zelena bariera. Vegetacija|
|       |           |ob biotopu naj bo     |
|       |           |avtohtona in prilagojena |
|       |           |obvodnem rastiščnim    |
|       |           |pogojem. Dovoljena je   |
|       |           |postavitev urbane opreme. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNE/5     |Klobučar       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Vinica        |             |
|107      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNC/1-OPPNa  |OPPN Vinica     |Predviden OPPN za     |
|       |           |individualno stanovanjsko |
|       |           |pozidavo. Ob obstoječi  |
|       |           |cesti na zahodnem robu se |
|       |           |oblikuje gradbena linija, |
|       |           |ki je že nakazana z    |
|       |           |obstoječimi objekti.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNC/1     |Vinica – jedro    |Vsi posegi območja gradu |
|       |           |in jedra se izvajajo po  |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Dejavnost gradu|
|       |           |se naveže na turistično  |
|       |           |ponudbo naselja. Jedro  |
|       |           |naselja se z ureditvami  |
|       |           |odprtih površin ter    |
|       |           |pločnikov vpne v os    |
|       |           |cerkev-grad. Na območju KP|
|       |           |Kolpa so dovoljeni posegi |
|       |           |v skladu z Uredbo o KP  |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNC/2-OPPNa  |OPPN Kamp Vinica   |Predviden OPPN za ureditev|
|       |(območje za oddih,  |kampa in počivališč za  |
|       |rekreacijo in šport) |avtodome v skladu s    |
|       |           |pravili, ki urejajo to  |
|       |           |področje. Dovoljeni so  |
|       |           |postavitve NEO in posegi |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se pri  |
|       |           |pripravi OPPN smiselno  |
|       |           |upoštevajo omilitveni   |
|       |           |ukrepi:          |
|       |           |– Gleda na projektirane  |
|       |           |kapacitete kampa se    |
|       |           |odvajanje komunalnih vod |
|       |           |zagotovi v predvideno novo|
|       |           |kanalizacijsko omrežje in |
|       |           |kasneje naprej v ČN    |
|       |           |Vinica. Do izgradnje   |
|       |           |kanalizacije se zagotovi |
|       |           |odvodnjavanje odpadnih  |
|       |           |voda v greznico le v   |
|       |           |primeru, da je tehnično  |
|       |           |brezhibna in bo      |
|       |           |zagotovljeno njeno redno |
|       |           |vzdrževanje;       |
|       |           |– parkiranje znotraj kampa|
|       |           |je dovoljeno za uporabnike|
|       |           |kampa. Za uporabnike   |
|       |           |prostora za kopanje se  |
|       |           |uredi in uporablja urejeno|
|       |           |parkirišče izven     |
|       |           |ograjenega območja kampa; |
|       |           |– dograditev električne  |
|       |           |infrastrukture oziroma  |
|       |           |njena obnova se izvede  |
|       |           |podzemeljsko;       |
|       |           |– pri postavitvi novih  |
|       |           |premičnih bivalnih    |
|       |           |objektov se ohranja    |
|       |           |obstoječa ne moteča    |
|       |           |drevesna vegetacija na  |
|       |           |kateri se izvedejo le   |
|       |           |nujni sanacijsko posegi. |
|       |           |Priključitev bivalnih   |
|       |           |objektov na infrastrukturo|
|       |           |se izvede na način, da ne |
|       |           |bo prizadet koreninski  |
|       |           |sistem ohranjenih dreves; |
|       |           |– ob zamenjavi obstoječe |
|       |           |zaščitne ograje na    |
|       |           |severnem delu kampa naj  |
|       |           |le-ta še naprej ostaja v |
|       |           |transparentni žičnati   |
|       |           |izvedbi. Vegetacija ob  |
|       |           |celotni dolžini ograje se |
|       |           |ohranja in strokovno   |
|       |           |sanira;          |
|       |           |– načrtovanje ureditve  |
|       |           |kampa naj vključuje vris |
|       |           |ohranjenih dreves. Dodatna|
|       |           |zasaditev znotraj kampa se|
|       |           |izvede z avtohtonimi   |
|       |           |drevesi (jelša, jesen,  |
|       |           |gaber, javor) in     |
|       |           |grmovnicami (kalina,   |
|       |           |trdoleska, dren, češmin); |
|       |           |– postavitev individualnih|
|       |           |kurišč (gradnja      |
|       |           |individualnih žarov)   |
|       |           |znotraj kampa se ne dovoli|
|       |           |(zaradi ohranjanja    |
|       |           |dreves);         |
|       |           |– celostno urejanje okolic|
|       |           |bivalnih enot mora biti  |
|       |           |poenoteno, zato      |
|       |           |postavljanje montažnih  |
|       |           |dodatnih spremljajočih  |
|       |           |objektov ni dovoljeno, saj|
|       |           |bi bilo s tem povečano  |
|       |           |ogrožanje koreninskega  |
|       |           |sistema obstoječih    |
|       |           |starejših dreves.     |
|       |           |Obstoječe nelegalno    |
|       |           |zgrajene montažne     |
|       |           |spremljajoče objekte je  |
|       |           |treba odstraniti.     |
|       |           |Postavitev montažnih   |
|       |           |objektov se dovoli le v  |
|       |           |skladu s predvidenim   |
|       |           |OPPN;Vstopno izstopno   |
|       |           |mesto za plovbo s     |
|       |           |potrebnimi ureditvami se |
|       |           |zagotovi znotraj območja |
|       |           |BT. Ureditev dostopov do |
|       |           |vode se uredi z obstoječi |
|       |           |poti na parceli št. 37/7, |
|       |           |k.o. Vinica;       |
|       |           |– ureditev vstopa v vodo |
|       |           |se izvede z ureditvijo  |
|       |           |rampe in ustreznega    |
|       |           |stopnišča pod pogojem, da |
|       |           |so stopnice in rampa   |
|       |           |utopljeni v brežino.   |
|       |           |Podrobnejše pogoje    |
|       |           |ureditve se predpišejo z |
|       |           |vodnim in naravovarstvenim|
|       |           |soglasjem;        |
|       |           |– stalne in začasne    |
|       |           |ureditve kot so klopi,  |
|       |           |mize, kurišča in druge  |
|       |           |ureditve se urejajo    |
|       |           |skladno z Upravljavskim  |
|       |           |načrtom KP Kolpa in izven |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Premične ureditve se po  |
|       |           |končani kopalni sezoni  |
|       |           |odstranijo.        |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VNC/3     |Benetičev mlin    |Uredi se območje in    |
|       |           |objekte za turizem:    |
|       |           |prenočišča, šotorišče,  |
|       |           |avtokamp ali podobno. Za |
|       |           |območje veljajo režimi,  |
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Vranoviči      |             |
|108      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VRA/1     |naselje       |Tradicionalne objekte se |
|       |           |prenavlja in sanira ali  |
|       |           |nadomestni z novimi po  |
|       |           |vzoru tradicionalnih.   |
|       |           |Površine ob gasilnem domu |
|       |           |in športno igrišče se   |
|       |           |urejajo kot javni prostor |
|       |           |naselja.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VRA/2     |zaselek Rebrca    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VRA/3-OPPNa  |OPPN za PCRO     |Občinski lokacijski načrt |
|       |           |podcenter za ravnanje z  |
|       |           |odpadki (PCRO) in deponija|
|       |           |inertnih odpadkov     |
|       |           |Vranoviči (Uradni list RS,|
|       |           |št. 29/07) – ostane v   |
|       |           |veljavi do preklica.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VRA/4-OPPNa  |OPPN odlagališče   |Predviden OPPN za     |
|       |odpadkov Vranoviči  |razširitev deponije    |
|       |           |odpadkov. Zemljišča se  |
|       |           |povečajo tako, da bo možno|
|       |           |razširiti deponijo    |
|       |           |inertnih odpadkov,    |
|       |           |povečati postrojenje za  |
|       |           |ravnanje z gradbenimi   |
|       |           |odpadki, načrtovati    |
|       |           |rezervo za morebitno   |
|       |           |kompostiranje in     |
|       |           |sortiranje odpadkov ipd. |
|       |           |Pri načrtovanju se posebno|
|       |           |pozornost posveti     |
|       |           |povečanju vplivov na   |
|       |           |okolje.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Vrhovci       |Pri nadaljnjih širitvah  |
|109      |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VRH/1     |vas         |Jedro vasi se oblikuje ob |
|       |           |kapelici in avtobusni   |
|       |           |postaji z urbano opremo, |
|       |           |zasaditvijo ipd. Dovoljeni|
|       |           |so posegi skladno z Uredbo|
|       |           |o KP Kolpa oziroma    |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+

+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Vukovci       |             |
|110      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VUK/1     |vas         |Prostor ob križišču se  |
|       |           |ureja kot osrednji javni |
|       |           |prostor vasi. Dovoljeni so|
|       |           |posegi skladno z Uredbo o |
|       |           |KP Kolpa oziroma     |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VUK/2     |Otok         |Uredi se vstopno-izstopno |
|       |           |mesto za plovbo pri mlinu.|
|       |           |Obnova mlina se izvaja po |
|       |           |določilih službe za    |
|       |           |varstvo kulturne     |
|       |           |dediščine. Dovoljeni so  |
|       |           |posegi skladno z Uredbo o |
|       |           |KP Kolpa oziroma     |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|VUK/3     |mlin         |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
|       |           |Območje se nahaja v    |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |in priobalnem zemljišču se|
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Zagozdac       |             |
|111      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAG/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Območje ob cerkvi sv.   |
|       |           |Marije se ureja kot javna |
|       |           |površina in osrednji   |
|       |           |prostor vasi. Vsi posegi |
|       |           |se izvajajo po določilih |
|       |           |službe za varstvo kulturne|
|       |           |dediščine.        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Zajčji Vrh      |             |
|112      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAV/1     |vas         |Sanira se degradiran   |
|       |           |objekt mehanične delavnice|
|       |           |in vstop v naselje po   |
|       |           |pogojih tega odloka.   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Zapudje       |             |
|113      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAP/1     |vas         |Tradicionalne objekte se |
|       |           |prenavlja in sanira ali  |
|       |           |nadomestni z novimi po  |
|       |           |vzoru tradicionalnih. Pri |
|       |           |gradnji v severovzhodnem |
|       |           |območju naselja se    |
|       |           |upošteva vidna      |
|       |           |izpostavljeno vstopnega  |
|       |           |dela v zaselek. Vrtače se |
|       |           |ohranijo nepozidane ali pa|
|       |           |se oblikujejo kot javni  |
|       |           |zeleni prostor naselja.  |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAP/2     |jedro naselja    |Zelene površine v območju |
|       |           |in prostor gasilnega doma |
|       |           |ter kapelice se urejajo  |
|       |           |kot javni prostor naselja |
|       |           |z urbano opremo iz    |
|       |           |naravnih materialov.   |
|       |           |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAP/3     |Golek        |Tradicionalna domačija na |
|       |           |severozahodu zaselka se  |
|       |           |prenavlja. Ohranjajo se  |
|       |           |gabariti, materiali in  |
|       |           |oblikovanje objektov.   |
|       |           |Območje pred domačijo se |
|       |           |ohrani nepozidano.    |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAP/4     |zaselek na vstopu v |Ni posebnih PIP.     |
|       |naselje       |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAP/5     |igrišče       |Površine z namensko rabo |
|       |           |kmetijska zemljišča se  |
|       |           |urejajo pod pogoji, ki so |
|       |           |navedeni v členu 108 tega |
|       |           |odloka (podrobnejši PIP za|
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAP/6     |domačija ob igrišču |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAP/7-OPPNa  |OPPN vodovod Zapudje |Predviden OPPN za del   |
|       |           |vodovoda.         |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Zastava       |             |
|114      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAS/1a do b  |vas         |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAS/2     |južni del naselja  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZAS/3     |Angelina       |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Zilje        |Objekte se prenavlja in  |
|115      |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Pri nadaljnjih širitvah  |
|       |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZIL/1     |Dolnje Zilje     |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZIL/2     |Srednje Zilje    |Dovoli se širitev     |
|       |           |turistične (ekološke)   |
|       |           |kmetije. Dovoljeni so   |
|       |           |posegi skladno z Uredbo o |
|       |           |KP Kolpa oziroma     |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZIL/3     |Gornje Zilje – ob RC |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZIL/4     |Gornje Zilje - sever |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZIL/5     |Gornje Zilje - jug  |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa. Pri   |
|       |           |gradnji stanovanjskega  |
|       |           |objekta na zemljišču s  |
|       |           |parc. št. stp. 160 in   |
|       |           |3835/4, k.o. Preloka so  |
|       |           |dovoljena odstopanja od 6.|
|       |           |odstavka 101. člena    |
|       |           |odloka.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZIL/6a do   |cerkev sv. Antona  |Vsi posegi se izvajajo po |
|ZIL/6k    |Padovanskega in   |določilih službe za    |
|       |posamezne domačije  |varstvo kulturne dediščine|
|       |           |in posegi skladno z Uredbo|
|       |           |o KP Kolpa oziroma    |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZIL/7     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe: v brežine,    |
|       |           |priobalni pas in strugo  |
|       |           |vodotoka se ne posega   |
|       |           |(izjema so obstoječi   |
|       |           |dostopi do vode za    |
|       |           |kopalce). Za vse posege v |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Pogoji:          |
|       |           |– dostopi do vode za   |
|       |           |kopalce se uredijo na   |
|       |           |mestu, ki bo terjalo   |
|       |           |najmanjše posege v    |
|       |           |brežino. Ureditve za   |
|       |           |potrebe dostopa morajo  |
|       |           |biti sezonskega značaja in|
|       |           |jih je treba izven sezone |
|       |           |odstraniti. Za ureditev  |
|       |           |dostopov do vode je treba |
|       |           |pridobiti vodno in    |
|       |           |naravovarstveno soglasje; |
|       |           |– dostopna pot ob reki se |
|       |           |vzdržuje in uporablja le |
|       |           |za lastnike zemljišč,   |
|       |           |intervencijo in oskrbo;  |
|       |           |– parkirišče za      |
|       |           |obiskovalce se uredi izven|
|       |           |I. VO in izven naravnega |
|       |           |spomenika v travnati   |
|       |           |obliki;          |
|       |           |– trajne sanitarije se  |
|       |           |uredijo v sklopu mlina;  |
|       |           |– tudi ostale stalne   |
|       |           |ureditve se izvedejo na  |
|       |           |drugi terasi izven    |
|       |           |predpisanega pasu     |
|       |           |priobalnega zemljišča;  |
|       |           |– peš pot Sejemska pot, ki|
|       |           |poteka po območju ZS, se |
|       |           |redno vzdržuje in služi le|
|       |           |pohodništvu. Kolesarske in|
|       |           |konjeniške poti se uredijo|
|       |           |ločeno od pohodne poti ter|
|       |           |– druge ureditve za oddih,|
|       |           |šport, rekreacijo in   |
|       |           |turizem in tudi vstopno  |
|       |           |izstopno mesto za plovbo |
|       |           |kot NO.          |
|       |           | Ureditve, ki bi lahko  |
|       |           |negativno vplivale na   |
|       |           |rastišče vrb v območju NS |
|       |           |Ziljske vrbe, niso    |
|       |           |dovoljene.        |
|       |           |Območje se delno nahaja v |
|       |           |poplavnem območju, v   |
|       |           |katerem je dovoljena le  |
|       |           |rekonstrukcija,      |
|       |           |odstranitev, sprememba  |
|       |           |namembnosti in vzdrževanje|
|       |           |obstoječih objektov.   |
|       |           |Gradnja novih objektov je |
|       |           |dovoljena le kot     |
|       |           |nadomestna gradnja, na  |
|       |           |nepozidanih stavbnih   |
|       |           |zemljiščih pa novi objekti|
|       |           |niso dovoljeni. S     |
|       |           |kakršnimi koli posegi na |
|       |           |poplavnem območju se ne  |
|       |           |sme poslabšati obstoječa |
|       |           |poplavna varnost. Za vsak |
|       |           |poseg na poplavnem območju|
|       |           |se pridobi vodno soglasje.|
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Zorenci       |             |
|116      |           |             |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZOR/1     |vas         |Na območju registriranega |
|       |           |arheološkega najdišča je |
|       |           |treba pred pridobitvijo  |
|       |           |gradbenega dovoljenja   |
|       |           |pridobiti         |
|       |           |kulturnovarstvene pogoje. |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ZOR/2     |Zaselek Kranjc    |Ni posebnih PIP.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|Naselje št.  |Žuniči        |Pri nadaljnjih širitvah  |
|117      |           |stavbnih zemljišč je treba|
|       |           |upoštevati 20-metrski pas |
|       |           |od obstoječih stavbnih  |
|       |           |zemljišč določen v času  |
|       |           |sprejema Uredbe o KP   |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŽUN/1     |vas         |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Ob kapelici in nekdanji  |
|       |           |trgovini se lahko uredi  |
|       |           |jedro vasi s postavitvijo |
|       |           |urbane opreme, zasaditvijo|
|       |           |ipd. Dovoljena je     |
|       |           |turistična dejavnost.   |
|       |           |Dovoljeni so posegi    |
|       |           |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa. Pri gradnji    |
|       |           |stanovanjskega objekta na |
|       |           |zemljišču s parc. št. 56/6|
|       |           |in in 56/3, k.o. Žuniči so|
|       |           |dovoljena odstopanja od 6.|
|       |           |odstavka 101. člena    |
|       |           |odloka.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŽUN/2     |zaselek na vzhodu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne       |
|       |           |tipologije.Za območje   |
|       |           |veljajo režimi, skladno z |
|       |           |Uredbo KP Kolpa oziroma  |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa.          |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŽUN/3     |domačija na vzhodu  |Objekte se prenavlja in  |
|       |           |gradi po vzoru      |
|       |           |tradicionalne tipologije. |
|       |           |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŽUN/4     |mejni prehod     |Za območje veljajo režimi,|
|       |           |skladno z Uredbo KP Kolpa |
|       |           |oziroma Upravljavskim   |
|       |           |načrtom KP Kolpa.     |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŽUN/5     |območje za oddih,  |Dovoljeni so posegi    |
|       |rekreacijo in šport |skladno z Uredbo o KP   |
|       |           |Kolpa oziroma       |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa, pri čemer se    |
|       |           |upošteva omilitvene    |
|       |           |ukrepe: v brežine,    |
|       |           |priobalni pas in strugo  |
|       |           |vodotoka se ne posega   |
|       |           |(izjema so obstoječi   |
|       |           |dostopi do vode za kopalce|
|       |           |in ureditev vstopno-   |
|       |           |izstopnega mesta za    |
|       |           |plovbo). Za vse posege v |
|       |           |priobalno zemljišče se  |
|       |           |pridobi vodno soglasje.  |
|       |           |Vstopno izstopno mesto za |
|       |           |plovbo se uredi v skladu s|
|       |           |splošnimi PIP pod jezom na|
|       |           |položni naravni klančini |
|       |           |do reke Kolpe, v katero se|
|       |           |zaradi narave terena ne  |
|       |           |posega. Ostale ureditve se|
|       |           |zagotovi izven poplavnega |
|       |           |območja na vizualno manj |
|       |           |izpostavljenih površinah |
|       |           |območja.         |
|       |           |Stalne in začasne ureditve|
|       |           |kot so klopi, mize,    |
|       |           |kurišča in druge ureditve |
|       |           |se urejajo skladno z   |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa in izven poplavnega |
|       |           |območja. Premične ureditve|
|       |           |se po končani kopalni   |
|       |           |sezoni odstranijo;    |
|       |           |Parkirišče se uredi ob  |
|       |           |dostopni poti izven    |
|       |           |poplavnega območja.    |
|       |           |Sanitarije se uredijo   |
|       |           |izven poplavnega območja |
|       |           |in morajo biti sezonskega |
|       |           |značaja. Površine z    |
|       |           |namensko rabo kmetijska  |
|       |           |zemljišča se urejajo pod |
|       |           |pogoji, ki so navedeni v |
|       |           |členu 108 tega odloka   |
|       |           |(podrobnejši PIP za    |
|       |           |kmetijska zemljišča).   |
+--------------+---------------------+--------------------------+
|ŽUN/6     |območje za      |Dovoljene so ureditve za |
|       |rekreacijo ob RC   |potrebe čebelarske učne  |
|       |           |poti in posegi v skladu z |
|       |           |Uredbo o KP Kolpa oziroma |
|       |           |Upravljavskim načrtom KP |
|       |           |Kolpa. Površine z namensko|
|       |           |rabo kmetijska zemljišča |
|       |           |se urejajo pod pogoji, ki |
|       |           |so navedeni v členu 108  |
|       |           |tega odloka (podrobnejši |
|       |           |PIP za kmetijska     |
|       |           |zemljišča).        |
+--------------+---------------------+--------------------------+
Opomba: okrajšava RC (regionalna cesta) se uporablja pri imenih EUP
115. člen
(posebni PIP za EUP na območju vinogradniških območij)
(1) Vinogradniška območja so opredeljena so kot avtohtona razpršena poselitev:
+----------------------+---------------------------------------+
|ŠIFRA EUP       |IME EUP                |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-1         |Ručevska gora             |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-2         |nad Petrovo vasjo           |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-3a in VIN-3b   |Sela pri Otovcu sever         |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-4a do VIN-4f   |Velike Rodine             |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-5a do VIN-5d   |Male Rodine              |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-6a in VIN-6b   |Naklo                 |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-7a in VIN-7b   |Rožič Vrh               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-8         |Tušev Dol               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-9a do VIN-9i   |Stražnji Vrh              |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-10a in VIN-10b  |med Stražnjim Vrhom in Dobličko goro  |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-11        |nad Mavrlenom             |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-12a do VIN/12c  |Doblička gora             |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-13        |pod Finki               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-14a do VIN/14d  |Tanča gora               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-15        |Sadeži                 |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-16        |Reber                 |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-17        |Zapudje                |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-18        |pod Knežino              |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-19a do VIN-19c  |Snegopaja               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-20        |nad kamnolomom Gornji Suhor      |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-21        |Velika Plešivica            |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-22        |Preložnik               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-23        |Mala Plešivica             |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-24        |nad Prelesjem             |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-25        |nad Kotom (Stari trg)         |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-26        |Drage (Sodevci)            |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-27        |Gorenji Radenci            |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-28        |Srednji Radenci            |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-29        |Dolenji Radenci            |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-30        |Sinji Vrh               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-31        |Zapudje (Podklanec)          |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-32        |Perundišica              |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-33        |Perudina                |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-34        |Golek zahod              |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-35        |Golek vzhod              |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-36        |Grič pri Dobličah jug         |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-37        |Foča gora               |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-38a do VIN-38b  |Butoraj jug              |
+----------------------+---------------------------------------+
|VIN-39        |Grič pri Dobličah           |
+----------------------+---------------------------------------+
(2) V EUP vinogradniških območij se prepletajo vse vrste namenskih rab prostora, predvsem pa:
– najboljša kmetijska zemljišča – K1
– druga kmetijska zemljišča – K2
– gozdna zemljišča – G
– stavbna zemljišča kot površine razpršene poselitve – A (Az in Av)
Prevladujoča namenska raba so kmetijska zemljišča zasajena z vinsko trto ali sadnim drevjem ter travinjem. Najboljša in druga kmetijska zemljišča v vinogradniških EUP se namenjajo za vinograde in sadovnjake.
(3) Gozdne enklave v vinogradniških območjih se ohranjajo tam, kjer v preteklosti površine niso bile zasajene z vinogradom, kar se ugotovi na podlagi značilne parcelacije oziroma iz historiata uradnih evidenc.
(4) Stavbna zemljišča v vinogradniških EUP se v pretežni meri namenjajo za pozidavo z zidanicami kot gospodarskimi objekti, v katerih je manjši del površin namenjen tudi za občasno bivanje (tudi turistična dejavnost v okviru nastanitvenih turističnih kmetij in sobodajalstvo), z vinotoči in vinskimi kletmi oziroma objekti za izvajanje druge turistične dejavnosti, povezanih z vinogradništvom in sadjarstvom, v manjši meri pa za stanovanjske hiše in objekte v okviru osamljenih kmetij in to le tam, kjer je to predvideno s tem odlokom, oziroma so v uradnih evidencah in prikazu stanja prostora ti objekti ob uveljavitvi tega odloka že evidentirani. Izven stavbnih zemljišč v vinogradniških EUP so dovoljeni objekti, naprave in omrežja GJI, ki so potrebna za oskrbo objektov. Izvaja se v zemeljskih izvedbah, z zračnimi vodniki pa le primeru strmih leg, ko bi zemeljska izvedba povzročila erozijska jedra.
(5) Parcelacija zemljišč: večje parcele, na katerih so zgrajene zidanice, je dovoljeno deliti na manjše parcele le pod pogojem, da sklenjena površina vinograda oziroma sadovnjaka skupaj s stavbnim zemljiščem za zidanico na parceli, na kateri je zgrajena zidanica, v sklopu funkcionalnega zemljiškega posestva ne bo manjša od 15 arov na območju drugih kmetijskih zemljišč in 30 arov na območju najboljših kmetijskih zemljišč.. . Izjema je lahko le opredelitev javnih površin. Parcelacija (oblika parcele in dostop do javnih poti) sledi uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru.
(6) Posebni pogoji za posamezna vinogradniška območja:
– VIN-5d Grahek, Žalec: Pri gradnji stanovanjskega objekta na parc.št. 2367 k.o. Talčji vrh so dovoljena odstopanja od prevega odstavka 107. člena odloka.
– VIN-6b Naklo: Pri gradnji objekta na parc.št. 2003/3 k.o. Talčji vrh za potrebe zidaniškega turizma so dovoljena so odstopanja od drugega odstavka 107. člena odloka, ob upoštevanju naslednjih pogojev:
a) pred prizidani del objekta na jugovzhodni strani se zasadi skupina visokoraslega drevja (npr. češnja, kostanj, oreh ipd.),
b) vidno izpostavljeni del fasade se pobarva v naravnih temnejših barvah.
– VIN-9i Rom: Dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, uporabi se gabarite in tipologijo obstoječega objekta. Ob sečnji in spravilu lesa se posekanih dreves se ne sme puščati na območju v juliju in avgustu.
– VIN-10 med Stražnjim Vrhom in Dobličko goro: Na vplivnem območju cerkve sv. Vida je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
– VIN-10b Mavrlen: Pri gradnji zidanice oziroma objekta za zidaniški turizem ter nadstreška na parc. št. 1535/3 k.o. Mavrlen so dovoljena odstopanja od drugega odstavka 107. člena odloka ob upoštevanju naslednjih sanacijskih pogojev:
a) stolpič in balkone se odstrani,
b) fasada se izvede v nevpadljivih zemeljskih barvah brez obrob, kletni del v celoti v temnejši barvi, lahko grobi cementi obrizg,
c) zidane slope na opornih zidovih se odstrani,
d) oporne zidove se lahko gradi skladno s četrtim odstavkom 66. člena (ureditve zunanjih površin) tega odloka
e) okolico objekta, predvsem na strani vidne izpostavljenosti objekta, se zasadi z visokoraslim sadnim drevjem,
f) pred objektom se uredi brajda kot lesena nebarvana konstrukcija, ki je lahko obraščena z vinsko trto ali viniko.
– VIN-12c jug Dobličke gore: Obstoječi tradicionalni objekti se ohranjajo, dovoli se vzdrževalna dela in prenovo oziroma rekonstrukcijo objektov v obstoječih gabaritih. Uporablja se le avtohtone materiale, kamen in les. Kritina je slama, opečni ali nebarvan betonski zareznik.
VIN-14d Bajuk in Radoh: Dovoli se postavitev sodobno zasnovanega objekta za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turizma. Dovoljena so odstopanja od splošnih določil za gradnjo objektov.
– VIN-16 Reber: Ohranjajo se obstoječi hrami oziroma hisi.
– VIN-24 nad Prelesjem, VIN-25 nad Kotom (Stari Trg), VIN-26 Drage (Sodevci), VIN-28 Gorenji Radenci, VIN-29 Srednji Radenci, VIN-30 Dolenji Radenci, VIN-32 Zapudje, VIN-36 Golek vzhod, (Podklanec): Za območje veljajo režimi, skladno z Uredbo KP Kolpa oziroma Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
– VIN-31 Zapudje (Podklanec): Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
– VIN-34 Golek zahod: Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
– VIN-37 Foča gora nad Novo Lipo: območje vinogradov se ohrani. Hisi (pritlična lesena gospodarska poslopja) se ohranjajo v svoji zasnovi in podobi.
– VIN-38a Pod sv. Markom 1: Vsi posegi se izvajajo skladno s pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.
– VIN-38b Pod sv. Markom 2: Vsi posegi se izvajajo skladno s pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.
116. člen
(posebni PIP za EUP na območju izjemnih krajin)
(1) Posebni PIP veljajo za izjemne krajine:
+--------------+----------------+-------------------------------+
|ŠIFRA EUP   |IME EUP     |POSEBNI PIP          |
+--------------+----------------+-------------------------------+
|IKR-1     |Dobličica    |veljajo PIP za izjemne njivske |
|       |        |krajine na ravnici       |
+--------------+----------------+-------------------------------+
|IKR-2     |Marindol    |veljajo PIP za izjemne krajine |
|       |        |steljnikov.          |
+--------------+----------------+-------------------------------+
|IKR-3     |Lahinja     |veljajo PIP za izjemne njivske |
|       |        |krajine na ravnici       |
+--------------+----------------+-------------------------------+
|IKR-4     |Zgornja Kolpa  |veljajo PIP za izjemne njivske |
|       |        |krajine na gričevju      |
+--------------+----------------+-------------------------------+
|IKR-5     |Paunoviči    |veljajo PIP za izjemne krajine |
|       |        |na gričevju          |
+--------------+----------------+-------------------------------+
(2) Na območjih izjemnih krajin se upoštevajo PIP:
– za potrebe izboljšanja razmer za kmetijsko pridelavo se lahko izvedejo agromelioracije ter komasacije in arondacije zamenjava kmetijskih zemljišč, pri čemer se s potmi in živicami zagotovi prostorska členjenost posameznih parcel, tako da velikost posameznih delov ne sme presegati 1,0 ha,
– odstranjevale osamelih dreves, živic ni dovoljeno, razen v primerih, ko gre za vzdrževanje travniških in njivskih površin,
– umeščanje zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov ni dovoljena,
– gradnja novih cest ni dovoljena,
– pri prenovah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotno sanacijo poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti,
– infrastrukturne objekte, ki se kot posamični, točkovni objekti pojavljajo v krajini (npr. čistilne naprave, črpališča, vodohrani, transformatorji oziroma trafo postaje in bazne postaje mobilne telefonije), se v prostor umešča na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in usmeritev, oblikovanje objektov pa se prilagaja konkretnim prostorskim razmeram (dimenzije, proporci, barve, oblika strehe in podobno) in sledi sodobnim oblikovalskim pristopom,
– odlaganje materialov, zasipavanje depresij ter nadvišanja terena niso dovoljeni.
(3) Posebni PIP za izjemne njivske krajine na ravnici (IKR-1, IKR-3 in IKR-4):
– postavitev objektov razen ograj za pašo in gradbeno inženirskih objektov ni dovoljena;
– za postavitev vseh drugih objektov, razen ograj za pašo, je obvezna predhodna strokovna prostorska preveritev in utemeljitev, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja;
– pri izboljševalnih ukrepih (agrarne operacije) se zagotovi ohranitev parcelne strukture in vegetacijskih struktur (obvodne grmovne in drevesne živice, posamična drevesa).
(4) Posebni PIP za Marindolske steljnike (IKR-2): Obstoječi steljniki se ohranjajo z rednim vzdrževanjem. Goloseki niso dovoljeni, prav tako ne trajna odstranitev praproti. Umeščanje kakršnihkoli novih objektov ni dovoljeno. Med 2. in 3. varstvenim območjem KP Kolpa se ohrani zeleni pas (ureditev senožetnih travnikov, ki se nadaljujejo v okoliško krajino).
(5) Posebni PIP za izjemne krajine na gričevju Paunoviči (IKR-5)
– postavitev objektov razen kozolcev, čebelnjakov in ograj za pašo ter lovskih prež in gradbeno inženirskih objektov ni dovoljena. Dovoljene so oblike in dimenzije kozolcev in čebelnjakov ter proporci in materiali, ki so tradicionalni na tem območju. Dovoljena je samo raba teh objektov v skladu z njihovo namembnostjo (za čebelarstvo in za začasno spravilo pridelkov, strojev, orodja in podobno);
– za postavitev vseh drugih objektov, razen kozolcev, čebelnjakov in ograj za pašo ter lovskih prež, je obvezna predhodna strokovna prostorska preveritev in utemeljitev, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja;
– pri izboljševalnih ukrepih – agrarne operacije) se zagotovi ohranitev mikroreliefnih značilnosti, predvsem pa vrtač in obdelovalnih teras z vmesnimi brežinami;
– pod vasjo Paunoviči se iz parcele št. 1991/2, k.o. Marindol uredi dostop za vstopno izstopno mesto za plovbo, ki se jo minimalno uredi za navedene potrebe in potrebe dostopa lastnikov do svojih parcel.
117. člen
(posebni PIP na območju državnega prostorskega načrta)
Na območju veljavnega državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod se opredeli EUP.
+---------------------+----------------------------------------+
|ŠIFRA EUP      |IME EUP                 |
+---------------------+----------------------------------------+
|OPR-DPNa       |Državni prostorski načrt za prenosni  |
|           |plinovod R45 za oskrbo Bele krajine   |
|           |(Uradni list RS, št. 77/10) ostane v  |
|           |veljavi do preklica.          |
+---------------------+----------------------------------------+
118. člen
(posebni PIP za EUP na območju preostalega prostora)
(1) Za preostali prostor se opredelijo EUP glede na skupne krajinske in prostorske značilnosti:
+---------------------+----------------------------------------+
|ŠIFRA EUP      |POSEBNI PIP in drugi podatki      |
+---------------------+----------------------------------------+
|OPR-1 do OPR-6    |Na območju mesta Črnomelj se ob cesti  |
|OPR-8 do OPR-11   |proti pokopališču v Vojni vasi, proti  |
|OPR-19, OPR-21 do  |Butoraju ter Adlešičem zasadi drevored, |
|OPR-25, OPR-27 do  |ob cesti proti Vražjemu kamnu se ponovno|
|OPR-28        |vzpostavi hruškov drevored.       |
+---------------------+----------------------------------------+
|OPR-13        |Med vasema Marindol in Vrhovci se ob  |
|           |Kolpi (na parceli št. 1, k.o. Marindol) |
|           |uredi vstopno-izstopno mesto za plovbo |
|           |brez pomola, ki se naveže na obstoječ  |
|           |dostop. Pod vasjo Dolenjci (na parceli |
|           |št. 845/2 in na parceli št. 844, k.o.  |
|           |Adlešiči) se uredi dostop za vstopno  |
|           |izstopno mesto za plovbo na obstoječem |
|           |dostopu, ki se jo minimalno uredi za  |
|           |navedene potrebe in potrebe dostopa   |
|           |lastnikov do svojih parcel. Med 2. in 3.|
|           |varstvenim območjem KP Kolpa se ohrani |
|           |zeleni pas (ureditev senožetnih     |
|           |travnikov, ki se nadaljujejo v okoliško |
|           |krajino).                |
|           |Območje se delno (čistilna naprava   |
|           |Griblje) nahaja v poplavnem območju, v |
|           |katerem je dovoljena le rekonstrukcija, |
|           |odstranitev, sprememba namembnosti in  |
|           |vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja|
|           |novih objektov je dovoljena le kot   |
|           |nadomestna gradnja, na nepozidanih   |
|           |stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso|
|           |dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na  |
|           |poplavnem območju se ne sme poslabšati |
|           |obstoječa poplavna varnost. Za vsak   |
|           |poseg na poplavnem območju je treba   |
|           |predhodno pridobiti vodno soglasje.   |
+---------------------+----------------------------------------+
|OPR-7, OPR-12 do   |Na območju registriranega arheološkega |
|OPR-17, OPR/20    |najdišča je treba pred pridobitvijo   |
|           |gradbenega dovoljenja pridobiti     |
|           |kulturnovarstvene pogoje.        |
+---------------------+----------------------------------------+
|OPR-18        |Na območju registriranega arheološkega |
|           |najdišča je treba pred pridobitvijo   |
|           |gradbenega dovoljenja pridobiti     |
|           |kulturnovarstvene pogoje. Ohranja se  |
|           |obvodna vegetacija ob Dobličici (v   |
|           |predpisanem priobalnem zemljišču).   |
+---------------------+----------------------------------------+
|OPR-26        |Ni posebnih PIP.            |
+---------------------+----------------------------------------+
(2) Preostali prostor občine se ureja ob upoštevanju krajinskih značilnosti posameznih območij. Zagotavlja se predvsem ohranjanje ekoloških procesov v kulturni krajini in na naravnih območjih ter krajinskih značilnosti:
– sklenjena gozdna območja in gozdni fragmenti,
– dolina Kolpe z značilnimi naravnimi reliefnimi oblikami (struga reke in njenih pritokov, obvodne ravnice),
– ožji obvodni prostori Kolpe, Lahinje, Dobličice in drugih vodotokov z vodosilnimi objekti,
– značilne kraške prvine (vrtače in erodirana tla do kamninske podlage, drobna parcelna struktura, mozaična izmenjava kmetijskih in gozdnih zemljišč),
– ustvarjene reliefne oblike (obdelovalne terase, delane vrtače),
– stična območja med naselji in kmetijskimi površinami (sadovnjaki, ohišnice, odprte površine naselja),
– vodosilni objekti ob vodotokih se ohranjajo; lahko se obnavljajo za enak namen in/ali v kombinaciji z bivanjem in turistično ponudbo, in sicer v enakih gabaritih ali z odstopanji od teh gabaritov, kar se uskladi s pristojnimi službami za upravljanje voda in za varstvo narave ter kulturne dediščine.
(3) Pri tem se smiselno upoštevajo smernice za ohranjanje narave, voda in varstvo kulturne dediščine.
10 Načini urejanja prostora
19. člen
(predvideni OPPN)
(1) Urejanje se načrtuje v okviru naslednjih OPPN:
a) Na območju UN Črnomelj:
+----------+----------------------+-----------------------------+
|Zap. št. |ŠIFRA PODENOTE    |IME PODENOTE         |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|1     |ČR/2-OPPNe      |OPPN Čardak zahod II     |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|2     |ČR/3-OPPNb      |OPPN Semiška cesta – nova  |
|     |           |pozidava           |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|3     |ČR/3-OPPNc      |OPPN Vražji kamen –     |
|     |           |rekreacijsko območje     |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|4     |ČR/4-OPPNa      |OPPN Med Metliško in     |
|     |           |Belokranjsko         |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|5     |ČR/6-OPPNb      |OPPN Starihov hrib      |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|6     |ČR/9-OPPNb      |OPPN Pokopališče Vojna vas – |
|     |           |razširitev          |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|7     |ČR/10-OPPNa      |OPPN Poslovna cona Majer   |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|8     |ČR/10-OPPNb      |OPPN Majer – nova pozidava  |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|9     |ČR/13-OPPN-a     |OPPN Belsad         |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|10    |ČR/13-OPPNb      |OPPN Kočevje         |
+----------+----------------------+-----------------------------+
|11    |ČR/13-OPPNc      |OPPN Gadina         |
+----------+----------------------+-----------------------------+
b) Na območju preostalih naselij:
+-----------------+------------------+--------------------------+
|IME NASELJA   |ŠIFRA ENOTE    |IME ENOTE         |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Brdarci     |BRD/4-OPPNa    |OPPN Golf igrišče 1. faza |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Dolenjci     |DOL/1-OPPNa    |OPPN Dolenjci       |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Dolenjci     |DOL/7-OPPNa    |OPPN kamp Dolenjci    |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Dragatuš     |DRT/3-OPPNd    |OPPN Dragatuš 2. faza   |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Drenovec     |DRE/5-OPPNa    |OPPN Drenovec – jug    |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Griblje     |GRI/1-OPPNa    |OPPN Griblje I      |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Griblje     |GRI/1-OPPNb    |OPPN Griblje II      |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Močile      |MOČ/1-OPPNa    |OPPN Močile        |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Naklo      |NAK/9-OPPNa    |OPPN Sončna elektrarna  |
|         |         |Naklo           |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Otovec      |OTO/4-OPPNa    |OPPN gospodarska cona   |
|         |         |Otovec          |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Pobrežje     |POB/1-OPPNa    |OPPN Pobrežje       |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Stari trg ob   |STK/1-OPPNa    |OPPN Stari trg ob Kolpi  |
|Kolpi      |         |             |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Šipek      |ŠIP/2-OPPNa    |OPPN terme        |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Vinica      |VNC/2-OPPNa    |OPPN Kamp Vinica     |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Vranoviči    |VRA/4-OPPNa    |OPPN odlagališče odpadkov |
|         |         |Vranoviči         |
+-----------------+------------------+--------------------------+
|Zapudje     |ZAP/7-OPPNa    |OPPN vodovod Zapudje   |
+-----------------+------------------+--------------------------+
(2) V primerih, ko so območja ali deli območij veljavnih OPPN s tem odlokom opredeljeni za pripravo OPPN, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila veljavnih OPPN ne glede na NRP, ki je določena s tem odlokom in s kartografskim delom.
(3) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer se zagotovi, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI, in da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev. Več OPPN se lahko pripravlja v skupnem postopku kot en OPPN.
(4) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je opredeljena izdelava OPPN, se pripravi strokovne podlage za celotno območje OPPN in se sočasno z delom OPPN sprejme za celotno območje tudi rešitev omrežja prometne in GJI ter izdela program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni OPPN.
(5) Meje in PNR na območju OPPN, ki so prikazani v kartografskem delu tega OPN, se v fazi njegove priprave lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Meje OPPN se lahko spremenijo, če se v strokovnih podlagah ugotovi utemeljena potreba po spremembi meje OPPN ter pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih ali izključenih parcel ali da občinski svet Občine Črnomelj sprejme akt, s katerim ugotavlja splošni interes v zvezi s spremembo območja OPPN. Z vsakim novim OPPN je dovoljeno prekriti in razveljaviti veljavni OPPN, ki ureja območje.
(6) Na območju OPPN za stanovanjsko gradnjo se lahko določi, da je del ali celotno območje urejanja čisto stanovanjsko območje v smislu predpisov o varstvu pred hrupom, če so pri načrtovanju upoštevani urbanistični, arhitekturni in tehnični ukrepi varstva pred hrupom.
(7) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so pred sprejetjem OPPN na stavbnih zemljiščih dovoljeni posegi:
– redna in investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih gradbenih parcelah za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov ter ograj,
– gradnja kmetijsko gozdarskih objektov na obstoječih gradbenih parcelah kmetije kot nadomestitve obstoječih objektov,
– odstranitve obstoječih objektov,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI in drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN,
– gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja,
– novogradnje, vendar le tiste, ki so določene v PIP za posamezno EUP.
(8) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo lastniki parcele vzdrževati v urejenem stanju. Lahko jih uporabljajo občasno, z rabo, ki ni funkcionalno ali vizualno moteča za celotno območje.
120. člen
(pogoji za pripravo OPPN in državnih prostorskih načrtov, ki niso opredeljeni v kartografskem delu tega odloka)
(1) OPPN, ki s tem odlokom niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, za načrtovanje in rekonstrukcijo GJI, za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; za urejanje površin, namenjenih javnemu dobru in za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ter za sanacije posledic naravnih nesreč, če so skladni s strateškim delom tega odloka.
(2) Kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere se lahko izdela OPPN, kjer tak prostorski akt s tem odlokom še ni predviden:
– gradnja objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za površino, ki presega 0,8 ha,
– gradnja objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta več kot 50 stanovanj oziroma 100 postelj,
– igrišče za golf ne glede na velikost, kamp nad 0,5 ha,
– na površinah, kjer je treba urediti novo parcelacijo za gradnjo objektov (tudi komasacija ali razlastitev) in na površinah, ki nimajo urejenih dovozov,
– na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter novogradnje na mestu obstoječih objektov in con in za sanacijo ali za spremembe tehnologije,
– gradnja GJI s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti ter objekti GJI, ki obsegajo več kot 0,5 ha ureditev, razen v primerih, ko gre za kompleksno gradnjo manjšega obsega, ki je kot taka opredeljena s tem odlokom,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki niso namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb,
– graditev objektov, katerih dimenzije in oblikovanje ter vrsta PNR bi zaradi prilagajanja posebnim zahtevam za energetsko varčno gradnjo, rabo alternativnih virov energije, delovanje ali prezentacijo posebnih dejavnosti in podobno odstopale od PIP, določenih s tem odlokom,
– prostorske ureditve za odlaganje zemljine in inertnih gradbenih ter drugih materialov in druge večje spremembe reliefa,
– graditev objektov in prostorske ureditve za zagotovitev javnih koristi in za kompleksne prostorske ureditve v mestnem jedru Črnomlja,
– urejanje širšega obvodnega prostora Kolpe in pritokov, ki poleg priobalnega zemljišča vodotoka obsega tudi vplivno območje vodotoka (predvsem za kompleksne ali prostorsko obsežne ureditve),
– sanacija razpršene poselitve in razpršene gradnje na vinogradniških in drugih območjih ter sanacija drugih razvrednotenih območij,
– prostorske ureditve, za katere je skladno s predpisi o varstvu okolja treba izvesti presojo vplivov na okolje,
– prostorske ureditve zunaj naselij na območjih, pomembnih za prepoznavnost občine.
(3) Za OPPN in DPN, ki posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih območij prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske preveritve in utemeljitve.
121. člen
(splošni pogoji za parcelacije na območjih, ki se urejajo z OPPN)
(1) Na območjih, ki se urejajo z veljavnim OPPN, so dovoljeni postopki spreminjanja in urejanja mej zemljiških parcel, ki so skladni z določili veljavnega OPPN.
(2) Na območjih, ki se urejajo s predvidenim OPPN, so do uveljavitve dovoljene nove izmere, dovoljene obodne parcelacije in geodetski postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih objektov in naprav GJI.
(3) Na območjih, za katera ta odlok do uveljavitve predvidenega OPPN dovoljujejo gradnje objektov, so dovoljeni geodetski postopki zaradi določanja gradbene parcele in pridobitve uporabnega dovoljenja. Dovoljene so tudi obodne parcelacije po meji območja EUP, v kateri so dovoljene gradnje, do uveljavitve OPPN, določene s tem odlokom.
IV. PREHODNE, POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE
1 Prehodne določbe
122. člen
(veljavnost in prenehanje veljavnosti OPPN)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi oziroma delno v veljavi naslednji izvedbeni akti:
+----------------+------------------------+---------------------+
|Šifra EUP    |IME DOKUMENTA      |OBJAVA ODLOKA    |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ADL/1-OPPNa   |Ureditveni načrt    |Uradni list RS, št. |
|        |Adlešiči        |14/98, 57/03     |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/2-OPPNa   |Lokacijski načrt za   |Uradni list RS, št. |
|        |obvoznico Črnomelj   |81/03        |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/2-OPPNb   |Zazidalni načrt Danfoss |Uradni list RS, št. |
|        |Črnomelj        |27/96, 69/00, 47/02, |
|        |            |81/03, 38/06     |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/2-OPPNc   |Zazidalni načrt Štorov |Skupščinski Dolenjski|
|        |hrib v Črnomlju     |list, št. 14/90,   |
|        |            |02/91        |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/2-OPPNd   |Zazidalni načrt Čardak |Uradni list RS, št. |
|        |v Črnomlju, razen    |89/02, 92/05     |
|        |zemljišč parc. št. del |           |
|        |924/1, 924/10, del   |           |
|        |924/11, del 924/14, del |           |
|        |924/23, 924/26, del   |           |
|        |925/1, 925/2, del    |           |
|        |925/11, del 950/5, k.o. |           |
|        |Črnomelj, na katerih se |           |
|        |ZN razveljavi      |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/3-OPPNa   |Zazidalni načrt obrtne |Skupščinski Dolenjski|
|        |cone v Črnomlju, razen |list, št. 02/90   |
|        |deli zemljišč parc. št. |           |
|        |708/9, 708/19, 722/1,  |           |
|        |1195/2, 1195/5, k.o.  |           |
|        |Črnomelj, na katerih se |           |
|        |ZN razveljavi      |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/6-OPPNa   |Občinski lokacijski   |Uradni list RS, št. |
|        |načrt mestno jedro   |92/05, 32/08 –    |
|        |Črnomelj, razen     |tehnični popravek  |
|        |zemljišč parc. št. del |           |
|        |1187/2, 1253/9, del   |           |
|        |1253/10, del 1253/11,  |           |
|        |del 1253/12, 1253/13,  |           |
|        |del 1253/14, del    |           |
|        |1253/15, del 1253/16,  |           |
|        |del 1253/25, k.o. Loka, |           |
|        |na katerih se OlN    |           |
|        |razveljavi       |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/9-OPPNa   |Lokacijski načrt za   |Skupščinski Dolenjski|
|        |centralno čistilno   |list, št. 08/90,   |
|        |napravo Črnomelj, razen |Uradni list RS, št. |
|        |del in vodotoka parc.  |25/91, 21/92, 43/00 |
|        |št. 2485/1 in parc.št. |           |
|        |2099/6, del 2474 in   |           |
|        |2111/3, k.o. Loka, na  |           |
|        |katerih se /LN     |           |
|        |razveljavi       |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/11-OPPNa   |Zazidalni načrt Drage  |Uradni list RS, št. |
|        |2. faza v Črnomlju,   |47/98        |
|        |razen zemljišč parc.  |           |
|        |št. del 1290/4, del   |           |
|        |1290/5, del 1290/6, del |           |
|        |1290/19, 1292/1, del  |           |
|        |2431/2, k.o. Loka, na  |           |
|        |katerih se ZN      |           |
|        |razveljavi       |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|ČR/14-OPPNa   |Občinski podrobni    |Uradni list RS, št. |
|        |prostorski načrt    |52/10        |
|        |Tehnološko razvojnega  |           |
|        |industrijskega središča |           |
|        |(TRIS) Kanižarica    |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|DRT/3-OPPNa   |Občinski lokacijski   |Uradni list RS, št. |
|DRT/3-OPPNb   |načrt Dragatuš 1. faza, |120/05        |
|DRT/3-OPPNc   |razen zemljišč parc.  |           |
|        |št. 1019/3, 1020/2,   |           |
|        |1022/2, 1025/3, 1036/2, |           |
|        |1038/3, 1048/1, 1049/1, |           |
|        |1049/2, 1154/1, 1154/2, |           |
|        |1154/3 in deli zemljišč |           |
|        |parc. št. 993, 998,   |           |
|        |999, 1002/1, 1002/2,  |           |
|        |1012, 1013, 1014/1,   |           |
|        |1014/2, 1019/2, 1019/5, |           |
|        |1020/1, 1022/1, 1025/2, |           |
|        |1026/2, 1029/1, 1029/2, |           |
|        |1031, 1032/1, 1032/2,  |           |
|        |1037, 1038/1, 1043/1,  |           |
|        |1043/2, 1046/2, 1051/2, |           |
|        |1054/2, 1055/1, 1058,  |           |
|        |1059/2, 1062/2, 1063/1, |           |
|        |1065, 1070/1, 1070/2,  |           |
|        |1071/1, 1071/2, 1072,  |           |
|        |1075/1, 1075/2, 1076/2, |           |
|        |1077/1, 1078, 1081,   |           |
|        |1082/2, 1090/3, 1090/5, |           |
|        |1098/2, 1105/1, 1105/3, |           |
|        |1111, 1112/1, 1119,   |           |
|        |1120, 1127, 1128, 1135, |           |
|        |1136/2, 4662/1, 4662/2, |           |
|        |4663/2, 4670/1, k.o.  |           |
|        |Dragatuš, na katerih se |           |
|        |OLN razveljavi     |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|GSV/4-OPPNa   |Občinski podrobni    |Uradni list RS, št. |
|        |prostorski načrt za   |98/07        |
|        |kamnolom Suhor     |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|RUV/2-OPPNa   |Občinski lokacijski   |Uradni list RS, št. |
|        |načrt poslovna cona   |140/04        |
|        |Ručetna vas       |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
|VRA/3-OPPNa   |Občinski lokacijski   |Uradni list RS, št. |
|        |načrt podcenter za   |29/07        |
|        |ravnanje z odpadki   |           |
|        |(PCRO) in deponija   |           |
|        |inertnih odpadkov    |           |
|        |Vranoviči, razen na   |           |
|        |zemljišč parc. št. del |           |
|        |1528/1, del 1528/2, del |           |
|        |1528/4, del 1528/5,   |           |
|        |1528/6, del 2066/4,   |           |
|        |k.o. Vranoviči, na   |           |
|        |katerih se OLN     |           |
|        |razveljavi       |           |
+----------------+------------------------+---------------------+
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo oziroma delno prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti:
+----------------------------------+---------------------------+
|IME DOKUMENTA           |OBJAVA ODLOKA       |
+----------------------------------+---------------------------+
|Dolgoročni plan Občine Črnomelj za|Skupščinski Dolenjski   |
|obdobje 1986–2000         |list, št. 13/90, Uradni  |
|– s spremembami in dopolnitvami  |list RS, št. 45/95, 57/95, |
|                 |43/00, 81/03, 119/03,   |
|                 |79/04, 73/08 – tehnični  |
|                 |popravek, 46/09      |
+----------------------------------+---------------------------+
|Prostorske sestavine družbenega  |Skupščinski Dolenjski   |
|plana Občine Črnomelj za obdobje |list, št. 2/87, 7/91,   |
|1986–1990 – s spremembami in   |11/91, Uradni list RS, št. |
|dopolnitvami           |45/95, 57/95, 43/00,    |
|                 |81/03, 119/03, 79/04,   |
|                 |73/08 – tehnični popravek, |
|                 |46/09           |
+----------------------------------+---------------------------+
|Prostorsko ureditveni pogoji za  |Uradni list RS, št. 66/95, |
|območji Krajevnih skupnosti    |36/02, 121/03, 65/06,   |
|Adlešiči in Griblje        |75/08, 108/08, 30/09,   |
|                 |46/09           |
+----------------------------------+---------------------------+
|Prostorsko ureditveni pogoji za  |Skupščinski Dolenjski   |
|ureditveno območje Črnomlja in  |list, št. 14/90, Uradni  |
|naselij Vojna vas, Svibnik,    |list RS, št. 57/98,    |
|Kanižarica in Blatnik       |69/00,135/03, 63/04,    |
|                 |66/05, 65/06, 63/07,    |
|                 |75/08, 108/08, 51/10-   |
|                 |obvezna razlaga      |
+----------------------------------+---------------------------+
|Prostorsko ureditveni pogoji za  |Uradni list RS, št. 70/95, |
|območja Krajevnih skupnosti    |121/03, 57/06, 75/08,   |
|Dragatuš (del), Sinji vrh in   |108/08, 46/09       |
|Vinica              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Prostorsko ureditveni pogoji za  |Uradni list RS, št. 39/94, |
|območje Krajevne skupnosti Stari |35/97, 81/02 in 121/03,  |
|trg                |75/08, 108/08       |
+----------------------------------+---------------------------+
|Prostorski ureditveni pogoji za  |Uradni list RS, št.    |
|območja KS Dragatuš (delno), KS  |119/03, 23/06, 40/07,   |
|Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče- |75/08, 108/08, 109/08 –  |
|Kanižarica (delno), KS Črnomelj  |obvezna razlaga, 46/09   |
|(delno), KS Talčji Vrh in KS   |              |
|Petrova vas            |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Zazidalni načrt Kočevje pri    |Skupščinski Dolenjski   |
|Črnomlju             |list, št. 24/82      |
+----------------------------------+---------------------------+
|Lokacijski načrt spremljajočih  |Skupščinski Dolenjski   |
|objektov pokopališča v Vojni vasi |list, št. 15/89      |
+----------------------------------+---------------------------+
|Zazidalni načrt Čardak v Črnomlju |Uradni list RS, št. 89/02, |
|na zemljiščih parc. št. del 924/1,|92/05           |
|924/10, del 924/11, del 924/14,  |              |
|del 924/23, 924/26, del 925/1,  |              |
|925/2, del 925/11, del 950/5, k.o.|              |
|Črnomelj             |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Zazidalni načrt obrtne cone v   |Skupščinski Dolenjski   |
|Črnomlju na delih zemljišč parc. |list, št. 02/90      |
|št. 708/9, 708/19, 722/1, 1195/2, |              |
|1195/5, k.o. Črnomelj       |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Zazidalni načrt Drage 2. faza v  |Uradni list RS, št. 47/98 |
|Črnomlju na zemljiščih parc. št. |              |
|del 1290/4, del 1290/5, del    |              |
|1290/6, del 1290/19, 1292/1, del |              |
|2431/2, k.o. Loka         |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Občinski lokacijski načrt mestno |Uradni list RS, št. 92/05, |
|jedro Črnomelj na zemljiščih parc.|32/08 – tehnični popravek |
|št. del 1187/2, 1253/9, del    |              |
|1253/10, del 1253/11, del 1253/12,|              |
|1253/13, del 1253/14, del 1253/15,|              |
|del 1253/16, del 1253/25, k.o.  |              |
|Loka               |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Občinski lokacijski načrt     |Uradni list RS, št. 29/07 |
|podcenter za ravnanje z odpadki  |              |
|(PCRO) in deponija inertnih    |              |
|odpadkov Vranoviči na zemljiščih |              |
|parc. št. del 1528/1, del 1528/2, |              |
|del 1528/4, del 1528/5, 1528/6,  |              |
|del 2066/4, k.o. Vranoviči    |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Občinski lokacijski načrt Dragatuš|Uradni list RS, št. 120/05 |
|1. faza na zemljiščih parc. št.  |              |
|1019/3, 1020/2, 1022/2, 1025/3,  |              |
|1036/2, 1038/3, 1048/1, 1049/1,  |              |
|1049/2, 1154/1, 1154/2, 1154/3 in |              |
|deli zemljišč parc. št. 993, 998, |              |
|999, 1002/1, 1002/2, 1012, 1013, |              |
|1014/1, 1014/2, 1019/2, 1019/5,  |              |
|1020/1, 1022/1, 1025/2, 1026/2,  |              |
|1029/1, 1029/2, 1031, 1032/1,   |              |
|1032/2, 1037, 1038/1, 1043/1,   |              |
|1043/2, 1046/2, 1051/2, 1054/2,  |              |
|1055/1, 1058, 1059/2, 1062/2,   |              |
|1063/1, 1065, 1070/1, 1070/2,   |              |
|1071/1, 1071/2, 1072, 1075/1,   |              |
|1075/2, 1076/2, 1077/1, 1078,   |              |
|1081, 1082/2, 1090/3, 1090/5,   |              |
|1098/2, 1105/1, 1105/3, 1111,   |              |
|1112/1, 1119, 1120, 1127, 1128,  |              |
|1135, 1136/2, 4662/1, 4662/2,   |              |
|4663/2, 4670/1, k.o. Dragatuš   |              |
+----------------------------------+---------------------------+
2 Posebne določbe
123. člen
(varstvena območja dediščine objektov)
Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se skladno s predpisi o varstvu kulturne upoštevajo enote kulturne dediščine vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Črnomelj (ZVKDS OE Novo mesto, februar 2008), ki se hranijo na sedežu Občine Črnomelj in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto.
124. člen
(nedovoljene gradnje)
(1) Za objekte, ki so nedovoljena gradnja in so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka, so do odstranitve ali pridobitve gradbenega dovoljenja (če je to možno pod pogoji tega odloka) dopustna redna vzdrževalna dela z namenom preprečitve nevarnosti za ljudi in okolje.
(2) Določila drugega odstavka 69. člena ne veljajo za pridobitev gradbenih dovoljenj za nedovoljene gradnje, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka.
125. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
126. člen
(vpogled v OPN)
OPN je stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.
3 Končna določba
127. člen
(veljavnost občinskega prostorskega načrta)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-16/2007
Črnomelj, dne 4. oktobra 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost