Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3347. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 10177.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – Odl. US, 17/08) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 7. redni seji dne 21. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve ta trajno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju Občine Komen, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov,
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih dupel,
2. Biotehnične ukrepe:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv,
3. Ostale ukrepe:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
3. člen
Upravičenci do sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine.
Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti gospodarjenja z divjadjo.
Merila in pogoje za dodelitev sredstev ter ukrepe, ki bodo sofinancirani v posameznem letu se določi v javnem razpisu.
Za izvedbo postopka dodelitve namenskih sredstev imenuje župan komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana, pri čemer mora biti v komisijo imenovan vsaj en strokovnjak s področja lovstva.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-2/2011-3
Komen, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost