Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

242. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold, stran 667.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako ŠE23/1 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi Izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) se območje EUP z oznako ŠE23/1 ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za katerega se upoštevajo naslednje usmeritve:
– območje se nameni bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje okoli 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznakama ŠE23/1 in ŠE23/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.
3. člen
(območje, vsebina in oblika OPPN)
Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št.: *152, 220, 276, 1013/10, 1013/11, 1013/3, 1013/5, 1016/2, 1016/3, 1018, 1042, 1045, 1046, 1048, 1049, 1052, 1053, 1053, 1054, 1055/1, 1055/5, 1055/6, 1055/7, 514/2, 1472/2-del, 1013/12-del, 1500-del, vse k.o. Gornja vas. Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 1,8 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega načrta, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
V postopku priprave OPPN mora pobudnik (investitor) zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove priključitve območja urejanja na občinsko cesto in ostale prometne ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
Pri izdelavi strokovnih rešitev se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere pobudnik (investitor).
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),
7. JKP Žalec, d.o.o., Nade Cilinšek 5, 3310 Žalec (vodovod, kanalizacija, odpadki),
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),
9. UPC Telemach, Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (KDS sistemi),
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
11. Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3212 Prebold,
12. Zavod za gozdove OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
+------------------------+------------------+-------------------+
|Faza          |Rok izdelave   |Nosilec      |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– sklep župana o    |januar, 2011   |župan       |
|začetku priprave OPPN  |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava osnutka OPPN |15 dni po izbiri |izdelovalec OPPN  |
|za pridobitev smernic  |prostorskega   |          |
|            |načrtovalca    |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– pridobivanje smernic |30 dni od prejema |izdelovalec OPPN  |
|            |osnutka, oziroma |          |
|            |skladno z veljavno|          |
|            |zakonodajo    |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– usklajevanje smernic |15 dni po     |izdelovalec OPPN  |
|            |pridobitvi smernic|          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava dopolnjenega |15 dni po     |izdelovalec OPPN  |
|osnutka OPPN      |pridobitvi smernic|          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– javno naznanilo javne |8 dni po predaji |Občina Prebold   |
|razgrnitve in javne   |dopolnjenega   |          |
|obravnave OPPN     |osnutka OPPN   |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– javna razgrnitev   |najmanj 30 dni od |Občina Prebold   |
|            |datuma, določenega|          |
|            |v objavljenem   |          |
|            |obvestilu     |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava gradiva za  |8 dni po predaji |izdelovalec OPPN  |
|javno obravnavo     |dopolnjenega   |          |
|            |osnutka OPPN   |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– sodelovanje in    |         |izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev na javni  |         |Občina,      |
|obravnavi        |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava stališč do  |8 dni po predaji |izdelovalec OPPN  |
|pripomb         |načrtovalcu    |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– uskladitev stališč do |15 dni po pripravi|izdelovalec OPPN, |
|pripomb z Občino    |stališč      |Občina Prebold   |
|Prebold         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– obravnava stališč do |         |Občina Prebold,  |
|pripomb         |         |izdelovalec OPPN  |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– obvestilo lastnikom o |         |Občina Prebold   |
|stališčih do njihovih  |         |          |
|pripomb         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava predloga   |15 dni po     |izdelovalec OPPN  |
|OPPN za pridobitev   |potrditvi stališč |          |
|mnenj          |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– pridobivanje mnenj  |30 dni      |izdelovalec OPPN  |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– usklajevanje mnenj  |30 dni po     |izdelovalec OPPN  |
|            |pridobitvi mnenj |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava usklajenega |30 dni po     |izdelovalec OPPN  |
|predloga OPPN za    |pridobitvi mnenj |          |
|sprejem         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– priprava gradiva za  |         |Občina Prebold   |
|sejo OS         |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– sodelovanje in    |         |izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev      |         |Občina Prebold   |
|usklajenega predloga na |         |          |
|seji OS in odborih   |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– objava odloka o OPPN |         |Občina Prebold   |
|v Uradnem listu RS   |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava končnega   |         |izdelovalec OPPN  |
|dokumenta        |         |          |
+------------------------+------------------+-------------------+
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Vse finančne obveznosti priprave in izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta prevzame pobudnik (investitor), ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem. Izbrani izvajalec mora izdelati naslednja gradiva:
− v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinnskem svetu
− v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora
− v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno obravnavo
− elaborirana gradiva za obravnave na občinskem svetu
− končni elaborat: v 4 izvodih.
Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na zgoščenki (CD).
Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati naročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in sicer:
− karte morajo biti ločene od legend,
− legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 150 dpi,
− karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo 300 dpi,
− karte morajo biti orientirane proti severu,
− v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
− meja območja obdelave mora biti zajeta, v vektorski obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.
Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali DOC. Izbrani izvajalec mora sodelovati na javni obravnavi in na sejah občinskega sveta – kot poročevalec.
8. člen
(začetek veljavnosti Sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Prebold, ter pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost