Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011, stran 10207.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 8. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2011 (Uradni list RS, št. 10/11), se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi.
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
| Konto |    |       OPIS       |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |I.   |SKUPAJ PRIHODKI        |  3.843.703|
|     |    |(70+71+72+73+74+78)      |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  3.236.202|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    70|    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) |  2.943.152|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   700|    |Davki na dohodek in dobiček  |  2.516.018|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   703|    |Davki na premoženje      |   207.200|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   704|    |Domači davki na blago in    |   219.934|
|     |    |storitve            |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    71|    |NEDAVČNI PRIHODKI       |   293.050|
|     |    |(710+711+712+713+714)     |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   710|    |Udeležba na dobičku in dohodki |   207.200|
|     |    |od premoženja         |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   711|    |Takse in pristojbine      |    2.350|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   712|    |Denarne kazni         |    8.000|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   713|    |Prihodki od prodaje blaga in  |    10.000|
|     |    |storitev            |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   714|    |Drugi nedavčni prihodki    |    65.500|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    72|    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |    35.639|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   720|    |Prihodki od prodaje osnovnih  |    24.047|
|     |    |sredstev            |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   722|    |Prihodki od prodaje zemljišč in|    11.592|
|     |    |neopredmetenih dolgoročnih   |       |
|     |    |sredstev            |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    73|    |PREJETE DONACIJE        |      0|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   731|    |Prejete donacije iz tujine   |      0|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    74|    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)   |   571.862|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   740|    |Transferni prihodki iz drugih |   571.862|
|     |    |javnofinančnih institucij   |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  4.229.902|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    40|    |TEKOČI ODHODKI         |  1.142.714|
|     |    |(400+401+402+403+409)     |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   400|    |Plače in drugi izdatki     |   291.192|
|     |    |zaposlenim           |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   401|    |Prispevki delodajalcev za   |    50.119|
|     |    |socialno varnost        |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   402|    |Izdatki za blago in storitve  |   734.538|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   403|    |Plačila domačih obresti    |    23.000|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   409|    |Rezerve            |    43.865|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    41|    |TEKOČI TRANSFERI        |  1.180.388|
|     |    |(410+411+412+413)       |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   410|    |Subvencije           |    11.000|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   411|    |Transferi posameznikom in   |   732.372|
|     |    |gospodinjstvom         |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   412|    |Transferi neprofitnim     |   149.172|
|     |    |organizacijam in ustanovam   |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   413|    |Drugi tekoči domači transferi |   287.844|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    42|    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |  1.802.568|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   420|    |Nakup in gradnja osnovnih   |  1.802.568|
|     |    |sredstev            |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    43|    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |   104.232|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   431|    |Investicijski transferi pravnim|    27.300|
|     |    |in fizičnim osebam, ki niso  |       |
|     |    |proračunski uporabniki     |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   432|    |Investicijski transferi    |    76.932|
|     |    |proračunskim uporabnikom    |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   –386.199|
|     |    |(PRIMANJKLJAJ) = (I. – II.)  |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |III./1 |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)|   –367.699|
|     |    |((I.-7102) – (II.-403-404))  |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |III./2 |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) |   –76.081|
|     |    |((70+71) – (40+41))      |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      0|
|     |    |NALOŽB             |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    75|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0|
|     |    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|     |    |(750)             |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   750|    |Prejeta vračila danih posojil |      0|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      0|
|     |    |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. –|       |
|     |    |V.)              |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|    50|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |   225.935|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   500|    |Domače zadolževanje      |   225.935|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |VIII. |ODPLAČILO DOLGA        |    57.520|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|   550|    |Odplačila domačega dolga    |    57.520|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV|   –217.784|
|     |    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-|       |
|     |    |VIII.)             |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |   168.415|
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   386.199|
|     |    |VIII.-IX.)           |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
|     | XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |   217.784|
|     |    |KONEC PRETEKLEGA LETA     |       |
+---------+-------+-------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
V 11. členu Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011 se v prvem odstavku doda stavek: »Za izvajanje kratkoročnega zadolževanja občine je pooblaščen župan.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011 in se na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Poljčane za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 225.935 eurov, in sicer za financiranje investicij, ki so predvidene v proračunu.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 20. septembra 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.