Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3351. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, stran 10179.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08 in 36/11), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 26. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o posebni in podrejeni rabi javnih površin
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi posebna in podrejena raba javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL).
2. člen
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so:
– občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste),
– javne zelene površine;
2. Posebna raba cest pomeni rabo cest za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja;
3. Posebna raba javnih zelenih površin pomeni rabo pohodnih delov zelenih površin za postavitev:
– kioska,
– ute za prodajo kostanja;
4. Podrejena raba cest pomeni rabo cest za:
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom,
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov,
– postavitev stojala za brezplačne časopise,
– postavitev polnilnih točk,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev vozičkov za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storžih, mandljev in podobno,
– postavitev samopostrežnega avtomata,
– prirejanje razstav,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– izvedbo spontanega uličnega nastopa,
– izvedbo snemanja filma in otvoritve,
– izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in javnega shoda,
– izvedbo prireditev, ki jih organizira MOL,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov,
– postavitev opreme – klopi in stoli.
5. Podrejena raba javnih zelenih površin pomeni rabo pohodnih delov zelenih površin za:
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov,
– postavitev vozičkov za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storžih, mandljev in podobno,
– prirejanje razstav,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– snemanje filma in otvoritve,
– izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in javnega shoda,
– izvedbo prireditev, ki jih organizira MOL,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov;
6. Ožje mesto središče je območje znotraj notranjega cestnega obroča, ki poteka po Masarykovi cesti, Trgu OF, Tivolski cesti, Bleiweisovi ulici, Aškerčevi cesti, Zoisovi cesti, Karlovški cesti, Roški cesti in Njegoševi cesti (v nadaljnjem besedilu: ožje mestno središče);
7. Historično območje ožjega mestnega središča obsega: območja baročne Ljubljane z Žabjakom, območje Grajskega griča, secesijske Ljubljane, moderne Ljubljane, Karlovškega in Poljanskega predmestja ter območje Krakova z Eipprovo ulico (v nadaljnjem besedilu: historično območje);
8. Oprema gostinskega vrta je po tem odloku stol, miza, senčnik, grelec, tabla tipa A, cvetlično korito in sladoledna vitrina.
II. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE IN PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA POSEBNO IN PODREJENO RABO JAVNIH POVRŠIN
3. člen
Javne površine se oddajo v uporabo za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka s pogodbo na podlagi javnega zbiranja ponudb, za namene podrejene rabe iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ter spontane ulične nastope, pa z neposredno pogodbo.
Podrejena raba javne površine za prirejanje razstav in zabavnih prireditev se pridobi na podlagi dovoljenja, ki ga izda organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe in promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) na podlagi vloge.
Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
4. člen
Za oddajo javnih površin za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka pristojni organ objavi javno zbiranje ponudb, v katerem pozove ponudnike k vložitvi pisnih ponudb. Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega zbiranja ponudb, je izbran tisti ponudnik, ki doseže najvišje število točk po objavljenih merilih.
Če za posamezno lokacijo posebne rabe javne površine iz prvega odstavka tega člena prispe več ponudb, ki dosežejo enako število točk, MOL s pogodbo odda lokacijo tistemu ponudniku, ki v nadaljnjem postopku ponudi najvišji znesek uporabnine.
5. člen
Javne površine se za namene podrejene rabe iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za spontani ulični nastop, oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca s sklenitvijo neposredne pogodbe.
Prosilec mora k vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti načrt s prikazom umestitve opreme na javno površino (tloris), podatke o namenu rabe javne površine in druge podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe.
6. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo ali graditev objekta ob javni površini se mora, zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del, vlogi priložiti tudi z drugimi predpisi zahtevano dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni.
7. člen
Vloga za pridobitev podrejene rabe javne površine za javno prireditev ali javni shod mora vsebovati naslednje podatke:
– ime organizatorja,
– ime in namen prireditve,
– tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples, športna, novoletna in podobno),
– namen javnega shoda (politični, verski itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme in
– predlog začasne prometne ureditve.
Vloga iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi potrdilo o plačilu kavcije o odpravi nastale škode na javni površini, ki ga izda izvajalec javne službe urejanja in čiščenja cest in javnih zelenih površin.
8. člen
Pristojni organ mora pred izdajo dovoljenja za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ali pred sklenitvijo pogodbe za oddajo javne površine za namene podrejene rabe iz tega odloka pridobiti predhodno soglasje organa mestne uprave, pristojnega za urejanje prostora.
9. člen
Javna površina se lahko pridobi za:
– postavitev kioska največ za pet let,
– postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z gostinskim obratom, največ za štiri leta,
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, največ za eno leto, vendar najmanj od prvega aprila do konca oktobra,
– prirejanje razstav, ki jih organizira MOL, največ za eno leto,
– postavitev samopostrežnega avtomata, največ za eno leto,
– postavitev prodajnih objektov in premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov največ za eno leto,
– postavitev opreme (klop, stol) največ za eno leto,
– postavitev vozička za prodajo mandljev in podobno največ za eno leto,
– postavitev vozička za prodajo rezanega cvetja največ za eno leto,
– postavitev stojala za brezplačne časopise največ za eno leto,
– postavitev cvetličnega korita največ za eno let,
– postavitev polnilne točke največ za eno leto,
– postavitev ute za prodajo kostanja od oktobra do konca januarja,
– postavitev vozička za prodajo pečene ali kuhane koruze v storžih v sezonskem času,
– javno prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni shod za čas trajanja prireditve ali shoda, vendar največ za obdobje treh tednov, če predlagana lokacija to dopušča,
– prirejanje razstav, ki jih ne organizira MOL, za največ en mesec, če predlagana lokacija to dopušča,
– postavitev stojnic za podpisovanje peticij za en teden,
– postavitev stojnic za namene volitev in referendumov za čas zbiranja podpisov,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča za čas trajanja del,
– snemanje filma in otvoritve za čas trajanja dogodka,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin brez omejitve, vendar največ za eno leto.
Letne pogodbe se sklepajo za tekoče koledarsko leto.
III. POGOJI ZA POSAMEZNO POSEBNO RABO JAVNE POVRŠINE
1. Gostinski vrt brez gostinskega obrata
10. člen
Gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.
Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji, določeni za gostinski vrt iz 15. člena tega odloka.
2. Kiosk
11. člen
Na javni površini je dovoljeno postaviti kiosk za prodajo časopisa, če obstaja možnost samostojnega priključka na gospodarsko javno infrastrukturo (elektriko). Kioski morajo biti enotne oblike, ki jo določi organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.
Na javni površini je dovoljeno postaviti kiosk za prodajo vročih hrenovk in kranjskih klobas. Kioski morajo biti enotne oblike, ki jo določi organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.
3. Uta za prodajo kostanja
12. člen
Kostanj se prodaja iz enotno oblikovanih ut, ki jih postavi MOL ali prosilec. Lokacije ut določi MOL v objavi javnega zbiranja ponudb.
IV. POGOJI ZA POSAMEZNO PODREJENO RABO JAVNE POVRŠINE
1. Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom
13. člen
Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, (v nadaljevanju: gostinski vrt) se mora upoštevati naslednje pogoje:
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev v širini vsaj 1,6 m,
– območje gostinskega vrta pristojni organ označi s posebnimi oznakami, ki morajo ostati po postavitvi opreme gostinskega vrta vidne,
– senčnik mora biti v ožjem mestnem središču v barvi naravnega platna, ne sme imeti reklamnih napisov ali spuščenih vertikalnih zavihkov, senčniki med sabo ne smejo biti povezani,
– tabla tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta,
– sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to določeno s pogodbo.
Opremo gostinskega vrta se po končanem obratovalnem času pospravi iz javne površine.
Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
Vloga za postavitev gostinskega vrta iz tega člena mora biti vložena pri pristojnem organu najkasneje do petnajstega marca za tekoče leto. Vloge, vložene po tem datumu, se ne obravnavajo, razen če gre za novo odprti gostinski obrat.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
2. Prodajni objekti in premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov
14. člen
V historičnem območju je dovoljena postavitev prodajnih objektov ali premičnih stojnic za prodajo starin, knjig, umetniških in etnografskih predmetov. Na območju Brega in na Hribarjevem nabrežju je dovoljena postavitev tudi prodajnih objektov ali premičnih stojnic za prodajo nakita.
3. Stojala za brezplačne časopise
15. člen
Na javni površini je dovoljena postavitev stojal za brezplačne časopise. Stojala morajo biti enotne oblike, ki jo določi organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.
4. Polnilne točke
16. člen
Na javni površini je dovoljena postavitev polnilne točke.
5. Cvetlična korita
17. člen
Na javni površini je dovoljena postavitev manjših cvetličnih korit le ob vsaki strani vhoda v poslovni prostor, tako da ne ovirajo gibanja pešcev. Videz in zasaditev cvetličnih korit ne smeta biti moteča za okolje mestnega prostora.
6. Premični vozički za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storžih, mandljev in podobno
18. člen
Rezano cvetje, pečena in kuhana koruza v storžih, mandlji in podobno se prodajajo s premičnega vozička, ki ga prodajalec v času obratovanja pripelje in odpelje na lokacijo na javni površini, ki je določena za prodajo. Po končanem obratovanju mora prodajalec voziček umakniti z javne površine.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
7. Samopostrežni avtomat
19. člen
Na javni površini je dovoljeno postaviti samopostrežni avtomat, če obstaja možnost samostojnega priključka na gospodarsko javno infrastrukturo (elektriko). Samopostrežni avtomat mora biti zaščiten z nadstreškom, ki ustreza urbani zasnovi okolja postavitve in ga določi v predhodnem soglasju organ mestne uprave, pristojen za urejanje prostora.
8. Prirejanje razstav
20. člen
Na javni površini je dovoljeno prirejati razstave umetniških del, kot so kiparska in slikarska dela, makete, inštalacije ter podobno, če s postavitvijo ne motijo osnovne rabe javne površine ali ambientalne vrednosti prostora.
9. Gradbeni oder ali gradbišče
21. člen
Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenega odra ali gradbišča za gradnjo ali vzdrževanje objektov.
Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prvega odstavka tega člena je treba za čas del odstraniti vse druge objekte posebne ali podrejene rabe javnih površin, postavljene na podlagi tega odloka.
10. Spontani ulični nastop
22. člen
Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj.
Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9.00 in 22.00 uro. Uporaba opreme za ozvočenje, priključene na električni vir ali na generatorski vir, ni dovoljena. Dovoljeno je le ozvočenje za akustične instrumente in vokal, ki deluje s pomočjo baterijskega napajanja in ne presega 30 W glasbene moči.
Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
11. Snemanje filma in otvoritve
23. člen
Snemanje filma ali otvoritve, se na javni površini dovoli v času, ko ne ovirajo osnovne javne rabe javne površine.
12. Javna prireditev ali javni shod
24. člen
Javna prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni shod se lahko organizirata na javni površini MOL.
13. Stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov
25. člen
Za predstavitev humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov se dovoli postavitev stojnice tipa »ljubljanske tržnice« (v nadaljnjem besedilu: stojnice za nekomercialni namen). Lokacijo postavitve določi pristojni organ v soglasju z organom mestne uprave, pristojnim za urejanje prostora.
14. Postavitev opreme
26. člen
Za nekomercialne namene je ob poslovnih objektih dovoljena postavitev samostojnih kosov opreme, kot so klopi in stoli. Dovoljena oprema se ne sme uporabljati za prodajo blaga ali storitev.
27. člen
Prepovedano je:
– postaviti objekte na javno površino brez dovoljenja ali pogodbe na podlagi tega odloka,
– poškodovati javno površino,
– ovirati rabo javne površine,
– uporabljati javno površino brez dovoljena ali pogodbe na podlagi tega odloka ali v nasprotju z njima, postaviti in pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške in tende na območju gostinskega vrta ali izven njega,
– na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred vhodom trgovin in podobno,
– postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta,
– postaviti prostostoječe hladilne omare ali vitrine na javni površini ali v območju gostinskega vrta,
– uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev,
– postaviti premične objekte za prodajo pijače in hitre prehrane v varovalnem pasu ceste,
– postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine,
– postaviti ali postaviti in pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za protokolarne namene ali za prireditve, ki jih organizira MOL,
– postaviti senčnik v ožjem mestnem središču, ki ni v barvi naravnega platna ali ima reklamne napise.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto alinejo prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto alinejo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo, osmo ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo prvega odstavka tega člena.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
V. UPORABNINA
28. člen
Po tem odloku so zavezani plačati uporabnino vsi, ki z MOL sklenejo pogodbo za posebno ali podrejeno rabo javne površine, razen:
– za postavitev gradbenega odra ali gradbišča v obdobju prvih petnajst dni od sklenitve pogodbe z MOL,
– za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo objektov v okviru projekta »Ljubljana – moje mesto«,
– javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je MOL, drug organizator v primerih, kadar je MOL pokroviteljica ali sofinancerka, in MOL kot organizatorka,
– za snemanje filma.
Zavezanec plača uporabnino iz tega odloka v naprej ob podpisu pogodbe z MOL.
29. člen
Izhodiščna višina uporabnine za uporabo javne površine za posebno rabo brez davka na dodano vrednost znaša:
+--------------------------------------+-----------------------+
|gostinski vrt:            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na območjih za pešce*        |    0,72 eura/m2/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na območju ožjega mestnega središča |    0,47 eura/m2/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na ostalih območjih         |    0,25 eura/m2/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|kiosk:                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na območju ožjega mestnega središča |    1,00 euro/m2/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na ostalih območjih         |    0,58 eura/m2/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|uta za prodajo kostanja:       |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na območjih za pešce v ožjem mestnem|  1000,00 eurov/sezono|
|središču               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na območju ožjega mestnega središča |  500,00 eurov/sezono|
|(razen na območju za pešce)      |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– na ostalih območjih         |  300,00 eurov/sezono|
+--------------------------------------+-----------------------+
* Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabrežja: Ciril Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, Gornji trg do Rožne ulice, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Ribji trg, Breg, Jurčičev trg, Hribarjevo nabrežje, Dvorni trg, Petkovškovo nabrežje, Čopova ulica, Wolfova ulica, Gosposka ulica, Cankarjeva cesta (med Slovensko cesto in Beethovnovo ulico).
Uporabnina za uporabo javne površine za podrejeno rabo brez davka na dodano vrednost znaša:
+--------------------------------------+-----------------------+
|cvetlično korito           |    50,00 eurov/leto|
+--------------------------------------+-----------------------+
|polnilna točka            |   500,00 eurov/leto|
+--------------------------------------+-----------------------+
|prodajni objekt ali premična stojnica |    1,00 euro/m2/dan|
|za prodajo starin, nakita, knjig,   |            |
|umetniških in etnografskih predmetov |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|samopostrežni avtomat         |   300,00 eurov/leto|
+--------------------------------------+-----------------------+
|stojalo za brezplačne časopise    |   1000,00 eurov/leto|
+--------------------------------------+-----------------------+
|vozički za prodajo rezanega cvetja,  |   250,00 eurov/mesec|
|pečene ali kuhane koruze v storžih,  |            |
|mandljev in podobno          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|gradbeni oder ali gradbišče      |    1,02 eura/m2/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|otvoritve               |    200,00 eurov/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|javna prireditev ali javni shod    |    200,00 eurov/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|stojnica za nekomercialni namen    |    10,00 eurov/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|razna oprema za posamezni kos     |    20,00 eurov/leto|
+--------------------------------------+-----------------------+
Uporabnina za postavitev večjega števila objektov in naprav iz tega odloka je lahko drugačna od izhodiščne višine, kar se dogovori s pogodbo.
Najmanjša površina, od katere se obračuna uporabnina, je 1 (en) m².
VI. OBČINSKA TAKSA
30. člen
Po tem odloku so zavezanci za plačilo občinske takse pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za prirejanje razstav in zabavnih prireditev.
Občinska taksa za uporabo javne površine znaša:
+--------------------------------------+-----------------------+
|– prirejanje razstav         |     5,00 eurov/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
|– zabavna prireditev         |   2000,00 eurov/dan|
+--------------------------------------+-----------------------+
Občinske takse ne plačujejo javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je MOL, drug organizator v primerih, ko je MOL pokroviteljica ali sofinancerka, in MOL kot organizatorka.
Zavezanec plača občinsko takso iz tega odloka pred izdajo dovoljenja.
VII. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat).
Če uporabnik javne površine za posebno ali podrejeno rabo javne površine nima dovoljenja ali sklenjene pogodbe o rabi javne površine ali uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem odloku niso dovoljeni, Inšpektorat uporabniku odredi odstranitev:
– gostinskega vrta, ki ni ali je povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja,
– prodajnega objekta, premične stojnice za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških ali etnografskih predmetov,
– stojala za brezplačne časopise,
– polnilne točke,
– cvetličnega korita,
– vozička za prodajo rezanega cvetja, pečene ali kuhane koruze v storžih, mandljev in podobno,
– samopostrežnega avtomata,
– razstavljenih predmetov,
– gradbenega odra ali gradbišča,
– stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov,
– opreme,
– preprog in predpražnikov,
– vseh objektov ali naprav, ki s tem odlokom niso dovoljeni.
Sredstva za upravno izvršbo iz tega člena zagotavlja Inšpektorat.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Lastniki, najemniki ali uporabniki obstoječih kioskov na javnih površinah, ki nimajo dovoljenja pristojnega organa za njihovo postavitev, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka vložiti pri pristojnem organu vlogo za sklenitev neposredne pogodbe ter skleniti pogodbo najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pogodbe. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, Inšpektorat ukrepa v skladu z drugim odstavkom 31. člena tega odloka.
33. člen
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dosedanjem odloku.
Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjem odloku, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03 – obvezna razlaga, 73/04, 66/07 in 37/10).
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2011-6
Ljubljana, dne 26. septembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost