Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2748. Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Križevci, stran 8499.

Na podlagi 41.b in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2), 2. člena Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev (Uradni list RS, št. 58/11) in Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 7. redni seji dne 6. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopke podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Križevci, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na domu, opredeljeni v Odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Javna služba obsega storitve navedene v predpisu, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev in Odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo pomoči družini na domu na območju Občine Križevci lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki urejata pomoč družini na domu,
– da bo z dnem začetka izvajanje javne službe prevzel v delovno razmerje zaposlene, ki so to javno službo do tega dne opravljali za Občino Križevci pri zadnjem izvajalcu,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, da izpolnjuje pogoje glede opreme in prostorov kot določa zakon in na njegovi podlagi predpis za opravljanje te storitve,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje dejavnosti,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
5. člen
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena, in sicer:
– izjavo ponudnika o registraciji pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi MDDSZ, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo ponudnika s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi,
– podroben program dela izvajanja javne službe za obdobje petih let iz katerega bo razvidno doseganje ciljev, ki jih narekuje veljavni nacionalni program na področju socialnega varstva,
– spisek strokovnih referenc s področja razpisane koncesije,
– projekcijo finančnega poslovanja za 5-letno obdobje od predvidenega začetka izvajanja storitev,
– dokazila o opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– dokazila o finančni in poslovni sposobnosti.
Koncedent lahko v razpisu določi še druga dokazila, ki jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.
IV. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na elektivno uro,
– program dela,
– reference ponudnika,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja za katero bo podeljena koncesija,
– delež zaposlenih iz območje za katero bo podeljena koncesija.
Točkovanje po navedenih merilih koncedent natančno opredeli v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Kolikor bo ponujena cena iz prve alinee prvega odstavka tega člena višja od cene zadnjega izvajalca javne službe ali v primeru drugih utemeljenih razlogov, si koncedent pridržuje pravico, da koncesije ne podeli.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
7. člen
Postopek podelitve koncesije se prične na podlagi sklepa župana, v katerem se določi:
– besedilo javnega razpisa,
– rok za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega razpisa,
– najmanj tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju komisija) od katere mora biti vsaj en član zaposlen pri koncedentu,
– naloge komisije.
8. člen
Javni razpis, katerega besedilo mora vsebovati vse sestavine, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Komisija je pooblaščena za vodenje postopka javnega odpiranja ponudb, strokovni pregled prispelih ponudb in medsebojno primerjavo ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem odlokom in razpisno dokumentacijo.
10. člen
Komisija odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu.
Za vsako ponudbo komisija ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba popolna v skladu z zahtevami javnega razpisa.
Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od navedenih zahtev, organ pristojen za podelitev koncesije, ponudbo s sklepom zavrže.
O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka, pridobi komisija mnenje socialne zbornice.
Komisija najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za izdajo mnenja opravi pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije.
11. člen
Na podlagi izvedenega javnega razpisa se podeli koncesijo po postopku, kot ga določajo zakon in podzakonski predpisi, razen v primeru, določenem v 6. členu tega odloka.
Koncesijo z upravno odločbo podeli pristojen občinski organ.
O vseh ponudbah se izda ena odločba, s katero se podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku, določi čas trajanja koncesije in določi rok, v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo v skladu z javnim razpisom ter zavrne neuspešne ponudbe.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
12. člen
Koncedent in izbrani koncesionar po pravnomočnosti odločbe skleneta koncesijsko pogodbo.
Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.
13. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja in razmerje do uporabnikov zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklepa koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja o izvajanju koncesije,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 10 let, z možnostjo podaljšanja, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
VII. IZVAJNAJE KONCESIJSKE POGODBE IN PRENEHANJE TER ODVZEM KONCESIJE
15. člen
Koncesija preneha:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar v roku, določenem v koncesijski pogodbi, ne začne izvajati javne službe,
– če je zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja koncesionarja od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi ali iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– če je zaradi zmanjšanja potreb po opravljanju storitev, ki so predmet koncesije, potrebno zmanjšati obseg izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije, pa se koncesionar in koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali njeni sporazumni razvezi,
– če se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje koncesijske dejavnosti,
– zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na pravnega naslednika,
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji,
– na podlagi odpovedi s 6-mesečnim odpovednim rokom.
V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih, ki jih določa zakon, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko si koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavoda ali ko to dejavnosti začne izvajati nov koncesionar, vendar največ za obdobje, ki ga določa zakon.
16. člen
Občinski organ, pristojen za podelitev koncesije z odločbo odvzame koncesijo v primerih, določenih od prve do sedme alineje prejšnjega člena.
Pristojni organ koncedenta pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev, slabega finančnega stanja ali za sporazumno spremembo oziroma razvezo pogodbe in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.
Če v določenem roku koncesionar ne odpravi kršitev, slabega finančnega stanja ali ne pride do sporazumne spremembe oziroma razveze pogodbe, pristojni organ koncedenta po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero odvzame koncesijo.
Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
VIII. PLAČILO KONCESIONARJU IN NJEGOVE OBVEZNOSTI
17. člen
Sredstva za zagotavljanje javne službe na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ali drugih javnih sredstev, s plačili upravičencev do storitve ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.
Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
18. člen
Na podlagi predloga koncesionarja poda soglasje k ceni storitve občinski svet, praviloma enkrat letno. Predlog cene storitve mora biti pripravljen v skladu s predpisi iz prejšnjega člena.
19. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta sproti obveščati o vseh dejstvih, ki bi utegnile vplivati na izvajanje javne službe.
Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca marca koncedentu predložiti letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili ter poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje javne službe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Kolikor določeni pogoji in postopki niso opredeljeni s tem odlokom, se za njihovo izvajanje in reševanje upoštevajo določila Zakona o socialnem varstvu in podzakonskih predpisov.
21. člen
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja, izbranega na javnem razpisu, izvaja javno službo dosedanji izvajalec.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 154-05/2011-32
Križevci, dne 6. julija 2011
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina