Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008, stran 10209.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in v povezavi z 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP), sklepa ministra za okolje in prostor št. 35016-103/2008/52, z dne 19. 8. 2011, o potrditvi »Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane v letu 2008 in 31. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07, 53/10), je Občinski svet Občine Poljčane na 8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Poljčane spreminjajo in dopolnjujejo prostorske sestavine Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06)
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednja področja:
– sprememba namenske rabe iz območja najboljših kmetijskih zemljišč v območje okoljske infrastrukture, za potrebe gradnje čistilne naprave v naselju Poljčane, na parc. št. 399/1 k.o. Brezje pri Poljčanah, v površini 4.998 m2
– sprememba namenske rabe iz območja drugih kmetijskih zemljišč v območje površin za centralne dejavnosti, za potrebe izgradnje vrtca in spremljajočih površin, na parc. št. 62/2, 64, 89/3 in 92/1 vse k.o. Brezje pri Poljčanah, v površini 5.468 m2
– sprememba namenske rabe iz območja drugih kmetijskih zemljišč v območje površin za promet, na parc. št. 403/2, 403/1, 767/1, 402, 777/1, 400/2, 404, 328, 327, 323, 318, 310/1, 322, 331, 329, 781/1, 330, 332, 400/1, 767/2, 376, *326, 394/2, 395, 319, 320, 321, 333/1, 772/2, 333/2, 777/4, 310/2, 307/1, 307/2, 301, 765/1, 298/2, 290, 773/1, 288 vse k.o. Pekel (rekonstrukcija železniškega in cestnega prometa – izvennivojsko križanje železniške proge), v površini 30.584 m2
– sprememba namenske rabe iz območja drugih kmetijskih zemljišč v območje površin za oddih, rekreacijo in šport, na parc. št. 29/1, 28/2, 32/1, 34, 33, 36 vse k.o. Pekel, v površini 7.823 m2.
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) se spremenijo in dopolnijo naslednje opredelitve:
(1) V točki 2. Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru se
– na koncu petintridesetega odstavka se doda besedilo: »Zlasti za zaščito reke Dravinje je potrebno celovito urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V ta namen bo zgrajena skupna oziroma centralna čistilna naprava Poljčane dolvodno in sicer na parc. št. 399/1 k.o. Brezje pri Poljčanah. V to čistilno napravo bodo speljane odpadne vode iz naselij Zgornje Poljčane, Poljčane, Spodnje Poljčane. V naseljih Poljčane, Zgornje Poljčane in Spodnje Poljčane bo obstoječe kanalizacijsko omrežje nadgrajeno z dodatnimi primarnimi in sekundarnimi kanalizacijskimi zbiralniki. Tovrstno omrežje bo nanovo zgrajeno v naseljih Lušečka vas, Čadramska vas. Ob izgradnji kanalizacijskih zbiralnikov bodo poleg črpališč zgrajeni tudi drugi pripadajoči objekti in naprave (razbremenilni bazeni, revizijski in drugi jaški …). Pri izgradnji primarnih in sekundarnih kanalizacijskih zbiralnikov ter pripadajočih objektov in naprav so dopustna položajna odstopanja, izhajajoč iz konkretnih terenskih pogojev oziroma ovir in iz usklajevanja z lastniki ter upravljavci nepremičnin in gospodarske javne infrastrukture.
– Sedemintridesetemu odstavku za besedo »greznice« vrine besedilo: »ter z izgradnjami bioloških čistilnih naprav (Studenice-Krasna …)«.
(2) V podpoglavju 3.2. Zasnova namenske rabe:
– v štiridesetem odstavku se skladno s predvidenimi širitvami naselja Poljčane, površine ureditvenega območja naselja Poljčane spremeni. Številka 142,99 se nadomesti s številko 143,42.
(3) Na koncu poglavja 7. Program dodatnih raziskav, analiz in študij, ki so potrebne za spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana se doda nova točka 3.1., ki se glasi: » 3.1. Opredelitve v zvezi s spremembami in dopolnitvami plana v letu 2008:
Pri nadaljnjem načrtovanju, projektiranju in izvajanju s spremembami in dopolnitvami plana v letu 2008 opredeljenih posegov v prostor in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe in načine spremljanja stanja okolja v času izvajanja odloka o planu, ki so navedeni v okoljskem poročilu, izdelanem za spremembe in dopolnitve plana v letu 2008 (OIKOS d.o.o., št. 1141/09). Prej navedeni omilitveni ukrepi in načini spremljanja stanja okolja v času izvajanja odloka o planu so za posamezne posege navedeni v nadaljevanju, in sicer skupaj s smernicami nekaterih nosilcev urejanja prostora, ki se nanašajo na pripravo projektne dokumentacije in izvedbo del na njeni podlagi:
a) za EUP PO1 (območje okoljske infrastructure – čistilna naprava Poljčane):
– čistilna naprava naj se umesti v prostor neposredno ob cesti v višini ceste, tako kot je predvideno v idejnem projektu na koti 257,10 m n.v. in je prikazano v sliki v okoljskem poročilu v preglednici št. 17. Preostalega dela območja naj se ne nasipa in naj se na njem ne gradi – na tem območju so dovoljene zgolj ureditve namenjene iztoku iz čistilne naprave.
– V sklopu priprave OPPN je potrebno upoštevati zaključke Poplavne študije za območje Občine Poljčane in morebitne dodatne omilitvene ukrepe, ki iz nje izhajajo.
– Potrebno je ohranjati morfološke značilnosti struge vodotokov. Posegi v struge vodotokov morajo biti minimalni in sonaravno urejeni. Kanaliziranje struge ter utrjevanje brežin s kamnitimi zložbami in betoniranjem ni dovoljeno. Potrebno urejanje in utrjevanje brežin naj se izvaja z ekoremediacijskimi tehnikami (kašte, zvitki iz geotekstila, itd.). Po končani ureditvi je potrebno brežine zarasti z avtohtono vegetacijo.
– V delu območja, kjer ne bodo zgrajeni objekti, naj se po zaključku del vzpostavi mokrotne travnike. Raba tega območja naj bo ekstenzivna, kar pomeni košnjo največ dvakrat letno (konec junija-začetek julija in konec septembra). Omenjeni travniki naj ne bodo gnojeni oziroma naj bo gnojenje minimalno. Uporaba umetnih gnojil, pesticidov in drugih kemikalij ni dovoljena.
– Z lastniki parcel št. 390/1, 390/2, 393, 395, 396, 397, 399/1, 404, 405 in J, JZ delom parcele 402, naj se sklene pisni dogovor o ekstenzivni rabi (glej prejšnji ukrep) zemljišč.
– Objekti naj ne bodo osvetljeni. Kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, naj bo osvetljevanje minimalno in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala.
– Prizadeta območja je potrebno sanirati z avtohtono vegetacijo in preprečevati razrast invazivnih vrst rastlin. Sanacija prizadetih travnikov naj se izvede s setvijo senenega drobirja iz sosednjih travnikov in bližnjih senikov.
– Gozdne otoke in druge naravne elemente kulturne krajine naj se v največji možni meri ohranja. Prizadete gozdne otoke naj se nadomešča (npr. tako, da se objekte zasadi z avtohtono lesnato vegetacijo).
– Za manipulativne površine naj se prednostno uporablja obstoječe koridorje.
– Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se prilagodi biološkemu ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.
– Na strehi novih objektov naj se v sodelovanju z ZRSVN vzpostavi primerna mesta oziroma nosilce za gnezda bele štorklje.
– Objekti v sklopu lokacije čistilne naprave se delijo na tehnološke objekte in upravno stavbo s skladišči. Tehnološki objekti so predvsem odprti bazeni iz AB konstrukcije te posamezni kanali – kinete, ki so prav tako AB po projektu izdelane tehnologije.
Upravna stavba je podolgovate zasnove, enoetažna. Streha je ravna. Gradnja objekta je klasična s PVC okni in vrati. Fasada izolativna barvana.
Okolje objekta in bazenov je za potrebe parkirišč in dostopov asfaltirano, ostale površine so zatravljene. Celotna površina čistilne naprave je ograjena z žično ograjo.
b) za EUP PO2 (območje za centralne dejavnosti – vrtec, šolstvo):
– V sklopu priprave OPPN je potrebno upoštevati zaključke Poplavne študije za območje Občine Poljčane in morebitne dodatne omilitvene ukrepe, ki iz nje izhajajo.
– Objekt vrtca naj se umesti v prostor v liniji z obstoječo osnovno šolo v severno tretjino območja. Za zagotovitev ustrezne protihrupne zaščite naj se pri projektiranju in gradnji predvidi pasivno protihrupno zaščito (slepa stena proti cesti, okna, fasada itd.). Med vrtcem in cesto naj se vzpostavi zeleno bariero (npr. živa meja, listnato drevje itd.).
– Objekti naj ne bodo osvetljeni. Kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, naj bo osvetljevanje minimalno in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala.
– Prizadeta območja je potrebno sanirati z avtohtono vegetacijo in preprečevati razrast invazivnih vrst rastlin. Sanacija prizadetih travnikov naj se izvede s setvijo senenega drobirja iz sosednjih travnikov in bližnjih senikov.
– Gozdne otoke in druge naravne elemente kulturne krajine naj se v največji možni meri ohranja. Prizadete gozdne otoke naj se nadomešča (npr. tako, da se objekte zasadi z avtohtono lesnato vegetacijo).
– Za manipulativne površine naj se prednostno uporablja obstoječe koridorje.
– Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se prilagodi biološkemu ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.
– Na strehi novih objektov naj se v sodelovanju z ZRSVN vzpostavi primerna mesta oziroma nosilce za gnezda bele štorklje.
– Objekt vrtca naj se umesti v zgornjo tretjino predlaganega območja oziroma čim bolj ob cesto tako, da krajinsko ne bo izstopal iz zunanje linije naselja in bližnje osnovne šole.
– Objekt dograditve šole in vrtca je lociran kot samostojni objekt. Predvidena je etažnost največ K+P+2. Streha je lahko dvokapnica ali ravna kolikor je to opravičljivo iz funkcionalnih razlogov.
Objekt tlorisno sledi obliki terena oziroma obliki parcele in sicer je s spremnimi prostori orientiran proti severu – ter prostori učilnic in igralnic proti jugu, kjer je predviden zunanji prostor.
Objekt mora biti zasnovan funkcionalno glede na namembnost in upoštevati vse sodobne smernice o energetsko varčni gradnji. S tem je poudarek na uporabi ekoloških materialov in obdelavah, ki se odražajo tudi na zunanjosti.
Okolica objekta je prilagojena namembnosti objekta in sicer je na severni strani dostop in parkirišča ter funkcionalne površine, medtem ko so površine proti jugozahodu namenjene igriščem in zunanjemu programu dejavnosti. Zunanje površine so ograjene.
c) za EUP PO3 (površine za oddih, šport in rekreacijo):
– V sklopu priprave OPPN je potrebno upoštevati zaključke Poplavne študije za območje Občine Poljčane in morebitne dodatne omilitvene ukrepe, ki iz nje izhajajo.
– Objekti naj ne bodo osvetljeni. Kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, naj bo osvetljevanje minimalno in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala.
– Prizadeta območja je potrebno sanirati z avtohtono vegetacijo in preprečevati razrast invazivnih vrst rastlin. Sanacija prizadetih travnikov naj se izvede s setvijo senenega drobirja iz sosednjih travnikov in bližnjih senikov.
– Za manipulativne površine naj se prednostno uporablja obstoječe koridorje.
– Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se prilagodi biološkemu ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.
– Površine predvidene za šport in rekreacijo se oblikujejo kot zunanje površine usklajene s standardi za športna igrišča. Dostopi so urejeni, utrjeni, celotno območje ograjeno.
Spremni objekti so namenjeni dopolnitvi funkcionalnosti športnih površin. Možna je postavitev tribune za gledalce z izkoristkom prostorov pod tribunami za spremne in servisne prostore, kakor tudi za pokrite športne površine. Tribuna ima lahko tudi lahko streho. Materiali za spremne prostore in tribuno so lahko AB ali iz lesene konstrukcije. Gabarit morajo biti usklajeni z veljavnimi standardi.
d) za EUP PO5 (Ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici):
– V prizadetih gozdnih robovih na se zagotavlja strukturiranost. Pospešuje naj se plodnonosno grmičevje. V fazi priprave OPPN je potrebno za območje rekonstrukcije ceste Slovenska Bistrica–Poljčane izdelati hidrološko-hidravlično študijo, ki bo preverila ustreznost predlaganih rešitev oziroma preverila poplavno ogroženost širše okolice posega in upoštevati v njej podane omilitvene ukrepe. Omenjena študija naj predlaga tudi ukrepe, ki bodo zagotavljali povezavo med potokom in mokrotnimi travniki, ki je potencialno lahko prekinjena ob izgradnji nasipov na cesto.
– V sklopu priprave OPPN je potrebno raziskati možnosti zmanjšanja vpliva izgradnje nadvoza na krajinsko sliko. Predlaga se, da se ob upoštevanju prometne varnosti med nadvozom in stanovanjskimi objektu v neposredni bližini zasadi drevored avtohtonih listavcev. Preuči naj se tudi možnost ozelenitve nadvoza (npr. ovijalke).
– V sklopu priprave OPPN je potrebno upoštevati zaključke Poplavne študije za območje Občine Poljčane in morebitne dodatne omilitvene ukrepe, ki iz nje izhajajo.
– Prestavitev vodotoka Brežnica se izvede samo na odsekih kjer je to nujno potrebno – med točkama A in B ter C in D (grafična podlaga je prikazana na sliki v okoljskem poročilu v preglednici št. 17). Tok prestavljene struge mora posnemati naravni tok vodotoka v sedanjem stanju (meandriranje), brežine pa morajo biti urejene in utrjene sonaravno. Prečkanje vodotoka Brežnica naj bo izvedeno v širokem loku tako, da ne bo posegov v strugo in brežine potoka.
– Potrebno je ohranjati morfološke značilnosti struge vodotokov. Posegi v struge vodotokov morajo biti minimalni in sonaravno urejeni. Kanaliziranje struge ter utrjevanje brežin s kamnitimi zložbami in betoniranjem ni dovoljeno. Potrebno urejanje in utrjevanje brežin naj se izvaja z ekoremediacijskimi tehnikami (kašte, zvitki iz geotekstila, itd.). Po končani ureditvi je potrebno brežine zarasti z avtohtono vegetacijo.
– V fazi izdelave OPPN naj se preveri potrebnost izvedbe aktivne (ograja) in/ali pasivne (fasada, okna) zaščite pred hrupom za objekte Spodnja Brežnica 26, 27 in 28. V primeru, da bodo vrednosti presežene je potrebno zagotoviti ustrezno varstvo teh objektov pred hrupom. Za potrebe ostalih objektov naj se po izgradnji rekonstruirane ceste opravijo meritve hrupa in se na podlagi rezultatov ustrezno ukrepa z zagotovitvijo protihrupne zaščite, če bo ta potrebna.
– Objekti naj ne bodo osvetljeni. Kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, naj bo osvetljevanje minimalno in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala.
– Prizadeta območja je potrebno sanirati z avtohtono vegetacijo in preprečevati razrast invazivnih vrst rastlin. Sanacija prizadetih travnikov naj se izvede s setvijo senenega drobirja iz sosednjih travnikov in bližnjih senikov.
– Za manipulativne površine naj se prednostno uporablja obstoječe koridorje.
– Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se prilagodi biološkemu ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del (izkopi gradbenih jam, nasutja) naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.
– Vzpostavi naj se nadomestne habitatne tipe. Velikost in način izvedbe naj se določi ob upoštevanju zaključkov in ukrepov hidrološko-hidravlične študije, ki bo preverila ustreznost predlaganih rešitev oziroma preverila poplavno ogroženost širše okolice posega.
– Preuči naj se migracije dvoživk in območja njihovih obsežnejših povozov. V primeru evidentacije črne točke, naj se vzpostavi podhode za dvoživke in zaščitne ograje.
– V fazi izdelave OPPN je potrebno preprečiti poseganje v enoto kulturne dediščine Spodnja Brežnica-Nagodetova kapelica EŠD 20220 in vse ureditve omeji na območje obstoječe cestne infrastrukture in s tem zagotoviti varnost za enoto kulturne dediščine. K podrobnejšim rešitvam je potrebno pridobiti projektne pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
– Preko območja prostorskega urejanja za predvideno ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitve regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici poteka objekt za prenos električne energije-daljnovod DV 1x220 kV Cirkovce–Podlog, za katerega je potrebno upoštevati širino vplivnega območja v katerem je dovoljena gradnja le v določenih pogojih in znaša 80 m (±40 m od osi DV). K podrobnejšim rešitvam je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje ELES-a.
– Prometna infrastruktura je zasnovana kot standardna prometna površina s cestišči, hodniki za pešce in kolesarskimi stezami. Pri oblikovanju se upoštevajo predpisani standardi in materiali.
Useki, škarpe in večje konstrukcijske površine se obložijo z materiali lokalnega značaja.
Vse proste površine se uredijo, zatravijo in zasadijo z grmičevjem in drevje.
(4) V poglavju 9.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, se na koncu dodajo sledeči odstavki:
V skladu z obstoječim občinskim načrtom zaščite in reševanja ter veljavnimi republiškimi predpisi in navodili (Uradni list RS, št. 23/94) bomo načrtovali in izvajali naslednje naloge in ukrepe:
– usposabljali prebivalstvo in urejali prostor v skladu s dolgoročnimi cilji razvoja obrambe in zaščite
– morebitne naravne katastrofe (opozarjamo na ogroženost nekaterih območij zaradi poplav in zemeljskih plazov) bomo varovali skladno s 37. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). Tako poplave kot plazove bomo urejali v skladu z vodnogospodarskimi ureditvami.
– Poleg plazov in poplav bomo varovali tudi ostale vidike ogroženosti občine (požar, suša, vihar, ipd.).
– Za morebitne naravne katastrofe ali za primer vojne bomo načrtovali ustrezne prostorske rešitve za potrebe zaščite in reševanja ljudi. Te naj bodo na takšnih lokacijah in v tolikšnem obsegu, da ne bodo ovirale zasnove naselij ali povzročale trajnih negativnih posledic v prostoru.
Načrtovanje kompleksov, kakršni so začasni bivalni in drugi kompleksi (za pokop ljudi in živali, za deponijo ruševin, itd.), naj bo vezano na že obstoječo ali predvideno izgradnjo komunalne infrastrukture.
– Gradnja javnih zaklonišč za zaklanjanje prebivalstva in materialnih ter drugih dobrin bodo opredeljevale ocene o stopnji nevarnosti in o koncentraciji prebivalstva v posebnih naseljih.
Za načrtovanje in graditev objektov in grajene strukture mora biti upoštevano sledeče:
– pri projektu mora biti narejena študija varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (drugi odstavek 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06, ZVNDN-UPB-1)
– upoštevani morajo biti ukrepi varstva pred požarom (22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – UPB)
– zagotovljeni zadostni viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantna omrežja za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91 ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 10/05, 83/05 in 14/07)
– zagotovljeni morajo biti zadostni odmiki med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
– zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požarov ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
– načrtovana ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06, ZVNDN-UPB-1 in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list RS, št. 57/96)
– Projekti za graditev objektov in naprav namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, v povezavi s 19. 2 in 3. točko 8. člena istega zakona)
– Potrebno je upoštevati še naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost terena, možnost porušitve visokih pregrad) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popolnoma umakniti iz območja potencialne ogroženosti) in predvideti ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.
(5) V podpoglavju 11.2. Kartografska dokumentacija v merilu 1:5000 se besedilo spremeni tako, da se v tretjem odstavku številka 2000, nadomesti s številko 2008.
(6) V poglavju 13. Dokumentacija k planu se v osmem odstavku besedilo: »bilanca površin« spremeni tako, da se glasi:
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|         | Plan 2003| Sprememba | Sprememba| Plan 2008|
|         |  v ha  |  zaradi  |  v ha |  ha  |
|         |     |izločitve iz|     |     |
|         |     |  Občine  |     |     |
|         |     | Slovenska |     |     |
|         |     | Bistrica |     |     |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Najboljša    |     |      |     |     |
|kmetijska    |     |      |     |     |
|zemljišča    | 7.316,70 |  524,75  |  –0,63 | 534,02 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Druga kmetijska |     |      |     |     |
|zemljišča    | 5.965,90 |  882,41  |  –4,19 | 878,22 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Območja gozdov  | 17.574,30| 2.019,08 |  –0,19 | 2.018,89 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Stavbno     | 2,296,70 |  262,83  |  +1,91 | 264,74 |
|zemljišče:    |     |      |     |     |
+-----------------+     +------------+----------+----------+
|– stavbna    |     |      |     |     |
|zemljišča izven |     |      |     |     |
|ureditvenih   |     |      |     |     |
|območij za    |     |      |     |     |
|poselitev    |     |  87,71  |  +0,58 |  88,29 |
+-----------------+     +------------+----------+----------+
|– ureditvena   |     |      |     |     |
|območja naselij |     |  175,12  |  +1,33 | 176,45 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Zemljišče s   |  2,15  |   0   |   0  |   0  |
|posebnimi    |     |      |     |     |
|naravnimi    |     |      |     |     |
|razmerami    |     |      |     |     |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Odlagališče   |     |      |     |     |
|odpadkov     |  12,06 |   0   |   0  |   0  |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Pridobivalno   |     |      |     |     |
|območje rudnin  |  62,00 |  41,23  |   0  |  41,23 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Vodna površina  | 222,19 |  21,07  |   0  |  21,07 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|Območja prometne |     |      |     |     |
|infrastrukture  |     |  10,55  |  +3,21 |  13,76 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
|skupaj      | 33.452,00| 3.761,93 |     | 3.761,93 |
+-----------------+----------+------------+----------+----------+
3. člen
(1) Zaradi vrisa sprememb, ki so opredeljene v 1. členu tega odloka kartografskega dela, se ta nadomesti s kartami:
»list a/ Naslovnica
– karta št. 2: ZASNOVA RABE PROSTORA M 1:25.000
– karta št. 3: ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA M 1:25.000
– karta št. 3: ZASNOVA ENERGETSKEGA OMREŽJA M 1:25.000
– karta št. 5: ZASNOVA VODNIH VIROV IN OSKRBE Z VODO TER ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA M 1:25.000
– karta št. 6: ZASNOVA VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV IN OBMOČIJ AGRARNE OPERACIJE M 1:25.000
– karta št. 9: ZASNOVA OHRANJANJA IN IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI NARAVNIH VIROV M 1:25.000
– karta št. 10: USMERITVE ZA NAČINE UREJANJA NASELIJ IN OBMOČIJ S PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI AKTI M 1:25.000
– karta št. 11: ZASNOVA RABE PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO M 1:25.000«.
(2) V kartografski dokumentaciji se zaradi vrisa sprememb, ki so opredeljene v 1. členu tega odloka, nadomestijo:
Naslovnica
Legenda
Pregledna karta Občine Poljčane z razdelitvijo na liste
list št. 2 – Slovenska Bistrica – 50        M 1:5000
list št. 7 – Šentjur pri Celju – 10         M 1:5000
list št. 8 – Rogatec – 1              M 1:5000
4. člen
Do sprejetja občinskih podrobnih prostorskih načrtov za posamezne posege iz sprememb in dopolnitev prostorskega plana v letu 2008, se smiselno uporabljajo določbe odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, v delu, ki se nanaša na območje Občine Poljčane (Uradni list SRS, št. 29/89, Uradni list RS, št. 43/92, 35/94 in 45/00) in Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralni naselji v Občini Poljčane (UPB, Uradni list RS, št. 97/08).
5. člen
Grafični del sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Poljčane, je stalno na vpogled na sedežu Občine Poljčane. Grafični del prostorskega plana je izdelan tudi v digitalni obliki in vnesen v prostorski informacijski sistem Občine Poljčane.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2011-8-201
Poljčane, dne 20. septembra 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.