Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2442. Odlok o predkupni pravici Občine Vuzenica, stran 7255.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1) in 15. člena Statuta Občine Vuzenica – UPB (MUV, 31/10) je Občinski svet Občine Vuzenica na 8. seji dne 16. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Vuzenica
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Vuzenica in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Predkupna pravica Občine Vuzenica na nepremičninah velja na celotnem območju poselitve v občini ter na območju obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij v občini.
3. člen
Območja poselitve po tem odloku so območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih. Poselitvena območja po tem odloku so stavbna zemljišča, kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih.
4. člen
Območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so območja zgrajenih infrastrukturnih omrežij in objektov ter območja, predvidena za njihovo izgradnjo ali širitev, ki so kot taka določena v občinskih prostorskih aktih.
5. člen
Do sprejetja prostorske strategije občine in novega prostorskega načrta Občine Vuzenica, veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so opredeljena v veljavnih prostorskih aktih.
6. člen
Javni interes občine, na katerem občina uveljavlja predkupno pravico, se po tem odloku štejejo nepremičnine:
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,
– rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov iz zgornjih točk tega odstavka,
– za območja predvidene poselitve.
7. člen
Območja predkupne pravice po tem odloku so prikazana v prostorskih izvedbenih aktih občine.
8. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
9. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na vpogled na Občini Vuzenica.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2011-3
Vuzenica, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Vuzenica
Franc Golob l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina