Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2929. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria, stran 8975.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 14. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – tehn. popr., 76/10 – tehn. popr.) sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Adria – v nadaljevanju tudi ZN Adria (Uradni list RS, št. 92/02, 62/04 – popr. in 101/09 – OPN Mestne občine Novo mesto).
(2) Spremembe ZN Adria (v nadaljevanju SDZN) je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko J-4/11 v juliju 2011.
(3) Na koncu drugega člena se doda stavek, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Adria se nanašajo na zemljišče parc. št. 433/38, k.o. Bršljin.«
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni del (spremembe in dopolnitve odloka) in priloge.
III. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Četrti člen se dopolni tako, da se doda zadnji stavek, ki se glasi: »Na tovarniškem območju tudi ni dovoljeno izvajanje dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli vplivale na letenje letal, prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki presegajo 50 nW/cm2.«
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
(1) Sedmi člen (Pogoji za urejanje tovarniškega območja) se spremeni tako, da se petemu odstavku namesto pike dodata vejica in besedilo: »potrebni za izvajanje proizvodnje in zaokrožitev tehnoloških procesov«.
(2) V petem odstavku 7. člena se dodata alineji:
»– tehnološki objekti, naprave in ostala oprema (hladilne komore za preizkušanje kvalitete materialov, kompresorji, skladiščni regali, prestavitev zunanje tehnološke opreme itd.),
– nadstrešnice kot samostojni objekti ali kot deli drugih objektov, z namenom zaščite produktov pred atmosferskimi vplivi.«
(3) Za petim odstavkom 7. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na strehah vseh objektov (upoštevajoč tudi dopustne širitve), z izjemo upravne stavbe vratarnic in objekta za lesne odpadke z energetskim objektom, in na nadstrešnicah za zaščito produktov pred atmosferskimi vplivi je dopustna vgraditev oziroma postavitev sončne elektrarne. Sončna elektrarna je lahko v integrirani ali neintegrirani izvedbi.«
(4) V šestem odstavku 7. člena se doda alineja:
»– dodatna asfaltna parkirišča za gotove produkte v primeru povečanih tehnoloških zahtev investitorja.«
(5) Za šestim odstavkom 7. člena se dodajo sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Za potrebe predstavitve gotovih produktov se uredijo razstavni prostori.
Postavitev nadstrešnic za zaščito produktov in postavitev enostavnih in nezahtevnih ter tehnoloških objektov je dopustna na vseh utrjenih površinah na območju urejanja, razen na površinah:
– južno od linije, ki jo določata koordinati X: 510438.0100/Y: 74646.9200 in X: 510808.4594/Y: 74434.5744,
– in zahodno od linije, ki jo določata koordinati X: 510808.4594 /Y: 74434.5744 in X: 510475.9175 /Y: 74434.5744, da se zagotovijo ustrezni odmiki na stiku z načrtovano zahodno obvoznico Novega mesta.
5. člen
Za 7. členom se doda nov, 7.a člen z naslovom (Vrste gradenj in drugih del), ki se glasi:
»Dopustna je izvedba novogradenj, rekonstrukcij obstoječih objektov, vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del ter rušitev.«
V. URBANISTIČNO – ARHITEKTURNI POGOJI ZA OBJEKTE
6. člen
V 8. členu (Urbanistično – arhitekturni pogoji) se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Večje steklene površine na objektih ne smejo biti izvedene v obliki, materialu ali postavljene pod kotom, ki bi omogočal odboje sončne svetlobe v smer, kjer bi lahko bilo ovirano izvajanje letalskih operacij.«
7. člen
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen z naslovom (Pogoji za oblikovanje nadstrešnic), ki se glasi:
»Nadstrešnice imajo lahko ravne, enokapne, dvokapne, ločne, ali šedaste strehe, katerih naklon ustreza tehničnim normativom in pogojem vgradnje oziroma postavitve fotovoltaičnih modulov. Strehe nadstrešnic se lahko v celoti izvedejo v kovinski, PVC ali polikarbonatni kritini ali jih tvorijo fotovoltaični moduli ali pa se izvedejo v kombinaciji fotovoltaičnih modulov s kovinsko, PVC ali polikarbonatno kritino. Vse nadstrešnice se smiselno oblikovno in barvno uskladijo s preostalimi strehami na območju urejanja.«
8. člen
V 9. členu (Arhitekturni pogoji) se preglednica 1 nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
|Št.|Šifra|Namembnost |Tlorisni   |Višinski    |Kota    |Drugi pogoji  |
|  |   |      |gabarit    |gabarit    |pritličja |        |
|  |   |      |       |        |(m nv)   |        |
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
|  |   |      |       |        |      |Mestotvorno   |
|1 |A  |upravna   |65 m x 24 m  |P+1 (3)    |194.00   |oblikovanje   |
|  |   |stavba   |       |dovoli se do  |      |reprezentančnega|
|  |   |      |       |max. 214 metrov|      |objekta     |
|  |   |      |       |nadmorske   |      |        |
|  |   |      |       |višine     |      |        |
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
|  |   |      |       |delno P z 8.2 m|      |Glavna fasada  |
|2 |B  |proizvodna |260 m x 145  |svetle višine, |194.00   |mora biti    |
|  |   |hala*    |m       |delno P z   |      |nameščena na  |
|  |   |      |+       |najmanj 6.0 m |      |obvezni gradbeni|
|  |   |      |155 m x 55  |svetle višine, |      |liniji.     |
|  |   |      |m       |P+1 oziroma v |      |Dopustna je   |
|  |   |      |objekt v L  |zadnji etapi se|      |namestitev   |
|  |   |      |obliki    |dovoli     |      |nadstreška v  |
|  |   |      |       |nadgradnja z  |      |širini do    |
|  |   |      |       |eno dodatno  |      |približno 12 m |
|  |   |      |       |etažo v višini |      |na južni fasadi |
|  |   |      |       |6.0 m.     |      |objekta, ki bo |
|  |   |      |       |Dopustna je  |      |oblikovno    |
|  |   |      |       |namestitev   |      |smiselno    |
|  |   |      |       |sončne     |      |usklajen z   |
|  |   |      |       |elektrarne,  |      |obstoječim   |
|  |   |      |       |katere višinski|      |nadstreškom med |
|  |   |      |       |gabarit s   |      |upravno stavbo |
|  |   |      |       |podkonstrukcijo|      |in proizvodnim |
|  |   |      |       |vred obsega do |      |objektom in z  |
|  |   |      |       |4 m      |      |drugimi že   |
|  |   |      |       |(do max 214 m|      |obstoječimi   |
|  |   |      |       |nmv)      |      |nadstreški ob  |
|  |   |      |       |        |      |proizvodnem   |
|  |   |      |       |        |      |objektu.    |
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
|3 |C  |objekt za  |60 m x 16 m  |P       |193.50   |        |
|  |   |lesne    |       |        |      |        |
|  |   |ostanke,  |       |        |      |        |
|  |   |prostor za |       |        |      |        |
|  |   |zbiranje  |       |        |      |        |
|  |   |sekundarnih |       |        |      |        |
|  |   |surovin in |       |        |      |        |
|  |   |komunalnih |       |        |      |        |
|  |   |odpadkov in |       |        |      |        |
|  |   |energetski |       |        |      |        |
|  |   |objekt   |       |        |      |        |
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
|4 |D1  |vratarnica |10 m x 10 m  |P       |194.00   |        |
|  |   |ob uvozu s |       |        |      |        |
|  |   |Straške   |       |        |      |        |
|  |   |ceste    |       |        |      |        |
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
|  |   |      |       |        |      |        |
|5 |D2  |vratarnica |10 m x 10 m  |P       |191.000  |        |
|  |   |ob severnem |       |        |      |        |
|  |   |uvozu    |       |        |      |        |
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
|6 |E  |nadstrešnice|opcijsko   |P (do 10 m)  |Prilagojeno|        |
|  |   |nad     |po potrebi,  |(do max 205 m |koti    |        |
|  |   |utrjenimi  |glede na   |nmv)      |posameznih |        |
|  |   |površinami *|funkcionalnost|        |utrjenih  |        |
|  |   |      |       |        |površin  |        |
+---+-----+------------+--------------+---------------+-----------+----------------+
* Na strehi je dopustna vgraditev oziroma postavitev sončnih elektrarn
Na koncu 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na stalnih objektih, ki so v bližini površine za vzpenjanje letal, se zagotovijo ustrezne označbe, če so potrebne, da se zagotovi možnost izogibanja.«
9. člen
Za 9. členom se doda nov, 9.a člen z naslovom (Nezahtevni in enostavni objekti), ki se glasi:
»Za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov se smiselno uporabljajo splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve, in oblikovanja enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih za površine gospodarskih con (IG) določa občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto, če ti niso v nasprotju z določili tega odloka.«
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
10. člen
V 13. členu (Pogoji za načrtovanje komunalne infrastrukture) se na koncu odstavka Elektroenergetsko omrežje doda stavek:
»Dopustna je postavitev dodatne nove trafopostaje za potrebe vključitve sončne elektrarne v omrežje in za delovanje drugih energetskih objektov.«
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
11. člen
V 19. členu (Varovanje kulturne dediščine) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta je opredeljeno tudi arheološko najdišče Laze (EŠD 20421). V primeru novih posegov v območje najdišča, ki še ni bilo ustrezno arheološko pregledano (npr. novi infrastrukturni vodi in naprave), je potrebno na teh mestih pred gradnjo zagotoviti predhodne arheološke raziskave, metode 7 – 13.«
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
12. člen
(1) V 20. členu (Etapnost) se v prvem odstavku odda nova, šesta alinea, ki se glasi:
»6. etapa: postavitev enostavnih, nezahtevnih in tehnoloških objektov, nadstrešnic, nadstreškov ter vgradnja oziroma postavitev sončnih elektrarn na strehah.«
(4) V tretjem odstavku 20. člena se na koncu besedila doda: »in razdruževanje etap na funkcionalno zaokrožene podetape.«
IX. TOLERANCE
13. člen
V 21. členu z naslovom (Tolerance) se v odstavku Gradbene linije drugi stavek dopolni, tako da se dodata vejica in besedilo: »pri čemer so dovoljena odstopanja horizontalnega gabarita proizvodnega objekta do + – 20 %.«
X. DRUGE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN UPRAVLJAVCEV
14. člen
(1) V 22. členu (Druge obveznosti investitorjev) se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Med gradnjo zahodne obvozne ceste Novega mesta in pripadajočih ureditev investitor omogoči dostop do gradbišča na stičnem območju, med obratovanjem zahodne obvoznice pa dostope v okviru vzdrževanja obcestnega prostora te prometnice.«
(2) Šesti odstavek 22. člena se črta.
XI. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Za 24. členom se doda nov, 24.a člen z naslovom (Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta), ki se glasi:
»Po prenehanju veljavnosti teh sprememb in dopolnitev ZN Adria se območje ureja z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto.«
XII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev ZN opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto.
17. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-23/2011
Novo mesto, dne 14. julija 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti