Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2011 z dne 19. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2011 z dne 19. 8. 2011

Kazalo

2994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij, stran 9110.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 popr., 65/09 – popr.), 16. člen Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) sta Občinski svet Občine Komenda na 6. seji dne 21. 7. 2011 in Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 25. 5. 2011 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij (Uradni list RS, št. 38/00, 93/07 in 3/09) se dopolni prva alinea prvega odstavka 12. člena tako, da se glasi:
»85.200 Osnovnošolsko izobraževanje (nižji izobrazbeni standard, poseben program vzgoje in izobraževanja)«.
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Dvanajsti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članom sveta predstavnikom občin ustanoviteljic začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom občin ustanoviteljic, oziroma dan po dnevu imenovanja v svet zavoda.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic veljati pa začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 007-24/07-4/2
Kamnik, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
Št. 64000-0001/00-5
Komenda, dne 21. julija 2011
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

AAA Zlata odličnost