Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2670. Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci, stran 8340.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in na predlog Sveta zavoda Vrtec Beltinci, je Občinski svet Občine Beltinci na 7. redni seji dne 30. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Beltinci kot ustanoviteljica Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci (v nadaljevanju: vrtec) določa vodenje in izpeljavo postopka sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka od dopolnjenega 11. meseca starosti, do vstopa v osnovno šolo, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki popolne odsotnosti z dela.
3. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, praviloma do konca meseca marca oziroma v začetku meseca aprila za naslednje šolsko leto.
Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca ter na oglasnih deskah vrtca najmanj enkrat letno.
II. KOMISIJA
4. člen
O sprejemu otroka v vrtec odloči ravnateljica vrtca oziroma od njega pooblaščena oseba v primeru, da je v vrtcu več prostih mest, kot je vlog za vpis otrok v vrtec.
O sprejemu otroka v vrtec odloči Komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) v primeru, da je vlog za vpis otrok v vrtec oziroma posamezno enoto vrtca več, kot je prostih mest.
5. člen
Komisijo v sestavi:
– en predstavnik občine in njegov namestnik, ki ju izmed zaposlenih v občinski upravi na področju predšolske vzgoje predlaga župan,
– en predstavnik zaposlenih in njegov namestnik v vrtcu, ki ju predlaga ravnateljica vrtca,
– en predstavnik staršev in njegov namestnik, ki ju predlaga Svet staršev Vrtec Beltinci, določi župan na predlog Sveta zavoda Vrtec Beltinci (v nadaljevanju: svet vrtca).
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Predstavniku občine ali predstavniku zaposlenih preneha mandat v komisiji, če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije.
Mandat nadomestnega člana komisije preneha z iztekom mandata komisije.
Delo komisije vodi predsednik. Na prvi seji se izmed članov komisije izvoli predsednika in namestnika predsednika.
Komisijo sklicuje predsednik ali se skliče na pobudo dveh članov komisije.
Administrativna dela za komisijo izvaja vrtec. Na sejah so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar ter ravnatelj, če je predlog za njegovo prisotnost podal vsaj eden izmed članov komisije. O delu komisije se vodi zapisnik v skladu z določbami ZUP-a.
III. VLOGA
6. člen
Vlogo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju starši) na sedežu vrtca osebno ali po pošti. Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca in je sestavni del tega pravilnika.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po telefonu ali ustno, če pridejo starši v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
7. člen
Kriterije za sprejem otrok v vrtec določa občina ustanoviteljica s tem pravilnikom na predlog Sveta zavoda Vrtec Beltinci.
Komisija za sprejem otrok odloča o sprejemu na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------------------------------------------------+----------+
|Prednostni kriteriji                | DA / NE |
+---------------------------------------------------+----------+
|1. Socialno ogrožen otrok, za katerega starši   |     |
|predložijo potrdilo CSD o ogroženosti zaradi    |     |
|socialnega položaja družine.            |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|2. Otrok s posebnimi potrebami, za katerega starši |     |
|predložijo odločbo o usmeritvi oziroma mnenje   |     |
|ustrezne institucije.               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno   |     |
|šolo.                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+

+--------+-------------------------------------------+----------+
|    |Kriteriji                 | Število |
|    |                      |  točk  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|1.   |Otrok in starši imajo stalno prebivališče |  50  |
|    |na območju Občine Beltinci.        |     |
|    |Otrok in starši imajo začasno prebivališče |     |
|    |vsaj eno leto na območju Občine Beltinci. |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|2.   |Otrok zaposlenih staršev ali s statusom  |     |
|    |študenta                  |     |
|    |– obeh staršev               |  8   |
|    |– enega starša               |  4   |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|3.   |Otrok, ki živi z enim staršem, ki je    |  10  |
|    |zaposlen ali je študent          |     |
|    |Otrok, ki živi z enim staršem, ki ni    |  6   |
|    |zaposlen (se izključuje s kriterijem    |     |
|    |iz 2. točke)                |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|4.   |Družina z več otroki:           |     |
|    |– 2 otroka                 |  1   |
|    |– 3 otroci                 |  3   |
|    |– 4 otroci ali več             |  5   |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|5.   |Otrok staršev, ki imajo v vrtec že     |  7   |
|    |vključenega otroka             |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|6.   |Otrok, ki je bil prejšnje šolsko leto   |  2   |
|    |odklonjen v vrtec             |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|7.   |Otrok s stalnim prebivališčem na območju  |  10  |
|    |Občine Beltinci, ki je bil v preteklem   |     |
|    |šolskem letu uvrščen na čakalni seznam in |     |
|    |je imel ob oblikovanju čakalnega seznama  |     |
|    |stalno prebivališče v Občini Beltinci pa  |     |
|    |med šolskim letom ni bil sprejet zaradi  |     |
|    |pomanjkanja prostih mest v vrtcu.     |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka, pri čemer ima prednost starejši otrok.
Pred obravnavo vlog za vpis otrok v vrtec, se v želeno oziroma izbrano enoto vrtca razporedijo otroci, ki že obiskujejo vrtec.
Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti vrtec z novim šolskim letom za njihovega otroka ni več dolžan zagotoviti prostega mesta v isti oziroma izbrani enoti.
V. POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE
8. člen
Komisija se mora sestati najkasneje v dvajsetih dneh po izteku roka za oddajo vlog za vpis otrok v vrtec.
9. člen
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do dneva izteka razpisnega roka.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih so objavljeni pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za posameznega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v roku 15 dni po vročitvi obvestila vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko.
10. člen
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu, lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem pravilnikom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči strankam, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev svet vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
11. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
12. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od dneva odpreme na pošto.
VII. VKLJUČITEV IN IZPIS
13. člen
Otroci, sprejeti v enote vrtca oziroma oddelke vrtca, so vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo.
14. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca, kadarkoli to želijo, izpis pa morajo opraviti najmanj petnajst dni pred želenim izstopom na sedežu vrtca pri ravnateljici ali od nje pooblaščeni osebi.
Namesto izpisanega otroka se sprejme drugega otroka, ki je po prednostnem vrstnem redu in starostno prvi ustrezen.
15. člen
Otroci pričnejo obiskovati vrtec na dan, ki ga določi ravnateljica vrtca oziroma od nje pooblaščena oseba.
16. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo tekom šolskega leta ter podatek o čakalni dobi.
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2011-7/90-V
Beltinci, dne 30. junija 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost